• 2012/2013

    •  

     Medzinárodná elektrotechnická súťaž Pécs - Nemzetközi elektrotechnikai verseny

      

         V školskom roku 2012/2013 sa naša škola zúčastnila na medzinárodnej elektrotechnickej súťaži v Maďarsku v meste Pécs. Súťaž bola trojdňová, konala sa v dňoch 24. 5 až 26.5. 2013. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola Károlya Simonyiho. Ubytovanie bolo zabezpečené v chatovej oblasti dediny Orfű cca 15km od mesta Pécs.

             Žiaci Farkas Eugen, Nagy Róbert a Szabó Gergely súťažili v skupine a žiak Varga Erik ako jednotlivec. Súťaž sa začala dňa 24.5. písomnou časťou, v ktorej žiaci museli riešiť príklady. Dńa 25.5. súťaž pokračovala písaním testov a v ten deň bolo aj vyhodnotenie. Najlepšie výsledky dosiahol žiak Varga Erik.  Každý zo žiakov získal pamätný list. 

      

           A 2012/2013as tanévben iskolánk nemzetközi elelektrotechnikai versenyen vett részt Magyarországon, Pécsett. A verseny 2013.5.24-től 2013.5.26.-ig került megrendezésre. A versenyt Simonyi Károly Szakközépiskola rendezte. Iskolánk tanulói az orfűi üdülőközpontban lettek elszállásolva egy festői környezetben, Pécstől 15km-re.

            Versenyzőink Farkas Eugen, Nagy Róbert és Szabó Gergely,  míg Varga Erik egyéniben versenyzett. A verseny május 24-én kezdődött az írásbelivel, ahol a diákoknak elektrotechnikai példákat kellett megoldani. Másnap május 25-én a verseny tesztírással folytatódott. A verseny kiértékelése még aznap megtörtént. A legjobb eredményt Varga Erik érte el. A diákok a verseny befejeztével emléklapot vehettek át.


      

     Dejepisná súťaž - Történelem verseny

      

     V školskom roku 2012-2013 sa naša škola zúčastnila na dejepisnej súťaži: Erzsébet-vetélkedő. Organizátorom súťaže bola nadácia „Erzsébet program“. Úlohy žiaci riešili online. Súťaž sa konala vo viacerých termínoch.

     Podmienkou súťaže bola registrácia online, pričom žiaci dostali prihlasovacie meno a heslo. Z našej školy sa danej súťaže zúčastnili nasledovní žiaci z triedy I.AM: Szabolcs Zachar, Zoltán Puzsér, Kristián Rehák a Ervin Mészáros.

     Pravidlá súťaže:
     -Maximálne trojčlenné skupiny žiakov.
     - Registrácia.
     - Registrovať sa dalo na webovej stránke programu: www.erzsebteprogram.hu
     - Na riešenie úloh internetového kola sa použil internet, ale žiaci mohli použiť aj literatúru.
     Internetové úlohy boli zadané formou testových otázok. Naši žiaci spolu získali 117 bodov , z celkového počtu  340 bodov. Vyhodnotenie prebehlo v marci. Naša skupina, I.AM dostala pamätný list.

     Organizátorkou súťaže bola Mgr. Kristína Tanóczkyová.

      

      

     Az iskolánk az idei tanévben 2012/2013-as tanévben részt vett az Erzsébet program által meghirdetett vetélkedőjén, amely egy történeti-, környezetismereti verseny volt. A verseny online volt meghirdetve.

     A vetélkedő célja: hazánk értékeinek felfedezése történelmünkkel, hitünkkel, kultúránkkal, nagyjainkkal, épített és természeti környezetünkkel kapcsolatos kérdések során.

     Az Erzsébet-vetélkedő szabályai:

     • Az internetes fordulók feladatsorait a versenyzők online oldják meg. Minden helyes válasz 1 pontot ér.
     • A csapatok a feladatok megoldását a fordulók időtartamán belül bármikor félbeszakíthatják és módosíthatják. .
     • Az internetes fordulók feladatsorainak megoldásához elegendő a világháló használata, de bármilyen más szakirodalom is használható.

     A mi iskolánkból az I.AM osztály diákjai indultak, névszerint: Zachar Szabolcs, Puzsér Zoltán, Rehák Krisztián és Mészáros Ervin. Az I.AM csapat összesen 117 pontot ért el a versenyen, a megszerezhető 340 pontból.

     A tanulók felkészítője Mgr. Tanóczky Krisztina volt.


      

     Matematicko – logická súťaž „Génius logicus“a súťaž „Sudoku“

      

      

     Do matematicko – logickej súťaže Génius logicus sa v školskom roku 2012/13 zapojilo 10 žiakov . Prvé kolo súťaže bez merania času prebiehalo v mesiacoch november2012 – január 2013, druhé kolo súťaže s meraním času sa uskutočnilo dňa 11. 4. 2013. Žiaci riešili úlohy logického charakteru.

     Novinkou v tomto školskom roku je súťaž „ Sudoku“. Žiaci riešili logické hlavolamy doma, ktoré sa následne zasielali na centrálne vyhodnotenie.

     Do súťaže Sudoku sa zapojilo 7 žiakov našej školy.

     Výsledky súťaže „ Sudoku“a „ Génius logicus s meraním času budú zverejnené v júni 2013.

     Výsledky súťaže   A  - bez merania času – Génius logicus sú nasledovné:

     poradie

     meno

     trieda

     počet bodov

     1

     Lacza Tamás

     II.BM

     28

     2

     Hübsch Tomáš

     IV.A

     26

     3

     Kusala Andreas

     II.BM

     25

     4

     Szikonya Róbert

     II.BM

     17

     5

     Trencsík Gábor

     I.AM

     14

     6

     Laposa Flórián

     I.AM

     10

     7

     Tárnok Máté

     I.AM

     7

      

     Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová.

      

      

      

     Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku

      

     Dňa 09.04.2013 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo už tradičnej pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Do súťaže sa zapojili študenti zo študijných odborov z tried I.AM, I.NBM a II.BM. Súťažiaci mali vyplniť test, pomocou ktorého boli overené nielen ich pravopisné znalosti ale aj logické myslenie. Žiaci za úspešnosť boli odmenení sladkosťami.

     Víťazi:

     1.       miesto: Csaba Czirók – I. NBM

     2.       miesto: Brenda Sluková – I.AM

     3.       miesto: Simon Attila Családi a Dávid Komjáthy- II.BM

      

     2013. április 9.-én került sor a magyar helyesírási verseny iskolai fordulójára, amely immár hagyománnyá vált iskolánkon. A versenybe az I.AM, I.NBM és a II.BM osztály legügyesebb tanulói neveztek be. A verseny során egy feladatlapot kellett megoldaniuk, amelyben számot adhattak helyesírási ismereteikről és logikus gondolkodásukról. A győzteseket édességgel jutalmaztuk.

     A verseny győztesei:

     1. helyezett: Czirók Csaba – I.NBM
     2. helyezett: Sluka Brenda – I.AM
     3. helyezett: Családi Simon Attila és Komjáthy Dávid – II.BM

      

     Mgr. Ágnes Nagy


      

     Súťaž z elektrotechniky – školské kolo

      

       Žiaci mali vyriešiť 12 príkladov. Za každý,  správne vyriešený príklad obdržali body. Celkový  počet bodov bol 48.  Potom žiaci písali interaktívny test  na počítačoch. Test obsahoval 20 otázok, na každú otázku sa odpovedalo s výberom zo štyroch možností, po ukončení testu  počítač vykonal vyhodnotenie. Zo známok z písomky a testu bola vypočítaná priemerná známka. Umiestnenie súťažiacich bolo zoradené podľa priemeru.

     Žiaci, ktorý sa umiestnili na prvých štyroch miestach budú pripravovaní na medzinárodnú súťaž z elektrotechniky, ktorá sa koná v  Maďarsku  (Pécs) dňa 24.5. a 25. 5. 2013.

      

     Menný zoznamsúťažiacich:

     Farkas Eugen - IV. BM - 1. miesto

     Egrecký Sándor - IV.BM - 2. miesto

     Nagy Róbert -  IV. BM - 3. miesto

     Santúr Gábor - IV.BM - 4. miesto

     Varga Erik  - II. BM - 4. miesto

     Kopócsi Balázs - II. BM - 5. miesto

     Szikonya Róbert - II. BM - 6. miesto

     Egyeg János   - II. BM  - 7. miesto

     Nagy Dávid - III. BM   - 8. miesto

     Lukács Péter - III. BM -  9. miesto

      

         Zodpovedný: Ing. Vizváry Z


      

     Súťaž v kreslení v programe AutoCAD

      

     Súťaž v kreslení v programe AutoCAD

     Dňa 26. marca 2013 sa uskutočnilo školské kolo prvého ročníka súťaže v kreslení v programe AutoCAD. Súťaže sa zúčastnili žiaci II. NA, II. NBM a IV. BM.  Súťažiaci mali nakresliť pomocou počítača a programu AutoCAD strojársku súčiastku v časovom limite 90 minút.

     Poradie:

     1.       Gabriel Dudáš     II.NA

     2.       Patrik Kačán        II.NA

     3.       Tomáš Vendégh   II.NA

     3.       Tomáš Lencse      II.NBM

     4.       Pavol Korček       II.NA

     4.       Samuel Mesík      II.NA

     4.       Dávid Dékány     II.NBM

     Víťazovi súťaže blahoželáme a všetkým zúčastneným tiež.

     A műszaki rajzolás az AutoCAD-ben verseny iskolai fordulója 2013. március 26-án került megrendezésre. A versenyen résztvevő diákoknak a megadott gépi alkatrészt 90 percen belül kellett lerajzolni az AutoCAD program és számítógép segítségével.

     A sorrend következő lett:

     1.       Gabriel Dudáš     II.NA

     2.       Patrik Kačán        II.NA

     3.       Tomáš Vendégh   II.NA

     3.       Tomáš Lencse      II.NBM

     4.       Pavol Korček       II.NA

     4.       Samuel Mesík      II.NA

     4.       Dávid Dékány     II.NBM

     A győztesnek gratulálunk, résztvevőknek szintén.

      


      

     Medzinárodná matematická súťaž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2013“

      

     Dňa 25. 3.2013 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2013“, do ktorej  sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok v  50 krajinách sveta súťažilo takmer 7 miliónov riešiteľov .

     Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.
     Na našej škole sa do súťaže zapojilo 20 žiakov. V kategórii Kadet  súťažilo 13 žiakov, v kategórii Junior 7 žiakov.
     Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas  60 minút. Testy boli vyhodnotené centrálne .

     Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

     Por.

     škola

     Meno

     Trieda

     Počet

     bodov

     Percento

     úspešnosti

     Poradie v SR

     1.

     Tamás Lacza  

     II.BM

     55

     45,8 %

     1048. - 1097.

     2.

     Ondrej Bogár

     III.A

     48

     40 %

     1085. - 1163.

     3.

     Töltésy Attila

     I.CM

     47

     39,2 %

     1510. - 1578.

     4.

     Szarka Róbert

     II.CM

     45

     37,5 %

     1641. - 1708.

     5.

     Zoltán Kisvince

     III.A

     45

     37,5 %

     1310. - 1367.

     6.

     Barnabás Ilcsík

     III.A

     44

     36,7 %

     1368. - 1431.

      

     Organizátorkami súťaže na škole boli Mgr. Angela Harisová a Mgr. Erika Csintalan.


      

     "Mladý účtovník"

     Dňa 28. 02. 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže z účtovníctva „Mladý účtovník“. Žiaci triedy II. NA/PRS riešili súvislý príklad z účtovníctva.

     Súťaž zorganizovala Ing. Monika Virágová.

     Zoznam zúčastnených žiakov:

     1.     Roland Bartik

     2.     Adrián Dér

     3.     Ladislav Hamran

     4.     Peter Morvay

     5.     Ján Nguyen

     6.     Johan Podhorný

      

     Vyhodnotenie:

     1.     miesto: Peter Morvay

     2.     miesto: Ladislav Hamran

     3.     miesto: Roland Bartik


      

     Pekná Maďarská reč – školské kolo - „Szép Magyar Beszéd” verseny – iskolai forduló

      

     Dňa 27.2.2013 sa konalo školské kolo súťaže Pekná Maďarská reč. Súťažiaci študenti mali za úlohu prečítať text so správnym používaním suprasegmentálnych a rétorických prvkov. Do súťaže sa zapojili študenti z I.AM a II.BM triedy:

     Lajos Dóra I.AM,

     Varga Benedek I.AM,

     Egyeg János II.BM,

     Családi Simon Attila II.BM

     Kusala Andreas II.BM.

     Porota udelila :

     1. miesto: Lajos Dóra

     2. miesto: Varga Benedek

     3. miesto: Egyeg János

     Za účasť aj za úspešné umiestnenie študentom ďakujeme a gratulujeme.

     A „Szép Magyar Beszéd” verseny iskolai fordulója 2013.02.27-én került megrendezésre 9 órai kezdettel. A versenyen résztvevő diákok egy szövegrészletet olvastak fel, ügyelve a szupraszegmentális és retorikai elemek megfelelő használatára. A versenyzők az I.AM és a II.BM osztályokból kerültek ki, név szerint:

     Lajos Dóra I.AM,

     Varga Benedek I.AM,

     Egyeg János II.BM,

     Családi Simon Attila II.BM

     Kusala Andreas II.BM.

     A zsűri értékelése alapján az 1. helyezést Lajos Dóra, 2. helyezést Varga Benedek és a 3. helyezést Egyeg János érte el.


      

     Stolný tenis - Majstrovstvá okresu

      

     Dňa 21.02.2013. sme usporiadali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Z ôsmich škôl sa prihlásilo 34 chlapcov a14 dievčat.

     Z víťazstva sa tešil Csomor Ádám z SPŠ Komárno. Náš žiak Pšenák Dávid sa skončil na peknom druhom mieste.

     Umiestnenie bolo nasledovné :

     1.miesto : Csomor Ádám      SPŠ Komárno

     2.miesto : Pšenák Dávid       SOŠ – SZKI  Komárno  /domáci súťažiaci/

     3.miesto : Wurczell Balázs   SPŠ Komárno

      

     Dievčatá

     1.miesto : Szelíd Dóra             Gymnázium H. Selyeho Komárno

     2.miesto : Polák Éva                Gymnázium H. Selyeho Komárno

     3.miesto : Židekova Angelika  Gymnázium Ľ. J.  Šuleka   Komárno

     Víťazi obdržali diplomy , medaily a balík so sladkosťami a majstri aj pohár.

     Sponzorom súťaže bol podnikateľ z Komoče pán Július Labancz.  

     Víťazom gratulujeme!

     Organizátor : Ing. Száraz István

      

     2013.02.21 – én rendeztük meg az iskolánkon a járási egyéni asztalitenisz bajnokságot.

     Nyolc iskolából 34 fiú és 14 lány jelentkezett a versenyre.

     A döntőben nagyon izgalmas és szoros mérkőzésekre került sor.

     A sorrend a következő lett :

     1.helyezett : Csomor Ádám       Ipari Szakközépiskola Komárom

     2.helyezett : Pšenák Dávid        Pozsonyi úti Szakközépiskola Komárom /hazai versenyző/                                                                                    

     3.helyezett : Wurcezell Balázs  Ipari Szakközépiskola Komárom

      

     Lányok :

     1.helyezett : Szelíd Dóra              Selye János Gimnázium Komárom                                                                                                                                   

     2.helyezett : Polák Éva                 Selye János Gimnázium Komárom                                                                                                                                  

     3.helyezett : Židekova Angelika  Gymnázium Ľ.J. Šuleka  Komárno

     A győztesek érmeket , oklevelet , és édesség csomagot kaptak a bajnokok pedig még egy kupát is.

     A verseny támogatója a kamocsai Labancz Gyula magán vállalkozó volt.

     A győzteseknek gratulálunk!

      

     Szervező : Száraz István


      

     Regionálne kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu

      

     Regionálne kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu sa konalo dňa 20.02.2013 na   Základnej škole Ul. Eötvösa v  Komárne.

     Súťaž pozostávala z viacerých vekových kategórií. Naši traja žiaci boli zaradení do IV. kategórie.

     Umiestnenie našich žiakov je nasledovné:

     Dóra Lajosová z   I.AM triedy   získala  bronzové  hodnotenie

     Ádám  Horváth zo IV.BM triedy získal   strieborné hodnotenie

     Auszten Csaba   z  III.BM triedy získal   zlaté hodnotenie a postupuje do ďalšieho kola súťaže                   

      

     Žiakov pripravila :    Mgr. Kristína Tanóczkyová, učiteľka maďarského jazyka a literatúry  


      

     Dejepisná olympiáda

     Dňa 29. januára 2013 sa na našej škole uskutočnila dejepisná olympiáda,  ktorej sa zúčastnili žiaci II.A, II. BM a I.AM triedy. Súťažili v nasledovných tematických okruhoch:

     1 Egypt a Mezopotámia

     2 Stredoveké Uhorsko

     3 Humanizmus a renesancia

     4 Prvá svetová vojna

     Na 1. mieste sa umiestnil Śtefan Csatlós ktorý z možných 40 bodov získal 32.

     Na 2. mieste sa umiestnil Jaroslav Medveď, ktorý získal 31 bodov.

     Na 3. mieste sa umiestnil Roland Kelko s 26 bodmi.

     Všetci  sú žiakmi II.A triedy.

     Gratulujeme!

                         PhDr. Edita Andrusková


      

     Majstrovstvá okresu v hádzanej

     Dňa 16.1.2013 sa v Imeli uskutočnili MO chlapcov SŠ v hádzanej. Naše omladené družstvo hralo v skupine B spolu so školami SOŠ  Budovaťelská KN, Gymnázium H.Selyeho KN  a SPŠ KN.  Naši žiaci skončili v B skupine na štvrtom (4)mieste a nepostúpili do finále MO. 

                                                                                                                                              Učiteľ TV:         Tibor Vrečič

      

     Olympiáda ľudských práv

     Dňa 20.12.2012 sa konalo školské kolo OĽP. Pozostávalo z riešenia úloh testu a vyjadrenia názoru na otázku súvisiacu s právami z oblasti používania štátneho jazyka na území SR.

     Najúspešnejším riešiteľom, ktorý postupuje do ďalšieho kola je Jaromír Medveď z II. A.


      

     Pravopisná Superstar

     Dňa 19.12.2012 sa konalo školské kolo pravopisnej súťaže. Svoje vedomosti o slovenskom pravopise si malo možnosť zmerať 18 žiakov našej školy. Poradie najlepších v školskom roku 2012 – 2013 obsadili:

     1.      1.  miesto:  Ondrej Muržic      -   III.A

     2.      2.  miesto:  Roland Bartík       -  II.NA

     3.      3.  miesto:  Vladimír Švihla      -  III.A


      

     Stolnotenisový turnaj žiakov základných škôl - Alapiskolás asztalitenisz verseny

      

     Dňa 14.12.2012. sme usporiadali na našej škole stolnotenisový turnaj pre základné školy. Na turnaj bolo prihlásených 39 chlapcov a 27 dievčat. Vo finále boli veľmi tesné výsledky. Umiestnenie bolo nasledovné :

     Chlapci:

     1.miesto : Turner Kevin    -  ZŠ Pohraničná Komárno

     2.miesto : Kajtár Nicolas   - ZŠ Marcelová

     3.miesto : Szabó Milan     -   ZŠ Dulovce

      

     Dievčatá :

     1.miesto : Kurczová Anna   -   ZŠ Marcelová  

     2.miesto : Laczkó Dóra        -   ZŠ Strekov

     3.miesto : Kurczová Mária   -  ZŠ Marcelová

      

     Víťazi obdržali: diplomy, medaily a balík so sladkosťami.  Víťazom gratulujeme!

     Organizátor : Ing. Száraz István

     2012.12.14 – én rendeztünk az iskolánkon asztalitenisz tornát az alapiskolások részére

     A versenyre 39 fiú és 27 lány jelentkeztt. A döntőben nagyon izgalmas és szoros mérkőzésekre került sor.

     A sorrend a következő lett :

     Fiúk:

     1.helyezett : Turner Kevin    -  ZŠ Pohraničná Komárno

     2.helyezett : Kajtár Nicolas   - AI Marcelová

     3.helyezett : Szabó Milan     -  Dulovcei AI

      

     Lányok :

     1.helyezett : Kurczová Anna         AI Marcelová

     2.helyezett : Laczkó Dóra              AI Kürt

     3.helyezett : Kurczová Mária        AI Marcelová

      

     A győztesek érmeket , oklevelet és édesség csomagot kaptak. A győzteseknek gratulálunk!

      

     Szervező : Ing.Száraz István

      

      

      


      

     Olympiáda v nemeckom jazyku

      

     Dňa 13.12.2012 sa na našej škole uskutočnila už tradičná olympiáda  nemeckého jazyka.

     Olympiády sa zúčastnilo 19 žiakov z tried: I. AM, I. NBM, II.BM, III.A a III.BM. Počas súťaže žiaci mali riešiť  test /počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test/.

     Po prvom kole úspešní riešitelia testu postúpili do druhého kola, v ktorom mali opísať obrázok a voľne hovoriť o danej téme. Žiaci v druhom kole preukázali výborné znalosti a rečové zručnosti. Dozor vykonávali: Mgr. Ágnes Nagy a Mgr. Edit Kecskés

     Výsledok olympiády je nasledovný:

     1.       1. miesto  :       Ervin Mészáros / III.A/

     2.       2. miesto:         Csaba Tóth /III.BM/

     3.       3. miesto:        Gábor Trencsik /I.AM/

     Ervin Mészáros postupuje do obvodného kola súťaže.

     Víťazov sme odmenili sladkosťami a diplomom.

     Organizátormi súťaže boli vyučujúce nemeckého jazyka: Mgr. Ágnes Nagy a Mgr. Edit Kecskés


      

     Olympiáda v anglickom jazyku

      

     Dňa 12.12.2012 Na školskom kole Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo osem žiakov.                                       

     Zoznam súťažiacich žiakov:

     1. Muržic Ondrej  IV.A

     2.  Molnár Ádám    III.BM            

     3. Dávid Tibor  II.BM

     4. Kosdi Dániel  II.BM

     5. Švihla Vladimír  III.A

     6. Gubien Tomáš  III.A

     7.Horváth Ádám IV.BM

     8.Tóth Csaba  III.BM

      Po vykonaní písomnej a ústnej časti súťaže boli vyhodnotené ich výsledky.

     1. miesto získal Muržic Ondrej s počtom bodov 60

     2. miesto získal Molnár Ádám  s počtom bodov 58

     3. miesto získal Dávid Tibor s počtom bodov 55.


      

     Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov SŠ

     V decembri sa konali MO vo futsale žiakov SŠ.

     Usporiadateľom MO bola v dňoch 4., 5. 6. decembra 2012 domáca škola SOŠ – SZKI Komárno v telocvični na Bratislavskej ceste.

      Z 10 prihlásených škôl sme skončili štvrtý. Finále sa hralo v mestskej športovej hale, kde nakoniec opäť zvíťazilo Gymnázium J. Ľ Šuleka Komárno, pred SOŠ Budovateľská a SPŠ stavebná Hurbanovo. Finálovú štvorku uzatvorila „domáca“ SOŠ – SZKI.

      

      

      

      

      

     Zodpovedný za organizáciu: Tibor Vrečič – učiteľ telesnej výchovy


      

     Celoslovenská súťaž „ EXPERT 2012“

     Dňa 5.12.2012 na prvých dvoch vyučovacích hodinách prebehla celoplošne na všetkých stredných školách Slovenska súťaž Expert 2012, do ktorej sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Súťažiaci si tento rok mohli vybrať dve ľubovoľné témy z nasledujúcich okruhov : Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody, Svetobežník a Hovoríš po anglicky?

     Súťažilo 10 študentov vo dvoch kategóriách. Na vypracovanie úloh mali čistý čas 60 minút. Úlohy sa budú vyhodnocovať centrálne organizátormi súťaže. Výsledky nám budú zaslané v mesiaci január 2013.

     Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová


      

     Školská matematická súťaž „ Najlepší matematik“ 1.-2.ročník

      

     Dňa 29.11.2012 prebehla na našej škole matematická súťaž, na ktorej sa zúčastnili študenti 1. a  2. ročníka študijných a učebných odborov a 1. ročníka nadstavbového štúdia.

     Žiaci riešili 6 zaujímavých logických úloh, na ktoré mohli získať maximálne 19 bodov. Poradie prvých troch najúspešnejších matematikov školy v tejto kategórii je nasledovné :

     1. Tamás Lacza II. BM

     2. Dominik Juhász I.BM

     3. Attila Családi Simon II.BM

         Máté Tárnok I.AM

     Organizátorkami súťaže boli : Mgr. Erika Csintalan a Mgr. Angela Harisová

      


      

     Majstrovstvá školy v stolnom tenise - Asztalitenisz iskolai bajnokság

      

     Dňa 16.11.2012 sa uskutočnilo majstrovstvá školy v stolnom tenise.

     Na turnaj sa prihlásilo 26 žiakov. Konečný výsledok je nasledovný :

     1.miesto :    Pšenák Dávid         II.NA

     2.miesto :    Lakatos István      III.DM

     3.miesto :    Dávid Károly         II.CM

     Žiaci na prvých troch miestach dostali medaily a diplomy, majster školy navyše aj pohár.

     Okrem ocenenia finalisti obdržali aj balíček so sladkosťami, ktoré im venoval rada rodičov. Víťazom gratulujeme.

     Organizátor turnaja: Ing. István Száraz

      

     2012.november 16. – án rendeztük meg az asztalitenisz bajnokságot, amelyre 26 diák jelentkezett. A végső sorrend a következő lett:

     1. hely  :   Pšenák Dávid          II.NA           

     2. hely :    Lakatos István       III.DM

     3. hely :    Dávid Károly          II.CM

     Az első három helyezett oklevelet és érmet kapott, illetve az iskolabajnok még egy kupát is. A felsorolt díjakon kívül a döntősök a szülői szövetség ajándékcsomagját is átvehették. A helyezetteknek gratulálunk !

     Szervező : Ing. Száraz István

      


      

     XIV. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve

      

     Každý rok na jeseň na našej škole prebieha súťaž ZENIT v strojárstve. Tentoraz sa školské kolo (už XIV. ročník) súťaže ZENIT uskutočnilo 13. a 14. 11. 2012.

     Táto súťaž je vždy rozdelená na dve časti:

     Prvá časť je zameraná na teoretické vedomosti, zahŕňa teda otázky zo strojárskej technológie, technického kreslenia, mechaniky a strojárskej konštrukcie. Žiaci v danom časovom limite riešia testy, a vypracujú pracovný postup výrobku podľa výrobného výkresu.

     Druhá časť súťaže je zameraná na praktickú časť. Žiaci majú na základe výrobného výkresu vyhotoviť súčiastku v danom časovom limite. Hodnotí  sa presnosť výroby, kvalita povrchu, ako aj dodržanie bezpečnosti práce.

     Tento školský rok sa súťaže Zenit v strojárstve zúčastnili študenti z triedy III.BM a III.DM.

     Súťaž pripravili a na jej priebeh dohliadali:

     Ing. Alexander Kányai – trieda III.BM sekcia mstz – vedomostný test

     Alexander Zachar – praktická časť – strojová výroba súčiastky

     Ing. Ladislav Molnár – trieda III.DM sekcia sm – vedomostný test

     István Kiss - praktická časť – strojová výroba súčiastky

     Výsledky súťaže sú nasledovné:

     III. BM – mstz                                                                          Názov: Dostička

         Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     celkom

     Konečné poradie

        Auszten Csaba

     16

     6

     80

     102

     3

        Bogár Ákos

     30

     10

     55

     95

     5

        Czirák Erik

     26

     15

     90

     131

     1

        Černý Ivan

     14

     1

     40

     55

     6

        Mihalik Márk

     18

     0

     30

     48

     7

        Molnár Ádám

     -

     -

     -

     -

     -

        Nagy Balázs

     -

     -

     -

     -

     -

        Rácz Elemír

     -

     -

     -

     -

     -

        Tóth Csaba

     24

     15

     90

     129

     2

        Horváth Péter

     10

     1

     85

     96

     4

      

       III. DM – sm                                                                                        Názov: Dostička

        Meno žiaka

     Počet bodov

     test

     Počet bodov

     postup

     Počet bodov

     prakt. časti

     Počet bodov

     celkom

     Konečné poradie

        Csóka Attila

     -

     -

     -

     -

     -

        Halász Imre

     38

     14

     100

     152

     1

        Lakatos István

     38

     14

     75

     127

     3

        Nyilas Róbert

     38

     10

     45

     103

     4

        Ružička Zoltán

     36

     16

     95

     147

     2

      

      


      


      

     Návšteva výstavy „Mladý tvorca 2013“

      

     V Nitre na výstavisku Agrokomplex sa každoročne usporiada výstava prác žiakov stredných odborných škôl.

     Výstavu „Mladý tvorca 2013“ sme navštívili dňa 18.4.2013 so žiakmi z tried I.AM, II.A a II. BM. Prezreli sme si výrobky vystavovateľov odborných škôl z celého Slovenska. O výrobky bol zo strany verejnosti veľký záujem, niektoré z nich boli ponúknuté aj na predaj.

     V areáli výstaviska sa konala aj výstava kvetov Gardenia 2013, ktorú sme tiež navštívili.

      

     Organizátorka:Mgr. Angela Harisová

     Pedagogický dozor: Mgr. Kristína Tanóczkyová

      

      

     Študentská kvapka krvi - Véradás

      

     Žiaci našej školy sa zúčastnili dobrovoľného darovania krvi na transfúznej stanici v Komárne. Koordinátorka akcie bola Ing. Katarína Baloghová.

     Az iskola diákjai önkéntes véradáson vettek részt a komáromi transzfúziós állomáson. A véradás szervezője Ing. Balogh Katalin volt.


      

     „Vyčistime si Komárno“

      

     Deň Zeme si pripomíname každoročne 22. apríla. Aj v tomto roku sme sa - ako všetky školy nášho mesta - zapojili do aktivity usporiadanej pri tejto príležitosti.

     Žiaci  prvých ročníkov nastúpili 25. apríla 2013 o 8:05 na inštruktáž, kde sa dozvedeli, ktorý úsek nášho mesta budú mať za úlohu očistiť od poodhadzovaných smetí. Práca  troch skupín prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov až do 11:30.

     Žiaci vyzbierali nábrežnú časť Alžbetinho ostrova v okolí cyklistickej dráhy, okolie železničného mosta a Jedlikovu ulicu. Vďaka patrí všetkým prvákom, ktorí vykonali kus záslužnej práce a prispeli k tomu, aby sme sa nemuseli ani za okolie našej školy hanbiť. 

     Ďakujeme!

      


      

     Divadelné  predstavenie GIMISZ

     Dňa 30. januára 2013 sa žiaci našej školy  zúčastnili divadelného predstavenia študentov Gymnázia Hansa Selyeho v MsKS. Amatérsky divadelný krúžok GIMISZ predniesol hru Williama Shakespeara -  Márnej lásky snaha. Komediálna hra obsahovala zábavné muzikálne prvky, ktoré mali úspech u obecenstva. Pozitívom divadelného predstavenia bolo to, že sa naši žiaci mohli oboznámiť s tvorbou Shakespeara a zároveň mohli oceniť hru v podaní svojich rovesníkov.

     Organizovala:  Ildikó Szabó


      

     Stužková slávnosť - Szalagavató ünnepség

                                                                                                                                                                                                                       Dňa 8.decembra 2012 sa konala stužková slávnosť tried IV.A, IV.BM, II.NA, II.NBM.

     2012 december 8.-án került megrendezésre iskolánk szalagavatói ünnepsége a IV.A, IV.BM, II.NA és II.NBM osztályok részére.  

      


      

     6.december 2012 - Mikuláš na škole

       

        


      

      

     Návšteva hlavného mesta SR spojená s prehliadkou aktuálnej výstavy

      

     5.12.2012 sa triedy III. A a II.NA zúčastnili exkurzie po historických pamätihodnostiach hlavného mesta a navštívili aj kultúrne podujatie - aktuálnu výstavu v bratislavskej Inchebe. Pedagogický dozor robili triedne učiteľky: Zuzana Farkašová a Elena Szabóová.

      

      


      

     Exkurzia do Hviezdárne v Hurbanove

      

          Dňa 28.11.2012 sa 45 žiakov z tried I.AM, II.A a II. BM, zúčastnilo exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie nám porozprával o histórii Hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúce. Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre a planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonistiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala najmä návšteva planetária, kde na umelej oblohe nám premietli planéty, súhvezdia, fázy mesiaca, vysvetili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

          Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Ágnes Nagy a Mgr. Kristína Tanóczkyová                                                  

      


      

     Deň študentov 2012   - III.A a I.NA

      

          Dňa 16.11.2012 sa žiaci tried III.A  a I.NA vybrali spolu s triednymi  učiteľkami osláviť Deň študentov do mesta Komárna, presnejšie -  prebrázdiť miestne múzeá a zistiť, čo je v nich nového. Začali sme na Klapkovom námestí, kde sme si pozreli spoločný masový tanec študentov – bolo 9:00, stredoškoláci zaplnili tretinu námestia a pod vedením precvičujúceho predviedli spoločnú tanečnú choreografiu. Zaujímavý zážitok!

          Potom sme prešli Európskym námestím a vošli do budovy Mestského múzea, kde sme si pozreli celú expozíciu. Pokračovali sme do ďalšej časti múzea a knižnice, aby sme si tu prezreli obrazy starých miestnych majstrov maliarov a prírodovednú expozíciu vtáctva žijúceho v našej oblasti. Potom sme si prezreli moderné diela v galérii hlavnej budovy Podunajského múzea. A nakoniec sme oddychovali po trojhodinovej exkurzii v obrazárni múzea pred bojovými výjavmi rekordne veľkého plátna (6x4,5m) majstra Festiho.


      

     Vrchnáky z vody SAGUARO – Súťaž - SAGUARO kupak gyűjtés  – LIDL verseny

      

     V októbri sa 35 žiakov z tried II.NBM, IV. BM, II. A, I. AM zapojilo do súťaže „SAGUARO – voda pre stromy“, ktorú  vyhlásilo vedenie  siete hypermarketov Lidl, v zbieraní vrchnákov z minerálnych a pramenitých vôd značky SAGUARO. Źiakom sa podarilo úspešne vyzbierať celkom 16,67 kg, približne 4000 kusov vrchnákov SAGUARO.

     Podmienky súťaže boli nasledovné : Účastníci mali za úlohu zbierať viečka všetkých druhov vody SAGUARO, ktorá sa predáva v predajniach LIDL a potom ich najneskôr do 21.10.2012, do 24.00 hod. doručiť do sídla organizátora rádia EUROPA 2 v Bratislave. Rozhodujúcim parametrom pre výhru bola hmotnosť doručeného balíčka, t.j. víťazom sa stala trieda,  ktorá nazbierala viečka vody SAGUARO s najväčšou hmotnosťou.

     Počet pozbieraných vrchnákov nám síce nepostačil na obsadenie niektorého z prvých piatich miest, ale všetci žiaci a učitelia, ktorí sa do súťaže zapojili sa touto netradičnou formou pričinili k obnove prírody, výsadbe mladých stromov vo Vysokých Tatrách.

     Organizátori: Ing. Vízváry Zoltán, Mgr. Kristína Tanóczkyová, Mgr. Angela Harisová, Ing. Judita Wagnerová

     2012.10. 20-án az iskolánkból 35 tanuló a II. NBM, IV.BM, II. A,  I.AM osztályokból egész pontosan 16,67 kg, kb.: 4000 darab SAGUARO kupakot gyűjtött össze sikeresen. A versenyt a LIDL üzlethálózat hirdette meg.

     Feltételek: A verseny résztvevőinek minél több SAGUARO kupakokat kell összegyűjteni, amelyek a Lidl üzletekben kaphatók, és azokat legkésőbb 2012. 10. 21-ig el kell juttatni a pozsonyi Európa 2 rádió épületébe. S a szerencsés nyertes pedig az az iskola, amely a legnagyobb súlyú, és legtöbb darab számú SAGUARO kupakot gyűjt.

     A mi iskolánk sajnos nem került be az 1.-5. helyezettek közé, de a versenyben résztvevők ezzel a gyűjtéssel anyagilag támogatták a Magas Tátra természeti övezetének a felújítását.

     Szervezők: Ing. Vízváry Zoltán, Mgr. Tanóczky Krisztina, Mgr. Haris Angéla, Ing. Wagner Judit

      


      

      

     26.september – Európsky deň jazykov

      

     Škola: SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno

     Počet zapojených žiakov:  100

     Počet zapojených učiteľov:  8

      

     Charakter organizovaných podujatí:

     Zapojili sa všetci učitelia jazykov ( SJL, MJL, NEJ, ANJ) na 6.vyučovacej hodine, spolu 5 učiteľov. Každý učiteľ vniesol do vyučovacej hodiny myšlienku Dňa európskych jazykov, prispôsobil tému a aktivitu svojmu predmetu a vekovej kategórii žiakov.

     3 učitelia sa zúčastnili exkurzie so žiakmi v Bratislave.

     Aktivity boli nasledovné:

     I. aktivita –

     vyučovacia hodina  -    maďarský jazyk a literatúra

                                      -    téma: Dvojjazyčnosť ( dvojjazyčnosť na Slovensku, úradný,  alebo  

                                           materinský jazyk, jazyky v Európe)

                                          18 žiakov

      

        -  nemecký jazyk

        -  téma: Mapa Európy ( slepá mapa štátov Európy, priradenie názvu   

           štátu, úradného jazyka, vlajky, vytvorenie pohľadnice s 3-jazyčným

           textom pre EU )

     12 žiakov

      

     -     slovenský jazyk a literatúra

     -     téma: EDJ ( prezentácia EDJ, pexeso v 5 jazykoch pripravili žiaci)

     10 žiakov

      

     II. aktivita –

     Návšteva hlavného mesta SR – Bratislavy ( prehliadka  pamätihodností mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalská brána, Reduta, Stará radnica, Slovenské národné divadlo, Nový most.  Názvy pamätihodností po anglicky a po nemecky, hľadanie cudzojazyčné nadpisy, ktoré sa  prekladali do slovenčiny. Večer  divadelné predstavenie v Slovenskom národnom divadle) 60 žiakov.

      

     Mgr. Mária Mocsiová - ZR


      

     Exkurzia do Bratislavy

      

     Z príležitosti Európskeho dňa jazykov sme si zvolili netradičný spôsob vyučovania. Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

     Na exkurzii sa zúčastnili žiaci z II.A, II. BM , III. BM triedy. Dozor vykonávali učiteľky: Mgr. Angela Harisová, Mgr. Nagy Ágnes a Ildikó Szabó. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most...Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky a po nemecky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny.

      

     Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia – Tančiareň v Slovenskom národnom divadle, ktorého témou bola história Bratislavy od 30-ich rokov až dodnes. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov,  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky a po nemecky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v cudzom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.