• Nadpis

    •  

                     

     6403 L
     podnikanie v remeslách a službách ipari - szolgáltatási vállalkozás
     Absolventi majú teoretické a praktické vedomosti o celej šírke podnikateľskej problematiky. Absolvent študijného odboru vie tvorivo aplikovať: zákonitosti ekonomiky v podmienkach voľného trhu na mikro- a makroekonomickej úrovni, správne a účelne aplprihlaskaNS_6403.docikovať ekonomické zákony v podnikateľskej praxi, problematiku manažmentu ľudských zdrojov v pracovných činnostiach jednotlivo ako aj v skupinách, teóriu a metodiku motivácie a racionalizovania všetkých výrobných zdrojov, základy psychológie práce a možnosti jej aplikácie v pracovných kolektívoch, všetky atribúty podnikania v celej komplexnosti v súlade s podmienkami daného ekonomického myslenia, tvorivo aplikovať zásady marketingu v integráciách spoločenských potrieb pri zohľadnení požiadaviek podnikateľskej etiky a legislatívy, používať výpočtovú techniku na spracovanie dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu a ekonomické rozbory a prognózy, predpísanú a nutnú účtovnú evidenciu, zásady kultúrneho správania sa na verejnosti, obchodných rokovaniach, pri nadviazaní obchodných partnerských vzťahov v tuzemsku a v zahraničí a pri styku so zákazníkmi, správne a účelne aplikovať odborné vedomosti a zručnosti v praxi. A végzősök széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a vállalkozás területén. A szakirány végzőse: képes szabadpiaci körülmények közt megfelelően alkalmazni a közgazdaságtan törvényszerűségeit mikro- és makroekonómiai szinten, képes megfelelően alkalmazni a gazdaságtan törvényeit a vállalkozói gyakorlatban, képes kezelni a humán – erőforrások menedzselése során felmerülő problémákat. Képes felügyelni a gyártási források ésszerű felhasználását, ismeri a munkalélektan alapjait és megfelelően alkalmazza azt a munkavégzés során. A társadalmi fogyasztói szükségleteknek, a vállalkozói etikának és az érvényes törvényrendeleteknek megfelelően alkalmazza a marketing alapelveit , képes megfelelően használni a számítástechnikai eszközöket adatfeldolgozási és nyilvántartási célokra. Ismeri a gazdasági levelezés alapjait, vezeti az előírt könyvelési nyilvántartást. Képes önállóan gazdasági elemzéseket és előrejelzéseket készíteni, ismeri az üzleti protokoll szabályrendszerét és képes a gyakorlatban is felhasználni. Képes a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteket alkalmazni az üzleti életben.
     Na tento študijný odbor nadstavbového štúdia sa môžu prihlásiť absolventi uvedených profesií vo vyhláške o stredných školách :

     113 V Y H L Á Š K A Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.

      

     Prihláška na stiahnutie:

     6476 L
     technickoekonomický pracovník műszaki-gazdasági ügyintéző
     Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti strojárstva a ekonomickej praxi.
     Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Má potrebné znalosti z podstaty ekonomických vzťahov a spôsobov ich aplikácie v ekonomickej praxi, štruktúry národného hospodárstva a charakteristiku jeho odvetví, podstatu a princípy podnikania a financovania podnikateľských subjektov. Na jednoduché a podvojné účtovníctvo, základy finančného plánovania v podniku finančnej analýzy, finančného trhu, na základy marketingu, zákonitosti fungovania trhu, na základy právnej normy a legislatívu v oblasti štátneho, správneho, občianskeho a obchodného práva.
     Podľa zamerania (strojárstvo) je príprava zameraná na základy získaných vedomostí zo strojárskej výroby, na základy technológie príslušného odvetvia národného hospodárstva a štúdium na vysokej škole.
     A tanulmányi szak végzős hallgatója képes középfokú műszaki – gazdasági dolgozói tevékenységek elvégzésére a gépipar területén, valamint a gazdasági gyakorlatban. A tanulmányi szak végzőse képes önálló munkavégzésre, rendszeres önképzésre, cégen belüli munkacsoportok vezetésére és a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után magánvállalkozóként dolgozni. Megfelelő informatikai alapismeretekkel, gazdasági és ügyviteli ismeretekkel rendelkezik, képes önálló információszerzésre, azok feldolgozására és a szakmai gyakorlaton belüli aktív felhasználásukra.

      


      

      

     2414 L strojárstvo - 04 podnikanie a služby - 2414 L gépészet  - 04 vállalkozás és szolgáltatások

      

     Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov obsluhy klasických, ale aj programovaných strojov a strojárskych zariadení, diagnostikovanie a  odstraňovanie porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravil žiaka aj na štúdium na vysokých školách strojárskeho zamerania. Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Má potrebné znalosti zo základov informatiky, kladie sa dôraz na samostatnosť v získavaní a spracovaní informácií a ich tvorivé zužitkovanie v odbornej praxi.
     A tanulmányi szak végzős hallgatója képes középfokú műszaki – gazdasági dolgozói tevékenységek elvégzésére, valamint klasszikus és programozott gépek és berendezések kezelésére, a bonyolultabb gépek és berendezések hibáinak feltárására és a hibák elhárítására. Továbbá ez a tanulmányi szak felkészítette a diákokat gépészeti szakirányú főiskolai tanulmányok folytatására is. A tanulmányi szak végzőse képes önálló munkavégzésre, rendszeres önképzésre, cégen belüli munkacsoportok vezetésére és a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után magánvállalkozóként dolgozni. Megfelelő informatikai alapismeretekkel rendelkezik, képes önálló információszerzésre, azok feldolgozására és a szakmai gyakorlaton belüli aktív felhasználásukra.

     Prihláška na stiahnutie:

      

      

     2675 L elektrotechnika - 03 elektronické zariadenia - 2675 L elektrotechnika - 03 elektronikai berendezések

      

     Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti silnoprúdovej techniky, informačných technológií a spotrebnej techniky. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravil žiaka aj na štúdium na vysokých školách elektrotechnického zamerania.
     Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Má potrebné znalosti zo základov informatiky, kladie sa dôraz na samostatnosť v získavaní a spracovaní informácií a ich tvorivé zužitkovanie v odbornej praxi.
     A tanulmányi szak végzős hallgatója képes középfokú műszaki – gazdasági dolgozói tevékenységek elvégzésére az erősáramú technika, az információs technológiák és a fogyasztói technika területén. Továbbá ez a tanulmányi szak felkészítette a diákokat elektrotechnikai szakirányú főiskolai tanulmányok folytatására is. A tanulmányi szak végzőse képes önálló munkavégzésre, rendszeres önképzésre, cégen belüli munkacsoportok vezetésére és a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után magánvállalkozóként dolgozni. Megfelelő informatikai alapismeretekkel rendelkezik, képes önálló információszerzésre, azok feldolgozására és a szakmai gyakorlaton belüli aktív felhasználásukra. 

      

     3347 L drevárska a nábytkárska výroba - 3347 L faipari- és bútorgyártás

      

     Absolvent je pripravený na činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby.
     Absolvent je schopný pracovať samostatne, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe aj ako živnostník. Má potrebné poznatky o materiáloch používaných v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle, o trendoch vývoja drevených konštrukcií, dreveného a čalúneného nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Získajú  vedomosti z oblasti využitia technologických možností CNC a NC strojov a zariadení, ako i nových CA+ technológií pri tvorbe technickej dokumentácie. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravil žiaka na štúdium na vysokých školách drevárskeho zamerania.