• Environmentálna výchova - Környezeti nevelés

    • Plán environmentálnej výchovy na školský rok 2020/2021

      

     Plán vychádza z kapitoly publikovanej v POP na  školský rok 2020/2021 –

     Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova, kde sa okrem iného  uvádza, že:

     1. Školám sa odporúča:

     a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,

     b) zvyšovať povedomie detí a žiakov a bližšie ich oboznamovať o Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, schválenej na pôde OSN, a jej 17-tich cieľoch v súvislosti s riešením aktuálnych otázok a jej implementáciou na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni,

      c) využiť pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu „Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta“ pod názvom „Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní“, ktorý ponúka prehľad vybraných aktivizujúcich metód výučby, metodické odporúčania a praktické ukážky, ktoré môžu školy využívať ako 19 pomôcku pri uplatňovaní globálneho prístupu vo vyučovaní. Zverejnené sú na: http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacieodborneinformacie/metodiky,

     d) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,

      e) zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania,

      f) využiť informácie, podporné materiály (videometodiky a publikácie) na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk (v časti: projekt PRAKTIK/Metodický portál).

     2. Odporúča sa rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.

     3. Pedagógom a koordinátorom environmentálnej výchovy sa odporúča využiť v rámci zavádzania environmentálnej výchovy do iŠkVP metodický materiál „Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy do iŠkVP“, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k uplatňovaniu tejto prierezovej témy v edukačnom procese a pri vyučovaní voliteľného predmetu environmentálny výchova. Materiál je dostupný na: http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/.

     4. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.

      5. Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodných environmentálnych programov Nadácie pre environmentálnu výchovu (www.fee.global) EcoSchools/Zelená škola (www.zelenaskola.sk) a Mladí reportéri pre životné prostredie (www.mladireporteri.sk) v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

     6. Podľa možností školy sa odporúča vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy.

     7. Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním.

     8. Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym 20 hodnotám sa školám odporúča venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu. Uvedené témy sa odporúča zaradiť aj do školských novín a časopisov na všetkých stupňoch škôl, zabezpečiť ich medzinárodné elektronické prepojenie s využitím ponúkaných technických vymožeností.

     9. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy. Podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.

      10. Využiť možnosť dobrovoľne sa zapojiť do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu v rámci podpory zapájania žiakov do dobrovoľníckych aktivít a výchovy k ich záujmu o svoje okolie a svet (www.dofe.sk).

     September:

     • Oboznámiť sa s úlohami, ktoré vyplývajú z POP na šk. rok 2020/2021.
     • Vypracovať plán environmentálnej výchovy na školský rok 2020/2021.
     • Informovať prostredníctvom posteru kampane a informačného letáku o cieľoch Európskeho týždňa mobility 16. 9. - 22. 9. 2020. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, prepraviť sa často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla. 
     • Pri príležitosti    
     • Svetového dňa za zachovanie ozónovej vrstvy (16.09.2020)
     • Svetového dňa bez áut (22.09.2020)
     • Svetového dňa riek (25.09.2020)
     • Svetového dňa zdravého životného prostredia (26.09.2020)

     podnietiť diskusiu na TH o stave životného prostredia, v ktorom žijeme.

     • Propagovať možnosť zúčastniť sa odborného sympózia organizovaného Podunajským múzeom v Komárne.
     • Fotografická súťaž REDISCOVER Nature na európskej úrovni, ktorú organizuje európska agentúra životného prostredia. Koordinátorka informuje o súťaži a spolupráce majsterku Ing. Kissovú Katarínu a majstra Fóti Dávida, ktorí študentov navodia na tému ohľadom práce na súťaž. Témy: 1. Detailné zábery prírody, 2. Príroda pred dverami, 3. Pohľad do ďaleka. Súťaž prebieha do 30. septembra.
     • Upracme Slovensko – Svetový čistiaci deň 2020 – Koordinátorka zrealizuje vyčistenie areálu školy.
     • Aktualizovanie nástenky environmentálnej výchovy.

     Október

     • Zrealizovať besedu s organizáciou KompAkt Komárno  na tému O dôležitosti separovania odpadov“.
     • Pri príležitosti:           
     • Medzinárodného dňa ľudských sídiel (01.10.2020) 
     • Svetového dňa ochrany zvierat - starostlivosť o zvieratá (04.10.2020)
     • Svetového týždňa dažďových lesov (12.10.2020 – 18.10.2020)

     prostredníctvom vývesky na nástenke podnietiť diskusiu na hodinách ETV a na TH o aktuálnych otázkach prírodného prostredia života ľudí.

     • Envirospektrum – fotografická súťaž. Koordinátorka informuje o súťaži a spolupráce majsterku Ing. Kissovú Katarínu a majstra Fóti Dávida, ktorí študentov navodia na tému ohľadom práce na súťaž.
     • Aktualizovanie nástenky environmentálnej výchovy.
     • Návšteva Podunajského Múzea - prírodovedná výstava: Príroda Podunajska

     November

     • Pri príležitosti Svetový deň vegánov 1.11.2020 zrealizovať konanie besedy  s majiteľkou kaviarne Rustic - Vegan Cafe & Shop. Téma: „Kto je vegán a prečo to robí?
     • Zrealizovať konanie besedy s pracovníkmi OZ Maximilián Hell Slovensko  na tému – Ponitrie.
     • Informovať prostredníctvom nástenky a na TH o možnosti dobrovoľne sa zapojiť do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu v rámci podpory zapájania žiakov do dobrovoľníckych aktivít a výchovy k ich záujmu o svoje okolie a svet (www.dofe.sk).
     • Adoptuj si stromček! - V rámci boja proti klimatickým zmenám sa k projektu 480 – Adoptuj si stromček! pripojí aj naša škola. Cieľom programu je zasadiť v meste čo najviac stromov.
     • ZELENÝ SVET 2020: medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti. Koordinátorka informuje o súťaži a spolupráce majsterku Ing. Kissovú Katarínu a majstra Fóti Dávida, ktorí študentov navodia na tému ohľadom práce na súťaž.
     • Aktualizovanie nástenky environmentálnej výchovy.

     December

     • Propagovať žiacku súťaž - Vytvor leták! - na podporu a kontrolu separovania odpadov, ktorý bude informovať o správnom separovaní do zberných nádob v priestoroch našej školy.
     • Vianočná zbierka pre útulok Dunajka - Študenti odboru GDM vytvoria plagát o zbierke. Koordinátorka propaguje akciu, a po skončení zbierky zoberie do útulku dary.
     • Aktualizovanie nástenky environmentálnej výchovy.

     Január

     • Študenti odboru stolár  pripravia  kŕmidlá pre vtáky, kde im budú dávať v potrebnom čase krmivo.
     • Informačná nástenka na tému: Poznávanie rastlín a živočíchov v regióne, chránené rastliny a živočíchy na území SR, negatívne zásahy človeka do prírody. Sledovanie videofilmov s tematikou ochrany zvierat na triednických hodinách.
     • Koordinátorka zrealizuje súťaž z dopravnej geografie, medzi témam budú aj environmentálne témy napr. Globálne a environmentálne problémy Zeme. Cieľ súťaže: viesť žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta, viesť žiakov ku komplexnému pohľadu na prírodu a ľudskú spoločnosť, pestovať v nich zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe.

     Február

     • Pri príležitosti
     • Svetového dňa mokradí – 02.02.2020

     informovať prostredníctvom ENVIRO- nástenky o výskyte vzácnych území mokradí v našom regióne - Lándor.

     • Envirospektrum – fotografická súťaž. Koordinátorka informuje o súťaži a spolupráce majsterku Ing. Kissovú Katarínu a majstra Fóti Dávida, ktorí študentov navodia na tému ohľadom práce na súťaž.

     Marec

     • Koodinátorka pri príležitosti
     • Svetového dňa vody – 02.03.2020
     • Svetového dňa života vo voľnej prírode - 03.03.2020
     • Svetového dňa lesov - 21.03.2020

     odporúčal diskusiu na TH o zodpovednom prístupe k prírode, o stave lesných porastov na Slovensku .       

     Apríl

     • Zapojenie sa do aktuálnych aktivít súvisiacich so Svetovým dňom Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom mesta Komárno.
     • Pri príležitosti 
     • Svetového dňa zdravia (07.04.2020)    
     • Dňa Zeme (22.04.2020) 

     podnietiť diskusiu o zodpovednom prístupe k vlastnému zdraviu, o stave životného prostredia.

     • Vyhotoviť nástenku s hlavnou témou: Zdravý životný štýl
     • Exkurzia: Gúta Service v Kolárove. Poukázať študentom našej školy priebeh celej firmy  Gúta Service z ekonomického hľadiska a z environmentálneho hľadiska, ako prebieha separácia odpadu a celková práca vo firme.

     Máj

     • Propagovať na TH a na nástenke princípy Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.
     • Envirospektrum – fotografická súťaž. Koordinátorka informuje o súťaži a spolupráce majsterku Ing. Kissovú Katarínu a majstra Fóti Dávida, ktorí študentov navodia na tému ohľadom práce na súťaž.
     • Exkurzia: Gúta Service v Kolárove. Poukázať študentom našej školy priebeh celej firmy  Gúta Service z ekonomického hľadiska a z environmentálneho hľadiska, ako prebieha separácia odpadu a celková práca vo firme.
     • Pri príležitosti

      

     • Svetový deň včiel 20.05.2020

     Zrealizovať besedu s organizáciou Polgár včelárstvo o tom, prečo sú včely dôležité, ako ich môžeme chrániť.

     Jún

     • Zrealizovať vychádzku žiakov do areálu čističky odpadových vôd mesta Komárno.
     • Pri príležitosti 

     - Týždeň trvalo udržateľnej energie v EU

     podnietiť diskusiu o zodpovednému správaniu sa k trvalo udržateľnej energii v EU.

     • Vypracovať správu o priebehu naplánovaných aktivít  počas školského roka 2020-2021.

      

     Komárno, 14. 9. 2020                                                                           Mgr. Alexandra Büiová

                                                                                                                            koord. pre EV