• Plán práce RR

    •  

      

      

     Plán práce ZO ZMRS

     pri SOŠT - MSZKI v Komárne

     na školský rok 2018/2019

      

      

      

      

     02. október 2018 17.30 hod.

     • Príprava plánu práce RR na šk.rok 2018/2019
     • Voľba predstaviteľov RR
     • Stanovenie príspevku rodičov a zásad čerpania prostriedkov RR
     • Rôzne

      

      

     15. január 2019 17.30 hod.

     • Prejednanie  a doplnenie plánu práce RR na šk. r. 2018/2019
     • Informácie o hospodárení s prostriedkami RR
     • Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania v prvom štvrťroku
     • Aktuálne informácie

      

     09. apríl 2019 17.30 hod.

     • Príjmy do RR z finančných príspevkov rodičov
     • Informácie o hospodárení
     • Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania  v treťom štvrťroku
     • Stanovenie príspevku rodičov na školský rok 2019/2020
     • Aktuálne informácie

      

     september 2019 17.30 hod.

     • Príprava plánu práce RR na školský rok 2019/2020
     • Stanovenie príspevku rodičov a zásad čerpania prostriedkov RR na školský rok
     • Rôzne

      

     Zasadnutie Rady rodičov je otvorené pre každého rodiča a pedagóga a koná  sa v uvedených termínoch v  zborovni. Rodičia, alebo triedni učitelia môžu svoje  požiadavky a informácie tlmočiť aj prostredníctvom členov  Rady rodičov.