Navigácia

Fotogaléria

Sobota 21. 4. 2018

Kalendár

Novinky

Počet návštev: 4625063
 • Dňa 12.04.2018 sa v rámci výstavy CONECO 2018 konala celoslovenská súťaž maliarov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci II.DM triedy Bátor Földes a Martin Tóth, ktorí sa umiestnili na peknom piatom mieste. Žiakov na súťaž pripravil Ferenc Benko majster odborného výcviku.

  2018.04.12 - én iskolánk két diákja Földes Bátor és Tóth Martin festőversenyen vett részt, amely a CONECO 2018 kiállítás része volt. Diákjaink az ötödik helyen végeztek. A versenyre Benko Ferenc szakoktató készítte fel a diákokat.

 • A múlt héten a pedagógusokat köszöntötték a komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában. Az ünnepségre hivatalosak voltak a megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas kollégák is, akik néhány óra erejéig ismét részesei lehettek az iskolai életnek.

  Az iskola tanulói rövid, irodalmi – zenés programmal kedveskedtek az egybegyűlteknek. A műsort Zalackó Balázs és Lakatos Kevin szavalata nyitotta meg, majd a Madi-testvérek népi tánca és Dluhoš Richard modern tánca pezsdítette tovább a hangulatot. A zenei aláfestésről az iskola tavaly alakult zenekara gondoskodott. Az iskola igazgatója, Pál Elemér mérnök ünnepi beszédében üdvözölte a kollégákat és a meghívott vendégeket, továbbá az Év Tanára díjjal tüntette ki Virág Mónika mérnöknőt, a gazdaságtudományi tantárgyak szakoktatóját.

 • Dňa 20. 03. 2018 sa žiaci III. A, I. NM a II. BM/KPD tried spolu s pani učiteľkami

  Ing. Monikou Virágovou a PhDr. Katarínou Baloghovou zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska v Bratislave. V tomto školskom roku sme pre žiakov zvolili vzdelávací modul finančnej gramotnosti, ktorý bol rozdelený do troch častí. V rámci jednotlivých častí sa pracovník banky z oddelenia ochrany klienta venoval týmto témam:

  1. téma – „Bežné účty“,

  2. téma – „Úvery a úverové produkty“,

 • A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóján, melyet 2018. március 19-én rendeztek meg, nagyon erős volt a mezőny, ennek ellenére Lakatoš Kevin az előkelő ezüstsávos besorolásba került, ami nagy elismerést jelent számára.

  A Műszaki Szakközépiskola elsős diákját még alapiskolás korában terelték a prózamondás felé, s mint azt már többször is bizonyította, ebben a kategóriában talált igazán önmagára. Duba Gyula: Júdózik a szerelmem c. műve telitalálat Kevin számára, aki sajátos előadásmódjával mindenki figyelmét felkeltette.

 • Na našej škole SOŠT – MSZKI v Komárne sa usporiadala Školská fotografická súťaž. Žiaci mohli posielať fotografiu od 15.01.2018 do 26.01.2018 na tému: ,, Najkrajší pocit vianočných sviatkov “ ktorá mala byť emotívna fotografia.

  Na súťaži sa zúčastnilo 16 žiakov. Fotografie dostali bodovanie od 3 členov poroty Ing. Kissová Katarína, Mgr. Sánta Péter a Mgr. Ferenczi Balázs. Majitelia fotografií, ktoré dostali najviac bodov a zároveň sa umiestnili na pekných prvých troch miestach, mohli si prevziať diplom a darčekový poukaz.

 • Dňa 19. 3.2018 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2018“, do ktorej sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok v 65 krajinách sveta súťažilo 6 095 765 žiakov. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.
  Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 8 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas 60 minút. Testy budú vyhodnotené centrálne v mesiaci apríl 2018.

 • Kampaň „Týždeň mozgu" je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

  Cieľom medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu" je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

 • Dňa 28. februára 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž, v rámci ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

  1. Máté Tóth IV.CM
  2. Péter Brúder II.AM
  3. Gábor Kádek II.AM
  4. Dávid Dolník II.AM
  5. Ádám Kacz I.A

  Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

  1. miesto Máté Tóth IV.CM

  2. miesto Gábor Kádek II.AM

  3. miesto Péter Brúder II.AM

  Víťazom gratulujeme!

 • 24. 2. 2018

  Medzinárodné výberové kolo súťaže Hviezda odboru alebo Szakma Sztár Fesztivál 2018 v odbore stolár sa konalo 24. februára 2018 v Budapešti. Hostiteľom súťaže bola škola Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola. Súťaže sa zúčastnili nádejní stolárski majstri-študenti z Maďarska a vybraní študenti z Rumunska a zo Slovenska. Slovensko reprezentovali žiaci našej školy Dániel Ott a Kristóf Kozári.

  Súťažiaci mali pomocou ručného náradia a strojov vyhotoviť zásuvku z dreva. Od súťažiacich sa očakávala samostatná a kvalitná práca a schopnosť zorganizovať si prácu v stanovenom časovom limite. Výsledky práce súťažiacich vyhodnotila nestranná odborná komisia. Víťazi súťaže sa v apríli zúčastnia exhibičného programu Szakma Sztár Fesztivál Budapest 2018 na výstavisku v Budapešti.

 • 2018. február 23-án került sor a verseny körzeti fordulójára, melynek a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola adott otthont. Két tanuló, Zalacko Balázs az I. CM osztályból és Lakatoš Kevin az I. BM osztályból vettek részt a versenyen. Kettejük közül Lakatoš Kevin jutott tovább, ő képviseli majd iskolánkat a márciusban sorra kerülő járási fordulón.

  Dňa 23. februára 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu na Základnej škole na Eötvösovej ulici v Komárne. Z našej školy sa Kevin Lakatoš z I. BM triedy umiestnil v zlatom pásme a Balázs Zalacko z I. CM v striebornom. Na okresnom kole, ktoré sa bude konať v marci, bude našu školu reprezentovať Kevin Lakatoš.

 • Dňa 16. 02. 2018 sa žiaci III. A triedy zúčastnili na besede o extrémizme s preventistkou OR PZ v Komárne, ktorá im pútavou formou objasnila prípady extrémizmu a jeho nebezpečenstvo v súčasnej dobe. Za extrémizmus sa považujú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami intolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, základným ľudským právam, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.

 • Dňa 14. februára 2018 si žiaci III.A a IV.A triedy vo veľkej sále nitrianskeho divadla pozreli drámu Kým kohút nezaspieva. Autor hry Ivan Bukovčan v hre akcentuje význam správania jedinca v hraničnej, vypätej situácii. Predstavuje človeka stojaceho zoči-voči existenciálnym otázkam, núti ho riešiť mravné dilemy. Toto dielo sa zaraďuje medzi slovenskú modernú klasiku. Predstavenie malo u žiakov úspech a domov sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť a interpretovať drámu na hodinách slovenskej literatúry.

 • Odbor školstva Okresného úradu v Nitre už tradične na Gymnáziu vo Vrábľoch zorganizoval už XX. ročník Krajského kola Olympiády ľudských práv.

  8. februára 2018 našu školu na podujatí reprezentoval žiak III. A – Daniel Ďuriš, ktorý si za svoj výkon v súťaži z rúk členiek komisie prevzal diplom riešiteľa OĽP. Sprievodným programom tohtoročného KK OĽP bola putovná výstava o priebehu bojov v SNP, ktorej inštalácia na vrábľanskom gymnáziu bola načasovaná na konanie súťaže.

  Mgr. Elena Szabóová

 • Dňa 9. februára 2018 sme zorganizovali recitačnú súťaž Mihálya Tompu, na ktorej sa zúčastnili žiaci nasledovných tried: I. BM – Lakatoš Kevin, I. CM – Zalacko Balázs, IV. BM – Pákozdi Fanny, Gyűrösi Evelyn.

  Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto: Zalacko Balázs
  2. miesto: Lakatoš Kevin
  3. miesto: Pákozdi Fanny

  2018. február 9-én tartottuk a verseny iskolai fordulóját, melyen a következő diákok vettek részt: I. BM – Lakatoš Kevin, I. CM – Zalacko Balázs, IV. BM – Pákozdi Fanny, Gyűrösi Evelyn.

  Helyezések:

 • Svetový deň proti rakovine sa už tradične každý rok koná 4. februára. Jeho organizátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny, ktorá chce spoločne so svojimi členskými organizáciami z celého sveta upriamiť pozornosť miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku rakoviny.

  Pri tejto príležitosti sa dňa 06.02.2018 žiaci II. C triedy zúčastnili besedy na tému „Boj proti rakovine“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšiť povedomie o rakovine a upozorniť na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu.

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 4625065