• Profil verejného obstarávateľa

    • Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstartávaní").

     Úsek technicko-ekonomických činností realizuje verejné obstarávanie na základe požiadaviek vedúcich jednotlivých úsekov v súlade s plánom verejného obstarávania na príslušný rok a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Pri zákazkách, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné (postup podľa §  9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) osobou zodpovednou za verejné obstarávanie vo vlastnej réžii. Pri zákazkách podlimitných prostredníctvom zriaďovateľa.

     Kontaktné osoby vo veciach verejného obstarávania:

     Meno zamestnanca                          Telefón                                         mobil                                      e-mail

     Ing. Ľubica Gyuranová          035/7740868                    0915727358                  gyuranova.lubica@soskn.sk

     Adriana Ďuríková                  035/7740868                                                        durikova.adriana@soskn.sk