• 2012

    •  

     OZNAM

      

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zverejňuje zámer prenajať na dobu určitú

     ·        časť dočasne prebytočných nebytových priestorov v budove praktického vyučovania o  výmere 500,00  m2 s cenou nájmu minimálne 20,00 €/m2/ ročne,  parcela č. 3669/199, katastrálne územie Komárno; priestory sú vhodné na výrobné účely alebo skladovanie.

     Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Komárno na LV č. 2548.

     ·        obrábacie stroje:  - sústruhy  s cenou nájmu minimálne        500,- €/ks/rok

     -   frézy  s cenou nájmu minimálne              750,- €/ks/rok

     -   vodorovnú vyvŕtavačku s cenou nájmu minimálne

                                                                 2 000,- €/ks/rok

                                      - brúsky kotúčové s cenou nájmu min.      100,- €/ks/rok

                                      - vŕtačky stĺpové  s cenou nájmu min.       300,- € /ks/rok   

                         

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 03. 12. 2012 do 15.00 h na adresu:

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10,

     945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.

      

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 16. 11. 2012

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 03. 12. 2012 do 15.00 h

      

      

                                                                                                             Ing. Ľubica Gyuranová 

                                                                                  ...............................................

                                                                                    podpis zodpovednej osoby          

      

      

      


     OZNAM

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje

     zámer prenajať :

     ·      časť dočasne prebytočných nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí v budove praktického vyučovania, na parcele č. 3669/199 katastrálne územie Komárno, na ulici Roľníckej školy, o celkovej výmere 1 000 m2. Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, Správa katastra Komárno, na LV  č. 2548. Ide o časť výrobnej haly  - priestory sú vhodné na jednoduchú výrobu a skladovanie.

     Minimálna výška nájomného je 15 €/m2/rok.

     V prípade záujmu Vaše cenové ponuky v označenej obálke: „NÁJOM“ doručte do 26.10. 2012 do 15,00 h na adresu:

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola
     Bratislavská cesta 10
     945 25  Komárno

     Priložte prosím bankové spojenie a u podnikateľov resp. organizácií aj kópiu dokladu o registrácii resp. zriaďovaciu listinu.

     Cenové ponuky posielajte v tvare: €/m2/rok 
     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868
     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová
     Dátum zverejnenia: 11. 10. 2012
     Dátum uplynutia lehoty na zverejnenie: 25. 10. 2012
     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 26.10. 2012 do 15,00 h

      

      

      


     OZNAM

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno zverejňuje zámer prenajať na dobu neurčitú časti pozemku pri oplotení areálu školy na parcele č. 3874/1 ako zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Komárno, za účelom umiestnenie reklamných zariadení do 12 m2 s cenou nájmu minimálne  200,- €/rok. 

     Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Komárno na LV č. 2548.

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 05. 10. 2012 do 15.00 h na adresu:  Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“. 

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 20. 09. 2012

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 05. 10. 2012 do 15.00 h

      

                                                                                                                                 Ing. Ľubica Gyuranová  

                                                                                                                               ...............................................

                                                                                                                               podpis zodpovednej osoby          

      

      


     OZNAM

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9)  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť dočasne prebytočných nebytových priestorov o výmere 1000 m2 v budove praktického vyučovania, parcela č. 3669/199, k. ú. Komárno s cenou nájmu minimálne 15,- €/m2/rok. Priestory sú vhodné na skladovanie.

     Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Komárno na LV č. 2548.

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 22. 08. 2012 do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 27. 07. 2012

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 22. 08. 2012 do 15.00 h

                                                                                    Ing. Ľubica Gyuranová

                                                                                ...............................................

                                                                                  podpis zodpovednej osoby         

      

      

      


     OZNAM

      

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. 9  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť dočasne prebytočného nehnuteľného majetku za účelom:

     1.  umiestnenia  dvoch nápojových automatov v budove školy a v budove dielní o  výmere  2x1,5 m 2 s cenou minimálne 100 €/m2/rok,

     2. prevádzkovania bufetu v budove školy o  výmere 10,9 m2 , s cenou minimálne 26 €/m2/rok,

     3. skladovania alebo výroby v budove praktického vyučovania o výmere

     1 200 m2, s cenou minimálne 15 €/m2/rok,

     4. organizovania vzdelávacích aktivít v budove praktického vyučovania o  výmere 150 m 2 s cenou minimálne 14 €/m2/rok,

     5. umiestnenia reklamných zariadení o výlepovej ploche do 12 m2 na oplotení na Bratislavskej ceste a ne ulici Á. Jedlíka alebo na pozemku za oplotením, s cenou nájmu minimálne 200 €/reklamné zariadenie/rok,

     6. organizovanie športových aktivít v telocvični v budove školy, s cenou nájmu minimálne 14 €/h.

     Nehnuteľnosti sa nachádzajú na parcelách  č. 3669/199,  3874/1 a  3874/8 katastrálne územie Komárno a sú zapísané v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, Správa katastra Komárno, na LV  č. 2548.

      

     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 4. 05. 2012 do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10,

     945 25  Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.

      

     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová

     Dátum zverejnenia: 19. 04. 2012

     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 04. 05. 2012 do 15,00 h.

      

      

      

                                                                                     

                                                                                  ...............................................

                                                                                    Podpis zodpovednej osoby         

      


     Oznam


     Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať na dobu neurčitú dočasne prebytočné:
     1.) časti oplotenia areálu školy (na ulici Bratislavská cesta a na ulici Á. Jedlíka) a časť pozemku na parcele č. 3874/1, katastrálne územie Komárno na umiestnenie reklamných zariadení do 12 m2 s cenou nájmu minimálne 200,- €/rok/.
     2.) časť spoločných priestorov s výmerou 2 m2 v budove školy na ulici Bratislavská cesta 10, súpisné číslo 3601, parcela č. 3874/8, katastrálne územie Komárno na umiestnenie snack automatu s cenou nájmu minimálne 100,- €/m2/rok.
     Nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Komárno, na LV č. 2548.
     V prípade záujmu doručte Vaše cenové ponuky do 03. 01. 2012 do 15.00 h na adresu: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10,
     945 25 Komárno v označenej obálke: „NÁJOM“.
     Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868
     Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Gyuranová
     Dátum zverejnenia: 16. 12. 2011
     Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 03. 01. 2012 do 15.00 h

      

     Ing. Ľubica Gyuranová
     ...............................................
     Podpis zodpovednej osoby