• Enviromentálna výchova

    • Plán environmentálnej výchovy na školský rok 2019/2020

      

     Plán vychádza z kapitoly publikovanej v POP na  školský rok 2019/2020 –

     Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova, kde sa okrem iného  uvádza, že:

     1. Školám sa odporúča:

     a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,

     b) zvyšovať povedomie detí a žiakov a bližšie ich oboznamovať o Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, schválenej na pôde OSN, a jej 17-tich cieľoch v súvislosti s riešením aktuálnych otázok a jej implementáciou na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni,

      c) využiť pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu „Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta“ pod názvom „Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní“, ktorý ponúka prehľad vybraných aktivizujúcich metód výučby, metodické odporúčania a praktické ukážky, ktoré môžu školy využívať ako 19 pomôcku pri uplatňovaní globálneho prístupu vo vyučovaní. Zverejnené sú na: http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacieodborneinformacie/metodiky,

     d) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,

      e) zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania,

      f) využiť informácie, podporné materiály (videometodiky a publikácie) na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk (v časti: projekt PRAKTIK/Metodický portál).

     2. Odporúča sa rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.

     3. Pedagógom a koordinátorom environmentálnej výchovy sa odporúča využiť v rámci zavádzania environmentálnej výchovy do ŠkVP metodický materiál „Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy do ŠkVP“, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k uplatňovaniu tejto prierezovej témy v edukačnom procese a pri vyučovaní voliteľného predmetu environmentálny výchova. Materiál je dostupný na: http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/.

     4. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.

      5. Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodných environmentálnych programov Nadácie pre environmentálnu výchovu (www.fee.global) EcoSchools/Zelená škola (www.zelenaskola.sk) a Mladí reportéri pre životné prostredie (www.mladireporteri.sk) v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

     6. Podľa možností školy sa odporúča vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy.

     7. Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním.

     8. Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym 20 hodnotám sa školám odporúča venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu. Uvedené témy sa odporúča zaradiť aj do školských novín a časopisov na všetkých stupňoch škôl, zabezpečiť ich medzinárodné elektronické prepojenie s využitím ponúkaných technických vymožeností.

     9. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy. Podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.

      10. Využiť možnosť dobrovoľne sa zapojiť do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu v rámci podpory zapájania žiakov do dobrovoľníckych aktivít a výchovy k ich záujmu o svoje okolie a svet (www.dofe.sk).

      

     September:

     -Oboznámiť sa s úlohami, ktoré vyplývajú z POP na šk. rok 2019/2020.

     -Vypracovať plán environmentálnej výchovy na školský rok 2019/2020.

     -Informovať prostredníctvom posteru kampane a informačného letáku o cieľoch Európskeho týždňa mobility 16. 9. - 22. 9. 2019, ktorý sa v tomto roku nesie v znamení motta „Kombinuj a choď!“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, prepraviť sa často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla. 

     -Pri príležitosti     Svetového dňa za zachovanie ozónovej vrstvy               – 16. 9. 

                                Svetového dňa bez áut                                                       – 22. 9.

                                Svetového dňa riek                                                              – 25. 9.

                                Svetového dňa zdravého životného prostredia                  – 26. 9.

     podnietiť diskusiu na TH o stave životného prostredia, v ktorom žijeme.

     -Propagovať možnosť zúčastniť sa odborného sympózia organizovaného Podunajským múzeom v Komárne.

     -GREEN DAY zábavno-náučný festival pre žiakov stredných škôl - 27.9.2019

      

     Október:

     -Zrealizovať besedu s Ing. Patusom z Komunálneho odboru mesta Komárno na tému Separovanie odpadov a ich odvoz v rámci mesta Komárno a okolia (predbežne dohodnuté na prvú dekádu mesiaca).

     -Pri príležitosti:          Medzinárodného dňa ľudských sídiel                       - 1. 10.     

                                         Svetového týždňa dažďových lesov                          - 12. 10. – 18. 10. prostredníctvom vývesky na nástenke podnietiť diskusiu na hodinách ETV a na TH o aktuálnych otázkach prírodného prostredia života ľudí.

     -Zber použitých batérií

      

     November:

     -Pri príležitosti Svetový deň vegánov 1.11.2019 – zrealizovať konanie besedy  s majiteľkou kaviarne Rustic - Vegan Cafe & Shop

     -Zrealizovať konanie besedy s pracovníkmi OZ Maximilián Hell Slovensko  na tému – Ponitrie. 8.11.2019

     -Informovať prostredníctvom nástenky a na TH o možnosti dobrovoľne sa zapojiť do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu v rámci podpory zapájania žiakov do dobrovoľníckych aktivít a výchovy k ich záujmu o svoje okolie a svet (www.dofe.sk).

      

     December:

     -Propagovať žiacku súťaž - Vytvor leták! - na podporu a kontrolu separovania odpadov, ktorý bude informovať o správnom separovaní do zberných nádob v priestoroch našej školy.

     -Propagovať prostredníctvom vývesky a na TH súťaž SJWP (vypracovanie bádateľského projektu) a podľa záujmu žiakov uskutočniť potrebné organizačné zabezpečenie účasti na súťaži.

      

     Január:

     -Propagovať tvorbu námetov na článok v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju v projekte: Mladí reportéri pre životné prostredie.

      

     Február:

     -Pri príležitosti Svetového dňa mokradí – 2. 2. informovať prostredníctvom ENVIRO- nástenky o výskyte vzácnych území mokradí v našom regióne - Lándor.

      

     Marec:

     Koordinátor informoval vyučujúcich o podporných materiáloch (videometodiky a publikácie) na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk (v časti: projekt PRAKTIK/Metodický portál).

     Koordinátor pri príležitosti Svetového dňa života vo voľnej prírode - 03.03. a Svetového dňa lesov - 21. 03. odporúčal diskusiu na TH o zodpovednom prístupe k prírode, o stave lesných porastov na Slovensku .       

      

     Apríl:

     -Zapojenie sa do aktuálnych aktivít súvisiacich so Svetovým dňom Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom mesta Komárno.

     -Pri príležitosti  Svetového dňa zdravia        - 7. 4.    

                             Dňa Zeme                              - 22. 4.  

     podnietiť diskusiu o zodpovednom prístupe k vlastnému zdraviu, o stave životného prostredia.

      

     Máj:

     -Propagovať na TH a na nástenke princípy Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

      

     Jún:

     -Zrealizovať vychádzku žiakov do areálu čističky odpadových vôd mesta Komárno.

     -Pri príležitosti  - Týždeň trvalo udržateľnej energie v EU                - 18. 6. 2019 – 20.6 . 2019

     podnietiť diskusiu o zodpovednému správaniu sa k trvalo udržateľnej energii v EU.   

     -Vypracovať správu o priebehu naplánovaných aktivít  počas školského roka 2019-2020.

      

     Komárno, 14. 9. 2019                                                                           Mgr. Alexandra Büiová

                                                                                                                            koordinátorka

                                                                                                                   pre enviromentálnu výchovu