• Učím sa, učím ťa (Projekt II.)

    • Príprava video animácie

     1.      Kľúčové slová: interaktívny, video animácia, geometrická kompozícia, negatívny a pozitívny priestor, rytmus, stop motion

      

     2.      Téma: Príprava video animácie

      

     3.      Trieda, ročník: Učebný materiál je využiteľný na stredných odborných školách v rámci odborných predmetov s grafickým zameraním, prípadne je vhodný pre základné školy na hodiny kreslenia.

      

     4.      Abstrakt:

     Témou vyučovacej hodiny je príprava video animácie využitím tabletov a interaktívnej tabule. Video animácia na vopred vybranú hudbu vytvorila geometrické kompozície, krátky film s obrázkami zhotovený v programe Windows Movie Maker.

     5.      Štruktúra vyučovacej hodiny:

      

     5.1.   Úvod - opakovanie: kompozícia, geometria – geometrický, dynamické obrázky, animácie, interaktivita

     Na úvod spolu hľadáme odpoveď na otázky, čo je interaktivita, kedy sú tablety a tabuľa interaktívne? Žiaci potom stručne popíšu ako pracovať s použitými programami a ako ich možno využiť na vyučovacích hodinách. Učebný materiál je využiteľný na stredných odborných školách v rámci odborných predmetov s grafickým zameraním, prípadne je vhodný pre základné školy na hodiny kreslenia.

     5.2.   Realizácia zadania

     Po krátkom úvode nasleduje vymenovanie a popísanie pojmov súvisiacich s preberanou témou, potom si vysvetlíme nové pojmy a následne so žiakmi stručne zopakujeme učivo potrebné na vypracovanie zadania.  Spoločne prediskutujeme pripravené praktické cvičenie.

     Z geometrických kompozícií nakreslených tabletmi pripravíme pomocou počítačov a  interaktívnej tabule video animáciu. Žiaci využitím kresliaceho programu Autodesk na tabletoch vytvoria 5-10 čiernobielych a farebných geometrických kompozícií, ktoré neskôr využijú k príprave animácie. Grafiky uložia  na disk počítačov a následne na interaktívnej tabuli vložia do videa.

     Animácia pozostáva zo série snímkov pohybujúcich sa za sebou špecifickou rýchlosťou na rytmus hudby, ktorú žiaci na konci hodiny uložia na disk vo video formáte.

     Záver – vyhodnotenie

     Na záver si prezrieme zhotovenú animáciu a spoločne ju vyhodnotíme (či je  dobrý rytmus, či sú obraz a hudba v súlade, či sa správne striedajú obrázky, či nie je animácia príliš rýchla resp. pomalá?)


     Videóanimáció készítése (HU)

     1. Kulcsszavak: interaktív, videó animáció, geometrikus kompozíció, negatív és pozitív tér, ritmus, stop motion
     2. Téma: Videóanimáció készítése
     3. Osztály, évfolyam: A tanóra anyaga elsősorban a középiskolás (szakközépiskolás) grafika vagy rajz szak tantárgyai keretén belül, illetve az alapiskolás rajzórákon hasznosítható.
     4. Absztrakt:

     Az óra témája egy videóanimáció elkészítése tabletek és interaktív tábla segítségével. A videóanimáció egy előre kiválasztott zenére komponált geometrikus kompozíciókat, ábrákat tartalmazó rövidfilm, amely a Windows Movel Maker programban készül el.

     1. Az óra felépítése:

     Bevezetés - ismétlés: kompozíció, geometria – geometrikus, dinamikus ábrák, animáció, interaktivitás

     Az óra első részében arra keressük a választ, mi az interaktivitás, mitől lesz interaktív a tablet és a tábla? Bevezetésként röviden ismertetjük a felhasznált programok működését és alkalmazhatóságát a tanórákon.  A tanóra anyaga elsősorban a középiskolás (szakközépiskolás) grafika vagy rajz szak tantárgyai keretén belül, illetve az alapiskolás rajzórákon hasznosítható.

     A bevezetés után sorra vesszük az óra témájához kapcsolódó fogalmakat, új kifejezéseket, a tanulókkal pedig röviden átismételjük a feladathoz tartozó tananyagot (geometrikus kompozíciók).

     A téma feldolgozása, kivitelezése

     A bevezetés után sorra vesszük az óra témájához kapcsolódó fogalmakat, új kifejezéseket, a tanulókkal pedig röviden átismételjük a feladathoz tartozó tananyagot. Az ismétlést követően megbeszéljük a gyakorlati feladatot.

     Tableteken rajzolt geometrikus kompozíciókból, interaktív tábla segítségével készíteünk videó animációt számítógépen. A diákok az Autodesk rajzprogrammal, tableten készítik el azt az 5-10 fekete-fehér és színes geometrikus kompozíciót, amelyet később felhasználunk az animációhoz. Ezután a grafikákat számítógépre mentjük, majd az interaktív táblán beillesztjük a videóba.

     Az animáció a zene ritmusára, meghatározott sebességgel egymás után vetített képsorokból állt, amelyet az óra végén videó formátumban mentettünk el.

     Befejezés – értékelés

     Az osztállyal közösen megnézzük az elkészült videóanimációt és értékeljük (jó-e a ritmusa, illeszkedik-e a zenéhez a kép, jól váltakoznak-e a képek, nem túl gyors/lassú az animáció?)