• 2013 - 2014


    • O Z N A M

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č. 3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 vhodné na:

     1. výrobný proces, o výmere 1200 m2 (časť výrobnej haly) s cenou nájmu minimálne 20 €/m2/rok,
     2. skladovanie o výmere 158 m2 s cenou nájmu minimálne 15 €/m2/rok.

      

     Termín obhliadky predmetu nájmu: 22. 01. 2015 v čase od 10.00 h do 14.00 h.

     Toto zverejnenie je (zároveň) výzvou na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 276 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zverejňujúca osoba má právo vybrať si spomedzi podaných návrhov ten, ktorý jej najlepšie vyhovuje; tiež má právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Záujemcovia nemajú právo na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s podaním návrhu.

     Pri výbere najlepšie vyhovujúceho návrhu vyzve zverejňujúca osoba podávateľa vybratého návrhu na začatie rokovaní o odsúhlasení všetkých náležitostí zmluvy. V prípade, že strany následne neuzavrú zmluvu, nevzniká žiadnej z nich nárok na uplatňovanie akýchkoľvek majetkových nárokov voči druhej strane.

     V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 03. 02. 2015  do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 14. 01. 2015

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 03. 02. 2015

                                                                                                                                                              Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________

     OZNAM

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť dočasne prebytočných nebytových priestorov vhodných na skladovanie v budove praktického vyučovania na 2. poschodí  na parcele č.3669/199 k. ú. Komárno, LV č. 2548, s výmerou 49,60 m²  s cenou nájmu minimálne 15,00  €/m²/rok.

     V prípade záujmu Vaše cenové ponuky v označenej obálke  „NÁJOM“  doručte do 08. 09. 2014  do 15.00 h na adresu:

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno.

     Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia : 25. 8. 2014

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 08. 09. 2014

                                                                                                                                                                                             Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________

      

     OZNAM

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu neurčitú časť pozemku pri oplotení areálu školy (približná situácia predmetu nájmu: pozemok ohraničený panelmi oplotenia č. 125 až 136) na parcele č. 3874/1, k. ú. Komárno, LV č. 2548  za účelom umiestnenia jednostĺpovej konštrukcie s tromi veľkoplošnými  reklamnými zariadeniami s rozmermi cca 8 x 4 m2 s cenou nájmu minimálne  2 000,- €/rok za tri reklamné zariadenia.

     Termín obhliadky predmetu nájmu: 02. 09. 2014 v čase od 10.00 h do 14.00 h.

     Toto zverejnenie je (zároveň) výzvou na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 276 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zverejňujúca osoba má právo vybrať si spomedzi podaných návrhov ten, ktorý jej najlepšie vyhovuje; tiež má právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Záujemcovia nemajú právo na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s podaním návrhu.

     Pri výbere najlepšie vyhovujúceho návrhu vyzve zverejňujúca osoba podávateľa vybratého návrhu na začatie rokovaní o odsúhlasení všetkých náležitostí zmluvy. V prípade, že strany následne neuzavrú zmluvu, nevzniká žiadnej z nich nárok na uplatňovanie akýchkoľvek majetkových nárokov voči druhej strane. Zverejňujúca osoba predbežne informuje záujemcov, že v prípade uzavretia zmluvy bude jej súčasťou aj ustanovenie, že vyhotovenie konštrukcie na umiestnenie reklamného zariadenia a vybavenie úradných povolení na jeho umiestnenie zabezpečuje vo vlastnom mene záujemca, a to na svoje vlastné náklady.

     V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 08. 09. 2014  do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 25. 08. 2014

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie ponúk: 08. 09. 2014

      

                                                                                                                                                                                    Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________

     OZNAM

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu neurčitú časť pozemku pri oplotení areálu školy na parcele č. 3874/1, k. ú. Komárno, LV č. 2548,  za účelom umiestnenia dvoch veľkoplošných  reklamných zariadení o výlepovej ploche nad 12 ms cenou nájmu minimálne  700,- €/rok/jedno reklamné zariadenie. Jedna výlepová plocha má byť umiestnená pred panelmi oplotenia č. 49 až 54 a druhá pred panelmi oplotenia č. 57 až 62.

     Termín obhliadky predmetu nájmu: 14. 08. 2014 v čase od 10.00 h do 14.00 h.

     Toto zverejnenie je (zároveň) výzvou na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 276 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zverejňujúca osoba má právo vybrať si spomedzi podaných návrhov ten, ktorý jejšč najlepšie vyhovuje; tiež má právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Záujemcovia nemajú právo na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s podaním návrhu.

     Pri výbere najlepšie vyhovujúceho návrhu vyzve zverejňujúca osoba podávateľa vybratého návrhu na začatie rokovaní o odsúhlasení všetkých náležitostí zmluvy. V prípade, že strany následne neuzavrú zmluvu, nevzniká žiadnej z nich nárok na uplatňovanie akýchkoľvek majetkových nárokov voči druhej strane. Zverejňujúca osoba predbežne informuje záujemcov, že v prípade uzavretia zmluvy bude jej súčasťou aj ustanovenie, že vyhotovenie konštrukcie na umiestnenie reklamného zariadenia a vybavenie úradných povolení na jeho umiestnenie zabezpečuje vo vlastnom mene záujemca, a to na svoje vlastné náklady.

     V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 25. 08. 2014  do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868. 

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 8. 8. 2014

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 25. 8. 2014 do 15.00 h

                                                                                                                                                                                               Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ                                                                                                                                                                                             

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                           

     OZNAM

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno týmto odvoláva svoj návrh (zámer) prenajať na dobu neurčitú časť pozemku pri oplotení areálu školy smerom na ulicu Bratislavská cesta (panely oplotenia č. 125 až 136), parcela č. 3874/1, k. ú. Komárno, LV č. 2548, za účelom umiestnenia jednostĺpovej konštrukcie s tromi veľkoplošnými reklamnými zariadeniami, každé s rozmermi cca 8 m x 4 m s cenou nájmu minimálne 2 000,-  €/rok spolu za tri reklamné zariadenia. Zámer bol zverejnený s výzvou podávať cenové ponuky do 20. 6. 2014 do 15.00 h na adresu Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno, v označenej obálke: „NÁJOM“ (v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001). 

     Návrh (zámer) bol odvolaný z dôvodu potreby spresnenia podmienok budúceho nájmu. Nový návrh (zámer) bude zverejnený rovnakým spôsobom ako pôvodný (odvolaný) zámer. 

      

           Komárno, 17. 6. 2014                                                                                                                                Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ                                                                                                                                                                                             

      

      


      

     OZNAM

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001  Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať na dobu neurčitú časť pozemku pri oplotení areálu školy smerom na ulicu Bratislavská cesta (panely oplotenia č. 125 až 136), parcela č. 3874/1, k. ú. Komárno, LV č. 2548, za účelom umiestnenia jednostĺpovej konštrukcie s tromi veľkoplošnými reklamnými zariadeniami, každé s rozmermi cca 8 m x 4 m s cenou nájmu minimálne 2 000,-  €/rok spolu za tri reklamné zariadenia.V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 20. 6. 2014 do 15.00 h na adresu:

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola

     Bratislavská cesta 10

     945 25  Komárno

      

     v označenej obálke: „NÁJOM“.

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 6. 6. 2014

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 20. 6. 2014 do 15.00 h

                                                                                                                                                                                               Ing. Ľubica Gyuranová, ZR pre TEČ                                                                                                                                                                                             

                         


     OZNAM

      

     Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť oplotenia areálu školy na pozemku 3874/1 (panely číslo 90, 91 a 92 pri chodníku na ulici Á. Jedlíka), k. ú. Komárno, za účelom umiestnenia jedného reklamného zariadenia do 12 m2 s cenou nájmu minimálne  230,- €/rok. Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Komárno na LV č. 2548.

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky najneskôr  21. 2. 2014 do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola,

     Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 30. 01. 2014

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 21. 2. 2014 do 15.00 h

      

      

                                                                                         Ing. Ľubica Gyuranová 

                                                                                  ...............................................

                                                                                    podpis zodpovednej osoby        

      


      

      

     OZNAM

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať na dobu určitú časť oplotenia areálu školy ako zastavané plochy a nádvoria na pozemku 3874/1, (panely číslo 65 až 71 a panely číslo 74 až 80 pri chodníku na ulici Á. Jedlíka), k. ú. Komárno, za účelom umiestnenia dvoch veľkoplošných reklamných zariadení nad 12 m2 s cenou nájmu minimálne  600,- €/rok za jedno reklamné zariadenie.

     Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, Správa katastra Komárno, na LV  č. 2548

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 17. 05. 2013  do 15.00 h na adresu:

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola

     Bratislavská cesta 10

     945 25  Komárno

     Priložte prosím bankové spojenie a u podnikateľov, resp. organizácií, aj kópiu dokladu o registrácii, resp. zriaďovaciu listinu.

      

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 3. 5. 2013

     Dátum uplynutia lehoty na zverejnenie: 17. 5. 2013

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 17. 5. 2013 do 15,00 h

      

                                                                                                              Ing. Ľubica Gyuranová                             

                                                                                                                     ZR pre TEČ

      


      

      

      

      

     OZNAM

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť oplotenia areálu školy na pozemku 3874/1 (panely číslo 90, 91 a 92 pri chodníku na ulici Á. Jedlíka), k. ú. Komárno, za účelom umiestnenia reklamných zariadení do 12 m2 s cenou nájmu minimálne  230,- €/rok. Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Komárno na LV č. 2548.

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky najneskôr  5. 4. 2013 do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10,

     945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 22. 03. 2013

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 5. 4. 2013 do 15.00 h

      

      

                                                                                         Ing. Ľubica Gyuranová 

                                                                                  ...............................................

                                                                                    podpis zodpovednej osoby        

      


      

      

     OZNAM

      

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zverejňuje zámer prenajať na dobu určitú časť dočasne prebytočného nehnuteľného majetku s cenou nájmu minimálne 15 €/h za účelom organizovania športových aktivít v telocvični  v budove školy, súpisné číslo 3601, parcela  č. 3874/8,  katastrálne územie Komárno.  Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Komárno na LV č. 2548.

      

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 28. 01. 2013 do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.

      

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 11. 01. 2013

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 28. 01. 2013 do 15.00 h

      

      

      

      

                                                                                                    Ing. Ľubica Gyuranová 

                                                                                  ...............................................

                                                                                    podpis zodpovednej osoby