• 2013/2014

    • Deti v sieti - Gyermekek a hálózatban

     Dňa  1.10.2013 sa uskutočnil v sále Domu Matice slovenskej v Komárne seminár s názvom „Deti v sieti“ pre študentov I.A a II.AM tried našej školy, ktorý bol organizovaný v spolupráci s pracovníkmi Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

     Seminár bol venovaný problematike rizík a ohrozenia detí vyplývajúcich z internetových a mobilných sietí. Témou bolo napr. kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, internetové známosti, atď.

     Za akciu bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2013. 10. 1-én a komáromi Matica-ház előadótermében  „Gyermekek a hálózatban“ címmel szemináriumra került sor, melyen iskolánk I.A és II.AM osztályának tanulói vettek részt. A szemináriumot a komáromi Regionális Népművelési Központ szervezte. 

     A szeminárium fő témája a különböző internetes – és mobilhálózatok használatának kockázata gyermekeink életében. Az előadás során a következő témák is előkerültek: kiberzaklatás, személyes adatokkal való visszaélés, internetes ismerkedés stb.

     Az akció megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.


     Návšteva podunajského múzea - Látogatás a Duna Menti Múzeumban

     Dňa 29. 10. 2013  žiaci  II. AM a III. BM  triedy navštívili   Podunajské  múzeum v Komárne. Zamestnankyňa múzea nás oboznámila s  históriou múzea a s ponúkanými výstavami.

     Žiaci si pozreli expozíciu o historickom vývoji Komárna od roku 1849 do roku 1945 a tiež  výstavu „Kým nás smrť nerozdelí v Zichyho paláci. Súčasťou výstavy boli  zbierky novšej histórie (1849 – 1945), exponáty o dejinách remeselníctva a priemyslu v Komárne , ďalej zbierky najnovšej histórie (od r. 1945), dokumenty, fotografie o hospodárskom, spoločenskom vývoji a o kultúrnom živote Komárna a okolia po druhej svetovej vojne. Žiaci získali cenné informácie, ktoré môžu využiť aj na hodinách maďarskej literatúry a dejepisu.

     Za organizáciu zodpovedala Mgr. Kristína Tanóczkyová.

     2013. október 29-én a II. AM és a III. BM osztály tanulói látogatást tettek a Duna Menti Múzeumban. A diákok két kiállítást tekintettek meg. Az első kiállítás címe: „Míg a halál el nem választ”, amely különleges, régi esküvői ruhákat mutatott be.

     A másik kiállítás Komárom történetéről szólt 1848-tól egészen 1945-ig. A történelmi kiállításon különböző mesterségek tárgyait, világháborús fegyvereket, a kor dokumentumait, ill. fényképeit ismerhették meg a tanulók. A kiállításon tanulóink megfigyelhették Komárom kulturális-történelmi fejlődését 1848-tól egészen a II. világháborúig, s ezáltal olyan társadalmi-történelmi ismeretekre is szert tettek, amelyeket kiválóan kamatoztathatnak a magyar nyelv és irodalom, ill. a történelem órákon.

     A múzeumi látogatás megszervezéséért Mgr. Tanóczky Krisztina felelt.


     Návšteva knižnice

     Dňa 28. októbra 2013 navštívila trieda I. A spolu s pani učiteľkou Farkašovou mestskú knižnicu v Komárne. Žiaci si vypočuli krátku prednášku o tom, ako sa v knižnici orientovať, ako získavať a spracovať potrebné informácie, kde nájsť svojho obľúbeného autora. Dozvedeli sa o službách ponúkaných knižnicou a vyskúšali si internetový portál tejto inštitúcie, ktorý sprístupňuje komunikáciu čitateľa s knižnicou priamo z domova. Získané poznatky žiaci zužitkovali nielen  na hodine slovenského jazyka, ale im poslúžia aj v praktickom živote.


     Majstrovstvá okresu v badmintone

     Dňa 24. októbra sa konali MO družstiev v badmintone SŠ v Imeli. Naše družstvo tvorili Hullmann Csaba  z I. BM a Dávid Rehling z II. BM triedy.
     Dievčatá hrali v zložení Lajosová Dóra a Brenda Sluková, obe z triedy II. AM.

     Družstvo chlapcov vybojovalo historický úspech, keď po prvýkrát získali pekný pohár a diplom za 3. miesto už pod hlavičkou nového názvu školy SOŠT - MSZKI.

     Dievčatá skončili na 4. mieste.

     Víťazom sa stala SOŠOaS na Budovateľskej ul. V  Komárne.

     Zodpovedný za organizáciu a prípravu: Tibor Vrečič, učiteľ TSV


     MO v cezpoľnom behu

     Dňa 24. 9. 2013 sa pri kajakárni vedľa Váhu uskutočnili MO v cezpoľnom behu SŠ chlapcov a dievčat. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. Z 59 zúčastnených pretekárov sa naši najlepší dvaja umiestnili na 11. a 16. mieste. Trať bola náročná, bežalo sa 5000 metrov. Csaba Hullmann len o pár metrov zaostal za desiatym v poradí. Štartovalo 9 škôl. Víťazom sa stalo Gymnázium H. Selyeho.

     Zodpovedný za prípravu: Tibor Vrečič, učiteľ TSV


     Memoriál Márie Zavarskej

     Na štadióne KFC v Komárne sa dňa 15. októbra 2013 konal Memoriál M. Zavarskej v štafetovom behu SŠ na 10x1000 metrov. Súťaž sme obsadili v kategórii študenti. V sychravom počasí naši bežci splnili očakávanie, keď skončili na 5. mieste. Víťazom MO sa stalo v štafetovom behu družstvo Gymnázia  H. Selyeho, ktoré po roku obhájilo prvenstvo.

     Zodpovedný za prípravu a realizáciu: Tibor Vrečič, učiteľ TSV


       Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányút a Gyallai Csillagvizsgálóba

     Dňa 25. 11. 2013 sa 41 žiakov z tried I. A, I. BM a I. CM, zúčastnilo exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie, pán Černý nám porozprával o histórii Hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.  Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre a planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala najmä návšteva planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

     Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová, pedagogický dozor vykonávali  Ing. Katarína Baloghová a Mgr. Erika Lőrincz.

     2013. november 25-én az I. A, I. BM és az I. CM osztályok tanulói, látogatást tettek a gyallai Csillagvizsgálóban. A Csillagvizsgáló vezetője, Černý úr megismertetett bennünket a Csillagvizsgáló történetével, beszélt a híres személyekről, akiknek a jelenlegi Csillagvizsgáló intézetét köszönhetjük.    Ezután  megnéztünk két filmet a világűrről ,a bolygókról és az űrkutatásról. A diákoknak legjobban a planetárium tetszett, ahol megismerkedhettek az egyes bolygók helyzetével.

     A tanulmányút szervezője Mgr.Harisová Angela volt a felügyelő tanárok  Ing.Baloghová Katarína és Mgr. Lőrincz Erika voltak.

      


     Prevencia kriminality, záškoláctvo - Bűnözés megelőzés, iskolakerülés

     Dňa 17. 10. 2013 sa uskutočnila s pracovníkom Mestskej polícii v Komárne beseda na tému „Prevencia kriminality, záškoláctvo“ pre triedy I.BM a I.EM.

     Za zorganizovanie prednášky bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2013. 10. 17-én a komáromi városi rendőrség dolgozója az iskolánkban előadást tartott „Bűnözés megelőzés, iskolakerülés“ témakörben az I.BM és I.EM osztályok számára.

     Az előadás megszervezéséért  Ing. Virágová Monika felelt.

      


     Šikanovanie - Zaklatás

     V mesiaci október sa pre žiakov I. ročníka uskutočnila beseda na tému „Šikanovanie“ s pani psychologičkou Ivetou Szabó.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     Októberben az iskolánkban Iveta Szabó psyhológus tartott előadást „Zaklatás“ témakörben az I. évfolyam diákjai részére.

     Az előadás megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.


     Burza práce a informácii - Állás és információ börze

     Dňa 29. 10. 2013 sa naša škola zúčastnila na Burze práce a informácii v športovej hale v Komárne, kde sa prezentovala ponukou študijných a  učebných odborov a výrobkami našich žiakov. Na tejto burze sa zúčastnila aj končiaca trieda II.NBM pod dozorom pani učiteľky Ildikó Szabó. Pri prezentácii školy pomáhali žiaci Ervín Mészáros a Patrik Markuszek.

     Iskolánk 2013 október 29-én részt vett a komáromi Munkaügyi Hivatal által rendezett Állás és információ börzén. Bemutattuk az iskolánkban tanított  tanulmányi szakokak és  kiállítottuk a diákjaink által készített termékeket. A börzén részt vettek a II.NBM osztály végzős diákjai Szabó Ildikó tanárnő felügyeletével. Az iskola bemutatásában segítséget nyújtottak iskolánk diákja is: Mészáros Ervin és Markuszek Patrik.

     Ing. Katarína Baloghová, výchovná poradkyňa – nevelési tanácsadó


     XV. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve

     XV. évfolyam a ZENIT gépészeti versenyének iskolai fordulója

     Každý rok na jeseň na našej škole prebieha súťaž ZENIT v strojárstve. Tentoraz sa školské kolo (už XV. ročník) súťaže ZENIT uskutočnilo 12. 11. 2012.

     Minden év őszén megrendezésre kerül iskolánkon a ZENIT verseny gépészeti része. Idén az iskolai forduló XV. évfolyama 2013 november 12.-én lett megrendezve.

     Táto súťaž je vždy rozdelená na dve časti:

     A verseny mindig két részből áll:

     Prvá časť je zameraná na teoretické vedomosti, zahŕňa teda otázky zo strojárskej technológie, technického kreslenia, mechaniky a technológie. Žiaci v danom časovom limite riešia testy, a vypracujú pracovný postup výrobku podľa výrobného výkresu.

     Az első rész az elméleti tudást méri fel, amelyen a kérdések gépészeti technológiából, műszaki rajzból, mechanikából és technológiából szerepelnek. A tanulók egy adott időn belül oldják meg a tesztfeladatokat és dolgozzák ki a technológiai munkafolyamatot egy adott munkadarab gyártási rajz szerinti elkészítésére.

     Druhá časť súťaže je zameraná na praktickú časť. Žiaci majú na základe výrobného výkresu vyhotoviť súčiastku v danom časovom limite. Hodnotí  sa presnosť výroby, kvalita povrchu, ako aj dodržanie bezpečnosti práce.

     A második rész a gyakorlati rész ahol a tanulók egy meghatározott időn belül készítik el az adott gyártási rajz szerinti alkatrészt. Értékelve van a gyártás pontossága, a felület minősége és a biztonsági előírások betartása munka közben.

     Tento školský rok sa súťaže Zenit v strojárstve zúčastnili študenti z triedy III.BM a III.CM.

     Ebben az iskolai évben két osztály gépész csoportja vett részt a III.BM és a III.CM osztályokból.

     Súťaž pripravili a na jej priebeh dohliadali: A versenyt előkészítette és felügyelte:

     Ing. Alexander Kányai – trieda III.BM osztály sekcia mstz csoport – vedomostný test - elmélet

     Alexander Zachar – praktická časť – gyakorlati rész

     Ing. Ladislav Molnár – trieda III.CM osztály sekcia sm csoport – vedomostný test - elmélet

     István Kiss - praktická časť – gyakorlati rész

     Podľa dosiahnutých výsledkov do krajského kola postupujú: Az elért eredmények alapján a kerületi versenyre tovább lépnek: Andreas Kusala, Tomáš Oriško z III.BM triedy – osztályból


     30. ročník školského kola súťaže ZENIT v elektronike - 30. évfolyam a ZENIT elektronikai versenyének iskolai fordulója

     V tomto školskom roku sa dňa 18. novembra 2013 uskutočnila, podobne ako v strojárstve, súťaž Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov, ktorí reprezentovali triedy IV.A a IV.BM. 

         Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci odpovedali na testové otázky. Teoretická časť bola zameraná na vedomosti z predmetov technológie, technického kreslenia a elektroniky. Hlavnou úlohou v praktickej časti súťaže bolo realizovať zabezpečovací blikač pre auto podľa zadanej schémy. Súčasťou realizácie bol návrh  plošného spoja pre zabezpečovací blikač, osadenie súčiastkami a overenie jeho funkčnosti. Hodnotila sa presnosť a kvalita zapojenia, pracovný postup vyhotovenia plošného spoja a popísanie bezpečnosti práce.

          Výsledky, ktoré súťažiaci  dosiahli, boli nasledovné:

     1. miesto             Ondrej Bogár             IV.A
     2. miiesto            Ondrej Muržic            IV.A
     3. miesto             Barnabáš Ilčík            IV.A

     Súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme.

     Ebben az iskolai évben is megrendezésre került a Zenit elektronikai verseny iskolai fordulója

     2013. november 18-án. A versenyen 17 diák vett részt a IV.A és a IV.BM osztályból.

           A verseny két részből állt: elméleti- és gyakorlati rész. Az elméleti részben tesztkérdésekre kellett válaszolni. Az elméleti rész magába foglalta a technológia, a műszaki rajz és az elektronika tantárgyak anyagát. A gyakorlati rész fő feladata biztonsági villogó nyomtatott áramkörének megtervezése volt a mellékelt rajz alapján. Továbbá az alkatrészek elhelyezésének megtervezése a nyomtatott áramkörön, és a bekötés működésének lepróbálása.

     Az értékelésnél figyelembe volt véve a bekötés pontossága, minősége, nyomtatott áramkör elkészítésének helyes munkafolyamata és a munkabiztonság leírása.

     A versenyzők eredményei:

     1. helyezett         Ondrej Bogár             IV.A
     2. helyezett         Ondrej Muržic            IV.A
     3. helyezett         Barnabáš Ilčík            IV.A

     Köszönjük a vesenyen való részvételt, a nyerteseknek pedig gratulálunk.


     Šachový turnaj - Sakktorna

     Z príležitosti Dňa Študentstva sa dňa 15. novembra 2013 konal medzinárodný šachový turnaj, usporiadateľom ktorého bola domáca SOŠT-MSZKI Komárno, Bratislavská cesta 10. Súťaže trojčlenných družstiev sa zúčastnili tieto pozvané školy:

     1. Alapy Gáspár Szakiskola, Szaközépiskola és Kolégium Komárom z Maďarskej republiky
     2. SOŠT-MSZKI Bratislavská cesta 10, Komárno
     3. Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző iskola és Kolégium, Tata z Maďarskej republiky
     4. SOŠ-SZKI ul. 1. mája, Hurbanovo

      

     Súťaž sa hrala podľa pravidiel FIDE, systémom každý s každým. Víťazom sa stala družobná škola z maďarského  Komáromu pred usporiadateľskou školou SOŠT-MSZKI KN, na ďalších miestach skončili učni z Taty a tabuľku uzatvorili žiaci z SOŠ Hurbanovo.

      

     Komárom

     Komárno

     Hurbanovo

     Tata

     Body

     Poradie

     Komárom

     2

     2:1

     1,5:1,5

     2:1

     5,5

     1.

     Komárno

     1:2

     0

     2:1

     2:1

     5

     2.

     Hurbanovo

     1,5:1,5

     1:2

     1

     1:2

     3,5

     4.

     Tata

     1:2

     1:2

     2:1

     3

     4

     3.

      


     Nyílt nap az iskolán

     Iskolánk, a komáromi Műszaki Szakközépiskola már évek óta november utolsó péntekén kitárja kapuit az alapiskolák diákjai, tanárai és a szülők előtt. A nyílt napra nagy igyekezettel készültünk, hogy a hozzánk látogató diákok minél pontosabb információkat szerezhessenek az iskolánkban folyó képzésekről. A rendezvényen több mint száz érdeklődő kilencedikes diák és szülő gyűlt össze, akiket Pál Elemér igazgató köszöntött. A program első részében Mocsi Mária igazgatóhelyettes bemutatta az iskolát, beszélt az iskolánkban elsajátítható szakmákról, az iskola által kínált szakokról,a tanítás színvonaláról, módszeréről, délutáni foglalkozásokról és a kirándulásokról, stb. Idén első alkalommal vettek részt a nyílt napon a komáromi vállalatok képviselői, főleg azon cégeké, amelyben diáktársaimmal együtt szakmai gyakorlaton veszünk részt. Bemutatták tevékenységüket és felvázolták, hogy a jövőben a vállalatuknak milyen szakemberekre lesz szüksége. Hiszen bármely szakmát válasszunk is, fel kellene mérnünk, hogy arra az adott szakmára mekkora a társadalmi és piaci igény, hogy a későbbiekben ne küszködjünk elhelyezkedési vagy megélhetési problémákkal. Az előadás után az érdeklődő vendégek óralátogatásokon vettek részt, beszélgethettek az itt tanuló diákokkal, majd körbejárhatták az iskolát, a műhelyt, megnézhették a tantermeket, a nyelvi laborokat,  a tornatermet, stb. A program befejező részében az iskolánkba látogató diákok mindegyike egy-egy diáktársaim által készített terméket kapott ajándékba, továbbá  mindenki tombolahúzáson vett részt, a szerencsésebbek pedig az iskolánkat támogató vállalatok által felajánlott tomboladíjakkal lettek gazdagabbak.

     Vrečič Mátyás III.BM tanulója      


     Výstava Juvyr 2013 - Juvyr 2013 Kiállítás

     Celoslovenská súťaž maliarov  „Ukáž čo vieš“ na výstave Juvyr 2013, Bratislava

     Dňa 28.11.2013 sa dvaja žiaci našej školy, Attila Kliment a Patrik Markuszek zúčastnili celoslovenskej súťaže maliarov  „Ukáž čo vieš“ na výstave Juvyr 2013, Bratislava, kde obsadili pekné druhé miesto.

                                                                                     Ing. Judita Wagnerová

     Országos festő verseny „Mutasd meg mit tudsz“ a Juvyr 2013 Kiállításon, Bratislava

     Iskolánk két, diákja Kliment Attila és Markuszek Patrik 2013.11.28-án részt vett a „Mutasd meg mit tudsz“ országos versenyen, ahol előkelő második helyezét értek el.

                                                                                                             Ing. Judita Wagnerová


     Látkové závislosti, drogová problematika - Függőség és drogproblematika

     Dňa 28. 11. 2013 sa uskutočnila s pracovníkmi Regionálneho osvetového strediska v Komárne beseda na tému „Látkové závislosti, drogová problematika“ pre triedy I. A a  I. CM. Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná  Ing. Monika Virágová.

     2013. 11. 28 –án a komáromi Regionális Művelődési Központ dolgozói az iskolánkban előadást tartottak „Függőség és drogproblematika“ témakörben a I. A és I. CM osztályok részére. Az előadás megszervezéséért  Ing. Virágová Monika felelt.


     Červené stužky - Piros szalagok

     Dňa 03. 12. 2013 sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampani Červené stužky prípravou nástenky na danú tému, nosením stužiek žiakmi a učiteľmi školy. Pre triedy I. CM  a I. NM sme premietli film „Anjeli“.

     Za zorganizovanie akcie bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2013. 12. 03 –án iskolánk bekapcsolódott az országos „Piros szalagok“ kampányba. Tematikus faliújságot készítettünk, a kitűzött piros szalagok viselésével mind a diákok, mind pedig a tanárok kifejezték szolidaritásukat. Az I. CM és I. NM osztályok számára levetítettük az „Angyalok“ című filmet.

     Az akció szervezéséért  felelős Ing. Virágová Monika volt.


     Technická olympiáda - Technikai olimpiász 2013/2014 obvodné kolo - járási forduló

           Dňa 3. decembra 2013 sa v našej škole uskutočnilo obvodné kolo technickej olympiády žiakov základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 76 žiakov, z ktorých 54 žiakov v kategórii A – starší žiaci a 22 žiakov v kategórii B – mladší žiaci. Základné školy spravidla nemajú školské dielne, náradie a materiál potrebné k súťaži, preto naša škola dala základným školám z okresu Komárno možnosť vykonať súťaž v priestoroch našej školy.

           Žiaci mali z vypracovať vedomostný test a vyriešiť praktickú úlohu. Starší žiaci mali vyhotoviť hračku z dreva, mladší žiaci mali vyhotoviť vozidlo na pohon vzduchom. Víťazi obvodného kola postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Nitre.

     Ing. Augustín Ondrejkovič

        Iskolánk adott otthont 2013. december 3-án a technikai olimpiász járási fordulójának. A rendezvényen, amelynek elsődleges célja a technika iránt érdeklődő, tehetséges diákok megszólítása volt, a járás 17 alapiskolájából összesen 76 tanuló vett részt. A verseny két kategóriában zajlott. A B kategóriában az alapiskolák 5-7. osztályos tanulói, az A kategóriában kétfős csoportokban, a 8-9. osztályosok mérték össze tudásukat. Mindkét kategória résztvevői 2-2 versenyfeladatot kaptak. Először a gyakorlatban bizonyíthatták ügyességüket, majd a versenyzőknek egy írásbeli feladatsort kellett megoldaniuk.

           Az A kategória párosai fával dolgoztak, feladatuk egy bábu (kúszó medve) elkészítése volt. A B kategória versenyzői légmeghajtású járművet készítettek. Mindkét kategória győztese részt vesz a Nyitrán megrendezendő kerületi fordulón.

     V.O.


     3GEKOMO stolnotenisový turnaj - asztalitenisz verseny

     Dňa 13.12.2013. sme usporiadali na našej škole stolnotenisový turnaj s názvom 3GEKOMO, pre základné školy. Na turnaj bolo prihlásených 33 chlapcov a 20 dievčat.

     Vo finále boli veľmi tesné výsledky.

     Umiestnenie bolo nasledovné :

     1.miesto : Kajtár Nicolas   - Základná škola Marcelová

     2.miesto : Kovács Álmos   - Základná škola ul. Ötvösa Komárno

     3.miesto : Gábor Martin    -  Základná škola Dulovce

     Dievčatá :

     1.miesto : Fehér Fruzsina Anna-   Základná škola Mateja Corvina

     2.miesto : Szigeti Fanni            -    Základná škola Mateja Corvina

     3.miesto : Vargová Kinga         -   Základná škola Marcelová

     Víťazi obdržali : diplomy, medaily a balík so sladkosťami.

     Víťazom gratulujeme!

     Turnaj podporoval Nitriansky samosprávny kraj

     Organizátor : Ing. Száraz István

      

     2013.12.13 – án rendeztünk meg az iskolánkon a 3GEKOMO elnevezésű asztalitenisz tornát az alapiskolások részére

     A versenyre 33 fiú és 20 lány jelentkezett.

     A döntőben nagyon izgalmas és szoros mérkőzésekre került sor.

     A sorrend a következő lett :

     1.helyezett : Kajtár Nicolas   - alapiskola Marcelháza

     2.helyezett : Kovács Álmos   - Ötvös utcai alapiskola Komárom

     3.helyezett : Gábor Martin    -  alapiskola Dulovce

     Lányok :

     1.helyezett : Fehér Fruzsina Anna - Corvin Mátyás alapiskola Gúta

     2.helyezett : Szigeti Fanni             -  Corvin Mátyás alapiskola Gúta   

     3.helyezett : Vargová Kinga          - alapiskola Marcelháza

     A győztesek ,érmeket , oklevelet és édesség csomagot kaptak.

     A győzteseknek gratulálunk!

     A versenyt a nyitramegyei önkormányzat támogatta.

     Szervező : Ing.Száraz István

      


     Duševné zdravie na SŠ - Lelki egészség a középiskolákban

     Dňa 14. 01. 2014 sa na našej škole uskutočnila s pracovníkmi CPPPaP v Komárne beseda na tému „Duševné zdravie na stredných školách“ pre triedy I. D a III. A.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 01. 14 –én a komáromi  Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó- és Megelőzési Központ munkatársai az iskolánkban előadást tartottak „Lelki egészség a középiskolákban“ témakörben a I. D és III.  A osztályok részére.

     Az előadás megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.


     Exkurzia do Bratislavy

     Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci z II. AM, I. CM a II. NA triedy. Dozor vykonávali učiteľky: Krisztína Tanóczkyová, Katarína Baloghová, Ildikó Szabó.

     Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most... Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky a po nemecky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny.

     Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia – Tančiareň v Slovenskom národnom divadle, ktorého témou bola história Bratislavy od 30-ich rokov až dodnes. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov,  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky a po nemecky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v cudzom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.

      


     Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku - A német olimpiász iskolai fordulója

     Dňa 11. 12. 2013 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v nemeckom jazyku. Na olympiáde sa zúčastnilo 7 žiakov z tried: II. AM, II. NA, III. BM a IV. A. Počas súťaže žiaci mali riešiť najprv test /počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test/. Po prvom kole súťažiaci  postúpili do druhého kola, v ktorom mali opísať obrázok a voľne hovoriť o danej téme. Žiaci v druhom kole preukázali výborné znalosti a rečové zručnosti.

      

     Výsledok olympiády je nasledovný:         

        1. miesto:   Ervin Mészáros / IV. A/

                                                                              2. miesto:    Ondrej Muržic /IV. A/

                                                                              3. miesto:    János Mlatec /II. AM/

                                                                              4. miesto:    János Egyeg /III. BM/

     Víťazov sme odmenili sladkosťami a diplomom. Ervin Mészáros postupuje do obvodného kola súťaže.

     Za organizáciu súťaže bola zodpovedná: Mgr. Ágnes Nagy

      

     2O13. 12. 11-én került sor a német nyelvű olimpiász iskolai fordulójára. A versenyen a II. AM, a II. NA, a III. BM és a IV. A osztály tanulói vettek részt. A versenyzőknek először egy tesztet kellett megoldaniuk, majd egy megadott témáról és egy képről kellett beszélniük. Mind a hét versenyző kiválóan oldotta meg a feladatokat, elsősorban a verseny szóbeli fordulójában mutatták meg tehetségüket.

     A verseny végeredménye a következőképpen alakult:  

           1. helyezést ért el:        Ervin Mészáros / IV. A/

                                                                                                      2. helyezést ért el :         Ondrej Muržic /IV. A/

                                                                                                      3. helyezést ért el:          Mlatec János /II. AM/

                                                                                                      4. helyezést ért el:          Egyeg János /III. BM/

     A győztesek jutalmul oklevelet és édességet kaptak. A verseny járási fordulóján Mészáros Ervin képviseli majd iskolánkat.

     A versenyt szervezte: Mgr. Nagy Ágnes


     Celoslovenská súťaž „ EXPERT 2013“ - Szlovákiai országos verseny  „ EXPERT 2013“

     Dňa 4. 12. 2013, na prvých dvoch vyučovacích hodinách, prebehla celoplošne na všetkých stredných školách Slovenska súťaž „Expert 2013“, do ktorej sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy.

     Súťažiaci si tento rok mohli vybrať dve ľubovoľné témy z nasledujúcich okruhov:

     1. Spoločnosť kedysi a dnes

     2. Bity, bajty a technológie

     3. Svetobežník

     4. Góly, body, sekundy 

     5. Hovoríš po anglicky?

     Súťažilo 11 študentov vo dvoch kategóriách. Na vypracovanie úloh mali čistý čas 60 minút. Súťaž sa vyhodnocuje centrálne. Výsledky budú zverejnené v mesiaci január 2014.

     Organizátorkou súťaže na škole bola: Mgr. Angela Harisová                                                                                                                                                    

     Az évente megrendezett országos középiskolai veresenybe az „ EXPERT 2013“- ba bekapcsolódtak iskolánk diákjai is, 2013. december 4-én az első két tanítási órán.  A kérdéskörökből a résztvevők két szabadon választott témát választhattak:

     1. A társadalom régen és most

     2. Bitek, bajtok és technológiák

     3. Világjáró

     4. Gólok, pontok, másodpercek

     5. Beszélsz angolul?

     Két kategóriában 11 diák versenyzett. A témák kidolgozására 60 perc tiszta idő állt rendelkezésükre. A versenyt központilag értékelik. Az eredményeket 2014 januárjában teszik közzé.

     Az iskolai verseny szervezője: Mgr. Haris Angéla


     Matematicko – logická súťaž „Génius logicus“ 2013/2014 - „Génius logicus“ matematikai – logikai verseny  2013/2014

     Do matematicko – logickej súťaže Génius logicus sa v školskom roku 2013/14 zapojilo 6 žiakov . Prvé kolo súťaže bez merania času prebiehalo v mesiacoch november 2013 – január 2014, druhé kolo súťaže s meraním času sa uskutoční v marci 2014. Žiaci riešia úlohy logického charakteru, v prvom kole samostatne doma bez merania času, v druhom kole s  meraním času v škole. Vyriešené úlohy sa následne zasielajú na centrálne hodnotenie.

     Organizátorkou súťaže na škole je Mgr. Angela Harisová.

     A Génius logicus matematikai-logikai versenyben a 2013/14-es iskolai tanévben 6 diák kapcsolódott be. Az időkorlát nélküli első kör 2013. novembere és 2014. janárja között  zajlott a második korlátozott időtartamú körre 2014. márciusában kerül sor. A verseny első szakaszában a logikai feladatokat időkorlát nélkül házi feladatként, a  második szakaszban  megadott időhatárokon belül az iskolában oldják meg a versenyzők. A megoldott feladatokat  központilag értékelik ki.

     Az iskolai versenyt szervezte: Mgr. Haris Angéla


     Recitačná súťaž Mihálya Tompu

     Dňa 22. 01. 2014 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu, ktorej sa zúčastnilo osem žiakov.

     Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:   

     1. miesto         Sluková Brenda - II. AM

     2. miesto         Auszten Csaba  - IV. BM                                                                  

     3. miesto         Molnár Márk      - I. BM

                              Kováč Máté       - II. AM

     Ostatní súťažiaci:  Huberová Ágnes  - I. NM

                                     Lajosová Dóra        - II. AM

                                     Bogár  Ákos           - IV. BM

                     Ćerný Ivan              - IV. BM

     Členmi poroty boli:   Szabó Ildikó, Tanóczky Krisztina


     XXVI. ročník matematickej súťaže Mikuláša Konkoly–Thegeho, XXVI. Konkoly-Thege Miklós matematikai verseny

     Dňa 14.11.2013  našu školu reprezentovali na XXVI. ročníku matematickej súťaže Mikuláša Konkoly – Thegeho na SOŠ stavebnej v Hurbanove, nasledovní žiaci: Marek Takáč /I. A/ Máté Tárnok /II. AM/ a Andreas Kusala /III. BM/. Podujatia sa zúčastnilo 72 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne,v Senci, v Nových Zámkoch a  zo stredných odborných škôl z okresov Komárno a Nové Zámky. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky,  ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. I napriek nízkej hodinovej dotácii matematiky na stredných odborných školách sa naši žiaci umiestnili  v jednotlivých kategóriách nasledovne:

     kategória:  Marek Takáč          -          16. miesto

     kategória: Tárnok Máté           -          17. miesto

     kategória: Andreas Kusala       -          19. miesto

     Mgr. Angela Harisová

     Iskolánkat  a következő diákok képviselték a 2013. november 14-én rendezett Konkoly-Thege Miklós matematikai versenyen az ógyallai Épitészeti Szakközépiskolában: Marek Takáč / I. A/, Tárnok Máté /II. AM/ és Andreas Kusala /III. BM/. A versenyen a baráti iskolák 72 diákja vett részt Magyarországról,  a komáromi gimnáziumokból, Szencről, Érsekújvárból ,valamint a komáromi és érsekújvári járások szakközépiskoláiból. A diákok három kategóriában versenyeztek. A logikán alapuló versenyfeledatok kötődtek az adott évfolyam alatt elsajátított matematikai ismeretekhez. Annak ellenére, hogy a szakközépiskolákon alacsony óraszámban tanítják a matematikát, diákjaink a következő helyzéseket érték el:

     kategória:  Marek Takáč          -          16. helyezett

     kategória: Tárnok Máté           -          17. helyezett

     kategória: Andreas Kusala       -          19.  helyezett

     Mgr. Angela Harisová


     OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 2013 – 2014

     Dňa 5.decembra 2013 sa uskutočnila OĽP.

     Zúčastnili sa jej žiaci III. A triedy. Najúspešnejšími riešiteľmi vedomostného testu sú Jaromír Medveď a Marek Szépe, ktorí postupujú do ďalšieho kola OĽP.


     Beseda na tému "Šikanovanie" - előadás "Megfélemlítés, zaklatás" témakörben

     Dňa 30. 01. 2014 sa uskutočnila s pracovníkmi Regionálneho osvetového strediska v Komárne beseda na tému „ Šikanovanie“ pre triedy I. A a I. D.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 01. 30 –án a komáromi Regionális Művelődési Központ dolgozói az iskolánkban előadást tartottak „Megfélemlítés, zaklatás“ témakörben a I. A és I. D osztályok részére.

     Az előadás megszervezéséért  Ing. Virágová Monika felelt.


     Beseda na tému „Duševné zdravie na stredných školách - 2. časť“ - Előadást „Lelki egészség a középiskolákban - 2. rész“

     Dňa 31. 01. 2014 sa na našej škole uskutočnila s pracovníkmi CPPPaP v Komárne beseda na tému „Duševné zdravie na stredných školách- 2. časť“ pre triedy I. D a III. A. Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 01. 31 –én a komáromi  Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó- és Megelőzési Központ munkatársai az iskolánkban előadást tartottak „Lelki egészség a középiskolákban- 2. rész“ témakörben a I. D és III. A osztályok részére.

     Az előadás megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.


     Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     Krajské kolo  Olympiády ľudských práv sa  konalo  6. 2. 2014  na  Gymnáziu vo Vrábľoch.  Našu  školu  reprezentoval  žiak  III. A  Jaromír Medveď.

     07.02.2014   Mgr. Elena Szabóová


     MO v basketbale žiakov SŠ

     Dňa 2.12.2013 sa zúčastnilo družstvo našej školy na MO v basketbale žiakov SŠ. Naše mladé talenty ešte nedosahujú výkonnosť svojich starších  súperov. Po 3 prehrách sa nakoniec  umiestnili na 4.-om mieste  v A. skupine.

     VÍŤAZOM turnaja sa stalo Gymnázium Ľ. J. Šuleka. 

     Zodpovedný za prípravu:   Tibor Vrečič, učiteľ TSV


     MO žiakov SŠ vo futsale

     V dňoch 10., 11. a 12. decembra 2013  SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta10, poriadala Majstrovstvá okresu žiakov SŠ  vo futsale za účasti 10 škôl v dvoch skupinách. Naši mládežníci prekvapili už samotným postupom zo skupiny do finále,v ktorom hrali o titul 4 školy - systémom každý s každým.

     Po zápasoch plných emócií, nervov, hádok ale i pekných individuálnych akcií, gólov a kombinácíí,  nakoniec vyhralo družstvo Gymnázia Hansa Selyeho,  pred SOŠOaS Budovateľská.

     BRONZ patrí chlapcom z usporiadajúcej SOŠT - MSZKI.

     GRATULUJEME!!!

     Za priebeh akcie boli  zodpovední Ing. István SZÁRAZ  a Tibor VREČIČ, ktorí zároveň vykonávali aj funkciu trénera, vedúceho družstva, maséra, fyzioterapeuta, psychológa i psychiatra.

     A teraz mená tých, čo to spískali:

       1.  Kuruc Adam         I. A

       2.  Trhaj Andrej         I. A

       3.  Tóth Attila            I. CM

       4.  Grajszki Bálint       I. BM

       5.  Keszeli Krisztián   III. CM

       6.  Leczkési Zoltán     III. CM

       7.  Árvai Máté           III. BM

       8.  Mihalik Márk        IV. BM

       9.  Kelko Roland       III. A

     10.  Szabó Dominik     I. BM

     11.  Herceg Roland      I. BM

     12.  Kisvince Zoltán     IV. A


     Divadelné predstavenie v anglickom jazyku: Peter Black II

     So žiakmi našej školy sme sa dňa 6. februára 2014 zúčastnili anglicko-slovenského divadelného predstavenia koncipovaného ako inscenovaná učebná pomôcka. Žiaci zažili používanie anglického jazyka v atraktívnej javiskovej podobe. Postavy, ktoré sa v inscenácii objavili, tvorili svojím naturelom, jazykom a vizážou pestrú paletu typov a charakterov, ktorí zaujali žiakov.

     Anglický text tvorí väčšinu hovoreného textu a je rozdelený do niekoľkých príbehov častí. Každá časť je dialogizovanou formou zameraná na konkrétny gramatický jav, pričom k jednotlivým gramatickým častiam sme priradili situácie, v ktorých sa predstavia postavy s výrazným dramatickým nábojom, pestrou výslovnosťou a náležitým akcentom.

     Divadelného predstavenia sa zúčastnili triedy: I. A, I. BM, II. NBM, II. AM, IV. A, II. NA - 70 žiakov

     Učitelia: Ildikó Szabó, Zuzana Farkašová, Elena Szabóová


     Hádzaná chlapcov SŠ

     Dňa 22. 1. 2014 sa konali MO v hádzanej chlapcov SŠ v IMELI. Usporiadateľom bola SOŠ z Hurbanova. Naše silné omladené družstvo hralo v B skupine proti trom súperom. V prvom zápase naši remizovali so súkromnou školou z Kolárova 4:4. V ďalších zápasoch sme už nestačili na žiakov z Gymnázia Šuleka a v poslednom zápase sme prehrali s celkovým víťazom turnaja SPŠ stavebnou z Hurbanova.

     Za aktivitu  bol zodpovedný Tibor Vrečič.


     Návšteva  zimného štadióna v Komárne

     Dňa 20. decembra 2013 sa 85 študentov našej školy zúčastnilo predvianočnej akcie na zimnom štadióne. Hokej a korčuľovanie v nich zanechalo príjemný športový zážitok.

     Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová


     Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     Dňa 13. 2. 2014 sme sa zúčastnili krajského kola olympiády v nemeckom jazyku. Usporiadateľom bolo Gymnázium na  Golianovej ulici v Nitre.  Našu školu reprezentoval Ervín Mészáros  žiak  IV. A triedy.

     Na súťaži získal krásne 2. miesto. Blahoželáme!

     Zodpovedná za prípravu  -   Mgr. Ágnes Nagy, učiteľka NEJ


     Beseda na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ - Előadás „Családi életre való nevelés“ témakörben

     Dňa 14. 02. 2014 sa uskutočnila s pracovníkmi Regionálneho osvetového strediska v Komárne beseda na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ pre triedy III. A a II. NA. Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná  Ing. Monika Virágová.

     2014. 02. 14 –én a komáromi Regionális Művelődési Központ dolgozói az iskolánkban előadást tartottak „Családi életre való nevelés“ témakörben a III. A és II. NA osztályok részére. Az előadás megszervezéséért  Ing. Virágová Monika felelt.


     Beseda s cestovateľkou

     Dňa 21. 2. 2014 sa na našej škole uskutočnila beseda s pani Ingrid Pluhár, ktorá žije a pracuje ako fotografka a dokumentaristka vo Viedni. Jej cestovateľská vášeň je pre ňu celoživotnou výzvou. Mali sme sa možnosť o tom presvedčiť pri sledovaní videozáznamov a fotografií z jej cesty po Južnej Amerike.

                 Aj touto cestou jej ďakujeme za výnimočný zážitok.                           žiaci tried  IV. A a II. NA


     Školské kolo elektrotechnickej súťaže - Elektrotechnikai verseny iskolai fordulója

     Dňa 6. marca 2014 sa na našej škole uskutočnila súťaž z elektrotechniky. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z tried I. BM, II. AM a III. BM. Súťaž sa zameriavala na teoretické vedomosti žiakov zo základov elektrotechniky. Žiaci mali vyriešiť 5 príkladov. Za každý  správne vyriešený príklad obdržali body. Celkový  počet dosiahnuteľných bodov bol 20. Potom žiaci písali interaktívny test  na počítačoch. Test obsahoval 18 otázok, na obrázku so vzorcami a zákonmi označili správnu odpoveď, po ukončení testu  počítač vykonal vyhodnotenie. Známky sa premenili na body. Umiestnenie súťažiacich bolo zoradené podľa počtu dosiahnutých bodov. Na prvom mieste skončil Erik Varga z III. BM, na druhom Gábor Szabó z III. BM, na treťom Balázs Kopócsi z III. BM a na štvrtom mieste Patrik Motajčík z I. BM.

     Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach budú pripravovaní na medzinárodnú súťaž z elektrotechniky, ktorá sa koná v  Maďarsku  (Pécs) dňa 30. 5. a 31. 5. 2014.

     Iskolánkban 2014. március 6-án került sor az elektrotechnikai verseny iskolai fordulójára. A versenyen 12 diák vett részt az I. BM,a II. AM és a III. BM osztályokból. A verseny az elektrotechnika elméleti részére összpontosult. A tanulóknak öt példát kellett megoldaniuk. Minden helyesen megoldott példára pontokat kaptak. Az elérhető összpontszám 20 volt. Ezután számítógépen interaktív teszt következett, amely 18 kérdést tartalmazott. A számítógép érdemjeggyel értékelte a tesztet. Az osztályzatokat átszámítottuk pontokra, majd az elért pontszám alapján alakult ki a végső helyezési sorrend. Az első helyen  Varga Erik (III. BM), a második helyen Szabó Gábor (III. BM), a harmadik helyen Kopócsi Balázs (III. BM) , a negyedik helyen pedig Motajčík Patrik( I. BM )végzett.

                 Az első négy helyezett részt vesz Magyarországon (Pécsett) a Nemzetközi elektrotechnikai versenyen.


     Dejepisná súťaž - Történelem verseny

     V školskom roku 2013-2014 sa naša škola zúčastnila  dejepisnej súťaže: Erzsébet-vetélkedő.

     Žiaci riešili úlohy online. Súťaž sa konala v nasledovných termínoch:

     1. kolo: 15. 11. 2013

     2. kolo: 16. 12. 2013
     3. kolo: 21. 01. 2014
     4. kolo: 11. 02. 2014

     Organizátorom súťaže bola nadácia „Erzsébet program“.  Z našej školy sa  súťaže zúčastnili nasledovní žiaci z triedy II. AM:  Szabolcs Zachar,  Zoltán Puzsér,  Ervin Mészáros.

     Pravidlá súťaže:
     -Maximálne trojčlenné skupiny žiakov.
     - Registrácia na webovej stránke programu: www.erzsebetprogram.hu

     Na riešenie úloh internetového kola použili internet, ale žiaci mohli použiť aj literatúru. Internetové úlohy boli zadané formou testových otázok. Naši žiaci sa umiestnili na  304. mieste z celkového počtu 490 skupín. Vyhodnotenie prebehlo v marci. Naša skupina dostala pamätný list.

     Organizátorkou súťaže bola Mgr. Kristína Tanóczkyová.

     Iskolánk a 2013-2014-es tanévben részt vett egy az Erzsébet program által meghirdetett vetélkedőn. Ez az online vetélkedő a diákok helytörténeti-, történelmi-, és anyanyelvi ismereteit mérte fel. A vetélkedő célja az volt, hogy a diákok jobban megismerjék történelmünket, kultúránkat és környezetünket.

     Az internetes fordulók:

            1.   forduló: 2013. november 15.
           2.   forduló: 2013. december 16.
           3.   forduló: 2014. január 21.
           4.   forduló: 2014. február 11.

     Az Erzsébet-vetélkedő szabályai:

     • Az internetes fordulók feladatsorait a versenyzők online oldják meg. Minden helyes válasz 1 pontot ér.
     • A csapatok a feladatok megoldását a fordulók időtartamán belül bármikor félbeszakíthatják és módosíthatják. .
     • Az internetes fordulók feladatsorainak megoldásához elegendő a világháló használata, de bármilyen más szakirodalom is használható.

     A mi iskolánkból a II. AM osztály diákjai indultak, névszerint: Zachar Szabolcs, Puzsér Zoltán, Mészáros Ervin. A II. AM csapat 304. lett, az összesen 490 csapatból.

     A tanulók felkészítője Mgr. Tanóczky Krisztina.


     Recitačná súťaž - regionálne kolo

     Vyhodnotenie regionálneho kola recitačnej súťaže Mihálya Tompu

     Recitačná súťaž regionálneho kola Mihálya Tompu sa konala 07. 03. 2014 v Základnej škole s VJM Eötvösa 39, Komárno. Súťaž pozostávala z viacerých kategórií (I., II., III., IV.), ktoré sa triedili podľa veku žiakov. Z našej školy sa zúčastnili nasledovní žiaci:  z triedy II. AM  Sluka Brenda a IV. BM Auszten Csaba, boli zaradení do IV. kategórie.

     Sluka Brenda a Auszten Csaba dostali   strieborné hodnotenie   poroty.

     Pripravujúci učiteľ:    Mgr. Kristína Tanóczkyová           


     A BéKSZI diákjai Révkomáromban

     Már harmadszor vettek részt szakmai gyakorlaton a BéKSZI Trefort Ágoston Tagintézményének tanulói a szlovákiai Komárnóban (Révkomáromban). Február 8-ától március 8-áig három géplakatos és három hegesztő - a Tempus Közalapítványhoz benyújtott sikeres pályázat támogatásának köszönhetően - utazhatott északi szomszédunkhoz.

     A BéKSZI diákjai különböző hegesztási eljárásokkal ismerkedhettek meg - a képre kattintva megtekintheti a galériát (fotó: BéKSZI)

     A fogadó intézmény a Stredná odborná skola technická volt, a gyakorlati helyszín pedig a Stroje a mechanizmy cég. A mobilitási projekt koordinátora, Pataki Ferenc, a Trefort tagiskola tagintézményvezető-helyettese pozitívan értékelte az egyhónapos programot.

     - Tanulóink megismerkedtek a hazánkban kevésbé elterjedt hegesztési eljárásokkal, munkafolyamatokkal. Ezeket az ismereteket a gyártástechnológia területén tudják majd hasznosítani. Új ismeretekkel gazdagodtak a tanulók a fémmegmunkálás területén, fémszerkezeteket készítettek elő hegesztéshez, hegesztett kötéseket készítettek és részt vettek a hegesztés utáni műveletek végrehajtásában is. Újdonság volt a hegfürdő megtámasztásának lehetősége, a kerámiaszalag alkalmazása is – mondta Pataki Ferenc.

     Bár a gazdasági válság hatása miatt a korábbi hajógyár jóval kisebb teljesítménnyel dolgozik, a gyakorlat szolgált új ismeretekkel még a kísérő tanárnak is. A vezetők és a mesterek egyaránt elégedettek voltak a fiúk teljesítményével. Felajánlották, ha a következő pályázaton is nyernek, a Trefortos tanulók számíthatnak rájuk, szívesen fogadják őket a jövőben is a hajógyárban. Sőt, akár több szakma tanulói mehetnének, főleg a fémiparból, illetve forgácsoló is. A további együttműködésről Ing. Jozef Magyarics vezérigazgató erősítette meg Pataki Ferencet és Elemír Pált, a Stredná odborná skola technická Műszaki Szakközépiskola igazgatóját.

     - A tapasztalataink szerint a fiúk is értékelték a lehetőséget, tetszett nekik a gyakorlat. Úgy fogalmaztak, hogy mindenkinek ki kellene menni legalább egyszer külföldre – idézte a tanulók értékelését Pataki Ferenc. Mivel Komárnóban magyarul beszélnek, a kommunikáció nem okozott nehézséget, és nyelvtudásra nem volt szükség. De az önállóságra nevelés és egy másik kultúra megismerése szempontjából kiemelkedő fontosságú volt az út. A tanulók elsajátítottak új szakzsargont, kifejezéseket, szakmai kommunikációjuk tehát színesedett. Nagyon élvezték, hogy megismerkedtek kinti tanulókkal, tehát barátságok is szövődtek.

     A fiúk a szállással is elégedettek voltak, egyik szobájuk háromágyas volt, mindkettőhöz felújított wc és zuhanyozó tartozott. A szállásadónak sem volt panasza a fiúk viselkedésére.

     Az Europass mobilitási igazolvány tartalmazza majd, hogy hol, milyen kompetenciákat sajátítottak el a tanulók. Májusra várható a Tempus döntése, hogy lesz-e folytatás. A szlovákiai partner is pályázott, ők most először, és sikeres elbírálás esetén idejönnének gyakorlatra.

     A szakmai gyakorlat mellett a kulturális, szabadidős program is fontos, ezekről a fogadó iskola gondoskodott; a csapat ellátogatott Pozsonyba, Párkányra, Dunaszerdahelyre és Bécsbe.


     Véradáson vettek részt a komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai

     Az idei tanévben diáktársaimmal immár másodszor vettünk részt a Szlovák Vöröskereszt és a Nemzeti Vértranszfúziós Szolgálat kampánya keretén belül megrendezett véradáson, amelyre a komáromi kórház hematológiai és vértranszfúziós osztályán került sor.  Az első alkalommal novemberben a Diákvércsepp, másodszor pedig a Bálint napi vércsepp alkalmából adtunk vért. A Szlovák Vöröskereszt idei Bálint-napi egyhónapos akciójának a jelmondata, a következő volt: Van aki számára te vagy az igazi. Ezzel a jelmondattal a szervezők arra  hívták fel az emberek figyelmét, hogy épp az ő vérük mentheti meg egy embertársuk életét. A véradási kampány legfőbb célja az volt, hogy megszólítsa a fiatalokat, és terjessze az önkéntes véradást.  Néhányan közülünk most adtunk először vért.  Vannak olyan diáktársaim is, akik rendszeresen segítik embertársaikat véradásukkal, hozzájárulva  ezzel az életmentéshez és a betegek gyógyulásához. Remélem, hogy ezzel a nemes cselekedettel példát mutattunk diáktársainknak és a jövőben többen csatlakoznak hozzánk.

     Vrečič Mátyás  III. BM tanulója


     MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ „MATEMATICKÝ KLOKAN 2014“

        Dňa 24. 3.2014 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2014“, do ktorej  sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok  v  52 krajinách sveta súťažilo 6 353 853 riešiteľov.

     Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov. Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 8 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas  60 minút. Testy budú vyhodnotené centrálne.

     Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová.


     Beseda - Előadás

     Dňa 25. 03. 2014 sa uskutočnila s pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne a príslušníkom PZ v Komárne beseda na tému „Bezpečný návrat domov“        pre triedu II. AM.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 03. 25-én a komáromi rendőrség dolgozója és a komáromi Regionális Népegészségügyi  Hivatal dolgozója  az iskolánkban előadást tartottak „Biztonságos hazatérés“ témakörben a II. AM osztály részére.

     Az előadás megszervezéséért  Ing. Virágová Monika  felelt.

      


     Beseda - Előadás

     Dňa 25. 03. 2014 sa na našej škole uskutočnila s pracovníkmi CPPPaP v Komárne beseda na tému „Duševné zdravie na stredných školách - 3. časť“ pre triedy I. D a III. A.

     Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 03. 25 –én a komáromi  Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó- és Megelőzési Központ munkatársai az iskolánkban előadást tartottak „Lelki egészség a középiskolákban-   3. rész“ témakörben a I. D és III. A osztályok részére.

     Az előadás megszervezéséért Ing. Virágová Monika felelt.


     Beseda - Előadás

     Dňa 26. 03. 2014 sa uskutočnila s príslušníčkou PZ v Komárne beseda na tému „Trestné činy v rodine“ pre triedy I. A a I. D.

     Za zorganizovanie prednášky bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

     2014. 03. 26-án a komáromi rendőrség dolgozója előadást tartott az iskolánkban „Családon belüli bűncselekmények“ témakörben az I. A és I. D osztályok számára.

     Az előadás megszervezéséért  Ing. Virágová Monika felelt.


     Medzinárodná súťaž maliarov - Nemzetközi festő verseny

     V dňoch 27. - 28. 03. 2014 našu školu na medzinárodnej súťaži maliarov v rámci výstavy  „Coneco 2014“ reprezentovali  dvaja žiaci II. CM triedy, František Angyal a Denis Gadžurič. Vo veľmi silnej konkurencii šiestich súťažných družstiev obsadili pekné štvrté miesto a odniesli si hodnotné vecné ceny.

     2014. 03. 27. - 28-án  a II. CM osztály két diákja,  Angyal Ferenc és Gadžurič Denis,  nemzetközi festő versenyen képviselte iskolánkat. A hat versenyző csoport közül a szép negyedik helyen végeztek.  

                                                                                                      Judita Wagnerová


     MO vo volejbale

     V dňoch 11., 12. a 13. marca 2014 bola naša škola usporiadateľom MO vo volejbale chlapcov. V utorok a v stredu sa hrali zápasy v skupinách, vo štvrtok sa hralo finále. V A skupine hrali 3 družstvá, v B skupine 4, s našou účasťou. Do finále postúpili prvé dve družstvá zo skupín. Naši chlapci v B skupine podľahli Gymnáziu  J. Ľ. Šuleka  s  SPŠ zhodne 0:2,  proti rovesníkom z SOŠ Hurbanovo sme získali set, po prehre 1:2. Na hre našich žiakov bolo vidieť, že sú zvyknutí hrať pre divákov, ktorí tentoraz ... neboli. Víťazom turnaja sa stalo Gymnázium Selyeho pred Gymnáziom J. L. Šuleka, na 3. mieste skončili študenti zo SOŠOaS a štvrtí  priemyslováci z Komárna.


     RECITAČNÁ SÚŤAŽ

     Dňa 30.01.2014 sa z príležitosti  blížiaceho sa  200. výročia narodenia  Ľudovíta Štúra uskutočnila na našej škole recitačná súťaž. Zúčastnení študenti preukázali schopnosti v recitácii slovenskej romantickej literatúry. Boli udelené dva diplomy.

     Prvé miesto:         Igor Kokšal      1.A

     Druhé miesto:      Marek Takáč   1.A

     Chlapcom gratulujeme!


     ŠTÚROVO PERO

     Dňa 6. marca 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo každoročne organizovanej celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. Študenti písali krátke útvary publicistického štýlu – reportáž, komentár, recenziu, fejtón – podľa vlastného výberu. Všetci účastníci prejavili veľkú kreativitu a aspoň na chvíľu sa z nich stali skutoční novinári.

     Školské kolo vyhral Roman Nagy z triedy II. NA s reportážou  pod názvom „ Stopy z ciest z Bolívie a Peru.“

     Zuzana Farkašová


     Súťaž - Verseny „Technické kreslenie programom AutoCAD” - „Műszaki rajzolás az AutoCAD program segítségével”

     Dňa 11. marca 2014 sa v našej škole uskutočnila súťaž „Technické kreslenie programom AutoCAD”. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť žiakov z tried IV. BM a II. NBM. Žiaci mali v časovom limite 90 minút nakresliť súčiastku stroja podľa predlohy.

     Výsledok súťaže:

     1. miesto Tóth Csaba IV.BM

     2. miesto Csaba Auszten a Ákos Bogár

     3. miesto Csaba Czirók

     Ing. Augustín Ondrejkovič

      

     Iskolánkban 2014. március 11-én került sor a „Műszaki rajzolás az AutoCAD program segítségével” versenyre. A versenyen 12 diák vett részt a IV. BM és a II. NBM osztályokból. A tanulóknak 90 perc alatt az AutoCAD program segítségével gépalkatrészt kellett lerajzolniuk.

     Verseny végeredménye:

     1. helyezett Csaba Tóth IV.BM

     2. helyezett Auszten Csaba és Bogár Ákos

     3. helyezett Czirók Csaba

     Ing. Augustín Ondrejkovič


     Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

     Dňa 10. 04. 2014 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci z tried I. CM a III. BM. Súťažiaci mali riešiť test a opraviť chybné texty. Súťažiaci preukázali  výborné znalosti z oblasti maďarského pravopisu. Po vyhodnotení súťaže boli žiaci odmenení sladkosťami a diplomom.

     Výsledky súťaže:

     1. miesto: Bianka Kisová /I. CM/
     2. miesto: Andreas Kusala /III. BM/
     3. miesto: Péter Berényi /I. CM/

      

     2014. 04. 10-én került sor a helyesírási verseny iskolai  fordulójára, amelyen az I. CM és a III. BM osztály tanulói vettek részt. A verseny során a versenyzőknek feladatlapot kellett megoldaniuk, illetve hibásan írt szövegeket kellett kijavítaniuk. A versenyzők egyértelműen bizonyították, hogy „otthon” érzik magukat a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében. A győztesek és a résztvevők jutalomban részesültek.

     A győztesek:

     1. helyezett: Kis Bianka /I. CM/
     2. helyezett: Kusala Andreas /III. BM/
     3. helyezett: Berényi Péter /I. CM/

      

     Mgr. Nagy Ágnes


     2. kolo matematicko – logickej súťaže „Génius logicus“

     Druhé kolo súťaže s meraním času sa uskutočnilo na našej škole dňa 1. 4. 2014. Súťažiaci v priebehu 70 minút riešili hlavolamy, ktoré boli sprístupnené na stránke Génius logicus po zadaní ich prihlasovacieho mena a hesla.  Vyhodnotenie úloh prebieha centrálne, výsledky súťaže budú zverejnené v mesiaci jún 2014.

      

      

     Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová


     „Poznaj slovenskú reč“

     Krajské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč“ sa uskutočnilo 15.4.2014 v Nových Zámkoch na Gymnáziu Pétera Pázmánya. Našu školu  so cťou reprezentoval žiak triedy III. BM – Tibor Dávid. 


     Deň Zeme

     „Vyčistime si Komárno“

     Deň Zeme si pripomíname každoročne 22. apríla. Aj v tomto roku sme sa zapojili do aktivity usporiadanej pri tejto príležitosti. Žiaci  prvých ročníkov prišli 25. apríla 2014 o 8:05 na inštruktáž, kde sa dozvedeli, ktorý úsek nášho mesta budú mať za úlohu čistiť. Práca po skupinách prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov.  Žiaci vyzbierali smeti na Alžbetinom ostrove, okolie železničného mosta a areál školy. Vďaka patrí všetkým prvákom, ktorí vykonali kus záslužnej práce.