• 2017

    • Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu neurčitú časť pozemku pri oplotení areálu školy na parcele č. 3874/1, k. ú. Komárno, LV č. 2548,  za účelom umiestnenia dvoch veľkoplošných  reklamných zariadení o výlepovej ploche nad 12 m2  s cenou nájmu minimálne  700,- €/rok/jedno reklamné zariadenie. Jedna výlepová plocha má byť umiestnená pred panelmi oplotenia č. 42 až 47 a druhá pred panelmi oplotenia č. 49 až 54.

     Toto zverejnenie je (zároveň) výzvou na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 276 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zverejňujúca osoba má právo vybrať si spomedzi podaných návrhov ten, ktorý jej najlepšie vyhovuje; tiež má právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Záujemcovia nemajú právo na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s podaním návrhu.

     Pri výbere najlepšie vyhovujúceho návrhu vyzve zverejňujúca osoba podávateľa vybratého návrhu na začatie rokovaní o odsúhlasení všetkých náležitostí zmluvy. V prípade, že strany následne neuzavrú zmluvu, nevzniká žiadnej z nich nárok na uplatňovanie akýchkoľvek majetkových nárokov voči druhej strane.

     V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 28. 11. 2017  do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     K žiadosti je potrebné doložiť:

     • Potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov.
     • Súhlasné stanovisko príslušného Dopravného inšpektorátu k umiestneniu príslušných reklamných zariadení.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 13. 11. 2017

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 28. 11. 2017 do 15.00 h

      

                                                                                                                                                                  Ing. Ľubica Gyuranová

      

     _________________________________________________________________________________________________________________

      

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č. 3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 vhodné na výrobný proces alebo skladovanie o výmere 1200 m² (časť výrobnej haly) s  cenou nájmu minimálne 20 €/m²/rok.

     V prípade  záujmu doručte Vaše ponuky do 27. 06. 2017  do 15.00 h na adresu:  Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.  

     K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov. 

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 12. 06. 2017

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 27. 06. 2017

                                                                                                                                                       Ing. Ľubica Gyuranová

      

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

     zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č.3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 vhodné na výrobný proces alebo skladovanie o výmere 1200 m² (časť výrobnej haly) s  cenou nájmu minimálne 20 €/m²/rok.

     V prípade  záujmu doručte Vaše ponuky do 21. 03. 2017  do 15.00 h na adresu:  Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.  K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 06. 03. 2017

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 21. 03. 2017

      

                                                                                                                                               Ing. Ľubica Gyuranová