• Prvý ročník Technickej olympiády sa vydaril.

    • Prvý  ročník Technickej olympiády sa vydaril.

     Školská reforma a s ňou súvisiaci Štátny vzdelávací program ISCED 2 (ŠVP) významne zasiahli do vzdelávacieho systému v základných školách. Radikálne sa zmenil obsah aj rozsah predmetu Technická výchova, ktorého povinné vyučovanie ŠVP stanovil  po 0,5 hodiny týždenne v 7. ročníku a vo 8. ročníku, teda súhrnne 33 vyučovacích hodín za celé štúdium. Len v ojedinelých prípadoch základné školy využili voliteľné hodiny na rozšírenie vyučovania predmetu Technika nad rámec povinného vyučovania.

     Štátnym vzdelávacím programom stanovený rozsah vyučovacích hodín predmetu Technika nemôže byť na podporu technického vzdelávania postačujúci, ba naopak, bude významne prispievať k ešte väčšiemu nezáujmu o technické vzdelanie v učebných a študijných odboroch stredných škôl.

     V súvislosti s veľmi vážnymi nedostatkami vo vyučovaní predmetu Technika súvisiacimi so zlým  stavom objektov a priestorov nevyhnutých na seriózne vyučovanie, ich nedostatočným materiálno-technickým vybavením a vysokým podielom nekvalifikovaného vyučovania predmetu je zrejmé, že v nasledujúcich rokoch bude Technická olympiáda – predmetová olympiáda v Technike pre žiakov základných škôl azda jedinou reálnou možnosťou na podnietenie a podporovanie záujmu žiakov o techniku a ich orientovanie na štúdium učebných a študijných odborov stredných škôl s technickým zameraním.

     V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnil prvý ročník Technickej olympiády.  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

     a)kategória A - dvojice žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií,

     b)kategória B -žiaci 5., 6. a 7. ročníka základných škôl a 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií.

      

     V oboch kategóriách mala súťaž dve časti: prvou úlohou bolo vypracovanie vedomostného testu a druhou úlohou bolo vyriešenie praktickej úlohy. Obsah vedomostných testov  bol v súlade s vedomosťami, ktoré žiaci získali počas štúdia na základnej škole, ale aj počas záujmovej činnosti. Súťažné úlohy predpokladali základné zručnosti na prácu s bežnými technickými materiálmi a stavebnicami a predpokladali istú dávku technickej invencie, akú možno od žiakov v tomto veku očakávať.

     Školské kolá súťaž nemala, lebo na ich vykonanie väčšina základných škôl nemá vhodné podmienky. Obvodné kolá súťaže sa uskutočnili 11. novembra 2010 a zúčastnilo sa ich 1219 súťažiacich zo 153 základných škôl zo 46 okresov Slovenska. Krajské kolá súťaže sa uskutočnili 4. februára 2011 a zúčastnilo sa ich 124 súťažiacich. Usporiadateľmi obvodných a krajských kôl boli stredné a základné školy a centrá voľného času. Celoštátne kolo súťaže sa uskutočnilo 7. a 8. apríla 2011 v Spojenej škole na Ulici Červenej armády 25 v Martine a zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich - víťazov krajských kôl v kategórii A. Sprievodným podujatím všetkých kôl prvého ročníka Technickej olympiády boli semináre venované problematike vyučovania predmetu Technika.

     Výsledky celoštátneho kola Technickej olympiády:

     1. miesto: Kamil Dunaj, Štefan Karľa, Cirkevná spojená škola, Švermova ul.10, Snina,

     2. miesto: Jozef Maťovčík, Juraj Veselovský, Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

     3. miesto: Matej Hanulík, Tomáš Kostka, Základná škola, Stred 41/1, Považská Bystrica

      

     Zapojenie stredných škôl technického zamerania do súťaže Technická olympiáda má mimoriadne veľký význam práve v súvislosti s podnecovaním a podporovaním záujmu žiakov o techniku a ich orientovaním na štúdium učebných a študijných odborov stredných škôl s technickým zameraním. V programoch a aktivitách sprevádzajúcich súťaže Technickej olympiády žiaci základných škôl získali informácie o možnostiach štúdia v týchto stredných školách.

     Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na prvom ročníku Technickej olympiády podieľali.

      

     Celoštátne kolo Technickej olympiády finančnými a vecnými darmi podporili:

     Nadácia pre vzdelávanie a ekológiu SOPK

     Asociácia zamestnávateľských zväzov

     SAG ELV Slovensko

     Dr.Oetker

      

     Ing.Augustín Ondrejkovič

     člen Slovenskej komisie Technickej olympiády

     Obrázky