• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Dejepisná súťaž – školské kolo

  Dňa 10. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž v dejepise, ktorej sa zúčastnili žiaci z tried II.A, III.AM a IV.A. Študenti mohli prezentovať svoje vedomosti v nasledovných tematických okruhoch: A- Svet v novom storočí. B- Hitler proti Európe. C- Míľniky vedy a techniky. D- Druhá svetová vojna- obdobie 1941-45. Každý tematický okruh obsahoval desať otázok, s možnosťou správnej odpovede zo štyroch možností.

  Na prvom mieste sa umiestnil žiak II.A- Pavol Šóky, na druhom mieste skončil Patrik Takáč zo IV.A a tretí bol Daniel Ďuriš zo IV.A triedy.

   

  Organizátor súťaže: PhDr. Edita Andrusková

 • Navštívil nás Mikuláš

  Ako každý rok, aj tento prišiel do našej školy Mikuláš, aby rozdal žiakom a zamestnancom školy sladkosti a pomohol rozsvietiť vianočný stromček. A tak príchodom Mikuláša a rozsvietením stromčeka zavládla v škole vianočná atmosféra. A hoci nám stále nenasnežilo, veríme, že sa bude tohtoročný predvianočný čas niesť v pokojnom duchu. Všetkým želáme príjemné prežitie tohto čarovného obdobia, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

  Ing. Monika Virágová

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

  Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne zrealizovali besedy pre žiakov tried I.A a II.A našej školy so zameraním sa na legálne drogy – alkohol a cigarety.

  Alkoholizmus patrí stále k najrozšírenejšiemu druhu závislostí na Slovensku i v krajinách EÚ. Podľa informácií odborníkov RÚVZ dlhodobý prieskum TAD (tabak, alkohol, drogy) ukázal, že prvú skúsenosť s alkoholom uvádzajú už 10-ročné deti. Práve preto je vytváranie aktívneho protidrogového postoja efektívnou metódou v prevencii vzniku rôznych druhov závislosť.

  Fajčením si do tela pumpujete množstvo toxických látok a jedov a je dokázané, že fajčením si ľudia skracujú život. I tak tomuto nepríjemnému zlozvyku holduje ešte stále veľa ľudí a to aj napriek tomu, že je spájané s viacerými druhmi rakoviny, vrátane rakoviny pľúc, obličiek, močového mechúra, pankreasu, nehovoriac o ochoreniach ústnej dutiny.

  Za zorganizovanie besied bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

 • Beseda o diabetes

  Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu                         v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Diabetes mellitus – cukrovka – je jednou z najrozšírenejších civilizačných chorôb, ktorá je síce liečiteľná, ale nevyliečiteľná. Pri tejto príležitosti sme dňa 03.12.2018 zorganizovali na našej škole v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne pre žiakov IV.A  triedy besedu o diabetes. Žiaci sa dozvedeli o zákernosti choroby, o príznakoch, ktoré sú signálom pre túto chorobu,  o  jednotlivých typoch cukrovky a tiež ako poskytnúť prvú pomoc človeku chorému na cukrovku. Na záver besedy sa zdôraznila potreba  zdravého životného štýlu – pohybu a správnej životosprávy.

  Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

   

   

   

 • Stolný tenis - Asztalitenisz

  V dňoch 4. a 5.decembra sme usporiadali na našej škole okresné kolá (majstrovstvá okresu) v stolnom tenise družstiev  dievčat  a chlapcov  stredných škôl  okresu Komárno.

  Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl v kategórii  „dievčatá“ ( žiačky) a u chlapcov(žiaci)  bojovalo  9 škôl. Naši žiaci sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Našu školu reprezentovali nasledovné žiaci: Kevin Lakatoš II.BM, Juraj Pluhár II.BM, Dominik Kiss II.DM a Dávid Kolarovský II.DM. Chlapcom gratulujeme

   Konečný výsledok , dievčatá :

  1. Gymnázium H. Selyeho Komárno
  2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
  3. SPŠS a E Komárno

                                    chlapci :

  1. SPŠS a E Komárno
  2. SOŠT – MSZKI  Komárno
  3. Súkromná SOŠ Kolárovo

  Na majstrovstvá kraja postúpili prvé mužstvá.

  Organizátori : T. Vrečič

                          I. Száraz                           

   

  2018.12. 4. én és 5. -én rendeztük meg az iskolánkon a járási asztalitenisz  csapatbajnokságot. A lányoknál 5 iskola szerepelt a fiúknál pedig  9 . Az iskolánk diákjai a nagyon szép második helyen végeztek. A kovetkezo diákok képviselték iskolánkat: Lakatoš Kevin IIBM, Pluhár György II.BM, Kiss Dominik II.DM, Kolarovský Dávid II.DM. Gratulálunk.

   A végső sorrend a kovetkező lett :

                  Lányok          1.   Selye János Gimnázium Komárom

  2. Ľ.J . Šulek Gimnázium  Komárom

  3. Ipari Szakközépiskola Komárom

                 Fiúk               1.    Ipari Szakközépiskola Komárom

  2.Műszaki Szakközépiskola Komárom

  3.Magán Szakközépiskola Gúta 

  A csoportelsők továbbjutottak a kerületi versenyre.

   

  Szervezők :    Vrečič Tibor

                         Száraz  István                         

 • Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2018

  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.

  Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom aktivít Červené stužky 2018. Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV. Pri príležitosti dňa boja proti AIDS v rámci kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili nasledovnými aktivitami:

  • v novembri žiaci tretieho ročníka pripravili pútavú tematickú nástenku, ktorú umiestnili na chodbe našej školy,
  • v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme zorganizovali besedu na tému HIV/AIDS pre žiakov druhého ročníka,
  • žiakom prvého ročníka sme premietli dokumentárny film „Anjeli“, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV (po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme, ktorý zanechal v žiakoch hlboký dojem),
  • žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti AIDS nosením červenej stužky, ktoré zhotovili žiaci tretieho ročníka.

  Za zorganizovanie aktivít bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

   

   

   

   

 • Technická olympiáda - Műszaki olimpiász

  Naša škola bola v tomto školskom roku opäť organizátorom okresného kola technickej olympiády pre základné školy. Už deviaty ročník tejto súťaže sa konal 29. novembra 2018.

  Technická olympiáda má dve kategórie:

  • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka,
  • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka.

  V oboch kategóriách mali súťažiaci mali najprv vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z technického kreslenia a techniky, a potom odpovedať na otázky vedomostného testu. Od súťažiacich sa očakávala priestorová predstavivosť a manuálna zručnosť.

  Víťazi okresného kola postúpili do krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 7. februára 2019.

  Ďakujeme za prípravu praktickej úlohy pánovi majstrovi Žigmundovi Győrimu a za metodickú a odbornú pomoc žiakom pri riešení praktickej úlohy pánom majstrom Róbertovi Némethovi, Jánovi Kaszovi a Ondrejovi Szladkému. 

  Zaznamenal: Ing. Augustín Ondrejkovič

   

  Idén is iskolánk adott otthont a műszaki olimpiász 9. járási versenyfordulójának.

  Az alapiskolások két kategóriában küzdöttek meg a győzteseknek járó díjakért és a kerületi fordulóba való továbbjutásért. Az „A” kategória versenyzőpárosainak kopogtatót, a „B” kategória egyéni versenyzőinek pedig kulcstartó házacskát kellett elkészíteni a megadott műszaki dokumentáció alapján. Azután a tesztfeladatok megoldására került sor.

  A győztesek 2019 február 7-én vesznek részt a kerületi fordulón.

  Köszönjük a gyakorlati rész előkészítését Győri Zsigmondnak, valamint Németh Róbert, Kasza János és Szladký András mester kollégáknak a szakmai segítséget a gyakorlati rész megvalósításánál.

 • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

  Dňa 26. novembra 2018 sa žiaci  I.A, I.NM a II.A triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

  Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonávala Ing. Katarína Kissová.

   

  Az I.A, I.NM és II.A osztályok diákjai, 2018. november 26–án tanulmányi kiránduláson vettek részt Léván az Atlantis művelődési központban. Ellenőrizhették a fizikából megszerzett tudásukat, meggyőződhettek a mágnesesség vagy a forgás - rotáció erejéről, továbbá láthattak egyéb érdekességeket. Információkat szereztek a technika vívmányairól: a keréktől az internetig, kipróbálhatták a legmodernebb merőeszközöket, megismerkedhettek a drónok, hoverboardok stb. működési elvével. A több mint 70 kiállítási tárgy között mindenki megtalálhatta kedvenc kísérletét vagy játékszerét. A kiállított tárgyak és kísérletek eredeti  módon való bemutatása, interaktív  átadása, hozzásegítette  diákjainkat  modern világunk jobb megértéséhez.

  Szervezte: Mgr. Harisová Angela

  Pedagógiai felügyelet: Ing. Kissová Katarína

 • XXXI.ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠS v Hurbanove - A Konkoly – Thege matematikai verseny XXXI.évfolyama – Ógyalla

  Dňa 22.11.2018 sa uskutočnil XXXI. ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II.A/ a Dávid Vörös/IV.A/. Podujatia sa zúčastnilo 70 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a zo stredných odborných škôl v okrese Komárno a Nové Zámky. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky, ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v mesiaci december 2018.

  Za prípravu žiakov na súťaž bola zodpovedná Mgr. Angela Harisová.

   

  2018. november 22.- én rendezték meg a  Konkoly – Thege Miklós matematikai verseny XXXI. évfolyamát az Ógyallai Építészeti Szakközépiskolában. Iskolánkat a következő diákok képviselték: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II. A/, Dávid Vörös /IV. A/.Az eseményen 70 diák vett részt különböző iskolákból, pl. magyarországi gimnáziumokból, Szencről, újvári iskolákból stb.

  A diákok három kategóriában versenyeztek. Olyan logikai feladatokat oldottak meg , amelyekkel a matematikai órákon az egyes évfolyamokban foglalkoztak.

  A versenyre a diákokat Mgr. Harisová Angela készítette fel.

 • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /1. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/1. évfolyam/

  Dňa 26.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Štrnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

  Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 38. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

  1. Mário Bílý                                  I. A                      33 bodov     

  2. Mátyás Sánta                             I. BM                   31 bodov

  3. Cynthia Lukovicsová                 I.CM                    29bodov

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

   

  2018.11.26 -án került sor „A legjobb matematikus“ –verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának  14 tanulója nevezett be.

  A versenyen elérhető maximális pontszám 38 volt. Az eredmények a következők:

  1. Bílý Mário                                   I. A                       33 pont     

  2. Sánta     Mátyás                         I. BM                   31 pont

  3.Lukovicsová Cynthia                   I.CM                    29 pont

  A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

  A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

 • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”

  Naša škola bola miestom zážitkového učenia. Cieľom projektu „Ľudová hračka- vyrob si ju sám!” je vyrobiť tradičnú ľudovú hračku z prírodných materiálov. Podujatie bolo určené žiakom vyšších ročníkov základnej školy a žiakom našej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy.

  Aktívnou účasťou  žiakov základných škôl  v projekte „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

  Iskolánk alkotóműhely formájában az alapiskolás tanulók élménytanulásának helyszíne volt. A „Népi játékok – Készítsd magad!” projekt célja, hogy megismertesse a tanulókkal a hagyományos népi játékok elkészítésének módjait, természetes anyagokból gyermekjátékot készítsenek. A rendezvényen az alapiskolák felső tagozatos tanulóit vettek részt. A foglalkozások a zenei, a képzőművészeti, az esztétikai és a technikai nevelés elemeit ötvözik.

  A környező alapiskolák aktív részvételével a projektben felélesztjük a régiónkra jellemző kézműves hagyományokat, ezáltal hozzájárulunk nemzeti identitásunk megőrzéséhez. A projektben való részvétel kedvezően befolyásolhatja az alapiskolás tanulók jövőbeli pályaorientációját is.

 • „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“

  Žiaci našej školy v rámci projektu „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ vystúpili s kultúrnym programom v Dome dôchodcov v Zlatnej na Ostrove, kde zahrali ľudové piesne na tradičných hudobných nástrojoch – citarách. Citary boli zakúpené s finančnou podporou NSK. Jeden žiak predviedol aj ľudový tanec. Vystúpenie malo úspech a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré poteší srdcia našich seniorov.

  Projekt realizovala Ildikó Szabó.

 • Olympiáda z anglického jazyka - Angol nyelvű olimpiász

       22.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži 

  sa zúčastnili žiaci IV.BM, III.A a III.CM triedy.

  Umiestnenia:      1.miesto získal Téglás Dominik zo IV.BM

                             2.miesto získal Bazsó Máté z III.BM

                             3.miesto získal Vitai Christopher z III.CM triedy.

   

      Súťažiaci boli odmenení  nákupnými poukážkami do školského bufetu.

                    

        2018. november 22 -án tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben

  a IV.BM, a III.A  és a III.CM diákjai vettek részt.

  Helyezések:    1.helyezett: Téglás Dominik, IV.BM

                         2.helyezett:  Bazsó Máté, III.BM

                         3.helyezett:  Vitai Christofer, III.CM

   

   A versenyzőket az iskolai büfé vásárlási utalványaival ajándékoztuk meg.

   

   

   

 • Majstrovstvá okresu v bedmintone

  MO v bedmintone SŠ sa konali 22.11.2018 v Imeli  za účasti 7 škôl. Našu školu reprezentovali K.Reháková a V.Chmelová zo 4.A triedy a D.Kiss a D.Kolarovský z 2.DM triedy. Hrou ani výsledkami nesklamali. Dievčatá po bojovnom výkone po postupe zo skupiny podľahli v boji o 3.miesto súperkám zo SPŠ stavebnej a skončili na lichotivom 4. mieste. Chlapci postupne vyradili SPŠ Komárno, SOŠ Hurbanovo i družstvo SOŠOaS Budovateľská Komárno a vo finále si zahrali proti žiakom zo SPŠ stavebnej Hurbanovo. V tomto dueli po náročnom priebehu žiaľ naši chlapci prehrali 2:1, ked´ po 4-násobnom predĺžení Dávid Kolarovský prehral o 2 body. DRUHÉ MIESTO je pekným výsledkom!

   GRATULUJEME !!!       
   

 • FUTSAL

  Futbalové mužstvo  našej školy sa zúčastnilo na majstrovstvách okresu vo futsale chlapcov SŠ. Finále sa uskutočnilo dňa 22.11.2018 v MŠH.( Mestská športová hala). Napriek dobrej hre sa umiestnili naši žiaci na 4. mieste. Dobrá správa je , že z 12 –tich hráčov  deviati sa môžu aj na budúci rok zúčastniť tejto súťaže, a o rok môžeme mať väčšiu šancu na lepšie umiestnenie. Za postup do finále chlapcom gratulujeme.

   

  Iskolánk labdarúgó csapata 2018.11.22 – én a Középiskolások Futsal Bajnokságának döntőjében szerepelt. A jó játék ellenére csak a 4. helyet szerezték meg. Reménytkeltő, hogy a 12 – es keretből jövőre kilencen képviselhetik iskolánkat, és egy év tapasztalattal a hátuk mögött nagyobb eséllyel vághatnak neki a jövő évi bajnokságnak. A döntőbe jutáshoz gratulálunk.

   

   

   

 • ZENIT v strojárstve

  Dňa 19.11.2018 prebiehalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Na súťaži bojovali žiaci v štyroch kategóriách, medzi nimi v kategórii B2 aj dvaja žiaci našej školy. Umiestnenia našich žiakov:  z triedy III. AM Gábor Szolik skončil na 5. mieste a  Henrik Ilon skončil na 8. mieste.

   

  2018.11.19 – én a garamtolmácsi Műszaki Szakközépiskolában került sor a Zenit a gépészetben elnevezésű szakmai verseny kerületi fordulójára.  A megmérettetésen a versenyzők 4 kategóriában vettek részt. Iskolánk diákjai a B2 kategóriában a III.AM osztályból Szolik Gábor - 5. helyezést, és Ilon Henrik - 8. helyezést érték el.

  Sárai Gábor

 • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /2. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/2. évfolyam/

  Dňa 15.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Osem žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

  Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 28. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

  1. Chiara Marcela Ostružlíková    II. A                              23 bodov     

  2. Kristóf Gergő                             II. BM                           10 bodov

  3. Ádám István Fehér                   II. BM                             7 bodov

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

   

  2018.11.15 -én került sor „A legjobb matematikus“ verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának  8 tanulója nevezett be.

  A versenyen elérhető maximális pontszám 28 volt.

  Az eredmények a következők:

  1. Ostružlíková Chiara Marcela    II. A                      23 pont     

  2. Gergő Kristóf                              II. BM                  10 pont

  3. Fehér Ádám István                    II.BM                     7 pont

  A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

   

  A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

 • Beseda Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia

  Tolerancia je ochota akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, náboženské vyznanie, životný štýl a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Pretože žiaden človek by nemal byť diskriminovaný len preto, že má napríklad inú farbu pleti a podobne. Tolerancia znamená otvorenosť mysle k rôznym zmenám a schopnosť revidovať svoje názory, postoje vo svetle nových argumentov.

  Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 15.11.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia – záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, agresivita a šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, intolerancia, diskriminácia. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

   

 • Envirobeseda: Dunajská delta

  Na našej škole sa 8.11.2018 uskutočnila už tradičná beseda s p. Máriou Beneovou a p. Vladimírom Kmeťom, ktorí sú členmi OZ Maximilián Hell a našim študentom tento raz predstavili nový program s názvom Dunajská delta.

  Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie miestnych prírodných lokalít nasnímaných z paluby lode. Dozvedeli sme sa o najzaujímavejších miestach v delte Dunaja ako sú, napríklad: prístavné mesto Tulčea, kam sa Dunajom plavia riečne aj morské nákladné lode, mesto Mila 23 ležiace vo vzdialenosti 23 míľ od Čierneho mora, mesto Sulina, ktoré je poslednou pevninou a tu Dunajská delta splynie s morom. Vďaka rozprávaniu našich hostí už dnes poznáme dedinku Letea a lesík či lesostep s rovnakým názvom a pieskovým podložím, kde dodnes žijú divoké kone a rastie tu vzácna rastlina obsahujúca vo svojich plodoch vzácne liečivo efedrin, vieme ako vyzerajú pokojné zákutia plné vodných rastlín, živočíchov či vzácneho vtáctva. Spoznali sme aj hlavné kanále či ramená a vypočuli sme si mnoho zaujímavostí o živote ľudí, ktorí tieto pokojné odľahlé oblasti často nedotknuté výdobytkami civilizácie s láskou obývajú a nikdy by  odtiaľto neodišli.

   Touto cestou ďakujeme našim hosťom za poučný zážitok.

  Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Elena Szabóová

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215499