• Návrat žiakov do školy

    Od 03. 05. 2021


     

     

    Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č: 2021/11929:1-A1810 z 08. 04. 2021 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szsakközépiskola obnovuje prezenčné vzdelávanie od 12. apríla 2021 pre žiakov končiacich ročníkov.

    Podmienkou návratu do školy je negatívny test na COVID -19. Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním údajov je nevyhnutné predložiť pri nástupe do školy.

     

    Az oktatási miniszter április 8-i keltezésű, 2021/11929:1-A1810 számú rendelete, valamint iskolánk fenntartójának határozata értelmében 2021. április 12-től a végzős évfolyamok számára ismét biztosítjuk az oktatás jelenléti formáját.


    Od 10.2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní 

    Vážení rodičia, milí žiaci končiacich ročníkov, 

    na základe vykonaného dotazníkového prieskumu o návrate žiakov končiacich ročníkov do školy medzi žiakmi, ich zákonnými zástupcami a plnoletými žiakmi ochotu vrátiť sa do školy na prezenčnú formu vyučovania od 10.2.2021 vyjadrilo len 21 zo 127 žiakov, čo predstavuje 16,5% z celkového počtu žiakov končiacich ročníkov. Teda 83,5% žiakov končiacich ročníkov by sa učilo dištančnou formou.  

    Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v regióne, od 10.2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní v nezmenenej forme. Situáciu budeme priebežne monitorovať a pri zlepšení epidemiologických údajov spustíme prezenčnú formu výučby. O prípadných ďalších zmenách vás budeme včas informovať.

    Želáme vám pevné zdravie a vytrvalosť k tejto forme vzdelávania.


    Návrat žiakov končiacich ročníkov do školy

    Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č: 2021/10079:1-A1810 z 05. 02. 2021 Nitriansky samosprávny kraj obnovuje prezenčné vzdelávanie od 08. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl.

    Z technických dôvodov prezenčné vzdelávanie pre končiace ročníky obnovíme dňa 10.02.2021 (streda).

    Podmienkou návratu do školy je negatívny test na COVID -19. Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním údajov je nevyhnutné predložiť pri nástupe do školy.

    Začatím prezenčnej formy vzdelávania, dištančná forma končí. V pondelok do 13.00 hod oznámte triednemu učiteľovi cez EduPage absolvovanie testu na COVID-19, svoj návrat do školy a záujem o stravovanie sa v školskej jedálni od 10.02.2021.

    Obnovenie školského vyučovania ÚNSK

    Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

    Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním údajov - Žiak a zákonný zástupca
    Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním údajov - Plnoletý žiak