• Nadstavbové štúdium (2 roky) - Felépítményi szakok (2 év)

    •  Študijné odbory, v ktorých otvárame nadstavbové štúdium v školskom roku 2020/2021!:

     Felépítményi képzésben nyíló szakok, amelyekben a 2020/2021-es tanévben is lehetőséget kínálunk a továbbképzésre!:

     6403 L Podnikanie v remeslách a službách - ipari - szolgáltatási vállalkozás

     2414 L strojárstvo - 04 podnikanie a služby - gépészet  - vállalkozás és szolgáltatások

      

     1.     Stiahnite si prosím nasledujúce tlačivo - Kérjük töltse le a: - Prihláška na stiahnutie

     Vyplňte prihlášku vo svojom počítači alebo paličkovým písmom - Töltse ki a jelentkezési lapot számítógépen vagy nyomtatott betűkkel,

     Takto vyplnenú prihlášku pošlite poštou na adresu školy  - A kitöltött jelentkezési lapot postai úton küldje a következő címre:

     Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno

     TERMÍN podania prihlášok je do 31. 05. 2020!

     2414 L
     strojárstvo - 04 podnikanie a služby gépészet  - 04 vállalkozás és szolgáltatások
     Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov obsluhy klasických, ale aj programovaných strojov a strojárskych zariadení, diagnostikovanie a  odstraňovanie porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravil žiaka aj na štúdium na vysokých školách strojárskeho zamerania. Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Má potrebné znalosti zo základov informatiky, kladie sa dôraz na samostatnosť v získavaní a spracovaní informácií a ich tvorivé zužitkovanie v odbornej praxi. A tanulmányi szak végzős hallgatója képes középfokú műszaki – gazdasági dolgozói tevékenységek elvégzésére, valamint klasszikus és programozott gépek és berendezések kezelésére, a bonyolultabb gépek és berendezések hibáinak feltárására és a hibák elhárítására. Továbbá ez a tanulmányi szak felkészítette a diákokat gépészeti szakirányú főiskolai tanulmányok folytatására is. A tanulmányi szak végzőse képes önálló munkavégzésre, rendszeres önképzésre, cégen belüli munkacsoportok vezetésére és a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után magánvállalkozóként dolgozni. Megfelelő informatikai alapismeretekkel rendelkezik, képes önálló információszerzésre, azok feldolgozására és a szakmai gyakorlaton belüli aktív felhasználásukra.
     Na tento študijný odbor nadstavbového štúdia sa môžu prihlásiť absolventi uvedených profesií vo vyhláške o stredných školách :

      VYHLÁŠKA 64/2015 Z. z. príloha č. 3

     Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
     z 24. marca 2015
     o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

     Prihláška na stiahnutie: