• Beseda „Spolu proti šikane“ - Beszélgetés „Közösen a megfélemlítés ellen“

     • Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikane čo najviac.

      Jednoducho povedané, pod šikanovaním rozumieme správanie žiakaktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka.

      Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Preto sme dňa 13.02.2020 zorganizovali pre žiakov I.A triedy besedu na tému „Spolu proti šikane“, kde sa informácie o tejto problematike dozvedeli od preventistky OR PZ v Komárne.

      Spoločne neustále bojujeme voči tomuto negatívnemu javu. Účinnou zbraňou v boji so šikanou je prevencia. Šikanovanie je v súčasnosti celosvetovým problémom. Úplne odstrániť tento negatívny jav zo spoločnosti je veľmi náročné a ťažko realizovateľné.

      Nikomu, ani Tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať!

      A zaklatás az egyik legérzékenyebb és legvitatottabb téma az iskolai környezetben. Ennek oka elsősorban az, hogy ha a zaklatás megjelenik az iskolában, az szinte az egész rendszert érintheti - a zaklatott tanulót, osztálytársait, tanárait és szüleit. Ezért nagyon fontos, hogy minél többet tudjunk a zaklatásról.

      Egyszerűen fogalmazva: a megfélemlítés alatt olyan viselkedést értünk, mikor az egyik tanuló egy diáktársát megfélemlíti, fenyegeti vagy ártani szándékozik neki.

      A zaklatás különféle formái komoly hatással lehetnek a mentális és fizikai egészségre. Emiatt 2020. február 13-án beszélgetést szerveztünk az I.A osztály diákjai számára "Együtt a zaklatás ellen" címmel, ahol erről a témáról tájékozódtak a komáromi  RK megelőző tisztjétől.

      A zaklatás jelenleg globális probléma. Ezt a negatív jelenséget a társadalomból teljes mértékben eltávolítani nagyon nehéz. Együtt folyamatosan harcolunk e negatív jelenség ellen. Az egyetlen hatékony fegyver a zaklatás elleni küzdelemben a megelőzés.

      Senkit - Téged sem szabad gyötörni, kínozni vagy bántani!

     • Krajské kolo XXII. ročníka OĽP

     • Odbor školstva Okresného úradu v Nitre už tradične na Gymnáziu vo Vrábľoch usporiadal už XXII. ročník Krajského kola Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme. Nosnou témou aktuálneho ročníka je: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. Storočia.

      6. februára 2020  našu školu na podujatí reprezentoval žiak I. NA – Adam Nagy, ktorý si za svoj výkon v súťaži z rúk predsedníčky komisie PhDr. Ivany Hudaszek Semjanovej  prevzal diplom riešiteľa OĽP.

      Zodpovedná: Mgr. Elena Szabóová

     • Vyhodnotenie školského kola recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – iskolai forduló

     • Tento rok sa uskutoční XXIX. ročník amatérskej  súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, speve poézie a divadla poézie. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

      I. kategória: 1 - 3. ročník základných škôl,

      II. kategória: 4 - 6. ročník základných škôl /1. ročník 8-ročných gymnázií,

      III. kategória: 7 - 9. ročník základných škôl /2 - 4. ročník 8-ročných gymnázií,

      IV. kategória: stredné školy /4-ročné gymnáziá, stredné odborné školy, 5 - 8. ročník 8-ročných gymnázií,

      V. kategória: vysoké školy, dospelí (bez vekového ohraničenia),

      VI. kategória: spev poézie od 12 rokov samostatne alebo v skupine.


      Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže M. Tompu v prednese poézie a prózy. Súťaž sa konala dňa 29. 1. 2020. Súťažilo sa v IV. kategórii v prednese poézie a prózy. Na súťaž sa žiaci svedomito pripravili a ich ukážky boli pútavé. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne:

      Poézia

      Balázs Zalacko - III.CM  - 1. miesto

      Vivien Botka – I.CM             - 2. miesto

      Bálint Hraboš - I.CM             - 3. miesto

      Próza

      Anikó Lacza – III.CM - 1. miesto

      Fanni Füle – II.CM  - 2. miesto

      Vivien Vašmera - I.CM - 3. miesto

      Do regionálneho kola postupuje Bálint Zalacko a Vivien Botka vo IV. kategórii – prednes poézie a Anikó Lacza a Fanni Füle vo IV. kategórii – prednes prózy.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

      Členmi poroty boli: PaedDr. Ágnes Nagy  a Mgr. Kristína Tanóczkyová

      Az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajának országos versenyének XXIX. évfolyama idén kerül megrendezésre. A verseny több kategóriából áll:

      I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai

      II. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama

      III. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai

      IV. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai

      V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)

      VI. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban.

      Iskolánkon a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóját 2020. január 29-én került megrendezésre. Az iskolánk diákjai a IV. kategória vers- és prózában  mutatták meg tehetségüket. A versenyre a diákok lelkiismeretesen felkészültek, nagyon szép műveket hallhattunk tőlük. A zsűrinek nehéz dolga volt, de döntenie kellett, hogy az iskolánkat ki képviselje a körzeti fordulón.

      Helyezések:

      Vers:

      1. helyezett: Zalacko Balázs – III.CM osztályból
      2. helyezett: Botka Vivien – I. CM osztályból
      3. helyezett: Hraboš Bálint – II. CM osztályból

      Próza:

      1. helyezett: Lacza Anikó – IV. BM osztályból
      2. helyezett: Füle Fanni – II.CM osztályból
      3. helyezett: Vašmera Vivien – I. CM osztályból

      A körzeti fordulóba vers kategóriában Zalacko Balázs és Botka Vivien jutott tovább, próza kategóriában Lacza Anikó és Füle Fanni képviseli iskolánkat.

      Gratulálunk!

       

      Zsűri tagok:    Nagy Ágnes

      Tanóczky Krisztina

     • PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD

     • Školské kolo súťaže Pekná maďarská reč sa uskutočnilo dňa 16. 1. 2020. Súťaže sa v tomto školskom roku zúčastnilo 11 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – v III. kategórii 9 žiakov, v IV. kategórii 2 žiaci. Prvá úloha bola prednes textu podľa vlastného výberu, v druhej časti žiaci mali prečítať povinný text. Tretia – najnáročnejšia časť súťaže bola tvorba súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému. Porota pracovala v nasledovnom zložení: predseda: Ing. Monika Virágová, členovia poroty: PaedDr. Ágnes Nagy a Mgr. Silvia Molnár Szabó.

      Za účasť študentom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

      Umiestnenia:

      Z kategórie nadstavbové štúdium vyhral Zachar Zsolt z II. NM triedy.

      Z kategórie študijný odbor získal 1. miesto Kosdi Christian z III. BM triedy.

      Z kategórie učebný odbor zvíťazil a získal 1. miesto Ódor Dávid z II. DM triedy.

       

      A Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját 2020. január 16-án rendeztük meg. A versenyen ebben a tanévben összesen 11 diák vett részt, akik két kategóriában versenyeztek. A diákok először egy szabadon választott, majd egy kötelező szöveget olvastak fel, így mérve össze tudásukat. Ezután következett a verseny harmadik, s egyben legnehezebb feladata: az összefüggő szöveg alkotása egy megadott témára. A zsűri tagjai Ing. Virág Mónika, PaedDr. Nagy Ágnes és Mgr. Molnár Szabó Szilvia tanárnők voltak.

      A zsűri értékelése alapján az 1. helyezést a felépítményi szak kategóriában Zachar Zsolt /II. NM/ érte el. A tanulmányi szak kategóriában Kosdi Christian /III.BM/ győzedelmeskedett, a szakmák kategóriában pedig Ódor Dávid /II. DM/ érte el a legjobb helyezést.

      Köszönjük a részvételt, a nyerteseknek gratulálunk