• 2017/2018

    •  

      

      

      


     Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – körzeti forduló 

     2018. február 23-án került sor a verseny körzeti fordulójára, melynek a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola adott otthont. Két tanuló, Zalacko Balázs az I. CM osztályból és Lakatoš Kevin az I. BM osztályból vettek részt a versenyen. Kettejük közül Lakatoš Kevin jutott tovább, ő képviseli majd iskolánkat a márciusban sorra kerülő járási fordulón.

     Dňa 23. februára 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu na Základnej škole na Eötvösovej ulici v Komárne. Z našej školy sa Kevin Lakatoš z I. BM triedy  umiestnil v zlatom pásme a Balázs Zalacko z I. CM v striebornom. Na okresnom kole, ktoré sa bude konať v marci, bude našu školu reprezentovať Kevin Lakatoš.

     Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – körzeti forduló - Obrázok 1Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – körzeti forduló - Obrázok 2

     „Én a negyedik kategóriában versenyeztem, mint prózamondó. Másodikként adtam elő Duba Gyulától a Judozik a szerelmem c. elbeszélését. A történetet mindenki hol mosolyogva, hol hangosan nevetve hallgatta végig. Ebben a kategóriában nagyon erős volt a mezőny, meg is lepődtem, mikor bejelentették, hogy aranysávos lettem.” Lakatos Kevin, I. BM.

     „Idén én is részt vettem a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó versenyen. Már az alapiskolában is voltam ezen a versenyen, és az élmezőnyben szoktam végezni. A középiskolai IV. kategória már nem olyan könnyű, mert általában tapasztalt szavalók szerepelnek. A mezőny nagyon erős volt, ezért a zsűri a versenyen nem osztott bronzsávot. Szabó Lőrinctől a Misztikus hódolat című verset szavaltam, s az előadásom ezüstsávos lett.” Zalacko Balázs, I. CM.

      


     Beseda o extrémizme

     Beseda o extrémizme - Obrázok 1

     Dňa 16. 02. 2018 sa žiaci  III. A triedy zúčastnili na besede o extrémizme s preventistkou OR PZ v Komárne, ktorá im pútavou formou objasnila prípady extrémizmu a jeho nebezpečenstvo v súčasnej dobe. Za extrémizmus sa považujú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami intolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, základným ľudským právam, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.

      

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová


     Divadelné predstavenie v Divadle Andreja Bagara v Nitre

     Divadelné predstavenie v Divadle Andreja Bagara v Nitre - Obrázok 1

     Dňa 14. februára 2018 si žiaci III.A a IV.A triedy vo veľkej sále nitrianskeho divadla pozreli drámu Kým kohút nezaspieva. Autor hry Ivan Bukovčan v hre akcentuje význam správania jedinca v hraničnej, vypätej situácii. Predstavuje človeka stojaceho zoči-voči existenciálnym otázkam, núti ho riešiť mravné dilemy. Toto dielo sa zaraďuje medzi slovenskú modernú klasiku. Predstavenie malo u žiakov úspech a domov sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť a interpretovať drámu na hodinách slovenskej literatúry.

      

     organizovala: PaedDr. Zuzana Farkašová 

     Pedagogický dozor: Ing. Katarína Kissová a Mgr. Vanda Jankovičová


     OĽP - XX. ročník 

     OĽP - XX. ročník - Obrázok 1Odbor školstva Okresného úradu v Nitre už tradične na Gymnáziu vo Vrábľoch zorganizoval už XX. ročník Krajského kola Olympiády ľudských práv.

     8. februára 2018  našu školu na podujatí reprezentoval žiak III. A – Daniel Ďuriš, ktorý si za svoj výkon v súťaži z rúk členiek komisie  prevzal diplom riešiteľa OĽP. Sprievodným programom tohtoročného KK OĽP bola putovná výstava o priebehu bojov v SNP, ktorej inštalácia na vrábľanskom gymnáziu bola načasovaná na konanie súťaže.

     Mgr. Elena Szabóová


     Recitačná súťaž Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny  

     Dňa 9. februára 2018 sme zorganizovali recitačnú súťaž Mihálya Tompu, na ktorej sa zúčastnili žiaci nasledovných tried: I. BM – Lakatoš Kevin, I. CM – Zalacko Balázs, IV. BM – Pákozdi Fanny, Gyűrösi Evelyn.

     Vyhodnotenie súťaže:

     1. miesto: Zalacko Balázs
     2. miesto: Lakatoš Kevin
     3. miesto: Pákozdi Fanny

      

     2018. február 9-én tartottuk a verseny iskolai fordulóját, melyen a következő diákok vettek részt: I. BM – Lakatoš Kevin, I. CM – Zalacko Balázs, IV. BM – Pákozdi Fanny, Gyűrösi Evelyn.

     Helyezések:

     1. hely: Zalacko Balázs
     2. hely: Lakatoš Kevin
     3. hely: Pákozdi Fanny  

      

      


     Svetový deň proti rakovine

     Svetový deň proti rakovine sa už tradične každý rok koná 4. februára. Jeho organizátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny, ktorá chce spoločne so svojimi členskými organizáciami z celého sveta upriamiť pozornosť miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku rakoviny.

     Pri tejto príležitosti sa dňa 06.02.2018 žiaci II. C triedy zúčastnili besedy na tému „Boj proti rakovine“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšiť povedomie o rakovine a upozorniť na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu.

     Medzi veľmi dôležité zásady patrí pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok u lekára, vďaka čomu sa dá prípadné ochorenie zachytiť v počiatočných štádiách. Následne môže ošetrujúci lekár včas stanoviť vhodnú liečbu a pacient má väčšiu šancu na vyliečenie. Medzi ďalšie zásady patrí aj zdravé stravovanie, dostatok pohybu a neprejedanie sa, vyhýbanie sa fajčeniu, požívaniu alkoholu, znižovanie stresu, dodržiavanie prirodzeného pomeru práce a odpočinku, dostatok spánku, vyhýbanie sa soláriám a opaľovaniu na priamom slnku a pod.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová


     Návšteva knižnice

     Návšteva knižnice - Obrázok 1

     Žiaci 1. A triedy navštívili 31. januára 2018 Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne na Eötvösovej ulici. Netradičná hodina slovenčiny žiakom poskytla základné informácie knižniciach na celom Slovensku a o možnostiach, ktoré knižnica poskytuje svojim čitateľom. Napokon si žiaci mohli vyskúšať priamo v knižnici internetové vyhľadávanie kníh a prácu s online katalógom. Ďakujeme pani knihovníčke Mihalikovej za jej ochotu a trpezlivosť venovať sa nám počas celej návštevy knižnice.

     Zorganizovala: Mgr. Vanda Jankovičová

      

      

      


     Szakma Sztár 2018

     Szakma Sztár 2018 - Obrázok 1Hviezda odboru alebo Szakma Sztár Fesztivál 2018 je súťaž pre žiakov študujúcich v stredných odborných školách. Súťaž vyhlasuje Maďarská obchodná a priemyselná komora a môžu sa jej zúčastniť a žiaci zo Slovenska zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom tejto súťaže je podpora stredného odborného vzdelávania, ktorého absolventi sú na trhu práce stále viac žiadaní.

          V našej škole sa 19. januára 2018 konalo obvodné kolo tejto súťaže. Súťaže sa zúčastnili žiaci učebného odbru stolár a študijného odboru mechanik elektrotechnik. Súťaž mala písomnú formu, v ktorom mali žiaci odpovedať na odborné otázky a mali vyriešiť praktické úlohy z odboru. Súťaž bola náročná a uviedla žiakov do riešenia problémov, ktoré ich očakávajú v praxi.

     Zaznamenal: Ing. Augustín Ondrejkovič

          Szakma Sztár 2018 - Obrázok 2Iskolánk részt vett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által támogatott Szakma Sztár tanulmányi verseny megrendezésében. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve  a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.

          Az elődöntőre 2018. január 19.-én került sor az iskolánkon. Diákjaink három szakmában indultak. Az asztalos szakmában hatan, az elektronikai technikusban hatan  és az erősáramú elektrotechnikusi szákmában szintén hatan. Ezen a versenyen az elméleti tudás volt a meghatározó, amely nem kis kihívást jelentett a versenyzők számára. A verseny kiértékelésére február elejéig kerül sor. Reménykedünk, hogy diákjaink közül lesznek olyanok, akik továbbjutnak az országos döntőbe.

     Vizváry Zoltán, mérnök


     Majstrovstvá okresu v hádzanej

     MO v hádzanej žiakov sa konali v dňoch 16. a 18. januára 2018 v Imeli. Hralo sa v 2 skupinách, v každej hrali po 4 družstvá. Zo skupiny potom postupovali do finále prvé 2 družstvá a tam sa hralo systémom každý s každým. V skupine sa naším chlapcom darilo. Porazili obidve stredné školy z Hurbanova. Priemyslovku v pomere 6:5 a učňovku v pomere 4:3. Prehrali so SOŠOaS Komárno 7:2. Na finále už bojovný a obetavý výkon nestačil. Tam sme už nestačili na súperov, ktorí mali vo svojich radoch viacerých profi-hádzanárov.

     Výsledky finále:

     SOŠT Komárno - SPŠ Komárno 2:9 

     SOŠT Komárno - SOŠOaS 3:6

     SOŠT Komárno - Gymnázium Hansa Selyeho 4:11                                

     Víťazom majstrovstiev okresu sa stali žiaci zo SPŠ Komárno.     

     Tibor Vrečič, učiteľ TŠV.


     Karácsonyi vásár

     Karácsonyi vásár - Obrázok 12017. december 20. –án lehetőségünk volt átélni az igazi ádventi hangulatot a győri karácsonyi vásáron. A karácsonyi séta keretén belül megtekintettük a belváros nevezetességeit is.

     Mindenkinek kellemes ünnepeket kíván a IV. BM – osztály !

      

      

      


     Vianočné trhy v Budapešti -  Budapesti karácsonyi vásár

     Vianočné trhy v Budapešti - Budapesti karácsonyi vásár - Obrázok 1Dňa 19.12.2017 sa triedy I. NM a I. CM zúčastnili predvianočného výletu do Budapešti. Žiaci si so záujmom prezreli historické pamiatky, ako sú Halászbástya a Mátyás-templom. Deň zavŕšili v príjemnom prostredí vianočných trhov.

     Akciu zorganizovali triedne učiteľky PhDr. Katarína Baloghová a Ing. Monika Virágová.

     2017. december 19-én iskolánk diákjai karácsonyi ünnepek előtti kiránduláson  vett részt Budapesten. A délelőtti órákban megnéztük Budapest történelmi nevezetességeit, a Mátyás-templomot és a Halászbástyát. A napot a főváros legszebb főterén megrendezett adventi- és karácsonyi vásárral zártuk. A diákok élvezték Budapest  egyedülálló adventi hangulatát.


     MO v stolnom tenise - Járási asztalitenisz bajnokság

     MO v stolnom tenise - Járási asztalitenisz bajnokság - Obrázok 1Dňa 19. decembra 2017 sme organizovali na našej škole, majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Na turnaj sa prihlásilo 17 dievčat a 36 chlapcov.

     Konečné umiestnenie je nasledovné:

     Chlapci:          1. Viktor Molnár        Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                             2. Zsolt Szalay            Súkromná SOŠ Kolárovo           

                             3. Adam Rajko            SPŠ Komárno

                     

     Dievčatá:        1. Fruzsina Annna Fehér        Gymnázium H. Selyeho Komárno

                             2. Csilla Szabó                       Gymnázium H. Selyeho Komárno

                             3. Fanni Szigeti                      Gymnázium H. Selyeho Komárno

     Víťazom gratulujeme a prajeme Vám krásne Vianočné sviatky!

     Turnaj organizoval: Ing. István Száraz

     2017. december 19. – én rendeztük meg az  iskolánkon a  járási asztalitenisz – bajnokságot.    A versenyre 36 fiú és 17 lány jelentkezett. Hatalmas küzdelem után a végeredmény a következő lett :

     Fiúk:               1. Viktor Molnár        Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                             2. Szalay Zsolt            MTMSzKI Gúta

                             3. Adam Rajko            ISzKI  Komárom

                   

     Lányok:          1. Fehér Fruzsina Anna          Selye János Gimnázium Komárom

                             2. Szabó Csilla                       Selye János Gimnázium Komárom

                             3. Szigeti Fanni                      Selye János Gimnázium Komárom

     A győzteseknek gratulálunk, és egyben kellemes ünnepeket kívánunk!

     A versenyt Száraz István szervezte.

      


     Vyhodnotenie súťaže "Pekná  maďarská reč"

     Dňa 13. 12. 2017 na našej škole sa uskutočnila súťaž „Pekná maďarská reč“. Na súťaži sa zúčastnili nasledovní žiaci:

     Kosdi Krisztián I. BM, Pluhár György  I. BM, Lakatos Kevin, I. BM, Pogrányi Kiara I. CM, Csontos Veronika I. CM, Bazsó Máté II. BM, Horváth Ádám II. BM, Forró Franciska  I. CM

     Umiestnenia:   1. miesto:        Bazsó Máté                II. BM

                             2. miesto:        Kosdi Krisztián           I. BM

                             3. miesto:        Forró Franciska         I. CM

     Porota:   Ildikó Szabó, Horváthová Ambrusová Zuzana

     2017.12.13-án az iskolánkban megrendezésre került a Szép magyar beszéd iskolai fordulója, amelyen a következő diákok vettek részt:

      Kosdi Krisztián I. BM, Pluhár György  I. BM, Lakatos Kevin, I. BM, Pogrányi Kiara I. CM, Csontos Veronika I. CM, Bazsó Máté II. BM, Horváth Ádám II. BM, Forró Franciska  I. CM

     Helyezések:    1. helyezett:    Bazsó Máté                II. BM

                             2. helyezett:    Kosdi Krisztián            I. BM

                             3. helyezett:    Forró Franciska            I. CM                              

     A zsűri tagjai: Szabó Ildikó, Horváth Ambrus Zsuzsanna


     Olympiáda ľudských práv  -  školské kolo 2017 - 2018

     Olympiáda ľudských práv - školské kolo 2017 - 2018 - Obrázok 1Školské kolo OĽP sa konalo 6.12.2017. 17 súťažiacich z tried I. A a III. A písomne odpovedalo na otázky testu, po ktorých vyhodnotení vzniklo poradie troch najlepších riešiteľov. Títo si ďalej vyžrebovali a v ústnej zložke pred ŠK OĽP realizovali svoje odpovede na tému XX. ročníka OĽP - Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva. V ústnej zložke sa potvrdilo poradie súťažiacich, ktoré bolo v zhode s prvou - písomnou časťou súťaže. Najúspešnejším riešiteľom, ktorý postupuje do ďalšieho kola je Daniel Ďuriš z III. A, na 2. mieste sa umiestnila Edina Do Vanová z III. A a 3. miesto v súťaži patrí Ádámovi Gyӧrgyovi z I. A.

     VÍŤAZOM  BLAHOŽELÁME.

     Text a foto: Mgr. Elena Szabóová


     Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove

     Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Obrázok 1V dňoch 30.11.2017 a 4.12.2017 sa žiaci z tried I. A, I. BM, II. AM, II. BM a  III.CM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie  nám porozprával o histórii Hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

     Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre a planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala najmä návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe  premietli planéty, súhvezdia, fázy mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

     Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Alexandra Büiová, Mgr. Ervín Bartalos a Marek Takáč.


     Kárpátia cup

     Novemberben került sor a Kárpátia cup elnevezésű asztalitenisz tornára a Mariánum Egyházi iskola központban, Komáromban. A tornán 5 járás iskoláinak versenyzői vettek részt. Az iskolánkból 3 asztaliteniszező szerepelt, akik közül Kiss Dominik az I.DM diákja az előkelő 5. helyen végzett. A verseny főbírája iskolánk tanára, Száraz István volt.

     V novembri prebiehal stolnotenisový turnaj Kárpátia cup. Organizátorom súťaže bola Mariánum – Spojená cirkevná škola v Komárne. Na súťaži bojovali žiaci z piatich okresov, medzi nimi aj traja žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie získal žiak z I.DM triedy Dominik Kiss, ktorý skončil na piatom mieste. Hlavným rozhodcom turnaja bol učiteľ našej školy, István Száraz.


     Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2017

     Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2017 - Obrázok 1Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nad ktorou má už niekoľko rokov záštitu Kancelária WHO na Slovensku. Cieľom kampane je naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Aj v tomto školskom roku sme sa prihlásili a zapojili do 11. ročníka kampane Červené stužky a pripomenuli  si Svetový deň boja proti AIDS týmito aktivitami:

     • tematická nástenka - v mesiaci november sme pripravili na chodbe školy pútavú tematickú nástenku, s možnosťou vyzdvihnúť si letáky o problematike AIDS,
     • beseda na tému HIV/AIDS zorganizovaná v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne pre žiakov prvého ročníka,
     • premietnutie filmu o smrti a nádeji s názvom Anjeli pre žiakov tretieho ročníka s následnou krátkou diskusiou k filmu,
     • tvorba, rozdávanie, nosenie červených stužiek – žiaci druhého ročníka pripravili stužky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov i žiakov školy, ktorí kampaň podporili 1. decembra nosením červených stužiek,
     • výtvarná súťaž v škole „Pohľadnice pre červené stužky“- do výtvarnej súťaže sme poslali tri súťažné pohľadnice (Evelin Tóth IV.CM, Franciska Forróová I.CM a Marcel Kálmán I.NM).

      

     Za zorganizovanie aktivít zodpovedala Ing. Monika Virágová.


     OČKOVANIE HROU

     OČKOVANIE HROU - Obrázok 1Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy sa 1. decembra 2017 zúčastnili besedy s pracovníčkami RÚVZ Komárno na tému „Očkovanie hrou“, zameranú na zvýšenie povedomia budúcich rodičov o význame očkovania.

     Na začiatku stretnutia žiaci vyplnili dotazníky. Následne pracovali v skupinách , v ktorých spolu s pracovníčkami RÚVZ preberali problematiku chorôb, ohrozenia detí a dospelých týmito chorobami a význam povinného očkovania proti týmto chorobám.

     Taktiež sa dozvedeli o zdrojoch informácií o očkovaní, o tom, ako sa orientovať na internete v danej problematike, o význame individuálnej a kolektívnej imunity....

     Po tejto tvorivej časti opätovne vyplnili dotazník s tými istými otázkami ako na začiatku. V odpovediach sa už prejavili vedomosti študentov o predmetnej problematike a ich získaných pozitívnych postojoch k očkovaniu.  


     Technická olympiáda

     Technická olympiáda - Obrázok 1Technická olympiáda - Obrázok 2Naša škola bola v tomto školskom roku opäť organizátorom okresného kola technickej olympiády pre základné školy. Už ôsmy ročník tejto súťaže sa konal 30. novembra 2017.

     Technická olympiáda má dve kategórie:

     • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka,
     • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka.

     V oboch kategóriách mali súťažiaci mali najprv vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z technického kreslenia a techniky, a potom odpovedať na otázky vedomostného testu. Od súťažiacich sa očakávala priestorová predstavivosť a manuálna zručnosť.

     Technická olympiáda - Obrázok 3Výsledky súťaže:

     Kategória B:

     1. miesto: Ábrahám Oskár  ZŠ, Komenského 3, Komárno

     2. miesto: Kristóf Kulacs ZŠ s VJM – Alapiskola, Hlavná 27,  Sokolce

     3. miesto: Mátyás Pikler ZŠ s VJM, Ul. práce 24, Komárno

     Kategória A:

     1. miesto: Dominik Kužela a Patrícia Cziborová ZŠ, Cesta na vŕšku 1, Marcelová

     2. miesto: Kristóf Szalai a Mátyás  Antal ZŠ s VJM, Školská 417, Moča

     3. miesto: René Balogh a Tamás Ódor ZŠ s MŠ J. Hetényiho s VJM, Okoličná na O.

     Technická olympiáda - Obrázok 4Technická olympiáda - Obrázok 5Víťazi okresného kola postúpili do krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 1. februára 2018.

     Ďakujeme za prípravu praktickej úlohy pánovi majstrovi Žigmundovi Győrimu a za metodickú a odbornú pomoc žiakom pri riešení praktickej úlohy pánom majstrom Róbertovi Némethovi, Jánovi Kaszovi a Ondrejovi Szladkému. 

     Zaznamenal: Ing. Augustín Ondrejkovič


     MO vo futsale

     MO vo futsale sa konali 29. novembra 2017 v mestskej športovej hale v Komárne. Osem stredných škôl hralo v 2 supinách po 4 družstvách systémom každý s každým. Naši futsalisti uhrali remízu 4:4 proti SOŠOaS Komárno, prehrali so SOŠTaM Hurbanovo 9:1 a v poslednom zápase utrpeli debakel od Gymnázia Ľ. J. ŠULEKA v pomere 15:0. Chlapci hrali moc individuálne, každý hral smerom dopredu a zabudli na to, že vo futsale treba aj pozorne brániť. V priebehu turnaja sme vymenili troch brankárov, nepomohlo ani to. Celkovým víťazom sa stali žiaci z SPŠ Komárno pred slovenským a maďarským gymnáziom.                                                                                                                         Tibor Vrečič, učiteľ TŠV


     Súťaž v slovenskom pravopise

     Súťaž v slovenskom pravopise - Obrázok 1Dňa 29. novembra 2017 Mgr. Elena Szabóová zorganizovala súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa prihlásili žiaci: I. A - Renáta Bukaiová, Marek Burget, Ádám György, Amália Martinová, Benjamín Répás, Pavol Sóky; II. C – Adam Nagy, Dávid Židek; III. A - Viktória Chmelová, Zalán Kurdi a Patrik Medard Takáč.

     Účastníkom súťaže bol nadiktovaný text v rozsahu 150 slov, ktoré preverili schopnosti účastníkov zvládnuť náročné gramatické javy. Po oprave diktátov vzniklo nasledovné poradie: 3. miesto - Amália Martinová, 2. miesto - Viktória Chmelová a 1. miesto ako v minulom, tak aj v tomto školskom roku prináleží Patrikovi Medardovi Takáčovi.

      

     Diplomy a poukážky na nákup v školskom bufete víťazom odovzdala vedúca PK PaedDr. Nagy Ágnes.


     Nyílt Nap - Deň otvorených dverí

     Nyílt Nap - Deň otvorených dverí - Obrázok 124. novembra 2017 sa na našej škole už tradične uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého žiaci základných škôl a ich rodičia mohli nahliadnuť do každodennej činnosti našej školy.

     Návštevníkov privítal pán riaditeľ školy, Ing. Elemír Pál. Partnerské firmy a učitelia našej školy informovali prítomných o študijných možnostiach na našej škole. Hostia sa oboznámili s budovou školy, odbornými učebňami, priestormi odborného výcviku.

     Ďakujeme každému, kto nás poctil svojou návštevou.

     Nyílt Nap - Deň otvorených dverí - Obrázok 2Nyílt Nap - Deň otvorených dverí - Obrázok 32017. november 24-én került sor iskolánkban a már hagyományos Nyílt Napra, melynek során a szakoktatás iránt érdeklődő alapiskolás tanulók és szüleik betekintést nyerhettek az iskola mindennapjaiba.

     A nyílt napra látogatókat iskolánk diákjai és tanárai fogadták, ezt követően iskolánk igazgatója, Pál Elemér üdvözölte a jelenlévőket, majd az iskola partnercégei és tanárai tartottak rövid tájékoztatót az iskolában oktatott szakokról, továbbtanulási lehetőségekről. A vendégek a továbbiakban megismerkedtek az iskola épületével, a szaktantermekkel és a tanműhelyekben folyó munkával.

     Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik látogatásukkal megtiszteltek bennünket.


     Celoslovenská súťaž „EXPERT 2017“

     Celoslovenská súťaž „EXPERT 2017“ - Obrázok 1Dňa 30.11.2017 na  dvoch vyučovacích hodinách, prebehla celoplošne na všetkých stredných školách Slovenska súťaž Expert 2017, do ktorej sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Súťažiaci si tento rok mohli vybrať dve ľubovoľné témy z nasledujúcich okruhov :

     1. Dejiny, udalosti, umenie

     2. Mozgolamy

     3. Svetobežník

     4. Góly, body, sekundy 

     5. Hovoríš po anglicky?

     Do súťaže sa zapojilo 10 študentov, ktorí si preverili vedomosti v dvoch kategóriách. Na vypracovanie úloh mali čistý čas 60 minút.

     Súťaž sa vyhodnocuje centrálne v mesiaci január 2018.

     Mgr. Angela Harisová – školská organizátorka


     Beseda Prevencia alkoholizmu

     Beseda Prevencia alkoholizmu - Obrázok 1V súčasnosti sa alkohol ani zďaleka netýka len dospelých. Podľahnú mu mladí ľudia, ale aj deti, ktoré majú skúsenosti s "metlou ľudstva". Zarážajúce je, že s alkoholom sa stretávajú v priemere už ako desaťročné. Výsledky ukazujú, že význam prevencie alkoholu podceňuje až 60% rodičov detí v pubertálnom veku, dokonca 83% rodičov alkohol u svojich detí nerieši vôbec. Dňa 27.11.2017 sa žiaci III. A a II. C tried zúčastnili besedy na tému „Prevencia alkoholizmu“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo uvedomiť si nežiaduce účinky pitia alkoholu a nájsť vhodné alternatívy ako náhradu pitia alkoholu vo voľnom čase. Žiaci získali informácie o negatívnych dôsledkoch alkoholizmu na jednotlivca ako aj na jeho okolie, tiež o problémoch a dôsledkoch, ktoré spôsobuje alkohol u ľudí.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     MO - Stolný tenis -  Asztalitenisz

     V dňoch 22. a 23. novembra 2017 sme usporiadali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl v okrese Komárno na školský rok 2017/2018.

     Na turnaj sa prihlásilo 6 škôl v kategórii  „dievčatá“ a u chlapcov bojovalo 10 škôl.

     Konečný výsledok    

     - dievčatá:       1. Gymnázium H. Selyeho Komárno

                              2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                              3. SPŠ Komárno

      

     - chlapci:         1. SPŠ Komárno

                              2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                              3. Gymnázium H. Selyeho Komárno

     Na majstrovstvá kraja postúpili prvé mužstvá.

     Organizátori: Tibor Vrečič, István Száraz                    

     MO - Stolný tenis - Asztalitenisz - Obrázok 12017.11. 22- én és 23- án rendeztük meg iskolánkon a járási asztalitenisz csapatbajnokságot. A lányoknál 6 iskola szerepelt a fiúknál pedig 10 iskola.

     A végső sorrend a kovetkező lett :

     Lányok:           1. Selye János Gimnázium Komárom

                             2. Ľ. J. Šulek Gimnázium  Komárom

                             3. Ipari Szakközépiskola Komárom

      

     Fiúk:              1. Ipari  Szakközépiskola Komárom

                            2. Ľ. J. Šulek Gimnázium  Komárom  

                            3. Selye János Gimnázium Komárom 

     A csoportelsők továbbjutottak a kerületi versenyre.

     Szervezők: Vrečič Tibor, Száraz  István            


     XXX. ročník matematickej súťaže Mikuláša Konkoly – Thegeho 

     Dňa 23.11.2017 sa uskutočnil jubilejný XXX. ročník matematickej súťaže Mikuláša Konkoly – Thegeho na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Chiara Marcela Ostružlíková /I. A/, Dávid Dolník /II. AM/ a Dávid Vörös /III. A/. Podujatia sa zúčastnilo 72 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a zo stredných odborných škôl z okresov Komárno a Nové Zámky.

     Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky, ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v mesiaci december 2017.  

     Za prípravu žiakov na súťaž bola zodpovedná Mgr. Angela Harisová.


     Matematicko – logická súťaž „Génius logicus“ 2017/2018

     Do medzinárodnej matematicko – logickej súťaže „Génius logicus“ sa v školskom roku 2017/2018 zapojili štyria žiaci. Prvé kolo súťaže bez merania času prebieha v mesiacoch november 2017 – január 2018, druhé kolo súťaže s meraním času sa uskutoční v marci 2018. Žiaci riešia úlohy logického charakteru. V prvom kole samostatne doma bez merania času, v druhom kole s meraním času v škole. Vyriešené úlohy sa následne zasielajú na centrálne hodnotenie.

     Organizátorkou súťaže na škole je Mgr. Angela Harisová.


     MO SŠ vo florbale chlapcov 

     Dňa 15.11.2017 sa za účasti 8 stredných škôl konali majstrovstvá okresu SŠ vo florbale chlacov na našej škole. Naši florbalisti si v skupine poradili so súpermi zo SOŠ Kolárovo 12:2, proti Gymnáziu H. Selyeho zvíťazili v pomere 7:2 a podľahli študentom zo slovenského gymnázia 3:8. Vo finále súťaže vyhrali svoje zápasy proti SOŠOaS Komárno 3:1, nad priemyslovkou vyhrali takisto 3:1 a v boji o 1. miesto prehrali s Gymnáziom Ľ. J. Šuleka 2:5. Chalani si za odvedený výkon  zaslúžia poklonu. Mali kopec smoly, nepremenili množstvo gólových šancí, ale blysli sa oku diváka lahodiacou hrou. Gratulujeme strieborným chlapcom! 

     Tibor Vrečič, učiteľ TŠV


     Olympiáda z anglického jazyka - Angol nyelvű olimpiász

     15. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Súťaže Olympiáda z anglického jazyka - Angol nyelvű olimpiász - Obrázok 1sa zúčastnili žiaci: Vitai Christopher, Téglás Dominik, Bazsó Máté, Edina Do Vanová, Patrik Medard Takács, György Adám

     Umiestnenia:      1. miesto získal Vitai Christopher z I. BM

                                2. miesto získal Téglás Dominik z III. BM

                                3. miesto získal Bazsó Máté z II. BM

     Súťažiaci boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

     2017. november 15 -én tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben

     a következő diákok vettek részt: Vitai Christopher, Téglás Dominik, Bazsó Máté, Edina Do Vanová, Patrik Medard Takács, György Adám

     Helyezések:    1. helyezett: Vitai Christopher  I. BM

                             2. helyezett: Téglás Dominik  III. BM

                             3. helyezett: Bazsó Máté  II. BM

                            

      A versenyzőket az iskolai büfé vásárlási utalványaival ajándékoztuk meg.


     Dejepisná súťaž

     Dejepisná súťaž - Obrázok 1Dňa 15. novembra 2017 na našej škole prebehla dejepisná súťaž, na ktorej sa zúčastnili žiaci I. A, I. NM, III. A a IV. A triedy. Žiaci súťažili online v týchto tematických okruhoch: Významné udalosti svetových dejín, Koniec kolonializmu, Míľniky vedy a techniky, Druhá svetová vojna (po vstupe Rusov do vojny) a Svet v novom storočí. Keďže na druhom mieste sa umiestnili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov (a poukážky pre víťazov sú v hodnote 5, 4, 3 Euro), nastal "rozstrel", keď žiaci svoje vedomosti mohli preukázať v tematickom okruhu "Slovenské dejiny". 

     Konečné poradie žiakov: 1. miesto získal Patrik Takáč z III. A, na 2. mieste sa umiestnil Filip Takáč zo IV. A a na 3. mieste skončil Adam György z I. A triedy.

      


     Beseda – ŠKANDINÁVIA

     Dňa 14. novembra 2017 sa konala v spolupráci s Občianskym združením Maximilián Hell beseda na tému Škandinávia pre triedy I. A a II. C. Naši žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie Beseda – ŠKANDINÁVIA - Obrázok 1putovania po najzaujímavejších prírodných a mestských lokalitách škandinávskych štátov – Dánsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko.

     Prednášajúcim -  p. Márii Beneovej a p. Vladimírovi Kmeťovi, ktorí nám porozprávali aj o výnimočných javoch v oblastiach blízko Severného pólu, akými sú napr. polárna noc, polárna žiara (Aurora Borealis) alebo o výskyte a živote jedinečných druhov vtáctva (napr. Alka hrubozobá) – touto cestou ďakujeme.

     Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Elena Szabóová


     Beseda s názvom Diabetes, zdravý životný štýl

     Beseda s názvom Diabetes, zdravý životný štýl - Obrázok 1

     Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Ide o čoraz viac rozšírené metabolické ochorenie, ktoré sa prejavuje vysokou hladinou glukózy v krvi. Pri tejto príležitosti sme dňa 14.11.2017 zorganizovali na našej škole v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne pre žiakov I.A  a II.C tried besedu s názvom Diabetes, zdravý životný štýl. Cieľom besedy bolo zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách.

      


     Beseda "Domáce násilie"

     Beseda "Domáce násilie" - Obrázok 1Domáce násilie nezávisí od pohlavia, veku, vzdelania, sociálneho postavenia, náboženskej alebo etnickej príslušnosti. Domáce násilie je páchanie trestného činu a nikto z nás nesmie pred ním zatvárať oči a tváriť sa, že sa ho tento problém netýka. Dňa 10.11.2017 sa žiaci III. A triedy zúčastnili besedy na tému „Domáce násilie“ s preventistkou OR PZ v Komárne. Cieľom besedy bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia.  Žiaci získali informácie o tom,  ako sa pred ním chrániť a kde hľadať pomoc. Korene násilného konania, to, ako spoločnosť násilie toleruje a často nerieši, zasahuje aj do tvorby hodnotového rebríčka detí. Preto je potrebné, aby sa informácie o príčinách násilia, ako aj potreba jeho zásadného odmietnutia, dostali k ľuďom v čo najmladšom veku.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     Majstrovstvá kraja v bedmintone

     Žiaci Dávid Kolarovský a Dominik Kiss z I. DM triedy 9. novembra 2017 reprezentovali našu školu na majstrovstvách kraja v bedmintone. V konkurencii 6-tich okresných víťazov si nepočínali zle. Vo svojej skupine 1 zápas vyhrali a 1 zápas prehrali a tak mali možnosť hrať o konečné 3. miesto. Tu sa im až tak nedarilo, prehrali so súperom z Nitry. Boli najmladšími súťažiacimi, chýbalo im viac skúseností. Svojím bojovným a obetavým výkonom zanechali dobrý dojem. Majstrami kraja sa stali žiaci z Gymnázia A. Vrábla Levice.                                         Tibor Vrečič, učiteľ TŠV


     Školská súťaž “Najlepší matematik“ /1. - 2. ročník/

     Školská súťaž “Najlepší matematik“ /1. - 2. ročník/ - Obrázok 1Dňa 7.11.2017 sa uskutočnil deviaty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Tridsať žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. - 2. ročník. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 38.

     Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

     1. Chiara Marcela Ostružlíková         I. A                 28 bodov     

     2. Ádám György                                I. A                 26 bodov

     3. Gergő Szabó                                 I. BM              25 bodov

     Víťazom srdečne blahoželáme!

     Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová


     Výlet v rámci projektu "Határtalanul" (Bez hraníc)

     Výlet v rámci projektu "Határtalanul" (Bez hraníc) - Obrázok 1Iskolánk, a komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai a közelmúltban négynapos cserediák-kiránduláson vettek részt Békéscsabán.Výlet v rámci projektu "Határtalanul" (Bez hraníc) - Obrázok 2

     A kirándulás a Határtalanul program keretében jött létre. A program lényege, hogy a külhonban élő magyar diákok eljuthassanak az anyaországba, ahol ottani diákokkal ismerkednek meg. A kirándulás költségeit mindkét fél számára Magyarország fedezte, ugyanis a békéscsabai diákok szintén ellátogattak Révkomáromba.

     A négynapos kirándulás első napján Nagykőrösön megtekintettük az Arany János Emlékházat, ahol Arany Výlet v rámci projektu "Határtalanul" (Bez hraníc) - Obrázok 3nagykőrösi munkásságába nyerhettünk betekintést. Az út nagyon hosszú volt, a reggeli indulás ellenére délután fél négykor érkeztünk meg a Békéscsabai Szakképzési Centrumhoz tartozó Trefort Ágoston Szakgimnázium és Szakközépiskola kollégiumába, ahol elfoglaltuk szállásunkat. Ezután a helyi tanárok vezetésével egy kis esti városnézésen vettünk részt, megmutatták nekünk a belvárost. Vacsora után aludni tértünk, hogyVýlet v rámci projektu "Határtalanul" (Bez hraníc) - Obrázok 4 másnap reggel újult erővel indulhassunk el vendéglátóinkkal egy komolyabb városnézésre. Először a két közeli templomot tekintettük meg, ahol a helyi tisztelendő úr tartott rövid bemutatót. Utána ellátogattunk a Szlovák Tájházhoz, ahol a ház gondnokának történelmi korokon átívelő előadását hallgattuk meg. A tájházból közösen átvonultunk a Trianon-emlékműhöz, ahol közös koszorúzásra került sor. Délután megtekintettünk egy szélmalmot és a körülötte levő parasztházakat, itt csoportképet készítettünk a találkozás emlékére. Kirándulásunk harmadik napján délelőtt egy közös plakátot készítettünk az ottani diákokkal a Békéscsabán látottakról, délután ellátogattunk Gyulára, bejártuk a gyulai várat, majd rövid városnézésre indultunk. Este mindannyian fáradtan, de elégedetten, emlékekkel gazdagodva tértünk nyugovóra, hogy kirándulásunk negyedik, egyben utolsó napján hazainduljunk.

     Tóth Máté, IV. CM

     Výlet v rámci projektu "Határtalanul" (Bez hraníc) - Obrázok 5Výlet v rámci projektu "Határtalanul" (Bez hraníc) - Obrázok 6

      

      

      

      

      


     Exkurzia do Bratislavy

     Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

          Na exkurzii 2. novembra 2017 sa zúčastnili žiaci z II. A, II. BM triedy. Dozor vykonávali učitelia: Ildikó Szabó a Peter Sánta. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most... Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme preložili aj do slovenčiny a maďarčiny.

          Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia –  v Slovenskom národnom divadle. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov,  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v anglickom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.


     Beseda s názvom „Trestnoprávne povedomie mladistvých, prevencia kriminality"

     Dňa 27.10.2017 sme do našej školy  pozvali náčelníka Mestskej polície v Komárne, ktorý zrozumiteľnou formou vysvetlil žiakom trestný zákon a zákon o priestupkoch. Na konkrétnych príkladoch z praxe uviedol spôsoby riešenia priestupkov, prečinov a trestných činov. Upozornil na rozdiely medzi nedbanlivostným a úmyselným konaním, čo znamená napomáhanie trestnému činu, ohlasovacia povinnosť a pod. Zdôrazňoval, že mladiství sú trestnoprávne zodpovední už od 14 roku veku. Beseda mala kladný ohlas, žiaci I.BM a I.CM sa veľa pýtali na konkrétne situácie, zaujímalo ich, ako by boli posudzované z právneho hľadiska. 

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová


     Beseda z názvom „Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie

     KBeseda z názvom „Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie - Obrázok 1aždý z nás by mal byť zorientovaný v problematike šikanovania, poznať jeho základné druhy a znaky, vedieť identifikovať prejavy, riešiť prípady výskytu šikanovania a v neposlednom rade realizovať účinnú prevenciu. Šikanovanie je prejavom sociálnej patológie, kde hlavným záujmom je cieľ niekomu ublížiť. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Preto sme dňa 26. 10. 2017 zorganizovali pre žiakov I.A triedy besedu na tému Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie, kde sa informácie o tejto problematike dozvedeli od preventistky OR PZ v Komárne. Ak nekonáme, šikanovanie tolerujeme. Aj naša škola sa hlási k základnému preventívnemu princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ Tento základný princíp musí platiť od prvého dňa školského roka bez výnimky pre všetkých žiakov, rodičov a pracovníkov školy. Žiaci musia byť vedení k tomu, aby si uvedomili, že za svoje činy nesú zodpovednosť.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.


     XIX. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve - XIX. évfolyam a ZENIT gépészeti versenyének iskolai fordulója

     Každý rok na jeseň na našej škole prebieha súťaž ZENIT v strojárstve. Tentoraz sa školské kolo (už XIX. ročník) súťaže ZENIT uskutočnilo 24. 10. a 02. 11. 2017.

     Minden év őszén megrendezésre kerül iskolánkon a ZENIT verseny gépészeti része. Idén az iskolai forduló XIX. évfolyama 2017. október 24.-én és november 2.-án lett megrendezve.

     Táto súťaž je vždy rozdelená na dve časti:

     A verseny mindig két részből áll:

     Prvá časť je zameraná na teoretické vedomosti, zahŕňa teda otázky zo strojárskej technológie, technického kreslenia, mechaniky a technológie. Žiaci v danom časovom limite riešia testy, a vypracujú pracovný postup výrobku podľa výrobného výkresu.

     Az első rész az elméleti tudást méri fel, amelyen a kérdések gépészeti technológiából, műszaki rajzból, mechanikából és technológiából szerepelnek. A tanulók egy adott időn belül oldják meg a tesztfeladatokat és dolgozzák ki a technológiai munkafolyamatot egy adott munkadarab gyártási rajz szerinti elkészítésére.

     Druhá časť súťaže je zameraná na praktickú časť. Žiaci majú na základe výrobného výkresu vyhotoviť súčiastku v danom časovom limite. Hodnotí  sa presnosť výroby, kvalita povrchu, ako aj dodržanie bezpečnosti práce.

     A második rész a gyakorlati rész ahol a tanulók egy meghatározott időn belül készítik el az adott gyártási rajz szerinti alkatrészt. Értékelve van a gyártás pontossága, a felület minősége és a biztonsági előírások betartása munka közben.

     Tento školský rok sa súťaže Zenit v strojárstve zúčastnili študenti z triedy III. BM a III. CM.

     Ebben az iskolai évben két osztály gépész csoportja vett részt a III. BM és a III. CM osztályokból.

     Súťaž pripravili a na jej priebeh dohliadali: A versenyt előkészítette és felügyelte:

     Ing. Alexander Kányai – trieda III. BM osztály sekcia MSTZ csoport – vedomostný test - elmélet

     István Kiss – praktická časť – gyakorlati rész

     Ing. Ladislav Molnár – trieda III. CM osztály sekcia SM csoport – vedomostný test - elmélet

     István Kiss - praktická časť – gyakorlati rész

     XIX. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve

     02. 11. 2017

     III. BM – MSTZ                                                                               Názov: Úchytka

     Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     celkom

     Konečné poradie

     Zoltán Cséplő

     18

     1

     80

     93

     5.

     Barnabás Forró

     22

     2

     90

     114

     1.

     Előd Győri

     16

     1

     76

     93

     6.

     Dominik Koltai

     28

     2

     80

     110

     3.

     Ádám Paluska

     18

     2

     90

     110

     2.

     Ákos Sánta

     14

     0

     70

     84

     8.

     Jozef Szép

     10

     0

     80

     90

     7.

     Ján Varga

     18

     4

     84

     106

     4.

      

     XIX. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve

     24. 10. 2017

     III. CM – SM                                                                                     Názov: Úchytka

     Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     Celkom

     Konečné poradie

     Árpád Balogh

     22

     2

     60

     84

     2..

     Gergely Attila Kamenecký

     6

     0

     10

     16

     3.

     Arnold Károly

     -

     -

     -

     -

     -

     Barnabás Keresztes

     20

     6

     76

     102

     1.

      


     „Csináld magad!“ Magyar népi játékok

     Naša škola bola v uplynulých dňoch miestom zážitkového vzdelávania žiakov základných škôl. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pôsobiace pri našej škole za finančnej pomoci Nadácie Pázmány Péter Alapítvány realizovalo projekt „Csináld magad! (Sprav si sám!), Magyar népi játékok (Maďarské ľudové hračky). Aktivita prispela aj k prezentácii študijných a učebných odborov našej školy.

     Ing. Augustín Ondrejkovič, autor projektu

      

      

      

      

      

      


     MO v bedmintone SŠ

     Dňa 20.10.2017 sa konali v Imeli majstrovstvá okresu v bedmintone SŠ. Bojovalo sa v súťaži družstiev chlapcov a dievčat. Súťaže sa zúčastnilo 6 stredných škôl v oboch kategóriách. Našu školu reprezentovali Viktória Chmelová a Klaudia Reháková z 3. A triedy, Dominik Kiss a Dávid Kolarovský z 1. DM triedy. Dievčatá skončili v silnej konkurencii na peknom 4. mieste. Veľkú radosť nám spravili chlapci, ktorí celou súťažou prešli bez jedinej prehry a stali sa víťazmi turnaja. Tým si vybojovali právo účasti na Majsrovstvách kraja.

     GRATULUJEME .                                                 

     Tibor Vrečič, učiteľ TŠV


     ENVIRObeseda o potrebe triedenia odpadov

     V stredu 19. 10. 2017 na našu školu zavítal z Mestského úradu v Komárne pozvaný hosť Ing. Alexander Patus  -  vedúci Komunálneho odboru.

     V znamení hesla - NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD! – sa odvíjalo zaujímavé rozprávanie Ing. Patuša, ktorý diskutoval so stredoškolákmi o nevyhnutnosti pričiniť sa o budúcnosť našej planéty aj svojím vlastným zodpovedným konaním, ku ktorému patrí aj dôsledná recyklácia. Každý účastník mal možnosť odniesť si užitočné informácie o tom, ako má nakladať s odpadovým papierom, sklom, plastmi, kovmi či bioodpadmi.

     Besedu pre triedy: I. BM, I. CM, I. DM, I. NM, I. A, II. C, III. A a IV. A. s cieľom uvedomovať si potrebu odhadzovať pokrčené petfľaše, plechovky a papier do zberných nádob na chodbách  umiestnených v škole.

     zorganizovala Mgr. Elena Szabóová.


     Exkurzia v Grafickom štúdiu - Exkurzio - Grafikai stúdio Kanovits média Dunajská Streda

     V mesiaci október  sa naši tretiaci z oboch tried  - III. BM i III. A odboru Grafik digitálnych médií zúčastnili exkurzií v grafickom štúdiu Kanovits média v Dunajskej Strede. Prvá skupina z maďarskej triedy -  III. BM – GDM bola dňa 4.10.2017 a druhá skupina zo slovenskej triedy -  III. A – GDM bola dňa 11.10.2017.

     Majiteľ grafického štúdia p. Zoltán Kanovits srdečne privítal žiakov a budúcich grafikov SOŠT – MSZKI Komárno. Porozprával študentom svoje začiatky:  ako začal s podnikaním a ako sa rozrastala jeho firma. Vysvetlil žiakom, prečo sa nemajú báť uskutočniť svoj sen po štúdiu a po maturite. Ukázal im, ako sa vyrábajú plagáty /rôzne veľkosti, 3D plagát/, ako a akým spôsobom sa vyrábajú menovky, pozvánky, fotoknihy ...

     Študentom sa veľmi páčil laserový stroj, ktorý za pár sekúnd vyrezal do dreva, papiera, plastu, kože  a rôznych materiálov navrhnutý výtvor. Kompletný postup výroby rozličných výrobkov videli žiaci na vlastné oči. Videli ako ich navrhujú grafici a ako sa celý návrh realizuje. Pán Kanovits dovolil, aby si výrobky poprezerali. V grafickom štúdiu nemôže chýbať ani  fotoštúdio, kde žiaci mohli vidieť krásne portrétové fotografie. Fotografujú tam žiakov na tablá, na rôzne akcie....

     S veľkým nadšením počúvali slová majiteľa štúdia a na konci exkurzie sa všetci žiaci poďakovali za zaujímavú skúsenosť, fundovanú prednášku  a že mohli na vlastné oči vidieť, ako pracujú v grafickom štúdiu ozajstní profesionálni grafici.    

     Vypracovala: Ing. Kissová Katarína

     Foto: Ing. Kissová Katarína

      

     Októberben a számítógépes grafikus szakon tanuló harmadikos diákjaink ellátogattak a dunaszerdahelyi Kanovits Média nevezetű grafikus stúdióba. 2017.10.04 - én a III. BM-GDM osztály, 2017.10.11-én pedig a  III. A-GDM oszály vett részt a tanulmányúton.

     Kanovits Zoltán, a stúdió tulajdonosa szívélyesen fogadta a diákokat és a jövendőbeli grafikusokat, elmesélte saját élményeit, tapasztalatait,  hogyan is kezdődött majd fejlődött a vállalkozása. Buzdította a diákokat, hogy ne féljenek megvalósítani az álmaikat, miután befejezték a tanulmányaikat és leérettségiztek. Bemutatta a plakátkészítés folyamatát különböző nagyságokban, a 3D típusú plakátot, valamint hogy milyen módon készítik a névjegykártyákat, meghívókat, fotókönyveket...

     A diákoknak leginkább a lézergép tetszett, ami pár másodperc alatt kivágja az adott mintát akár fába, papírba, műanyagba, bőrbe vagy egyéb anyagokba. Saját szemükkel győződhettek meg arról, hogyan dolgoznak a grafikusok a gyártási folyamatban. Kanovits úr még azt is megengedte, hogy kezükbe vegyék a kész  termékeket.  A grafikus stúdió nélkülözhetetlen része a fotóstúdió, ahol gyönyörű portrékat, tablóképeket, rendezvényeken készült képeket csodálhattak meg. Nagy érdeklődéssel hallgatták a tulajdonos szakmai tapasztalatait, végezetül pedig köszönetet mondtak mindazért, amivel a mai nap után gazdagabbak lettek.

     Kidolgozta: Mgr. Alexandra Büi


     Exkurzia „Atlantis“ Levice

     Dňa 16. októbra 2017 sa žiaci  I. A, I. BM, I. CM a III. A triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Vystavených bolo viac ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme. Po prehliadke centra nasledovali zaujímavé programy o technických vynálezoch a  vesmíre. Študenti získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Oboznámili sa s najvýznamnejšími astronautmi, s odhalením tajomstva čiernych dier, polárnej žiary a ďalších zaujímavých javov, ktoré sú súčasťou vesmírneho priestoru.

     Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonávali PhDr. Edita Andrusková, Ing. Monika Virágová a Mgr. Vanda Jankovičová.


     Tudományos konferencia - Odborné sympózium

     7. szeptember 27-én és 28-án   a II. BM, a III. A,  az I. CM és az I. A osztályok tanulói „Szociális és egészségügyi ellátás az idők forgatagában” címmel tudományos konferencián vettek részt. Számos érdekes előadást hallgathattunk meg, a teljesség igénye nélkül:

     ·         - Egészségügyi intézkedések Győr vármegyében az 1831. évi kolerajárvány idején

     ·        -  Spanyolnátha járvány Győr vármegyében

     ·         - A Győri Kórház története, és regionális szerepe

     ·         -  Vegetariánusok – a múlt, a jelen és a jövőbeli víziók

     ·         - A szőnyi Selye János Kórház története

     ·         - Bujna Márton – a szlovák árvák atyja

     ·         - Szegények és a komáromi ispotályok a 18. században

     ·         - A komáromi árvák gondviselése 1918 – 1938 között

      

     Az eseményt a Duna Menti Múzeumban rendezték. Az első napon magyar nyelven, második napon pedig szlovák nyelven folytak az előadások.

     A konferenciával karöltve 2017. október 4-én került sor a „Szociális és egészségügyi ellátás az idők forgatagában“ vetélkedőre. A kérdések kivétel nélkül a konferencián elhangzott előadások anyagából kerültek ki. A vetélkedőre az egész komáromi járásból érkeztek iskolák. Diákjaink,  Keszeg Karin, Csontos Veronika, Kiss Andor, Zsemlye Dávid– mindannyian az I. CM osztály tanulói -  méltón képviselték iskolánkat.

     Kidolgozta: Mgr. Büi Alexandra

      

     Dňa. 27. a 28. septembra 2017 sa naši žiaci z tried II. BM, III. A, I. CM a I. A zúčastnili odborného sympózia pod názvom ,,Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias.“

     Vypočuli sme si viacero zaujímavých prednášok pod nasledovnými názvami:

     ·        - Opatrenia na ochranu zdravia počas epidémie cholery v roku 1831 v Rábskej župe

     ·        -  Epidémia španielskej chrípky v Rábskej župe

     ·         - História a regionálny význam nemocnice v Győri

     ·         - Vegetariáni – minulosť, prítomnosť a vízie

     ·        -  Dejiny Nemocnice Hansa Selyeho v Szőnyi

     ·        -  Martin Bujna – otec slovenských sirôt

     ·       -  Núdzni a komárňanské špitály v 18. storočí

     ·       -  Starostlivosť o siroty v Komárne v medzivojnovom období

     Udalosť sa konala v Podunajskom múzeu v Komárne . Prednášky sa konali prvý deň v maďarskom jazyku a druhý deň v slovenskom jazyku.  

     Dňa 4. októbra 2017 sa na margo odborného sympózia konal kvíz na tému ,,Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias“. Otázky boli vybrané z materiálov, ktoré sme dostali  na prednáškach. V kvíze si zasúťažili žiaci stredných škôl z celého komárňanského okresu. Žiaci, ktorí dobre reprezentovali našu školu, boli Keszeg Karin I. CM, Csontos Veronika z I. CM, Kiss Andor z I. CM a Zsemlye Dávid z I. CM.

     Vypravcovala: Ing. Kissová Katarína

     Foto: Ing. Kissová Katarína


     Beseda na tému "Vzťahy v triede"

     Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok ich dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Preto je potrebné v škole nájsť priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať vlastné pocity. Dňa 17.10.2017 sa žiaci III. CM triedy zúčastnili besedy s pani psychologičkou Jolanou Kállayovou na tému Vzťahy v triede. Žiaci živo diskutovali na danú tému, na záver zhrnuli získané poznatky a zhodnotili stretnutie.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová


     Cezpoľný beh žiakov SŠ

     Tohtoročné športové zápolenia stredných škôl zahájili preteky v cezpoľnom behu chlapcov i dievčat. Našu školu reprezentovali deviati pretekári, z toho piati žiaci prvého ročníka. Bežalo sa v peknom prostredí Kajak - kanoe klubu Komárno na brehu rieky Váh. 4,5km -ová trať poriadne preverila fyzičku bežcov. Z našich chlapcov najlepší výsledok dosiahol Adam Botek z 2. NM triedy, ktorý v silnej konkurencii skončil na peknom 8. mieste. Víťazom behu sa stal Ujvári Marko zo SOŠOaS  Komárno.                                                                                         Vrečič Tibor-učiteľ TŠV.


     PREVENCIA V PRAXI

     Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave zorganizovali pre stredné školy a gymnáziá okresu Komárno edukačné aktivity v prevencii sociálnopatologických javov pod názvom Prevencia v praxi. V rámci prevencie sociálnopatologických javov sa aj žiaci našej školy mali možnosť zapojiť  21. septembra 2017 v čase 8:00 – 12:00 do preventívnych aktivít venovaných témam: násilie v škole (šikanovanie) a možnosti pomoci, „Kult tela“ a vznik porúch príjmu potravy u dospievajúcich dievčat, riziká a ohrozenia internetu. Lektorkami boli PhDr. Ingrid Hupková, PhD., odborná pracovníčka vzdelávania, manažérka pre sociálnu prevenciu NOC a Mgr. Barbora Kuchárová, PhD. klinická psychologička.

      

     Za zorganizovanie aktivity bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.