Rada školy

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom školy, a to najmä:    
-  k počtu prijímaných žiakov
-  k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov 
-  ku správe o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
-  k návrhu rozpočtu 
-  ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho každoročnému vyhodnoteniu
-  k správe o výsledkoch hospodárenia školy
   

Členovia rady školy.

Judita Wagnerová, Ing. - predseda RŠ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

Estera Ághová -  zvolený zástupca rodičov

Norbert Becse, PaedDr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Csaba Földes, Ing. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Alica Koczianova, Mgr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Jozef Mizséri, Ing. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Adriana Ozimyová - zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

Zuzana Paálová - zvolený zástupca rodičov

Ildikó Szabó - zvolený zástupca rodičov

István Száraz, Ing. - zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

Gábor Szolik - zvolený zástupca žiakov

 

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215505