• 2016

    •  

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

     zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č. 3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 vhodné na výrobný process alebo skladovanie o výmere 1200 m2 (časť výrobnej haly) s cenou nájmu minimálne 20 €/m2/rok.

     Termín obhliadky predmetu nájmu: 14. 12. 2016 v čase od 10.00 h do 14.00 h.

     Toto zverejnenie je (zároveň) výzvou na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 276 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zverejňujúca osoba má právo vybrať si spomedzi podaných návrhov ten, ktorý jej najlepšie vyhovuje; tiež má právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Záujemcovia nemajú právo na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s podaním návrhu.

     Pri výbere najlepšie vyhovujúceho návrhu vyzve zverejňujúca osoba podávateľa vybratého návrhu na začatie rokovaní o odsúhlasení všetkých náležitostí zmluvy. V prípade, že strany následne neuzavrú zmluvu, nevzniká žiadnej z nich nárok na uplatňovanie akýchkoľvek majetkových nárokov voči druhej strane.

     V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 27. 12. 2016  do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 09. 12. 2016

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 27. 12. 2016

                                                                                                                                                                                        Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť dočasne prebytočného nehnuteľného majetku - spoločných priestorov  na prízemí v budove školy na ulici Bratislavská cesta 10,  na parcele č. 3874/8, k. ú. Komárno, LV č. 2548, za účelom umiestnenia jedného nápojového a jedného potravinového automatu o celkovej výmere 2,00 m2 s cenou nájmu minimálne 120 €/m2/rok.

     Toto zverejnenie je (zároveň) výzvou na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 276 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zverejňujúca osoba má právo vybrať si spomedzi podaných návrhov ten, ktorý jej najlepšie vyhovuje; tiež má právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Záujemcovia nemajú právo na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s podaním návrhu.

     Pri výbere najlepšie vyhovujúceho návrhu vyzve zverejňujúca osoba podávateľa vybratého návrhu na začatie rokovaní o odsúhlasení všetkých náležitostí zmluvy. V prípade, že strany následne neuzavrú zmluvu, nevzniká žiadnej z nich nárok na uplatňovanie akýchkoľvek majetkových nárokov voči druhej strane.

     V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 03. 10. 2016  do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. K návrhu je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov a doklad o oprávnení podnikať. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 14. 09. 2016

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 03. 10. 2016

      

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________

      

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č. 3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 o výmere 64,80 m2 (učebňa a sociálne zariadenie) s cenou nájmu minimálne 26 €/m2/rok. Priestory sú vhodné na vzdelávanie.

     Termín obhliadky predmetu nájmu: 07. 07. 2016 v čase od 10.00 h do 14.00 h.

     Zverejňujúca osoba má právo nevybrať ani jednu z predložených ponúk.

     V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 18. 07. 2016  do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 01. 07. 2016

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 18. 07. 2016

                                                                                                                                                                                           Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________

      

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno týmto odvoláva svoj návrh (zámer) prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť pozemku a  oplotenia areálu školy na pozemku 3874/1 (panely oplotenia číslo 99, 100 a 101), k. ú. Komárno, za účelom umiestnenia jedného reklamného zariadenia do 12 m2 s cenou nájmu minimálne  230,- €/rok. Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností  na LV č. 2548.

     Zámer bol zverejnený s výzvou podávať cenové ponuky do 15.02.2016 do 15.00 h na adresu Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno, v označenej obálke: „NÁJOM“.

     Návrh (zámer) bol odvolaný z dôvodu potreby spresnenia podmienok budúceho nájmu.

      

      

                                                                                                                                           Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť pozemku a  oplotenia areálu školy na pozemku 3874/1 (panely oplotenia číslo 99, 100 a 101), k. ú. Komárno, za účelom umiestnenia jedného reklamného zariadenia do 12 m2 s cenou nájmu minimálne  230,- €/rok. Nehnuteľnosť  je zaregistrovaná Okresným úradom  Komárno, katastrálnym odborom na LV č. 2548.

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky najneskôr do 15. 02. 2016 do 15.00 h na adresu:

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 29. 01. 2016

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 15. 02. 2016

                                                                                                                                                              Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ