Navigácia

Fotogaléria

Piatok 16. 11. 2018

Kalendár

Novinky

Počet návštev: 5115425

 

 

 • Vážení rodičia, záujemcovia!

  Rada rodičovského združenia pri SOŠT-MSZKI Komárno, Bratislavská cesta 10 pozýva vás a vašich priateľov na deviaty ples rodičov a pedagógov školy, ktorý sa uskutoční dňa 25. januára 2019 od 19:00 hod. v priestoroch Restaurant Bastion (Bašta V.) Vstupné je 27 € / osoba (wellcome drink, aperitív, 1 flaša minerálky, 1. večera, dezert, káva, 2. večera, hudba). Vstupenky je možné objednať na telefonnom čísle 0917 990 265 do 16. 11. 2018.

  Srdečne vás očakávame.

  Ti

 • Naša škola je v týchto dňoch miestom zážitkového učenia. Cieľom projektu „Ľudová hračka- vyrob si ju sám!” je vyrobiť tradičnú ľudovú hračku z prírodných materiálov. Podujatie je určené žiakom vyšších ročníkov základnej školy a žiakom našej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy.

  Aktívnou účasťou žiakov základných škôl v projekte „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

 • Dňa 16.10.2018 prebiehal stolnotenisový turnaj Kárpátia cup. Organizátorom súťaže bola Spojená cirkevná škola Mariánum v Komárne. Na súťaži bojovali žiaci z troch okresov, medzi nimi aj štyria žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie získal žiak z II. BM triedy Kevin Lakatoš, ktorý skončil na 3. mieste. Dominik Kiss z II. DM skončil na 4. mieste a Juraj Pluhár na 6.mieste.

  Hlavným rozhodcom turnaja bol učiteľ našej školy, Ing.István Száraz.

  2018.10.16 – án került sor a Kárpátia cup elnevezésű asztalitenisz tornára a Mariánum Egyházi iskola központban, Komáromban. A tornán három járás iskoláinak versenyzői vettek részt. Az iskolánkból 4 asztaliteniszező szerepelt ,akik közül Lakatoš Kevin a II.BM tanulója az előkelő 3. helyen végzett, Kiss Dominik a II.DM diákja 4. helyen, Pluhár György pedig a 6. helyezett lett.

 • Dňa 16. októbra 2018 žiaci tried II.A, III. AM a I. NM sa zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré tu fungovalo počas Slovenského klérofašistického štátu v 40. rokoch 20. storočia, počas prezidentovania Jozefa Tisa. Je to autentické miesto, viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

  V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Študenti si mohli pozrieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. V "izbách" boli vystavené nábytky a zariadenie- mohli sme vidieť, v akých podmienkach bývali rodiny z deťmi, čo mali oblečené, čo nosili na nohách, čo vyrábali a aké represálie ich čakali "na konci púti"...

 • Žiaci našej školy Jakub Susik, Ádám Pasztorek a Balázs Zalacko sa 10. októbra 2018 sa zúčastnili krajského kola Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala na atletickom štadióne v mestskom parku Sihoť v Nových Zámkoch. Trať pre kategóriu študenti stredných škôl merala 4500 metrov. V náročnej súťaži sa družstvo našej školy umiestnilo na šiestom mieste.

 • Dňa 26. a 27. septembra 2018 sa naši žiaci z tried I. NM a II.CM zúčastnili odborného sympózia pod názvom ,,Voda v dejinných súvislostiach“. Vypočuli sme si viacero zaujímavých prednášok pod nasledovnými názvami:

  • Vojaci na Dunaji
  • Povodne v novovekej publicistike
  • Rieky a vymedzovania národného územia
  • Lodné mlyny na rieke Morva
  • Architektonicko-urbanistický rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji
  • Kúpele v Brigetiu v zrkadle veľkých komáromských povodní
  • Mosty v novovekej Rábskej župe
 • Každý rok žiaci prvého ročníka v mesiaci september navštívia v sprievode učiteľky slovenčiny Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne.Inak to nebolo ani tento začínajúci školský rok. A tak 26.9.2018 si trieda 1.A vypočula zaujímavé informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici, aké služby knižnica svojim čitateľom ponúka, ako ľahko urobiť referát do školy a iné zaujímavosti. Napokon si žiaci mohli vyskúšať priamo v knižnici internetové vyhľadávanie kníh a prácu s online katalógom. Ďakujeme pani knihovníčke Mihálikovej za jej ochotu a trpezlivosť venovať sa nám počas celej návštevy knižnice. S dobrým pocitom a obohatení o nové vedomosti sme sa vrátili do školy a deň pokračoval tradičným vyučovacím procesom.

 • Do galérie 1 boli pridané fotografie.

 • Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 20.09.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Látkové závislosti - legálne a nelegálne drogy. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 • Fetálny alkoholový syndróm je porucha nervovej sústavy, správania a poznávania, ktorá sa prejavuje u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol. Prenatálne požívanie alkoholu poškodzuje viaceré časti tela, vrátane mozgu, tváre, očí, uší, obličiek a kostí. Deti s touto diagnózou majú okrem psychických problémov aj charakteristické tvárové anomálie.

  Priblížiť problematiku a vážnosť tohto syndrómu bolo cieľom besedy, ktorú sme zorganizovali dňa 17.09.2018 pre dievčatá končiacich ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

 • Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september. Podľa štatistických údajov je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov.

 • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň - Pohybom ku zdraviu s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovo-cievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

  Pri tejto príležitosti sa dňa 06.06.2018 žiaci I.A triedy zúčastnili besedy na tému „Pohybová aktivita a zdravý životný štýl“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšenie zdravotného povedomia a správania sa žiakov v oblasti fyzickej aktivity, s následným pozitívnym efektom na ich zdravie

 • Výcvik plávania bol určený pre žiakov prvého ročníka. Prebiehal v dňoch 31.05.2018 a 01.06.2018 vo vynovenom, prestavanom bazéne Mestskej krytej plavárne. Žiaci si osvojili základné plavecké spôsoby, splývanie i plávanie pod vodou. Tí zdatnejší mali možnosť zmerať si sily v pretekoch na 50 metrov voľný spôsob a v plávaní pod vodou. Výcvik bol sťažený tým, že v novom bazéne je všade hĺbka vody od 180 do 220 cm. Celkove kurz prebehol bezproblémovo a splnil vytýčený cieľ a očakávanie.
  učiteľ TŠV.

 • Žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštívili firmu IMMO-net s.r.o. v Komárne. Tohtoročný prváci ODNV, druháci a tretiaci STOL dňa 17. mája 2018 zavítali do výrobnej prevádzky stolárskej firmy. Po úvodnom privítaní a školení BOZP sa budúci operátori a stolári presunuli do výroby. Prehliadku sme začali pri deliacom stroji riadeným číslicovým programom, odkiaľ sa porezy požadovaného rozmeru premiestňovali k olepovačke bočných plôch. A potom postupne na ďalšie konštrukčné opracovanie plošných dielcov na CNC stroji. CNC stroje pracujúce pod kontrolou operátorov upútali pozornosť našich žiakov. Vedúci firmy, ktorý nás sprevádzal, upriamoval pozornosť žiakov nielen na pokrokovú techniku, ale najmä na samotnú technológiu opracovania dielcov. Žiakov upútali aj podmienky, v akých pracujú zamestnanci IMMO-net s.r.o. Možno tu niektorí z nich po ukončení školy nájdu svoje zamestnanie. Exkurziou si žiaci doplnili teoretické vedomosti zo školy a je predpoklad, že takto si učivo lepšie utvrdia.

 • V rámci Komárňanských dní sa dňa 25. apríla 2018 konal veľký medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ v mestských športových halách v Komárne a v Komárome. Z 8.-mich pozvaných družstiev boli 4 zo Slovenska a 4 z Maďarska. ARANYCSAPAT kupa sa hral vôbec po 1.-krát. V skupine sa hralo systémom každý proti každému a potom sa hrali finálové zápasy o prvé, tretie, piate a siedme miesto. V skupine sme hrali proti Gymnáziu H. Selyeho 0:2, potom sme porazili Szent László Gimnázium Szob 8:0 a prehrali s celkovým víťazom turnaja Vámbéry Ármin Gimnázium z Dunajskej Stredy 8:1, ktoré je športovým gymnáziom. Tieto výsledky nás zaradili na 3. miesto v skupine a tak sme si vybojovali právo účasti hrať o konečné 5. miesto. V tomto zápase naši žiaci precvičili súpera tak kondične ako i takticky, čo sa prejavilo vo výsledku 4:2 v náš prospech. Súperom nám bolo Jókai Mór gimnázium zo susedného Komáromu. Celkovým víťazom turnaja sa stali stredoškoláci zo športového gymnázia z Dunajskej Stredy.

 • V rámci Komárňanských dní usporiadala SOŠOaS v Komárne súťaž v silovom 5-boji stredoškolákov. Disciplíny v silovom 5-boji sú nasledovné: zhyby na hrazde, výtlaky na bradlách, biceps s činkou, tlak na lavičke a drepy s činkou. Po úvodnom vážení pretekárov sa konala samotná súťaž. Najlepším naším borcom bol Nikolasz Hulmann z 2. C triedy, ktorý skončil na veľmi peknom 6. mieste. Ďalší naši siláci uzatvárali druhú desiatku účastníkov, ale treba dodať, že zbierali skúsenosti a patrili medzi najmladších. József Szép z 2. BM triedy bol 19.-ty a László Rehák z 1. DM triedy 20.-ty. Víťazom súťaže sa stal Dávid Németh rekordným výkonom 272 bodov z Gymnázia Ľ. J. Šuleka.

 • Naši atléti sa zúčastnili dňa 24. apríla 2018 MO v atletike, ktoré sa konali na mestskom štadióne v Nových Zámkoch. Za školu súťažili 7-mi pretekári, ktorí obstáli veľmi dobre. V skoku do výšky potvrdil medailové ambície Gábor Áron Gábor, ktorý výkonom 185 cm skončil na peknom 3. mieste. Druhým prekvapením bolo 5. miesto Gábora Lakatosa v disciplíne 110 m cez prekážky. Kvarda Gábor sa do finále vo vrhu guľou nedostal kvôli spornej diskvalifikácii. Poškodený sa mohol cítiť aj Koczkáš Otto, ktorému v rozbehoch skrížil v behu na 100m súper nepovolene dráhu, ale protest nepodal. Ostatní chlapci síce bojovali zo všetkých síl, ale na finále to výkonnostne nestačilo, hlavne keď s nimi pretekali aj atléti zo športových gymnázií.

 • Stalo sa tradíciou, že sa naši prváci zapájajú v apríli do aktivity - Vyčistime si Komárno - usporadúvanej pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom pri MsÚ v Komárne.

  Žiaci tried: I.A, I.BM, I.CM, I.DM, II.AM, I.DM a I.EM prišli 20. apríla 2018 o 8:05 v pracovnom oblečení, vypočuli si inštrukcie - dozvedeli sa, ktorý úsek Alžbetinho ostrova budú mať za úlohu čistiť. Prevzali si plastové vrecia, rukavice a potrebné nástroje a pobrali sa do práce. Práca v šiestich skupinách prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov.

 • 2018. 04. 18-án került sor az immár hagyományos házi helyesírási verseny iskolai fordulójára, amelyen a II.BM, az I.BM és a II.NM osztály tanulói vettek részt. A verseny során a versenyzőknek a rendkívül igényes Implom József Helyesírási Verseny 2016-os feladatlapját kellett megoldaniuk, melyben bizonyíthatták, hogy otthonosan mozognak a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében. A győztesek jutalomban részesültek.

  Eredmények:

  helyezett: Szép Attila Ádám/II.BM/

  helyezett: Lakatoš Kevin/I.BM/

 • MO vo futbale žiakov SŠ sa konali dňa 12.04.2018 v Hurbanove na Mestskom štadióne za účasti 8 družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých prvé dve družstvá postúpili do finále. Našim futbalistom sa postup nepodaril, keď postupne remizovali s družstvom Gymnázia Šuleka 1:1, prehrali s Gymnáziom Selyeho 1:3 a v poslednom zápase podľahli SPŠ Hurbanovo 0:3. V poslednom zápase našim chlapcom dochádzali sily, pretože hrali už tretí zápas za sebou v horúcom počasí. Celkove sme hrou zanechali dobrý dojem ale vypomstilo sa nám nepremieňanie gólových šancí. Na majstrovstvá kraja postúpilo a víťazom turnaja sa stali futbalisti SPŠ Komárno.

 • A Magyar Cserkészszövetség Határtalanul üdültetési projektjére 2018. április 12. és 15. közt került sor Agárdon, melyen az I.BM, az I.CM osztály és a II.BM osztály 8 diákja vett részt. A szállásról a Velencei-tó partján található háromcsillagos VVSI Sport Hotel gondoskodott, gyönyörű környezetben, étteremmel, barátságos és segítőkész személyzettel. Az indulást mindenki nagy izgalommal várta, amelyre 2018. április 12-én csütörtökön került sor. A helyszínre délután 17:00 órakor érkeztünk meg, ahol a cserkészszövetség tagjai már vártak. Miután elfoglaltuk a szobáinkat, vacsora következett, majd megismerkedtünk a

 • Beseda "Duševné zdravie na SŠ" je informatívno–formatívny program pre študentov stredných škôl, ktorého cieľom je kombinovanou prednáškou, interaktívnou a diskusnou formou oboznámiť mladých ľudí s problematikou duševného zdravia.

  Na našej škole aj tento rok pokračujeme v tomto programe a v školskom roku 2017/2018 sa zapojila I.A trieda. Uskutočnili sa tri stretnutia v rozpätí dvoch vyučovacích hodín v mesiacoch marec a apríl:

  1. stretnutie: 27.03.2018

  2. stretnutie: 05.04.2018

 • Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny

  Dňa 12.04.2018 sa v rámci výstavy CONECO 2018 konala celoslovenská súťaž maliarov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci II.DM triedy Bátor Földes a Martin Tóth, ktorí sa umiestnili na peknom piatom mieste. Žiakov na súťaž pripravil Ferenc Benko majster odborného výcviku.

  2018.04.12 - én iskolánk két diákja Földes Bátor és Tóth Martin festőversenyen vett részt, amely a CONECO 2018 kiállítás része volt. Diákjaink az ötödik helyen végeztek. A versenyre Benko Ferenc szakoktató készítte fel a diákokat.

 • Mi a tűzhely rideg háznak,
  Mi a fészek kis madárnak,
  Mi a harmat szomju gyepre,
  Mi a balzsam égő sebre;
  Mi a lámpa sötét éjben,
  Mi az árnyék forró délben,...
  S mire nincs szó, nincsen képzet:
  Az vagy nekem, oh költészet!

  (Arany János)

  A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból került sor a Békéscsabai Szakképzési Centrum által megszervezett web-es élő versfolyamra, melyre idén már második alkalommal jelentkeztünk két tehetséges szavalónkkal. Reggel kilenc órától a magyar iskolák diákjai határon innen és túl egész nap folyamatosan olvasták, adták elő a magyar költészet gyöngyszemeit. A versek szabadon választhatóak voltak, így Zalacko Balázs (I. CM) és Pákozdi Fanny (IV. BM) is egyik kedvenc költőjüktől, Szabó Lőrinctől választott egy-egy remekművet.

 • Dňa 04. apríla 2018 prebehla na našej škole súťaž „Olympiáda z účtovníctva“. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov nadstavbového štúdia z II.NM triedy. Súťažiaci riešili súvislý príklad z podvojného účtovníctva a na jeho vypracovanie mali čas 180 minút.

  Najlepší výsledok dosiahla žiačka Bernadett Laki.

  Organizátorkou súťaže na škole bola Ing. Monika Virágová.

 • A múlt héten a pedagógusokat köszöntötték a komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában. Az ünnepségre hivatalosak voltak a megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas kollégák is, akik néhány óra erejéig ismét részesei lehettek az iskolai életnek.

  Az iskola tanulói rövid, irodalmi – zenés programmal kedveskedtek az egybegyűlteknek. A műsort Zalackó Balázs és Lakatos Kevin szavalata nyitotta meg, majd a Madi-testvérek népi tánca és Dluhoš Richard modern tánca pezsdítette tovább a hangulatot. A zenei aláfestésről az iskola tavaly alakult zenekara gondoskodott. Az iskola igazgatója, Pál Elemér mérnök ünnepi beszédében üdvözölte a kollégákat és a meghívott vendégeket, továbbá az Év Tanára díjjal tüntette ki Virág Mónika mérnöknőt, a gazdaságtudományi tantárgyak szakoktatóját.

 • Dňa 20. 03. 2018 sa žiaci III. A, I. NM a II. BM/KPD tried spolu s pani učiteľkami

  Ing. Monikou Virágovou a PhDr. Katarínou Baloghovou zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska v Bratislave. V tomto školskom roku sme pre žiakov zvolili vzdelávací modul finančnej gramotnosti, ktorý bol rozdelený do troch častí. V rámci jednotlivých častí sa pracovník banky z oddelenia ochrany klienta venoval týmto témam:

  1. téma – „Bežné účty“,

  2. téma – „Úvery a úverové produkty“,

 • A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóján, melyet 2018. március 19-én rendeztek meg, nagyon erős volt a mezőny, ennek ellenére Lakatoš Kevin az előkelő ezüstsávos besorolásba került, ami nagy elismerést jelent számára.

  A Műszaki Szakközépiskola elsős diákját még alapiskolás korában terelték a prózamondás felé, s mint azt már többször is bizonyította, ebben a kategóriában talált igazán önmagára. Duba Gyula: Júdózik a szerelmem c. műve telitalálat Kevin számára, aki sajátos előadásmódjával mindenki figyelmét felkeltette.

 • Na našej škole SOŠT – MSZKI v Komárne sa usporiadala Školská fotografická súťaž. Žiaci mohli posielať fotografiu od 15.01.2018 do 26.01.2018 na tému: ,, Najkrajší pocit vianočných sviatkov “ ktorá mala byť emotívna fotografia.

  Na súťaži sa zúčastnilo 16 žiakov. Fotografie dostali bodovanie od 3 členov poroty Ing. Kissová Katarína, Mgr. Sánta Péter a Mgr. Ferenczi Balázs. Majitelia fotografií, ktoré dostali najviac bodov a zároveň sa umiestnili na pekných prvých troch miestach, mohli si prevziať diplom a darčekový poukaz.

 • Dňa 19. 3.2018 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2018“, do ktorej sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok v 65 krajinách sveta súťažilo 6 095 765 žiakov. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.
  Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 8 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas 60 minút. Testy budú vyhodnotené centrálne v mesiaci apríl 2018.

 • Kampaň „Týždeň mozgu" je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

  Cieľom medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu" je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

 • Dňa 28. februára 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž, v rámci ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

  1. Máté Tóth IV.CM
  2. Péter Brúder II.AM
  3. Gábor Kádek II.AM
  4. Dávid Dolník II.AM
  5. Ádám Kacz I.A

  Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

  1. miesto Máté Tóth IV.CM

  2. miesto Gábor Kádek II.AM

  3. miesto Péter Brúder II.AM

  Víťazom gratulujeme!

 • 24. 2. 2018

  Medzinárodné výberové kolo súťaže Hviezda odboru alebo Szakma Sztár Fesztivál 2018 v odbore stolár sa konalo 24. februára 2018 v Budapešti. Hostiteľom súťaže bola škola Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola. Súťaže sa zúčastnili nádejní stolárski majstri-študenti z Maďarska a vybraní študenti z Rumunska a zo Slovenska. Slovensko reprezentovali žiaci našej školy Dániel Ott a Kristóf Kozári.

  Súťažiaci mali pomocou ručného náradia a strojov vyhotoviť zásuvku z dreva. Od súťažiacich sa očakávala samostatná a kvalitná práca a schopnosť zorganizovať si prácu v stanovenom časovom limite. Výsledky práce súťažiacich vyhodnotila nestranná odborná komisia. Víťazi súťaže sa v apríli zúčastnia exhibičného programu Szakma Sztár Fesztivál Budapest 2018 na výstavisku v Budapešti.

 • Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – körzeti forduló

  2018. február 23-án került sor a verseny körzeti fordulójára, melynek a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola adott otthont. Két tanuló, Zalacko Balázs az I. CM osztályból és Lakatoš Kevin az I. BM osztályból vettek részt a versenyen. Kettejük közül Lakatoš Kevin jutott tovább, ő képviseli majd iskolánkat a márciusban sorra kerülő járási fordulón.

  Dňa 23. februára 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu na Základnej škole na Eötvösovej ulici v Komárne. Z našej školy sa Kevin Lakatoš z I. BM triedy umiestnil v zlatom pásme a Balázs Zalacko z I. CM v striebornom. Na okresnom kole, ktoré sa bude konať v marci, bude našu školu reprezentovať Kevin Lakatoš.

 • Dňa 16. 02. 2018 sa žiaci III. A triedy zúčastnili na besede o extrémizme s preventistkou OR PZ v Komárne, ktorá im pútavou formou objasnila prípady extrémizmu a jeho nebezpečenstvo v súčasnej dobe. Za extrémizmus sa považujú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami intolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, základným ľudským právam, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.

 • Dňa 14. februára 2018 si žiaci III.A a IV.A triedy vo veľkej sále nitrianskeho divadla pozreli drámu Kým kohút nezaspieva. Autor hry Ivan Bukovčan v hre akcentuje význam správania jedinca v hraničnej, vypätej situácii. Predstavuje človeka stojaceho zoči-voči existenciálnym otázkam, núti ho riešiť mravné dilemy. Toto dielo sa zaraďuje medzi slovenskú modernú klasiku. Predstavenie malo u žiakov úspech a domov sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť a interpretovať drámu na hodinách slovenskej literatúry.

 • Odbor školstva Okresného úradu v Nitre už tradične na Gymnáziu vo Vrábľoch zorganizoval už XX. ročník Krajského kola Olympiády ľudských práv.

  8. februára 2018 našu školu na podujatí reprezentoval žiak III. A – Daniel Ďuriš, ktorý si za svoj výkon v súťaži z rúk členiek komisie prevzal diplom riešiteľa OĽP. Sprievodným programom tohtoročného KK OĽP bola putovná výstava o priebehu bojov v SNP, ktorej inštalácia na vrábľanskom gymnáziu bola načasovaná na konanie súťaže.

  Mgr. Elena Szabóová

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5115427