• 2014/2015

    •  


     MO v hádzanej žiačok

     Naše mladé hádzanárky sa MO v Imeli dňa 14.01.2015 zúčastnili prvý krát. Postupne podľahli vo všetkých 4-och zápasoch. Zápasy skončili vysokými prehrami, ale napriek tomu dievčatá podali veľmi bojovný a sympatický výkon. Víťazom súťaže sa stali dievčatá z SOŠOaS Budovateľská Komárno. Družstvu  za obetavý výkon nakoniec patrí 5. miesto v okrese, čo je dobrým prísľubom do budúcnosti.

     Zodpovedný za akciu: Tibor Vrečič


     MO stredných škôl v stolnom tenise

     Dňa 17. decembra 2014 sme organizovali majstrovstvá okresu stredných škôl v stolnom tenise.  Na turnaj sa prihlásilo 11 dievčat a  28 chlapcov.

     2014. december 17. – én rendeztük meg az  iskolánkon a  járási asztalitenisz – bajnokságot a középiskolák részére. A versenyre 28 fiú és 11 lány jelentkezett. A végeredmény a következő lett:

     Konečné umiestnenie je nasledovné – A végeredmény a következő lett:

     Chlapci / Fiúk :      

     1. Turner Kevin              Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno                                                                                                                                                       

     2.  Liszkovics Péter          SPŠ – ISzKI  Komárn                                                                                                                                                                             

     3. Szabó Viktor               SPŠ – ISzKI  Komárno

     Dievčatá / Lányok :

     1. Szelíd Dóra                Selye Gimnázium Komárom                                                                                                                                                                                  

     2. Zsideková Angelika   Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno                                                                                                                                                            

     3. Andrusko Krisztína    Selye Gimnázium Komárom

     Víťazom gratulujeme,  a prajeme Vám krásne vianočné sviatky!

     A győzteseknek gratulálunk,  és egyben kellemes ünnepeket kívánunk!.

     Turnaj organizoval : Ing. István Száraz.

     A versenyt Száraz István szervezte.


     MO v basketbale žiakov SŠ

     Dňa 8. decembra 2014 sa uskutočnili MO okresu v basketbale žiakov SŠ. Naši žiaci účinkovali v skupine B. Hralo sa v telocvični SOŠOaS na Budovateľskej ulici v Komárne.

     Výsledky našich žiakov: SOŠT Komárno – Gymnázium H. Selyeho Komárno     (21:65)

                                             SOŠT Komárno – SOŠ Hurbanovo                                 (17:12)

                                             SOŠT Komárno – SPŠ Komárno                                     (24:57)

     Naším najlepším hráčom i strelcom bol Adam Hegedűs z II. D triedy. Víťazom sa stalo Gymnázium H. Selyeho Komárno.

     Za akciu bol zodpovedný Tibor Vrečič, učiteľ telesnej výchovy.


     MO vo futbale žiakov SŠ

     Dňa 3. decembra 2014 sa v Mestskej športovej hale v Komárne konali MO vo futbale stredoškolákov. Hralo 10 družstiev v dvoch skupinách. Naši futbalisti skončili na nepostupovom 3. mieste.

     Výsledky našich žiakov:        SOŠT Komárno - Gym Ľ. J. Šuleka Komárno          (1:3)

                                                    SOŠT Komárno - SOŠOaS Komárno                       (2:2)

                                                    SOŠT Komárno - ŠOŠ Kolárovo                              (5:2)

                                                    SOŠT Komárno - ŠOŠ Kravany nad Dunajom        (8:3)

     Vo finále zvíťazilo Gymnázium. H. Selyeho Komárno nad SPŠ Komárno.

     Zodpovedný za akciu: Tibor Vrečič, učiteľ telesnej výchovy.


     „Poznaj maďarskú reč“

     Dňa 11. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnila súťaž: „Poznaj maďarskú reč“. Na súťaži sa zúčastnili nasledovní žiaci:

     Pákozdi Fanny I. BM, Litavecz Zdenek I. BM, Berényi Péter II. CM, Vendégh Viktor II. CM, Motajčík Patrik II. BM, Varga Benedek III. AM, Tárnok Michal III. AM

     Umiestnenia:         

     1. miesto: Michal Tárnok

     2. miesto: Fanny Pákozdi

     3. miesto: Patrik Motajčík, Benedek Varga

     Porota:   Ildikó Szabó, Kristína Tanóczkyová

     2014.12.11-én az iskolánkban megrendezésre került a „Szép magyar beszéd” iskolai fordulója, amelyen a következő diákok vettek részt:

     Pákozdi Fanny I. BM

     Litavecz Zdenek I. BM

     Berényi Péter II. CM

     Vendégh Viktor II. CM

     Motajčík Patrik II. BM

     Varga Benedek III. AM

     Tárnok Michal III. AM

      Helyezések:       1. helyezett : Tárnok Michal

                                  2. helyezett : Pákozdi Fanny

                                    3. helyezett:  Motajčík Patrik, Varga Benedek

      

     A zsűri tagjai:     Szabó Ildikó,  Tanóczky Krisztina


     Pravopisná SUPERSTAR

     Dňa 10. decembra 2014 si zmerali svoje znalosti v slovenskom pravopise v uvedenej oblasti najzdatnejší žiaci našej školy. Ako toto meranie síl dopadlo? Prvé miesto získala Vivien Gadžuričová z I. A so ziskom 95% možných bodov, na druhom mieste sa umiestnil Zoltán Bese z II. D so ziskom 78% bodov a tretie miesto v tomto roku patrí Andrejovi Trhajovi  z II. A, ktorý získal 71% bodov.

     Víťazke k titulu „Pravopisnej superstar“ gratulujeme.

     Súťaž organizovala Mgr. Elena Szabóová

      

      

      


     ZENIT

     XVI. ročník krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve - XVI. évfolyam a ZENIT gépészeti versenyének kerületi fordulója

     Naša škola organizovala Krajské kolo XVI. ročník súťaže ZENIT v strojárstve dňa 02. decembra 2014. Žiaci z našej školy v kategórii B2, Jozef Kollárovič sa umiestnil na 1. mieste a Géza Forgács na 3. mieste.

     Iskolánk rendezte a ZENIT verseny gépészeti részének XVI. évfolyamának kerületi fordulóját 2014. december 2.-án. Iskolánk tanulói  a B2 kategóriában, Kollárovič Jozef nyerte a versenyt, míg Forgács Géza 3. lett.

     Ing. Alexander Kányai


     Stolnotenisový turnaj ZŠ – alapiskolás asztalitenisz verseny

     Dňa 4.12.2014 sme usporiadali na našej škole stolnotenisový turnaj pre základné školy. Na turnaj bolo prihlásených 32 chlapcov a 17 dievčat. Boli sme svedkami veľmi dobrých zápasov. Vo finále bol veľmi veľký boj u chlapcov a nakoniec tesne vyhral (3:2)  Ölvecky  Máté zo Svätého Petra. U dievčat suverénne obhájila vlaňajší titul Fehér Fruzsina Anna z Kolárova.

     2014.12.4 – én rendeztük meg az asztalitenisz tornát az alapiskolások részére, amelyre 32 fiú és 17 lány jelentkezett. Nagyon jó mérkőzéseket láthattunk. A fiúknál a  döntőben nagyon izgalmas és szoros mérkőzésre került sor, amelyet végül  Ölvecky  Máté a szentpéteri iskola diákja nyerte meg 3 : 2 arányban. A lányoknál a gútai Fehér Fruzsina Anna simán megvédte a tavalyi bajnoki címét.

     Konečné poradie je  nasledovné  - A sorrend a következő lett :

     Chlapci - fiúk:

     1.   Ölvecky  Máté    -  Alapiskola Szentpéter

     2.   Laczkó Bálint     -  Alapiskola Kürt

     3.   Murcin Samuel   -  Základná škola Dulovce

     Dievčatá  - Lányok:

     1.   Fehér Fruzsina Anna -   Corvin Mátyás alapiskola Gúta

     2.   Lévárdi Orsolya        -    Alapiskola Kürt

     3.   Zsideková Erika        -   Základná škola Marcelová

     Víťazi obdržali: pohár, diplom, medailu a balík so sladkosťami.

       Víťazom gratulujeme!

     A győztesek kupát, érmet, oklevelet és édesség csomagot kaptak.

     A győzteseknek gratulálunk!

     Organizátor - Szervező: Ing. Száraz István


     Dejepisná súťaž

     Dňa 3. decembra 2014 sa na našej škole uskutočnila dejepisná súťaž, v rámci ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti z histórie, zemepisu, vedy a techniky. Do súťaže sa zapojili žiaci z II. A a III. AM triedy. Svoje poznatky si preverili  v piatich tematických okruhoch - Starovek, Svet v novom storočí, Európania objavujú svet, Míľniky vedy a techniky,  a Rakúsko-Uhorské vyrovnanie.  

     Na prvom, druhom a treťom mieste sa umiestnili nasledovní žiaci:

     1. Laposa Flórián, III. AM

     2. Kollárovics József  III. AM

     3. Zoltán Varga        II. A

     Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za účasť.

     PhDr. Edita Andrusková


     Olympiáda v nemeckom jazyku

     Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     Dňa 9. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v nemeckom jazyku. Na olympiáde sa zúčastnili žiaci z tried: III. AM a IV. BM. Počas súťaže žiaci mali riešiť najprv test /počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test/.                                                                      Po prvom kole súťažiaci  postúpili do druhého kola, v ktorom mali opísať obrázok a voľne hovoriť o danej téme. Žiaci v druhom kole preukázali výborné znalosti a rečové zručnosti.

     Výsledok olympiády je nasledovný:

     1. miesto:   János Mlatec /III. AM/ a János Egyeg /IV. BM/
     2. miesto:     Tomáš Oriško /IV. BM/

     Víťazov sme odmenili sladkosťami a diplomom.

     Za organizáciu súťaže bola zodpovedná:  Mgr. Ágnes Nagy

     A német olimpiász iskolai fordulója

     2O14. 12. 9-én került sor a német nyelvű olimpiász iskolai fordulójára. A versenyen a III. AM és a IV. BM osztály tanulói vettek részt. A versenyzőknek először egy tesztet kellett megoldaniuk, majd egy megadott témáról és egy képről kellett beszélniük. Mindegyik versenyző kiválóan oldotta meg a feladatokat, elsősorban a verseny szóbeli fordulójában mutatták meg tehetségüket.

     A verseny végeredménye a következőképpen alakult:

     1. helyezést ért el:              Mlatec János /III. AM/ és Egyeg János /IV. BM/
     2. helyezést ért el:              Oriško Tamás /IV. BM/

     A győztesek jutalmul oklevelet és édességet kaptak.

     A versenyt szervezte: Nagy Ágnes


     ŽIVOT NA SAVANÁCH

     Dňa 5. decembra 2014 sa trieda II. A zúčastnila  prírodovednej výstavy živočíchov fascinujúceho kontinentu Afriky "ŽIVOT NA SAVANÁCH" v Podunajskom múzeu.

     Vyučovanie občianskej náuky a v jej rámci tematického celku ESTETIKA môže byť zábavné a nezabudnuteľné vďaka možnostiam, ktoré nám výstavné priestory v našom meste ponúkajú.

          

      

      

      

      

                     

      

       


     Olympiáda ľudských práv

     Dňa 4. 12. 2014 sa uskutočnilo školské  kolo  súťaže

     Olympiáda ľudských práv

     Umiestnenie:

               1. miesto                              2. miesto                                3. miesto

       Jaroslav Medveď                  Marek Takáč                  Mário Marcinko

                     IV. A                                         II. A                                          I. A

     Zodpovedná za akciu Mgr. Elena Szabóová


     MAJSTER GRAFIK 2014

     Dňa 3. decembra 2014 sa organizovalo  školské kolo súťaže "Majster Grafik" v triedach II. CM (GDM) a II. A (GDM). Študenti si mohli vybrať z dvoch úloh:

      1. vytvoriť 3D logo v priestorovom videní, v  čo najkreatívnejšej podobe

      2. vytvoriť Walt Disney nové logo za 90 min.

     Všetci žiaci boli šikovní, ale na prvých troch miestach sa umiestnili:

     1. Miesto: Roman Hajtman-  II. A trieda
     2. Miesto: Christopher Kianek -   II. A trieda
     3. Miesto: Marek Takáč  -  II. A trieda                                                                                                                                                                      Víťazom blahoželáme!

                                                     Ing. Katarína Kissová

     2014. december 3-án rendeztük meg iskolánkban a "Majster Grafik – A grafika mestere" grafikai verseny iskolai fordulóját a II. CM (GDM) és a II. A (GDM) osztályban.  A diákok két feladat közül választhattak: vagy egy térbeli, három dimenziós logót terveztek a „3D“ cégnek, vagy pedig a Walt Disney logóját tervezték újra mai, modern formában. 90 perc alatt kellett a lehető legkreatívabban megoldani a feladatot, amelyet a tanulók sikeresen teljesítettek. Pontoztuk a diákok térlátását, kreativitását, a vektorgrafikus program használatát, a formák kialakítását, színhasználatot és a logók  kompozícióját.

     Az összpontszám alapján az első három helyezett:

     1. helyezett: Roman Hajtman – II. A
     2. helyezett: Christopher Kianek – II. A
     3. helyezett. Marek Takáč – II. A

     A nyerteseknek szívből gratulálunk!

                                                                            Czifra Éva


     Technická olympiáda 2014/2015 - obvodné kolo

     Dňa 3. decembra 2014 sa v našej škole uskutočnilo obvodné kolo technickej olympiády žiakov základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 58 žiakov, z ktorých 42 žiakov v kategórii A – starší žiaci a 16 žiakov v kategórii B – mladší žiaci. Základné školy spravidla nemajú školské dielne, náradie a materiál potrebné k súťaži, preto sme umožnili základným školám z okresu Komárno vykonať súťaž v priestoroch našej školy. Žiaci mali z vypracovať vedomostný test a vyriešiť praktickú úlohu. Starší žiaci mali vyhotoviť stojan na vidlicový kľúč z dreva a plechu, mladší žiaci mali vyhotoviť model raketoplánu z dreva. Víťazi obvodného kola postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch.

     Ing. Augustín Ondrejkovičä

      


     Červené stužky

     Naša škola sa 1. decembra 2014 zapojila do kampane Červené stužky zrealizovaním nasledovných aktivít:

     • zorganizovaním odbornej prednášky na tému HIV/AIDS – občianske združenie ACET SR so sídlom v Nových Zámkoch pre triedy I. A a II. D,
     •  besedou s protidrogovou tematikou – psychologička z CPPPaP v Komárne,
     •  premietnutím DVD filmu Anjeli – pre triedy I. A, III. AM/KPD a I. NM,
     •  umiestnením nástenky na viditeľnom mieste v škole,
     •  tvorbou a nosením červených stužiek - symbolu boja proti AIDS – žiaci I. CM.

     Cieľom aktivít bolo motivovať mladých ľudí k získaniu nových vedomostí a zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS.                             Aktivity koordinovala Ing. Monika Virágová.


     Celoslovenská súťaž „ EXPERT 2014“

     Dňa 2. 12. 2014, na  dvoch vyučovacích hodinách prebehla celoplošne na všetkých stredných školách Slovenska súťaž Expert 2014, do ktorej sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Súťažiaci si tento rok mohli vybrať dve ľubovoľné témy z nasledujúcich okruhov:

     1. Spoločnosť kedysi a dnes

     2. Mozgolamy

     3. Svetobežník

     4. Góly, body, sekundy 

     5. Hovoríš po anglicky?

     Súťažilo 10 študentov vo dvoch kategóriách. Na vypracovanie úloh mali čistý čas 60 minút. Súťaž sa vyhodnocuje centrálne.

      Mgr. Angela Harisová – školská organizátorka


     „Génius logicus“ 2014/2015

     Do matematicko – logickej súťaže Génius logicus sa v školskom roku 2014/15 zapojilo 9 žiakov. Prvé kolo súťaže bez merania času prebieha v mesiacoch november 2014 – január 2015, druhé kolo súťaže s meraním času sa uskutoční v marci 2015. Žiaci riešia úlohy logického charakteru, v prvom kole samostatne doma bez merania času, v druhom kole s  meraním času v škole. Vyriešené úlohy sa následne zasielajú na centrálne hodnotenie.
     Organizátorkou súťaže na škole je Mgr. Angela Harisová.

     Génius logicus matematikai-logikai versenybe a 2014/15-s iskolai tanévben 9 diák kapcsolódott be. Az időkorlát nélküli első kör 2014 novembere és 2015 januárja között  zajlitt a második korlátozott időtartamú körre 2015 márciusában kerül sor. A verseny első szakaszában a logikai feladatokat időkorlát nélkül házi feladatként, a  második szakaszban  megadott időhatárokon belül az iskolában oldják meg a versenyzők. A megoldott feladatokat  központilag értékelik ki.

     Az iskolai versenyt szervezte: Mgr. Haris Angéla


     Olympiáda z anglického jazyka - Angol nyelvű olimpiász

     27. novembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži sa zúčastnili žiaci III. AM a IV. BM triedy.

     Umiestnenia:      1. miesto získal Dávid Tibor zo IV. B                                                                                                                                                                                       2. miesto získal Kalocsányi Gergely z III. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3. miesto získal Kosdi Daniel zo IV. BM

     Súťažiaci boli odmenení so sladkosťami.

     2014. november 27-én tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben a III. A M és a IV. BM diákjai vettek részt.

     Helyezések:    1. helyezett:  Dávid Tibor, IV. BM                                                                                                                                                                                                                2. helyezett:  Kalocsányi Gergely, III. AM                                                                                                                                                                               3. helyezett:  Kosdi Daniel IV. BM

     A versenyzőket édességgel jutalmaztuk.


     DEŇ   OTVORENÝCH   DVERÍ

     Riaditeľstvo Strednej odbornej  školy technickej – Műszaki  Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno pozýva žiakov  ZŠ, rodičov a učiteľov

     na  Deň otvorených dverí,

     ktorý sa bude konať dňa 28. novembra 2014.

     V rámci Dňa otvorených dverí Vám ponúkame:

     -prehliadku priestorov školy

     -otvorené hodiny (ukážkové vyučovacie hodiny vybraných predmetov)

     -otvorené dielne (prezentácia pracoviska odborného výcviku v profesii stolár, maliar, strojný mechanik, obrábač kovov, inštalatér, elektrotechnik, autoopravár)

     Žiadame Vás o spätné nahlásenie Vašej účasti.

     Príchod žiakov očakávame medzi 8:00 – 8:30 hod.

     V prípade záujmu o iný termín Vám radi vyhovieme.

     Kontakty:   tel. č.:      035/7740 868

                        e- mail:    soskn@soskn.sk

     Tešíme sa na vašu návštevu!

                                                                                            Mgr. Mária Mocsiová

                                                                                            výchovná poradkyňa       

      

     NYITOTT   NAP

      

      

     Stredná odborná  škola technická  – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10,  945 25 Komárno igazgatósága szeretettel meghívja

      az alapiskolák tanulóit, szüleiket és tanáraikat

     Nyitott napra,

     amelyet  2014. november 28-án tartunk.

      

     A Nyitott napon a következő programokkal várjuk Önöket:

     -az iskola épületeinek,tantermeinek megtekintése

     -nyitott  órák (bemutatóórák különböző tantárgyakból)

     -nyitott műhely (asztalos, festő, gépésztechnikus, fémmegmunkáló, vízvezeték-szerelő, villamos műszerész, autószerelő)

     Kérjük Önöket, jelezzék részvételi szándékukat a lenti telefonszámon, ill. e-mail -  címen.

     A diákokat  8:00 és 8:30 óra között várjuk.

     Érdeklődés  esetén természetesen más időpontban is állunk rendelkezésükre.

     Elérhetőségeink:

     Tel.:        035/7740 868

     e-mail:    soskn@soskn.sk

     Szeretettel várjuk Önöket!

                                                                                         Mgr. Mária Mocsiová

                                                                                          nevelési tanácsadó


     JUVYR 2014

     Dňa 25. 11. 2014 sa dvaja žiaci III. CM triedy, František Angyal a Denis Gadžurič, zúčastnili celoštátnej súťaže maliarov v rámci výstavy JUVYR 2014, kde získali pekné druhé miesto.

     2014. 11. 25-én a III. CM diákjai, Angyal Ferenc és Gadžurič Denis, országos festő versenyen vettek rész, amely a JUVYR 2014 kiállításon volt. A diákok az előkelő második helyezést érték el.

     Ing. Judita Wagnerová

      

      

      


     Beseda „O závislostiach a ich prevencii“

     Dňa 21. 11. 2014 sa na našej škole uskutočnila s pracovníčkou CPPPaP v Komárne beseda na tému „O závislostiach a ich prevencii“ pre triedy I. A a I. CM. Cieľom prednášky bolo informovať žiakov o škodlivých účinkoch drog. Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 11. 21 –én a komáromi  Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó- és Megelőzési Központ munkatársa az iskolánkban előadást tartott „Függőségek és megelőzésük“ témakörben a I. A és I. CM osztályok részére. Az előadás célja informálni a diákokat, hogy mi is történik a szervezetben drogfogyasztáskor valamint felhívni figyelmüket az ezekkel kapcsolatos veszélyekre. Az előadás megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.


     MO vo florbale žiakov SŠ

     Dňa 18.11.2014 sa uskutočnili MO vo florbale žiakov SŠ na SOŠOaS Budovateľská 32 Komárno za účasti 6 družstiev. Naši chlapci po výhre nad maďarkým Gymnáziom H. Selyeho 10:0 prehrali s domácimi 0:5. V stretnutí o bronz sme nemali šťastie. Po odohraní zápasu s výsledkom 4:4 sa rozhodovalo v trestnom strieľaní, kde sme podľahli  SPŠ Komárno 4:5. Víťazom turnaja sa stalo Gymnázium J. Ľ. Šuleka.                                        
                                                                           
     zodpovedný: Vrečic Tibor, učiteľ TEV.


     Exkurzia Atlantis

     Dňa 7. novembra 2014 sa žiaci  I. BM, II. A, II. CM, III. CM a IV. A triedy zúčastnili exkurzie  Atlantis v Bratislave. Žiaci si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a hravou formou si mohli vyskúšať, akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti.  V rámci exkurzie bola aj návšteva výstavy v Prírodovedeckom múzeu. Na výstave sa žiaci ocitli v ríši zvierat, pozorne si prezreli preparáty obyvateľov lesa a vôd v minulosti a v súčasnosti. Napr.: Mamuta veľkého, Medveďa hnedého či raka obyčajného....

      2014. november 7-én az I. BM, II. A, II. CM, III. CM és a IV. A osztály diákjai pozsonyi exkurzión vettek részt, mely keretén belül megtekintették az Atlantis interaktív tudományos kiállítást. A kiállítás során a diákok játékos, szórakoztató módon merültek el a fizika törvényszerűségeiben. Az exkurzió keretén belül ellátogattak a Természettudományi Múzeumba, ahol megtekintették az állati,- növényi preparátumokból és ásványokból összeállított történelmi korok tárlatát.    

      

                

     Organizátor /Szervező: Mgr. Angela Harisová

     Pedagogický dozor /Felügyelő tanár: Ing. Katarína Kissová a  Mgr. Monika Bogárová


     XXVII. ročník matematickej súťaže Mikuláša Konkoly – Thegeho na SPŠS v Hurbanove

     Dňa 13.11.2014 sa uskutočnil  XXVII. ročník matematickej súťaže Mikuláša Konkoly – Thegeho na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Henrich Szűcs (I. BM), Tamás Szabó (II. BM) a Máté Tárnok (III. AM). Podujatia sa zúčastnilo 70 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a  zo stredných odborných škôl z okresov Komárno a Nové Zámky. 

     Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky,  ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v decembri 2014.  

     XXVII. Konkoly-Thege Miklós matematikai verseny – ÉSZKI Ógyalla

     Iskolánkat  a következő diákok képviselték a 2014. november 13-án rendezett Konkoly-Thege Miklós matematikai versenyen az ógyallai Épitészeti Szakközépiskolában: Szűcs Henrich (I. BM), Tamás Szabó (II. BM) és Tárnok Máté (III. AM). A versenyen a baráti iskolák 70 diákja vett részt Magyarországról,  a komáromi gimnáziumokból, Szencről, Érsekújvárból, valamint a komáromi és érsekújvári járások szakközépiskoláiból.                                                                                                                                                                                                            A diákok három kategóriában versenyeztek. A logikán alapuló versenyfeledatok kötődtek az adott évfolyam alatt elsajátított matematikai ismeretekhez. A verseny kiértékelésére decemberben kerül sor.   

     Mgr. Angela Harisová                                                                                                    


     XVI. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve

     XVI. évfolyam a ZENIT gépészeti versenyének iskolai fordulója

     Každý rok na jeseň na našej škole prebieha súťaž ZENIT v strojárstve. Tentoraz sa školské kolo (už XVI. ročník) súťaže ZENIT uskutočnilo 28. októbra 2014.

     Minden év őszén megrendezésre kerül iskolánkon a ZENIT verseny gépészeti része. Idén az iskolai forduló XVI. évfolyama 2014. október 28.-án lett megrendezve.

     Táto súťaž je vždy rozdelená na dve časti:

     A verseny mindig két részből áll:

     Prvá časť je zameraná na teoretické vedomosti, zahŕňa teda otázky zo strojárskej technológie, technického kreslenia, mechaniky a technológie. Žiaci v danom časovom limite riešia testy, a vypracujú pracovný postup výrobku podľa výrobného výkresu.

     Az első rész az elméleti tudást méri fel, amelyen a kérdések gépészeti technológiából, műszaki rajzból, mechanikából és technológiából szerepelnek. A tanulók egy adott időn belül oldják meg a tesztfeladatokat és dolgozzák ki a technológiai munkafolyamatot egy adott munkadarab gyártási rajz szerinti elkészítésére.

     Druhá časť súťaže je zameraná na praktickú časť. Žiaci majú na základe výrobného výkresu vyhotoviť súčiastku v danom časovom limite. Hodnotí  sa presnosť výroby, kvalita povrchu, ako aj dodržanie bezpečnosti práce.

     A második rész a gyakorlati rész ahol a tanulók egy meghatározott időn belül készítik el az adott gyártási rajz szerinti alkatrészt. Értékelve van a gyártás pontossága, a felület minősége és a biztonsági előírások betartása munka közben.

     Tento školský rok sa súťaže Zenit v strojárstve zúčastnili študenti z triedy III. AM a III. BM.

     Ebben az iskolai évben két osztály gépész csoportja vett részt a III. AM és a III. BM osztályokból.

     Súťaž pripravili a na jej priebeh dohliadali: A versenyt előkészítette és felügyelte:

     Ing. Alexander Kányai – trieda III. AM osztály sekcia MSTZ csoport – vedomostný test - elmélet

     Alexander Zachar – praktická časť – gyakorlati rész

     Ing. Ladislav Molnár – trieda III. BM osztály sekcia SM csoport – vedomostný test - elmélet

     István Kiss - praktická časť – gyakorlati rész

     Podľa dosiahnutých výsledkov do krajského kola postupujú: Az elért eredmények alapján a kerületi versenyre tovább lépnek: Jozef Kollárovič, Géza Forgács z III. AM triedy – osztályból

     III. AM – MSTZ / Študijný odbor                                                         Názov: Dostička                                  

     Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     celkom

     Konečné poradie

     Dávid Deák

     18

     8

     70

     96

     7.

     András Filkó

     14

     3

     90

     107

     4.

     Géza Forgács

     10

     5

     100

     115

     2.

     Jozef Kollárovič

     28

     14

     100

     142

     1.

     Ervín Mészáros

     22

     5

     70

     97

     6.

     János Mlatec

     18

     6

     80

     104

     5.

     Zoltán Puzsér

     18

     7

     60

     85

     8.

     Gábor Trencsík

     18

     10

     80

     108

     3.

      

     III. BM –SM / Učebný odbor                                                                   Názov: Dostička                     

     Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     celkom

     Konečné poradie

     Róbert Banko

     40

     4

     30

     74

     5.

     Adrián Cserge

     28

     5

     40

     73

     6.

     Balázs Jancsó

     22

     10

     65

     97

     4.

     Romuald Pusztai

     24

     9

     75

     108

     3.

     Dávid Rehling

     -

     -

     -

     -

     -

     Gabriel Szabó

     30

     8

     75

     113

     1.

     István Szűcs

     40

     10

     60

     110

     2.


     3. helyezés a Prudentia n. o. művelődési és művészeti versenyén

     2014. október 24-én, pénteken diákjaink részt vettek a PRUDENTIA n.o. által szervezett művelődési-, művészeti- és sportvetélkedőn, amely a "Young PrudentCitizens" program keretein belül valósult meg, az Európai Unió támogatásával, a komáromi Szabadidőközpont épületében. A részt vevő diákok a komáromi Selye János Gimnázium, és a Marianum Egyházi Gimnázium mögött a harmadik helyet érték el az összesítésben. A verseny két részből állt, míg Tóth Evelin (I. CM), Köles Vivien (I. BM), Gyürösi Evelyn (I. BM) ésVarga Ágota (I. BM) a délelőtt folyamán plakátokat készítettek az 1989-es forradalom emlékére, a másodikos grafikus szakosokból álló csapat (Zoltán Varga, Marek Takáč, Roman Hajtman, Andrej Trhaj, Adam Kuruc, II. A) az Európai Unióról szóló művelődési verseny feladatain küzdötte át magát. A másodikosok csapatának választásra buzdító transzparenst kellett festenie, majd válaszolni az Európai Unió felépítésével és működésével kapcsolatos kérdésekre, végül a városon keresztül vezető turistatérképet rajzolnia és kreatív fotókkal illusztrálnia azt.

         

       A csapat kiállta a próbákat, és összesítésben – az elsősök festményeit is beleértve a harmadik helyen zárták a versenyt. A résztvevőknek ezúton is gratulálunk!                                                                                                                                                                                                                                  A verseny résztvevői:                                                                                                                                                                                                        Plakátfestés: Tóth Evelin (I. CM), Köles Vivien (I. BM), Gyürösi Evelyn (I. BM), Varga Ágota (I. BM)                                                               Művelődési és sportvetélkedő: Zoltán Varga (II. A), Marek Takáč (II. A), Roman Hajtman (II. A), Andrej Trhaj (II. A), Adam Kuruc (II. A) Felkészítőtanár: Czifra Éva, MA. 

     Umelecko-vedomostná sútaž

     Dňa 24. októbra 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacej a umeleckej súťaže organizovanej neziskovou organizáciou PRUDENTIA v priestoroch Centra voľného času v Komárne, ktorá sa uskutočnila v rámci programu  "Young Prudent Citizens" podporovaného EÚ.          Súťaž pozostávala z dvoch častí. Tvorby plagátov na počesť nežnej revolúcie v roku 1989 sa zúčastnili žiačky Tóth Evelin (I. CM), Kölesová Vivien (I. BM), Gyürösi Evelyn (I. BM) a Vargová Ágota (I. BM). V druhej časti žiaci odboru grafik digitálnych médií (Zoltán Varga, Marek Takáč, Roman Hajtman, Andrej Trhaj, Adam Kuruc, II. A) odpovedali na otázky týkajúce sa štruktúry a činnosti EÚ. V rámci  zadaní tiež zhotovili transparenty povzbudzujúce mladých k účasti vo voľbách. Na záver nakreslili turistickú mapu a kreatívnym spôsobom ju doplnili fotkami.                                    Celkovo sa náš tím umiestnil na úctyhodnom treťom mieste. I touto cestou im srdečne blahoželáme! 

     Za prípravu žiakov bola zodpovedná Czifra Éva, MA.


     Exkurzia v Bratislave

      Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

     Na exkurzii sa zúčastnili žiaci z I. NM, II. NM a II. BM triedy. Dozor vykonávali učitelia: Ing. Zoltán Vizváry, Ing. Monika Virágová a Ildikó Szabó. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most... Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky a po nemecky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny.

     Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia – „Vejár“ v Slovenskom národnom divadle. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky a po nemecky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v cudzom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.


     Exkurzia  do Technického múzea

     Dňa 29. októbra 2014 sa žiaci tried  III. AM  a II. CM-KPD  zúčastnili exkurzie do Budapešti,  v rámci  ktorej navštívili výstavu Technického múzea.Výstava v chronologickom poradí predstavila technické predmety, svetoznáme vynálezy minulého storočia a blízkej minulosti. Po prezretí Technického múzea sa žiaci  prešli  historickou prechádzkou  na Budatínskom hradnom vrchu,  pozreli si Rybársku baštu, Chrám kráľa Mateja, Morový stĺp, Kráľovský palác a Maďarskú národnú galériu.

     2014. október 29-én a III.A M és a II. CM-KPD csoport diákjai exkurzión vettek részt Budapesten, mely keretén belül megtekintették a Műszaki Múzeum tárlatát. A tárlat kronologikus sorrendben mutatta be az elmúlt évszázad és a közelmúlt műszaki tárgyait, világhírű találmányait. Ezt követően a diákok a Budai Várnegyedben egy kis történelmi sétán vettek részt, mely keretén belül megtekintették a Halászbástyát, a Mátyás-templomot, a Szentháromság-szobrot, a Budai Palotát és a Magyar Nemzeti Galériát.

     Szervező/Organizátor: Mgr. Monika Bogárová

     Felügyelő tanár/Pedagogický dozor: Mgr. Kristína Tanóczkyová, Mgr. Monika Bogárová


     Súťaž žiakov SŠ v silovom trojboji

     Na Priemyslovke v Komárne sa 23. októbra 2014 konala súťaž žiakov stredných škôl v silovom trojboji. Školu reprezentovalo 5 silákov. Súťažilo sa v disciplínach drep s činkou, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Z našich borcov sa najviac darilo Andreasovi Kusalovi zo IV. BM triedy, ktorý sa s celkovým výkonom 445 kg umiestnil na peknom 3. mieste. Vytvoril si aj osobný rekord, keď v mŕtvom ťahu zdvihol činku o váhe 200 kg. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Hajabács P. z SOŠ 1.mája Hurbanovo. Za akciu bol zodpovedný uč. TŠV Vrečič Tibor.


     MO SŠ v bedmintone

     Dňa 22. októbra 2014 sa uskutočnili MO v bedmintone družstiev žiakov SŠ na ZŠ v Imeli. Našu školu reprezentovali dvaja pretekári: Adam Trhaj z II. A triedy a Csaba Hullmann z II. BM triedy. Naši mladí bedmintonisti skončili v konkurencii stredných škôl na 5. mieste, keď doplatili na indispozíciu Csabu H., ktorý pri daných svetelných podmienkach nevidel dobre veľkou rýchlosťou letiaci košík. Prvenstvo obhájili a majstrami okresu sa stali žiaci z SOŠOaS Budovateľská 32, Komárno. Za akciu bol zodpovedný uč. TŠV Vrečič Tibor.


     Prednáška - Előadás

     Dňa 24. 10. 2014 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému „Prevencia fajčenia a alkoholizmu“ pre triedy I. CM, II. BM, II. EM, III. AM a III. BM. Žiakom prednášala poslucháčka 5. ročníka lekárskej fakulty. Cieľom prednášky bolo informovať žiakov o škodlivých účinkoch fajčenia a užívania alkoholu. Za zorganizovanie prednášky bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 10. 24-én a Semmelweis Egyetem 5. éves orvostanhallgatója az iskolánkban előadást tartott „Dohányzás- és alkohol prevenció“ témakörben az I. CM, II. BM, II. EM, III. AM és III. BM osztályok számára. Az előadás célja informálni a diákokat, hogy mi is történik a szervezetben dohányzáskor, ill. alkoholfogyasztáskor valamint felhívni figyelmüket az ezekkel kapcsolatos veszélyekre. Az előadás megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.

      


     Návšteva knižnice

     Dňa 20. októbra 2014 trieda 1. A navštívila miestnu knižnicu Józsefa Szinnyeiho. Pracovníčka knižnice žiakom vysvetlila, čo všetko knižnica ponúka, ako sa majú v knižnici orientovať. Poukázala na služby poskytované knižnicou – primárne, sekundárne a terciálne zdroje informácií, medziknižničné vypožičiavanie kníh, prípravu rešeršov, hudobné oddelenie, prístup k internetu. Žiaci si vyskúšali vyhľadávanie kníh online, prezreli si jednotlivé oddelenia a niektorí sa v tento deň stali novými členmi knižnice.

     PaedDr. Zuzana Farkašová


     Burza práce v Komárne

     Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Komárne organizuje už niekoľko rokov „Burzu práce“. Cieľom je poskytnúť informácie o možnostiach regionálneho, prihraničného a zahraničného trhu práce.  Prezentujú sa na nej zamestnávatelia zo Slovenska, Maďarska, Česka a tiež  stredné školy okresu Komárno.

     Naša škola ponúkla žiakom základných škôl informácie o možnostiach štúdia v učebných aj študijných odboroch, o nových odboroch, ktoré zaujali žiakov, ako aj o podmienkach prijatia na našu školu.

     Teší nás, že medzi mladými ožíva  záujem o remeslá.


     Beseda - Előadás

     Dňa 15. 10. 2014 sa uskutočnila s pracovníkom Mestskej polícii v Komárne beseda na tému „Trestnoprávne povedomie, prevencia kriminality“ pre triedy I. BM, I. CM, I. DM a I. FM.       Za zorganizovanie prednášky bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 10. 15-én a komáromi városi rendőrség dolgozója az iskolánkban előadást tartott „Büntetőjogi tudatosság, bűnözés megelőzése“ témakörben az I. BM, I. CM, I. DM és I. FM osztályok számára.                                                                                                                   

     Az előadás megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.

      


     VYČISTIME SI KOMÁRNO

     V našom meste býva pri príležitosti „Dňa Zeme“ zvykom usporiadať brigádu zameranú na upratovanie smetí v okolí škôl a v prírodných lokalitách Komárna. Ráno 24. 4. 2015 sa žiaci tried 1. DM a 1. FM pod vedením svojich pánov majstrov Žigmunda Győriho,  Istvána Kissa a Ondreja Szladkého pustili do práce.

     Celé dopoludnie čistili lokalitu Alžbetinho ostrova. V závere brigády zažili aj pocity rozhorčenia, keď na vlastné oči videli, ako zastavilo auto, z neho vystúpil cynický človek  a odhodil smeti na mieste, ktoré žiaci práve vyčistili. Tento zážitok bezohľadného znehodnocovania  nezištnej práce zostane v citlivej duši skúsenosťou zasiahnutých žiakov a chceme len dúfať, že ich to neodradí od ďalšieho snaženia sa o skrášľovanie životného prostredia, ktoré je cieľom podobných aktivít.

     Za vykonanú prácu patrí všetkým zúčastneným žiakom aj pedagógom veľká vďaka.

     Mgr. Elena Szabóová koordinátorka  pre environmentálnu výchovu             


     Odborné sympózium v Podunajskom múzeu

     2014.09.25-én iskolánkból a III. AM osztály részt vett egy történelmi szakszimpóziumon, amit a Duna Menti Múzeumban, Komáromban rendeztek meg. A szakszimpózium témái a Duna és a Vág menti régiók történelmi térképeiről, terveiről és metszeteiről szóltak. Először a diákok meghallgathatták Csütörtöky József, PhD. előadását a Szlovákiában ismert legrégebbi glóbusz ikonográfiai elemzéséről, majd Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. előadását a pozsonyi erődítmények ábrázolását bemutató korabeli metszetekről. És végül Mgr. Ľudovít Gráfel adott elő a komáromi erődrendszer hadi térképeiről és tervrajzairól.

     Felügyelő tanár: Mgr. Tanóczky Krisztina

     Dňa 25.09.2014 sa trieda III. AM  zúčastnila na odbornom sympóziu v Podunajskom múzeu v Komárne. Na odbornom sympóziu si žiaci vypočuli nasledovné témy: Historické mapy, plány a veduty z Podunajska a Považia. Prvá téma bola ikonografická analýza najstaršieho glóbusu na Slovensku v historických zbierkach Podunajského múzea od Ing. Jozefa Csütörtökyho, CSc. Potom Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. rozprával o Bratislavskej fortifikácii na súvekých vedutách. Na koniec si žiaci vypočuli prednášky o vojenských mapách a plánoch komárňanského pevnostného systému od Mgr. Ľudovíta Gráfela.

     Pedagogický dozor: Mgr. Kristína Tanóczkyová


     MO v cezpoľnom behu

     Piati naši žiaci sa zúčastnili MO v cezpoľnom behu, ktorý sa konal dňa 24.9.2014 pri kajakárni pri Váhu. Bežala sa náročná trať-4,5 km. Z jednotlivcov skončil na peknom 10. mieste Adam Botek z II. D triedy. Družstvo SOŠT-MSZKI v zložení Adam Kuruc  II. A, Csaba Hullmann  II. BM a Márk Lovász II. BM,  obsadilo 4. miesto. Na konci štartového poľa  skončil Andrej Trhaj z II. A triedy.

     Vedúcim družstva bol p.  Tibor  Vrečič.