• 2018

    • Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č.3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 vhodné na výrobný proces alebo skladovanie o výmere 1200 m² (časť výrobnej haly) s  cenou nájmu minimálne 20 €/m²/rok.

     V prípade  záujmu doručte Vaše ponuky do 08. 01. 2019  do 15.00 h na adresu:  Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.  K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov.

      

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

      

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 21. 12. 2018

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 08. 01. 2019

                                                                                                                                                                                      Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ

     _________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č. 3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 vhodné na výrobný proces alebo skladovanie o výmere 1200 m² (časť výrobnej haly) s  cenou nájmu minimálne 20 €/m²/rok.

     V prípade  záujmu doručte Vaše ponuky do 25. 06. 2018  do 15.00 h na adresu:  Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.  

     K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov. 

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 08. 06. 2018

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 25. 06. 2018

                                                                                                                                                       Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ