• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pozvánka - Meghívó

  Vážení rodičia, záujemcovia!

  Rada rodičovského združenia pri SOŠT-MSZKI  Komárno, Bratislavská cesta 10 pozýva vás a vašich priateľov  na deviaty ples rodičov a pedagógov školy, ktorý sa uskutoční dňa 25. januára 2019 od 19:00 hod. v priestoroch Restaurant Bastion (Bašta V.) Vstupné je 27 € / osoba (wellcome drink, aperitív, 1 flaša minerálky, 1. večera, dezert,  káva, 2. večera, hudba). Vstupenky je možné objednať na telefonnom čísle 0917 990 265 do 16. 11. 2018.

  Srdečne vás očakávame.

   

  Tisztelt Szülők, érdeklődők!

  A komáromi Pozsonyi út 10. szám alatt található Műszaki Szakközépiskola mellett működő Szülői Szövetség vezetősége meghívja Önöket a kilencedik alkalommal megrendezendő szülők és pedagógusok báljára, amely 2019. január 25-én 19:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Restaurant Bastion étteremben (Bastion V.). A  belépőjegy ára 27 € / személy (wellcome drink, aperitív, 1 üveg ásványvíz, 1. vacsora, desszert, kávé, 2. vacsora, zene). A jegyeket a 0917 990 265 telefonszámon lehet megrendelni 2018. november 16-ig.

  Szeretettel várjuk Önöket.

 • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”

  Naša škola je v týchto dňoch miestom zážitkového učenia. Cieľom projektu „Ľudová hračka- vyrob si ju sám!” je vyrobiť tradičnú ľudovú hračku z prírodných materiálov. Podujatie je určené žiakom vyšších ročníkov základnej školy a žiakom našej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy.

  Aktívnou účasťou  žiakov základných škôl  v projekte „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

  Iskolánk alkotóműhely formájában jelenleg az alapiskolás tanulók élménytanulásának helyszíne. A „Népi játékok – Készítsd magad!” projekt célja, hogy megismertesse a tanulókkal a hagyományos népi játékok elkészítésének módjait, természetes anyagokból gyermekjátékot készítsenek. A rendezvényre az alapiskolák felső tagozatos tanulóit várjuk. A foglalkozások a zenei, a képzőművészeti, az esztétikai és a technikai nevelés elemeit ötvözik.

  A környező alapiskolák aktív részvételével a projektben felélesztjük a régiónkra jellemző kézműves hagyományokat, ezáltal hozzájárulunk nemzeti identitásunk megőrzéséhez. A projektben való részvétel kedvezően befolyásolhatja az alapiskolás tanulók jövőbeli pályaorientációját is.

 • Kárpátia cup

  Dňa 16.10.2018 prebiehal stolnotenisový turnaj Kárpátia cup. Organizátorom súťaže bola  Spojená cirkevná škola Mariánum v Komárne. Na súťaži bojovali žiaci z troch okresov, medzi nimi aj štyria žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie získal žiak z II. BM triedy Kevin Lakatoš, ktorý skončil na 3. mieste. Dominik Kiss z II. DM  skončil na 4. mieste a  Juraj Pluhár na 6.mieste.

  Hlavným rozhodcom turnaja bol učiteľ našej školy, Ing.István Száraz.

  2018.10.16 – án került sor a Kárpátia cup elnevezésű asztalitenisz tornára a Mariánum Egyházi iskola központban, Komáromban. A tornán három járás iskoláinak versenyzői vettek részt. Az iskolánkból 4 asztaliteniszező szerepelt ,akik közül Lakatoš Kevin a II.BM tanulója az előkelő  3. helyen végzett,  Kiss Dominik a II.DM diákja 4. helyen, Pluhár György pedig a 6. helyezett lett.                                                                                                                      

   A verseny főbírája iskolánk tanára, Ing. Száraz István volt.

 • Múzeum holokaustu v Seredi

  Dňa 16. októbra 2018 žiaci tried II.A, III. AM a I. NM sa zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré tu fungovalo počas Slovenského klérofašistického štátu v 40. rokoch 20. storočia, počas prezidentovania Jozefa Tisa. Je to autentické miesto, viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

  V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Študenti si mohli pozrieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. V "izbách" boli vystavené  nábytky a zariadenie- mohli sme vidieť, v akých podmienkach bývali rodiny z deťmi, čo mali oblečené, čo nosili na nohách, čo vyrábali a aké represálie ich čakali "na konci púti"...

   

  Organizátor: PhDr. Edita Andrusková

 • Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu

  Žiaci našej školy Jakub Susik, Ádám Pasztorek a Balázs Zalacko sa 10. októbra 2018 sa zúčastnili krajského kola Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala na atletickom štadióne v mestskom parku Sihoť v Nových Zámkoch. Trať pre kategóriu študenti stredných škôl merala 4500 metrov. V náročnej súťaži sa družstvo našej školy umiestnilo na šiestom mieste.

 • Odborné sympózium v Komárne - Tudományos konferencia Komáromban

  Dňa 26. a 27. septembra 2018 sa naši žiaci z tried I. NM a II.CM zúčastnili odborného sympózia pod názvom ,,Voda v dejinných súvislostiach“. Vypočuli sme si viacero zaujímavých prednášok pod nasledovnými názvami:

  • Vojaci na Dunaji
  • Povodne v novovekej publicistike
  • Rieky a vymedzovania národného územia
  • Lodné mlyny na rieke Morva
  • Architektonicko-urbanistický rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji
  • Kúpele v Brigetiu v zrkadle veľkých komáromských povodní
  • Mosty v novovekej Rábskej župe
  • Hor sa na ľad! – rozšírenie korčuľovania ako voľnočasovej aktivity v období dualizmu
  • „Keď je pánom voda“ – príbeh povodne na Žitnom ostrove v roku 1965

  Udalosť sa konala v Podunajskom múzeu v Komárne . Prednášky sa konali prvý deň v slovenskom jazyku a druhý deň v maďarskom jazyku.  

  Vypracovala: Mgr. Büiová Alexandra

   

  2018. szeptember 26-án és 27-én az I. NM és a II. CM osztályok tanulói „Víz szerepe a történelemben” címmel tudományos konferencián vettek részt. Számos érdekes előadást hallgathattunk meg, a teljesség igénye nélkül:

  • Katonák a Dunán
  • Árvizek az újkori újságírásban
  • A nemzeti területek folyók általi meghatározása
  • Hajómalmok a Morva folyón
  • A Dunán fekvő szlovák kikötő városok építészeti és városépítési fejlődése
  • A brigétiói fürdőkultúra a nagy komáromi árvizek tükrében
  • Hidak az újkori Győr vármegyében
  • Jégre fel! – A korcsolyázás, mint szabadidős tevékenység elterjedése a dualista korszakban
  • „Amikor a víz az úr“ – az 1965. évi csallóközi árvíz története

  Az esemény a Duna Menti Múzeumban került megrendezésre. Az első napon szlovák nyelven, második napon pedig magyar nyelven folytak az előadások.

  Kidolgozta: Mgr. Büiová Alexandra

 • Návšteva knižnice

  Každý rok žiaci prvého ročníka v mesiaci september navštívia v sprievode učiteľky slovenčiny Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne.Inak to nebolo ani tento začínajúci školský rok. A tak 26.9.2018 si trieda 1.A vypočula zaujímavé informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici, aké služby knižnica svojim čitateľom ponúka, ako ľahko urobiť referát do školy a iné zaujímavosti. Napokon si žiaci mohli vyskúšať priamo v knižnici internetové vyhľadávanie kníh a prácu s online katalógom. Ďakujeme pani knihovníčke Mihálikovej za jej ochotu a trpezlivosť venovať sa nám počas celej návštevy knižnice. S dobrým pocitom a obohatení o nové vedomosti sme sa vrátili do školy a deň pokračoval tradičným vyučovacím procesom.

  Zodpovedná za akciu: Zuzana Farkašová

 • Beseda Látkové závislosti

  Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 20.09.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Látkové závislosti - legálne a nelegálne drogy. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 • Beseda Fetálny alkoholový syndróm

  Fetálny alkoholový syndróm je porucha nervovej sústavy, správania a poznávania, ktorá sa prejavuje u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol. Prenatálne požívanie alkoholu poškodzuje viaceré časti tela, vrátane mozgu, tváre, očí, uší, obličiek a kostí. Deti s touto diagnózou majú okrem psychických problémov aj charakteristické tvárové anomálie. 

  Priblížiť problematiku a vážnosť tohto syndrómu bolo cieľom besedy, ktorú sme zorganizovali dňa 17.09.2018 pre dievčatá končiacich ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

  Táto problematika je na Slovensku a v strednej Európe stále silno tabuizovaná téma. Zámerom odborníkov sa preto stala diagnostika, osveta a tiež zvýšená informovanosť budúcich mamičiek. Mnoho žien stále nevie alebo má len veľmi obmedzené informácie o tom, aké závažné psychické a fyzické problémy spôsobuje alkohol nenarodeným deťom. Takto poškodené deti podľa nej neskôr poznáme ako deti hyperaktívne, s poruchami učenia a správania alebo dokonca s mentálnou retardáciou.

 • Beseda Alzheimerova choroba

  Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september. Podľa štatistických údajov je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov.

  Pri tejto príležitosti sa dňa 17.09.2018 žiaci II.A triedy zúčastnili besedy na tému Alzheimerova choroba, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zrozumiteľnou formou vysvetliť možnosti diagnostiky, liečby a prevencie choroby.

 • Beseda Pohybová aktivita a zdravý životný štýl

  Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň - Pohybom ku zdraviu s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovo-cievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

  Pri tejto príležitosti sa dňa 06.06.2018 žiaci I.A triedy zúčastnili besedy na tému „Pohybová aktivita a zdravý životný štýl“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšenie zdravotného povedomia a správania sa žiakov v oblasti fyzickej aktivity, s následným pozitívnym efektom na ich zdravie

 • Plavecký výcvik

  Výcvik plávania bol určený pre žiakov prvého ročníka. Prebiehal v dňoch  31.05.2018 a 01.06.2018 vo vynovenom, prestavanom bazéne Mestskej krytej plavárne. Žiaci si osvojili základné plavecké spôsoby, splývanie i plávanie pod vodou. Tí zdatnejší mali možnosť zmerať si sily v pretekoch na 50 metrov voľný spôsob a v plávaní pod vodou. Výcvik bol sťažený tým, že v novom bazéne je všade hĺbka vody od 180 do 220 cm. Celkove kurz prebehol bezproblémovo a splnil vytýčený cieľ a očakávanie.                                                                                                                         
  učiteľ TŠV.

 • Exkurzia vo firme IMMO-net s.r.o. v Komárne

  Žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštívili firmu IMMO-net s.r.o. v Komárne. Tohtoročný prváci ODNV, druháci a tretiaci STOL dňa 17. mája 2018 zavítali do výrobnej prevádzky stolárskej firmy. Po úvodnom privítaní a školení BOZP sa budúci operátori a stolári presunuli do výroby. Prehliadku sme začali pri deliacom stroji riadeným číslicovým programom, odkiaľ sa porezy požadovaného rozmeru premiestňovali k olepovačke bočných plôch. A potom postupne na ďalšie konštrukčné opracovanie plošných dielcov na CNC stroji. CNC stroje pracujúce pod kontrolou operátorov upútali pozornosť našich žiakov. Vedúci firmy, ktorý nás sprevádzal, upriamoval pozornosť žiakov nielen na pokrokovú techniku, ale najmä na samotnú technológiu opracovania dielcov. Žiakov upútali aj podmienky, v akých pracujú  zamestnanci IMMO-net s.r.o. Možno tu niektorí z nich po ukončení školy nájdu svoje zamestnanie. Exkurziou si žiaci doplnili teoretické vedomosti zo školy a je predpoklad, že takto si učivo lepšie utvrdia.

  Majster odbornej výchovy Žigmund Győri

  Iskolánk diákjai szakmai tanulmányút keretén belül a komáromi IMMO-net s.r.o. cégnél jártak. Az idei tanév elsős fa és bútoripari technikus, valamint a másodikos és harmadikos asztalos szakmák diákjai 2018. május 17-én látogattak el a cég asztalos gyártóüzemébe. Az üdvözlés és a biztonsági iskolázás után a jövendőbeli technikusok és asztalosok elvonultak a gyártórészlegre. A látogatás a számítógép vezérlésű lapszabászati gépnél kezdődött, ahonnan a leszabott anyagok az élzáró géphez kerültek át, várva a további megmunkálásra. Ezt követően a szerkezeti megmunkálást a megadott sorrendben egy korszerű CNC gép végzi el. Az operátorok által felügyelt CNC gépek kezelése felkeltette tanulóink érdeklődését. A diákjainkat kísérő cégvezető nem csak a fejlett technikára hívta fel a figyelmet, hanem az egyes alkotóelemek megmunkálási technológiájára is. Tanulóink figyelmét felkeltette az IMMO-net s.r.o. üzemében látott munkakörülmények, tanulmányaik befejeztével talán néhányam majd itt találják meg első munkahelyüket. Tanulmányútjukkal diákjaink kiegészítették elméleti ismereteiket és feltételezhető, hogy így a tananyagot is jobban elsajátítják.

 • Medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ

  V rámci Komárňanských dní sa dňa 25. apríla 2018 konal veľký medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ v mestských  športových halách v Komárne a v Komárome. Z 8.-mich pozvaných družstiev boli 4 zo Slovenska a 4 z Maďarska. ARANYCSAPAT kupa sa hral vôbec po 1.-krát. V skupine sa hralo systémom každý proti každému a potom sa hrali finálové zápasy o prvé, tretie, piate a siedme miesto. V skupine sme hrali proti Gymnáziu H. Selyeho 0:2, potom sme porazili Szent László Gimnázium Szob 8:0 a prehrali s celkovým víťazom turnaja Vámbéry Ármin Gimnázium z Dunajskej Stredy 8:1, ktoré je športovým gymnáziom. Tieto výsledky nás zaradili na 3. miesto v skupine a tak sme si vybojovali právo účasti hrať o konečné 5. miesto. V tomto zápase naši žiaci precvičili súpera tak kondične ako i takticky, čo sa prejavilo vo výsledku 4:2 v náš prospech. Súperom nám bolo Jókai Mór gimnázium zo susedného Komáromu. Celkovým víťazom turnaja sa stali stredoškoláci zo športového gymnázia z Dunajskej Stredy. 

  Žiakov sprevádzal učiteľ TŠV-Tibor Vrečič.

 • Súťaž v silovom 5-boji

  V rámci Komárňanských dní usporiadala SOŠOaS v Komárne súťaž v silovom 5-boji stredoškolákov. Disciplíny v silovom 5-boji sú nasledovné: zhyby na hrazde, výtlaky na bradlách, biceps s činkou, tlak na lavičke a drepy s činkou. Po úvodnom vážení pretekárov sa konala samotná súťaž. Najlepším naším borcom bol Nikolasz Hulmann z 2. C triedy, ktorý skončil na veľmi peknom 6. mieste. Ďalší naši siláci uzatvárali druhú desiatku účastníkov, ale treba dodať, že zbierali skúsenosti a patrili medzi najmladších. József Szép  z  2. BM triedy bol 19.-ty a László Rehák z 1. DM triedy 20.-ty. Víťazom súťaže sa stal Dávid Németh rekordným výkonom 272 bodov z Gymnázia Ľ. J. Šuleka.                                                                                                                      

  Tibor Vrečič,učiteľ TŠV

 • Majstrovstvá okresu v atletike

  Naši atléti sa zúčastnili dňa 24. apríla 2018 MO v atletike, ktoré sa konali na mestskom štadióne v Nových Zámkoch. Za školu súťažili 7-mi pretekári, ktorí obstáli veľmi dobre. V skoku do výšky potvrdil medailové ambície Gábor Áron Gábor, ktorý výkonom 185 cm skončil na  peknom 3. mieste. Druhým prekvapením bolo 5. miesto Gábora  Lakatosa v disciplíne 110 m cez prekážky. Kvarda Gábor sa do finále vo vrhu guľou nedostal kvôli spornej diskvalifikácii. Poškodený sa mohol cítiť aj Koczkáš Otto, ktorému v rozbehoch skrížil v behu na 100m súper nepovolene dráhu, ale protest nepodal. Ostatní chlapci síce bojovali zo všetkých síl, ale na finále to výkonnostne nestačilo, hlavne keď s nimi pretekali aj atléti zo športových gymnázií.  

  Tibor Vrečič - učiteľ TŠV

 • Deň Zeme – „Vyčistime si Komárno“

  Stalo sa tradíciou, že sa naši prváci zapájajú v apríli do aktivity - Vyčistime si Komárno - usporadúvanej pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom pri MsÚ v Komárne.

  Žiaci tried: I.A, I.BM, I.CM, I.DM, II.AM, I.DM a I.EM prišli 20. apríla 2018 o 8:05 v pracovnom oblečení, vypočuli si inštrukcie - dozvedeli sa, ktorý úsek Alžbetinho ostrova budú mať za úlohu čistiť. Prevzali si plastové vrecia, rukavice a potrebné nástroje a pobrali sa do práce. Práca v šiestich skupinách prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov.

  Ďakujeme všetkým prvákom a druhákom, ktorí vykonali kus záslužnej práce.

  Mgr. Elena Szabóová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Magyar helyesírási verseny - Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku

  2018. 04. 18-án került sor az immár hagyományos házi helyesírási verseny iskolai  fordulójára, amelyen a II.BM, az I.BM és a II.NM osztály tanulói vettek részt. A verseny során a versenyzőknek a rendkívül igényes Implom József Helyesírási Verseny 2016-os feladatlapját kellett megoldaniuk, melyben bizonyíthatták, hogy otthonosan mozognak a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében. A győztesek jutalomban részesültek.

  Eredmények:

  helyezett: Szép Attila Ádám/II.BM/

  helyezett: Lakatoš Kevin/I.BM/

  helyezett: Varga Nikolas/I.BM/

  Szívből gratulálunk!

  Dňa 18. 04.2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci z tried II.BM, I.BM a II.NM. Súťažiaci mali riešiť test. Po vyhodnotení súťaže víťazi dostali nákupné poukazy.

  Výsledky súťaže:

  miesto: Szép Attila Ádám/II.BM/

  miesto: Lakatoš Kevin /I.BM/

  miesto: Varga Nikolas /I.BM/

  Víťazom gratulujeme!

   

  PaedDr. Nagy Ágnes

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5115486