• Študijné odbory (4 roky) - Tanulmányi szakok (4 év)

    •  

     2413 K
     mechanik strojov a zariadení gépek és berendezések műszerésze
     Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov obsluhy klasických, ale aj programovaných strojov a strojárskych zariadení, diagnostikovanie a  odstraňovanie porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripraví žiaka aj na štúdium na vysokých školách strojárskeho zamerania. Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Má potrebné znalosti zo základov informatiky, kladie sa dôraz na samostatnosť v získavaní a spracovaní informácií a ich tvorivé zužitkovanie v odbornej praxi. A tanulmányi szak végzős hallgatója képes középfokú műszaki – gazdasági dolgozói tevékenységek elvégzésére, valamint klasszikus és programozott gépek és berendezések kezelésére, a bonyolultabb gépek és berendezések hibáinak feltárására és a hibák elhárítására. Továbbá ez a tanulmányi szak felkészíti a diákokat gépészeti szakirányú főiskolai tanulmányok folytatására is. A tanulmányi szak végzőse képes önálló munkavégzésre, rendszeres önképzésre, cégen belüli munkacsoportok vezetésére és a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után magánvállalkozóként dolgozni. Megfelelő informatikai alapismeretekkel rendelkezik, képes önálló információszerzésre, azok feldolgozására és a szakmai gyakorlaton belüli aktív felhasználásukra.
     2697 K
     mechanik elektrotechnik villamos műszerész
     Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti slaboprúdovej techniky, informačných technológií a spotrebnej techniky. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripraví žiaka aj na štúdium na vysokých školách elektrotechnického zamerania. Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Má potrebné znalosti zo základov informatiky, kladie sa dôraz na samostatnosť v získavaní a spracovaní informácií a ich tvorivé zužitkovanie v odbornej praxi. A tanulmányi szak végzős hallgatója képes középfokú műszaki – gazdasági dolgozói tevékenységek elvégzésére az gyengeáramú technika, az információs technológiák és a fogyasztói technika területén. Továbbá ez a tanulmányi szak felkészíti a diákokat elektrotechnikai szakirányú főiskolai tanulmányok folytatására is. A tanulmányi szak végzőse képes önálló munkavégzésre, rendszeres önképzésre, cégen belüli munkacsoportok vezetésére és a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után magánvállalkozóként dolgozni. Megfelelő informatikai alapismeretekkel rendelkezik, képes önálló információszerzésre, azok feldolgozására és a szakmai gyakorlaton belüli aktív felhasználásukra.
     3341 K
     operátor drevárskej a nábytkárskej výroby fa- és bútoripari technikus

     Absolvent odboru pozná vlastnosti drevných materiálov a ostatných materiálov používaných v odbore. Pozná princípy pôsobenia, vlastností materiálov na  technické, ekonomické, úžitkové  a estetické vlastnosti  výrobkov. Pozná funkcie a technologické možnosti strojov a zariadení, ich prvkov a výrobných liniek. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku, základné technologické postupy a ich aplikáciu na jednotlivé typy výrobkov prvovýroby a druhovýroby, pri dodržaní zásad bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
     Je oboznámený so zákonitosťami organizácie a riadenia výrobnej a obchodnej činnosti, základnými ekonomickými pojmami charakterizujúcimi trhové hospodárstvo.
     Vie vypracovať kompletnú technickú dokumentáciu pre jednotlivé typy výrobkov. Vie organizovať a riadiť výrobné činnosti, činnosti spojené s materiálno – technickým  zabezpečením výroby a činnosti zabezpečujúce odbyt.
     Ovláda jednotlivé výrobné postupy v drevárskej a nábytkárskej výrobe, výpočtovú a inú techniku v administratívnej činnosti. Je schopný zhotoviť drevárske a nábytkárske výrobky podľa technickej dokumentácie. Pozná činnosti jednotlivých drevoobrábacích strojných zariadení a vie ich nastaviť podľa požiadaviek technickej dokumentácie.
     Absolventi sú pripravovaní, aby sa po absolvovaní nástupnej praxe mohli uplatňovať aj  v činnostiach, ktoré zabezpečujú technologickú stránku výrobného procesu:
     drevárskej prvovýroby: v piliarskych závodoch  a závodoch na výrobu veľkoplošných materiálov
     drevárskej druhovýroby: v nábytkárskych závodoch a v závodoch stavebnostolárskej výroby.
     Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:
     - technologickej prípravy výroby – technológ, prípravár výroby
     - organizácie a riadenia výroby – výrobný dispečer, technický  kontrolór, majster
     - konštrukčná príprava výroby – konštruktér
     - technicko – ekonomická činnosť – referent zásobovania a odbytu
     Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na vysokoškolské štúdium drevárskeho a ekonomického zamerania a na pomaturitné štúdium pri rovnakých podmienkach ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

     A szakma végzőse ismeri a szakmában használatos fa- és egyéb anyagok tulajdonságait. Ismeri ezen anyagok működési elveit és hatását a termékek műszaki, gazdasági, használati és esztétikai tulajdonságaira. Ismeri a gépek és berendezések, azok elemeinek és gyártósorainak működési elveit és gyártási folyamatát. Ismeri a gyártásban használatos szakterminológiát és szimbolikát, a technológiai folyamatok alapjait és alkalmazásukat az őstermelés és feldolgozás egyes típusainál, a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett.
     Megismerkedett a gyártó- és kereskedelmi tevékenység szervezésének és irányításának törvényszerűségeivel, a piacgazdaságot jellemző alapvető gazdasági fogalmakkal.
     Ki tudja dolgozni az egyes termékek komplex műszaki dokumentációját. Meg tudja szervezni és tudja irányítani a termelés anyagi- és műszaki folyamatát és az értékesítéssel kapcsolatos tevékenységeket.
     Ismeri a fa- és bútoripari gyártás egyes gyártási folyamatait, rendelkezik az adminisztratív tevékenység során szükséges számítástechnikai és egyéb műszaki ismeretekkel. Képes a műszaki dokumentáció alapján fa- és bútoripari termékek előállítására. Ismeri az egyes fafeldolgozó gépi berendezések működését, és alkalmazni tudja azokat a műszaki dokumentációnak megfelelően. A szakma végzőse a szakmai gyakorlat elvégzése után érvényesülni tud olyan területeken is, amelyek a gyártási folyamatok műszaki oldalát biztosítják:
     a faipari őstermelésben: a fűrészüzemekben és a nagyméretű anyagokat gyártó üzemekben
     a faipari feldolgozásban: bútorgyártó üzemekben és  épületasztalosként.
     A végzősök a következő területeken is érvényesülhetnek:
     - a termelés műszaki előkészítése – műszaki szakember, gyártás-előkészítő
     - a gyártás szervezése és irányítása – termelési irányító, műszaki ellenőr, mester
     - a termelés konstruktív előkészítése – géptervező
     - műszaki – gazdasági tevékenység – értékesítési előadó
     A tanulmányi szak végzősei alkalmasak faipari és gazdasági irányzatú főiskolai tanulmányok végzésére, felépítményi tanulmányokra - ugyanolyan feltételek mellett, mint a többi középiskola végzősei.

     3447 K
     grafik digitálnych médií számítógépes grafikus

     Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií. 

             Pozná základy výroby digitálnych médií, typografické pravidlá, technologickú dokumentáciu textových a obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, použitie hardwaru a softwaru,  poznatky o fototechnike a  videotechnike,  typografiu, spracovanie textov a ilustrácií, sieťové informačné systémy, skladbu a úpravu multimediálnych dát.
             Vie čítať a upraviť podkladovú dokumentáciu pre digitálne médiá, použiť rôzne návrhárske techniky, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov, spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie, pracovať s digitálnymi dátami v sieťových a informačných systémoch,  spracovať zvukové a video sekvencie a včleniť ich do digitálnych médií, koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch, upravovať multimediálne produkty, hodnotiť a riadiť kvalitu digitálnych médií, dodržiavať predpisy a opatrenia o ochrane zdravia, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

     A szakos abszolvens megfelelő általános képzettséggel rendelkező szakmunkás, aki önálló munkavégzésre alkalmas a következő területeken: termelési munkák elvégzése és irányítása, technikai és grafikai dokumentációk alapján történő működtetési munkálatok kivitelezése, a technológiai eljárás meghatározása, az eljárások- és azok feldolgozásának ismerete.

           Ismeri a digitális média termelés alapjait, a nyomdászat szabályait, a szöveges-, képi- és hangi alapok technológiai dokumentációját, a videó szekvenciát és animációkat, a hardware és a software használatát, vannak ismeretei a fototechnikát és a videotechnikát illetően, valamint a nyomdászatot és a szövegek- és illusztrációkat illetően is. Továbbá ismeri a hálózati informatikai rendszereket és a multimediális adatok tárolását és módosítását.
            Képes a digitális média alapszintű olvasására és módosítására, különböző javasolt technikák használatára, a szöveges és képi anyagok szkenner segítségével történő feldolgozására. Ismeri a grafikusprogramokat, össze tudja kapcsolni és besorolni a szöveges, képi és hangi szekvenciókat a digitális médiumokba. Továbbá képes a hálózati információs rendszerekben dolgozni digitális adatokkal. El tudja készíteni és módosítani a multimediális termékeket, értékelni és rendezni képes a digitális média minőségét. Ismeri és betartja az egészségvédelmi-, biztonsági- és tűzvédelmi előírásokat.
      3759 K
     komerčný pracovník v doprave

     szállítmányozási ügyintéző

     Pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a zručnosťami tak, že je schopný vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých druhoch dopráv.

     V rámci štúdia získa požadované vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v cestnej a mestskej doprave, železničnej doprave, vodnej doprave, leteckej doprave, zasielateľstva a colnej deklarácie alebo logistiky v doprave.

     Absolvent odboru pozná:

     - základné právne normy potrebné pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy,
     - spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave,
     - základné predpisy v medzinárodnej doprave,
     - podmienky na prepravu nebezpečných nákladov,
     - základné ekonomické pojmy a právne predpisy v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave,
     - komplexné problémy dopravného a prepravného procesu a vie ich riešiť,
     - zásady podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých a stredných podnikoch,
     - ovláda zásady konštrukcie dopravného reťazca.

     Absolvent zamerania dopravná logistika vie:
     - zvoliť druh vozidiel podľa vhodnosti na prepravu podľa druhu a množstva tovaru,
     - organizovať skladové hospodárstvo a podľa vlastností tovaru zvoliť spôsob jeho skladovania, balenia a ošetrovania,
     - ovláda informačné technológie z oblasti logistiky.

     A tanulmányi szak végzőse alapműveltséget szerez általános tantárgyakból, továbbá olyan szakmai képességekre és készségekre tesz szert, melyek képessé teszik műszaki, közgazdasági és szervezési jellegű feladatok ellátására a közlekedés, szállítás különböző ágazataiban, így a közúti-, városi-, vasúti-, vízi- és légi közlekedésben, szállítmányozásban, vámügyintézésben és logisztikában.

     A szak végzőse ismeri:

     - a nemzetközi- és belföldi fuvarozásban használatos jogszabályokat.
     - a nemzetközi – és belföldi fuvarozásban a személy-, poggyász- és rakományszállítás módjait.
     - a nemzetközi közlekedésben használatos alapvető előírásokat.
     - a veszélyes rakományok szállításának feltételeit.
     - az alapvető közgazdasági fogalmakat és jogi előírásokat a nemzetközi – és belföldi közlekedésben.
     - a közlekedés és szállítmányozás során felmerülő problémákat és képes azok  megoldására.
     - a vállalkozói tervek alapelveit, a kis- és középvállalkozások marketingjét és menedzsmentjét.
     - a közlekedési lánc szerkezetének alapelveit.
      
     A közlekedési logisztika szakirány végzőse:
     - képes megválasztani a szállított áru mennyiségének és minőségének megfelelő járművet.
     - képes a raktárkészlet szervezésére és a raktározott árunak megfelelően megválasztani a raktározás és csomagolás, valamint az áru megfelelő kezelésének módját.
     - ismeri a logisztika területén alkalmazott információs technológiákat.