• Učebné odbory (2 roky) - Szakmák (2 év)

    •      Na stránke sa pracuje!

     2478 F
     strojárska výrobagépgyártás
     Dĺžka štúdia: 2 roky
     Forma štúdia: Denné štúdium
     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
     Spôsob ukončenia štúdia: Úspešné absolvovanie posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou.
     Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
     Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o záverečnej skúške 
     Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach
     Možnosti pokračovania v štúdiu na strednej škole: Po úspešnom získaní nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť žiak prijatý na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním žiak získa stupeň vzdelania ISCED 3C alebo ISCED 3A
      
     3383 F
     spracúvanie drevafamegmunkálás
     Dĺžka štúdia: 2 roky
     Forma štúdia: Denné štúdium
     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
     Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška
     Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
     Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o záverečnej skúške 
     Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v celom odvetví spracúvania dreva ako kvalifikovaný pomocný robotník
     Možnosti ďalšieho štúdia: Po úspešnom získaní nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť žiak prijatý na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním žiak získa stupeň vzdelania ISCED 3C alebo ISCED 3A
      
     3686 F
     stavebná výrobaépítési termelés
     Dĺžka štúdia: 2 roky
     Forma štúdia: Denné štúdium
     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
     Spôsob ukončenia štúdia: Úspešné absolvovanie posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou
     Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
     Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o záverečnej skúške a v učebných odboroch 3686 0 stavebná výroba aj výučný list
     Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník
     Možnosti ďalšieho štúdia: Po úspešnom získaní nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť žiak prijatý na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním žiak získa stupeň vzdelania ISCED 3C alebo ISCED 3A