• Učebné odbory (3 roky) - Szakmák (3 év)

    •  

     2433 H
     obrábač kovov fémmegmunkáló
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať ako obrábač kovov v rôznych  oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore. Ovláda základné operácie ručného spracovania kovov, technickú dokumentáciu, normy, predpisy a technické požiadavky, pozná základné vedomosti strojového obrábania, ktorého obsahom je práca na jednotlivých typoch sústruhov, frézovačiek, brúsiek, prípadne vŕtačiek. Pozná základné bezpečnostné predpisy pre jednotlivé kovoobrábacie stroje, základnú  odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu. Ovláda technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem, vie urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov. A szakma végzőse képzett dolgozó, aki képes fémmegmunkálóként önálló munkavégzésre a nemzetgazdaság különböző területein vagy a magánszférában. Jártas a fémek kézi megmunkálásában, ismeri a műszaki dokumentációkat, normákat, előírásokat, műszaki követelményeket. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a gépi megmunkálásról a következő gépeken: esztergagépek, marógépek, csiszológépek, fúrógépek. Ismeri az egyes fémmegmunkáló gépekkel kapcsolatos munkabiztonsági előírásokat, a gépiparban használatos szakkifejezéseket. Képes a műszaki táblázatok és szabványok segítségével műszaki számítások elvégzésére, a termékek méretének, alakjának és az elvégzett munka minőségének ellenőrzésére megfelelő mérőműszerek segítségével.
     2435 H 01
     klampiar - strojárska výroba bádogos - gépgyártás
     Absolvent učebného odboru klampiar je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve a zastávať posty v strojárskej výrobe na ktoré je potrebné stredné odborné vzdelanie. Absolvent je schopný  opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológie opráv, pozná a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Po ukončení prípravy v učebnom odbore klampiar a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri výrobe, montáži a opravách, ako aj obsluhe strojov a zariadení.

     A bádogos – gépgyártás szak végzőse szakképzett munkás, aki megfelelő tudással és szakmai készséggel rendelkezik, valamint képes speciális munkahelyeken, vállalatoknál, a gyártásban, javítóműhelyekben olyan munkafolyamatok elvégzésére, amelyekhez középfokú szakmai végzettség szükséges. A szak végzőse ismeri a javítási technológiákat, továbbá képes: hagyományos gépek és berendezések javítására, üzemeltetésére, rugalmasan alkalmazkodni a változó munkakörülményekhez, továbbfejlődni saját szakmájában a megfelelő szakirodalom, a nyomtatott és elektronikus szaklapok tanulmányozása révén. A szak végzőse tanulmányai befejezése és a sikeres záróvizsga után alkalmas gépek és berendezések működtetésére, valamint önálló munkavégzésre a gyártásban, szerelésben és javításban.

     2464 H
     strojný mechanik gépésztechnikus
     Absolvent učebného odboru strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník so stredným odborným vzdelaním schopný samostatne vykonávať pracovné  činnosti v povolaní, na ktoré sa pripravoval. Ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok, montážou, demontážou, skúšaním a opravou  strojov a zariadení, obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a na rezanie kyslíkom. Pozná podstatu a organizáciu montážnych prác, ovláda technologické postupy pri montáži, kontrole funkčnosti strojov a zariadení. A szakma végzőse, középfokú szakmai végzettséggel rendelkezik, aki képes önálló munkavégzésre az adott szakmában, amelyre felkészült. Jártas az alkatrészek kézi és gépi megmunkálásában, szerelésében és beszerelésében, gépek és berendezések kipróbálásában és javításában, hegesztő berendezések működtetésében. Ismeri és megszervezi a szerelési munkálatokat, jártas a szerelési technológiákban, valamint a gépek és berendezések működésének ellenőrzésében.
     2466 H 02
     mechanik opravár – stroje a zariadenia javító műszerész gépek és berendezések
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať odborné mechanizované práce vo výrobe a v službách s ohľadom na ochranu životného prostredia, pripraviť náradie, stoje a zariadenia pre pracovný proces, nastaviť základné  parametre, preskúšať funkcie stojov, obsluhovať stroje a mechanizačné prostriedky, vykonať základnú údržbu a bežné opravy náradia, stojov a zariadení a pri uskladňovaní produktov, čítať a používať návody na obsluhu  mechanizmov, viesť prvotnú  evidenciu o vykonanej práci, spotrebe materiálu, hodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce.  Študent ukončí štúdium záverečnou skúškou, čím získa výučný list v danom odbore. A szakma végzőse képzett dolgozó, aki képes műszaki szakmunkát végezni a termelésben és szolgáltatásokban, figyelemmel kísérve a környezetvédelmi előírásokat. Előkészíti a megfelelő szerszámokat, gépeket és berendezéseket a munkafolyamatok elvégzéséhez, és azokon beállítja az alapvető paramétereket, előtte viszont leellenőrzi a gépek működését. Megfelelően kezeli a gépeket és a hozzá tartozó eszközöket, a hozzá tartozó karbantartási munkálatokat is ellátja a hozzátartozó javításokkal együtt. Képes értelmezni és felhasználni a mechanizmusok kezelési útmutatóit, ezenfelül  nyilvántartást fog tudni vezetni az elvégzett munkáról és a felhasznált anyagokról. Értékelni tudja az elvégzett munka minőségét és mennyiségét. A diák záróvizsgával fejezi be a tanulmányait, szakmunkás-bizonyítványt szerez az adott szakmában.
     2487 H 01
     autoopravár – mechanik autószerelő – műszerész
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník pripravený  vykonávať opravy základných častí automobilov a jeho dielov, poznať a využívať meracie a diagnostické prístroje, mať vedomosti o mazadlách, palivách a zvládnuť identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testov.  Študent ukončí štúdium záverečnou skúškou, čím získa výučný list v danom odbore. A szakma végzőse képzett dolgozó, aki önállóan képes elvégezni a gépjárművek és azok alkatrészeinek javítását. Ismeri és használni tudja a mérőeszközöket és a diagnosztikai műszereket. Ismeretekkel rendelkezik a kenőanyagok és üzemanyagok fajtáiról, képes meghatározni a jármű hibáit különféle tesztek és próbautak alapján. A diák záróvizsgával fejezi be a tanulmányait, szakmunkás-bizonyítványt szerez az adott szakmában.
     2487 H 02
     autoopravár – elektrikár autószerelő – villamos műszerész
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, pozná technickú dokumentáciu, vie ju samostatne čítať a používať, kresliť náčrty a schémy elektrotechnických obvodov, pozná základné druhy materiálov a polotovarov používaných v elektrotechnike, elektrické a elektronické súčiastky, prvky a obvody, zvláda základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky, ovláda základné elektroinštalačné a montážne práce, má vedomosti o používaní meracích prístrojov elektronického a mechanického charakteru, pozná jednotlivé oblasti elektrotechniky, elektrických strojov, prístrojov a elektrických zariadení. Študent ukončí štúdium záverečnou skúškou, čím získa výučný list v danom odbore. A szakma végzőse képzett dolgozó, aki tudja értelmezni a műszaki dokumentációt és képes önállóan felhasználni tudását. Képes lerajzolni az elektrotechnikai áramkörök sémáit és rajzait. Ismeri az elektrotechnikában használt anyagokat, elsajátítja az elektrotechnika és az alkalmazott elektrotechnika alapjait, ezenfelül ismeri az alapvető villamos szerelési munkákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a mérőműszerek használatáról, ismeri az elektrotechnika egyes ágazatait, az elektromos (villamos) gépeket, műszereket és berendezéseket. A diák záróvizsgával fejezi be a tanulmányait, szakmunkás-bizonyítványt szerez az adott szakmában.
     2683 H 15
     elektromechanik - úžitková technika villamos műszerész - alkalmazott technika
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný robotník so stredným odborným vzdelaním schopný samostatne vykonávať pracovné  činnosti v povolaní, na ktoré sa pripravoval. Má ucelené  základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu s elektrickými zariadeniami, takže môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. A szakma végzőse középfokú végzettséggel rendelkezik, aki képes önálló munkavégzésre az adott szakmában, amelyre felkészült. Komplex elméleti ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy villamos berendezésekkel dolgozzon. Tehát képes villamos és elektronikus mérőberendezésekkel, továbbá diagnosztikai technikával dolgozni. Képes önállóan vagy munkaközösségben dolgozni.
     3355 H
     stolár asztalos
     Absolvent učebného odboru stolár je kvalifikovaný robotník schopný uplatniť sa  vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru. Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály. Ovláda základné technológie výroby nábytkárskych,  stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva. Vie zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok. Dokáže dodržiavať pracovnú a technologickú disciplínu. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadách ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi,  vie dodržiavať pri práci zásady ochrany zdravia, bezpečnosti a hygieny práce a dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany. A szakma végzőse képzett dolgozó, aki képes bútorasztalosként vagy épületasztalosként ipari vagy egyéni jellegű gyártási tevékenységek elvégzésére. Képes műszaki rajzot olvasni, ábrázolni és megjelölni a nyersanyagot (faanyagot). Jártas a bútorasztalos, épület-asztalos és egyéb faanyagból készült termékek gyártási folyamataiban. Képes egyszerűbb bútorok, ill. épület- asztalos terméket előállítani. Betartja a munka- és technológiai rendszabályokat. Képes tájékozódni a termelés és a környezet közötti alapvető termelési kapcsolatokban, a védekezés alapelveiben a lehetséges negatív hatások ellen, betartja az egészségvédelmi, higiéniai és tűzvédelmi előírásokat.
     3675 H
     maliar festő
     Absolvent učebného odboru maliar je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy pre prípravné maliarske a natieračské práce, vie zhotoviť nápisy jednoduchými druhmi písma, napodobniť bežné mramory a drevá, zhotoviť dekoratívne linkrusty, lepiť tapety. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady zobrazovania na stavebných výkresoch, pracovné a technologické postupy maliarskych a natieračských prác. Vie zvoliť správne pracovné a technologické postupy maliarskych a natieračských prác s ohľadom na bezpečnosť a hygienu práce, posúdiť a vybrať vhodné náterové látky, stanoviť optimálne podmienky potrebné na vykonanie malieb a náterov. A szakma végzőse képzett dolgozó, aki képes festő- és mázolómunkák elvégzésére, képes a munkahely állapotának és felkészültségének felmérésére. Képes továbbá kellően megválasztani a festő- és mázoló munkák alapvető lépéseit, képes egyszerűbb írásjelek segítségével feliratokat készíteni, fa- és márványmintázatok utánzására, tapéták felragasztására. Ismeri a munkabiztonsági előírásokat festő- és mázoló technikát, tud műszaki rajzot olvasni. Képes a megfelelő festő- és mázoló technikák megválasztására,- tekintettel a biztonságra és a munka higiéniájára. Képes továbbá a megfelelő festékek, mázolóanyagok kiválasztására, a festés – mázolás optimális feltételeinek biztosítására.
     3678 H 00
     inštalatér vízvezeték - szerelő

     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný vykonávať montáž, údržbu a opravy jednotlivých rozvodových systémov inžinierskych sietí miestneho, ústredného a diaľkového charakteru a všetkých zariadení, ktoré priamo súvisia s týmito systémami. Vie spájať rôzne materiály zváraním, lepením a inými technikami, ovláda tvarovanie rozvodov, osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení podľa predpísanej technickej dokumentácie a vie vykonať predpísané skúšky. Ďalej je oboznámený so základmi murárskych, maliarskych a betonárskych prác, ručným opracovaním dreva, plastov a sadrokartónu.

     A vízvezeték – szerelő szak végzőse szakképzett munkás, aki megfelelő tudással és szakmai készséggel rendelkezik, valamint képes a következő munkafolyamatok önálló elvégzésére: vízvezetékek, víz-elvezető rendszerek, a közműhálózat (helyi-, központi- és távfűtés) szerelésére, karbantartására, javítására és minden olyan munka elvégzésére, amely az említett rendszerekhez kapcsolható. A szak végzőse képes: különböző anyagok összekötésére hegesztéssel, ragasztással és egyéb technikákkal, vízvezeték-hálózatok kiépítésére, különböző berendezések beépítésére, ill. bekötésére meghatározott műszaki dokumentáció alapján és az előírt műszaki felülvizsgálatok elvégzésére. A szak végzőse ismeri a kőműves-, a festő- és a betonozó munkák alapjait, továbbá a fa, műanyag és a gipszkarton kézi megmunkálásának módjait.

     6475 H
     technicko - administratívny pracovník műszaki ügyintéző
     Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny a hospodársky pracovník  v rôznych  oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore. Ovláda písať, spracovávať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne administratívne, hospodárske a ostatné písomnosti, viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov. Pozná princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií. Vie sa orientovať v základných pojmoch technológie, materiálov, odborného kreslenia v strojárskom odvetví, na ktoré bola jeho príprava zameraná. Ovláda prakticky techniku administratívy, písanie na písacích strojoch desaťprstovou hmatovou metódou, používať výpočtovú techniku, reprografické zariadenia v rozsahu modernej informatiky. Ovláda sekretárske práce. Má základné schopnosti, zručnosti pri práci s technickou dokumentáciou príslušného odvetia. A szakma végzőse képzett munkás, aki képes műszaki – adminisztratív vagy gazdasági dolgozóként önálló munkavégzésre a nemzetgazdaság különböző területein vagy a magánszférában. Képes adminisztratív, gazdasági és egyéb ügyiratok tárgyilagos, stilisztikailag, nyelvtanilag és formailag pontos megfogalmazására és leírására. Képes egyszerű és kettős könyvelés vezetésére. Ismeri a szervezetek gazdálkodásának alapelveit. Jártas a gépészeti ágazatban használatos technológiai, anyagtani és műszaki rajzzal kapcsolatos alapfogalmakban. Jártas továbbá az adminisztrációban, gépírásban, számítástechnikában, titkársági teendőkben. Alapvető képességekkel és jártasságokkal rendelkezik az adott ágazat műszaki dokumentációját illetően.