• Beseda "Duševné zdravie na SŠ"

     • Beseda "Duševné zdravie na SŠ" je informatívno–formatívny program pre študentov stredných škôl, ktorého cieľom je kombinovanou prednáškou, interaktívnou a diskusnou formou oboznámiť mladých ľudí s problematikou duševného zdravia.

      Na našej škole aj tento  rok pokračujeme v tomto programe a v školskom roku 2017/2018 sa zapojila I.A triedaUskutočnili sa tri stretnutia v rozpätí dvoch vyučovacích hodín v mesiacoch marec a apríl:

      1. stretnutie: 27.03.2018                                                                

      2. stretnutie: 05.04.2018                                  

      3. stretnutie: 12.04.2018                                                     

      Žiaci sa oboznámili s problematikou duševného zdravia, s rôznymi duševnými poruchami. Dozvedeli sa, že trpeli nimi aj mnohí známi umelci. Získali nové informácie o duševných chorobách, príčinách ich vzniku a ich liečbe.

      Prvé stretnutie bolo venované téme "Som normálny /a/?". Práve zásady duševnej hygieny a rady, ako nadobúdať, udržiavať a znovuzískať duševnú rovnováhu, boli ústrednou témou besedy. Vysvetlili si tiež pojmy psychológ-psychiater, duševná porucha, mýty a predsudky. Venovali sa aj ilustratívnej kazuistike, prezreli si obrazy známych umelcov, ktorí trpeli duševnou poruchou. Vzdelávacia aktivita sa realizovala pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

      Pani psychologičky žiakom na druhom stretnutí pútavou, zážitkovou formou priblížili tému: Smútok a depresia – rozdiel medzi nimi, Beckov test depresivity so sebaotestovaním. Predstavili im Desatoro duševného zdravia - jednoduché zásady, ktorými môžu podporiť svoje duševné zdravie. Beseda priniesla zúčastneným žiakom nové poznatky a mali možnosť zamyslieť sa akým spôsobom spracúvajú stres, neúspech.

      Na treťom stretnutí sa venovali téme "Priateľov si vyberáme, rodinu nie" a riešeniu medzigeneračných problémov. Pozreli si úryvok z filmu na danú tému, zahrali scénky  "návrat domov neskoro v noci", živo diskutovali o téme z pohľadu rodičov i dospievajúcich. Na záver zhrnuli získané poznatky a zhodnotili stretnutia.

      Témy žiakov zaujali, rozšírili a obohatili ich poznatky v tejto oblasti. Odborníčky zaujali žiakov prezentáciami, videami a niektoré situácie  mohli  žiaci prezentovať v podobe  hraných scénok.  V budúcnosti by sme chceli ďalej pokračovať v tomto začatom programe, pretože názory  žiakov na tento program boli kladné a  obohatili ich obzor. Mnohým žiakom pomohli v riešení súkromných problémov, pretože v súčasnosti psychických problémov narastá čoraz viac aj medzi mladými ľuďmi.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

    • Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny
     • Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny

     • Dňa 12.04.2018 sa v rámci výstavy CONECO 2018 konala celoslovenská súťaž maliarov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci II.DM triedy Bátor Földes a Martin Tóth, ktorí sa umiestnili na peknom piatom mieste. Žiakov na súťaž pripravil Ferenc Benko majster odborného výcviku.

      2018.04.12 - én iskolánk két diákja Földes Bátor és Tóth Martin festőversenyen vett részt, amely a CONECO 2018 kiállítás része volt. Diákjaink az ötödik helyen végeztek. A versenyre Benko Ferenc szakoktató készítte fel a diákokat.

      Judita Wagnerová   

     • Versfolyam a költészet napján

     • Mi a tűzhely rideg háznak,
      Mi a fészek kis madárnak,
      Mi a harmat szomju gyepre,
      Mi a balzsam égő sebre;
      Mi a lámpa sötét éjben,
      Mi az árnyék forró délben,...
      S mire nincs szó, nincsen képzet:
      Az vagy nekem, oh költészet!

      (Arany János)

      A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból került sor a Békéscsabai Szakképzési Centrum által megszervezett web-es élő versfolyamra, melyre idén már második alkalommal jelentkeztünk  két tehetséges szavalónkkal. Reggel kilenc órától a magyar iskolák diákjai határon innen és túl egész nap folyamatosan olvasták, adták elő a magyar költészet gyöngyszemeit. A versek szabadon választhatóak voltak, így Zalacko Balázs (I. CM) és Pákozdi Fanny (IV. BM) is egyik kedvenc költőjüktől, Szabó Lőrinctől választott egy-egy remekművet.

      Každoročne sa 11. apríla pri príležitosti narodenia Józsefa Attilu koná maďarská recitačná súťaž. Organizuje ju inštitúcia Békéscsabai Szakképzési Centrum v online forme cez živý prenos na internete.. Tento rok  sme sa zapojili do tejto súťaže už druhýkrát. Od deviatej hodiny  postupne recitovali žiaci z celého sveta. Našu školu reprezentovali recitátori Zalacko Baláž (I. CM) a Pákozdi Fanny (IV. BM) s básňami Szabó Lőrinca.

     • Olympiáda z účtovníctva

     • Dňa 04. apríla 2018 prebehla na našej škole súťaž „Olympiáda z účtovníctva“. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov nadstavbového štúdia z II.NM triedy. Súťažiaci riešili súvislý príklad z podvojného účtovníctva a na jeho vypracovanie mali čas 180 minút.

      Najlepší výsledok dosiahla žiačka Bernadett Laki.

      Organizátorkou súťaže na škole bola Ing. Monika Virágová.

     • Pedagógusnapi ünnepség a Műszaki Szakközépiskolában

     • A múlt héten a pedagógusokat köszöntötték a komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában. Az ünnepségre hivatalosak voltak a megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas kollégák is, akik néhány óra erejéig ismét részesei lehettek az iskolai életnek.

      Az iskola tanulói rövid, irodalmi – zenés programmal kedveskedtek az egybegyűlteknek. A műsort Zalackó Balázs és Lakatos Kevin szavalata nyitotta meg, majd a Madi-testvérek népi tánca és Dluhoš Richard modern tánca pezsdítette tovább a hangulatot. A zenei aláfestésről az iskola tavaly alakult zenekara gondoskodott. Az iskola igazgatója, Pál Elemér mérnök ünnepi beszédében üdvözölte a kollégákat és a meghívott vendégeket, továbbá az Év Tanára díjjal tüntette ki Virág Mónika mérnöknőt, a gazdaságtudományi tantárgyak szakoktatóját.

      A bőséges, ünnepi ebéd elfogyasztása után sétára invitáltuk a nyugdíjas kollégákat, akik szemügyre vehették az új szaktantermeket, a felújított tornatermet és az iskola új gépparkját.

      A délután további részében finom sütemények és kávé mellett üldögélve közösen emlékeztünk a régi időkre, vendégeink pedig megosztották tapasztalataikat a fiatal kollégákkal.

      Ezúton köszönjük mindannyiuknak, hogy elfogadták a meghívást, és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

      (PaedDr. Nagy Ágnes, Fotók: Ing. Molnár László)

       

      Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 5.4.2018 stretli súčasní aj bývalí pedagógovia SOŠT – MSZKI, Bratislavská cesta 10, aby spoločne oslávili tento sviatok.

      Žiaci si uctili svojich učiteľov slávnostným hudobno-literárnym programom. Na úvod Baláž Zalacko a Kevin Lakatos zarecitovali básne, ďalej súrodenci Madiovci prezentovali ukážku folklórnych tancov a Richard Dluhoš vystúpil s moderným  tancom a predviedla sa aj naša hudobná skupina, ktorá vznikla v minulom školskom roku.

      So slávnostným príhovorom vystúpil riaditeľ školy Ing. Elemír Pál, ktorý privítal pozvaných hostí a pri tejto príležitosti vyhlásil víťaza ankety „Učiteľ roka“, ktorým sa v druhom ročníku po hlasovaní učiteľov a žiakov školy stala Ing. Monika Virágová – učiteľka ekonomických predmetov.

      Ďalej nasledoval slávnostný obed, po ňom si kolegovia na dôchodku prezreli nové školské priestory a neskôr sa pri zákusku a kávičke porozprávali. Všetkým prítomným ďakujeme, že prijali pozvanie na našu slávnosť.

     • Odborná exkurzia žiakov v NBS v Bratislave

     • Dňa 20. 03. 2018 sa žiaci III. A, I. NM a II. BM/KPD tried spolu s pani učiteľkami

      Ing. Monikou Virágovou a PhDr. Katarínou Baloghovou zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska v Bratislave. V tomto školskom roku sme pre žiakov zvolili vzdelávací modul finančnej gramotnosti, ktorý bol rozdelený do troch častí. V rámci jednotlivých častí sa pracovník banky z oddelenia ochrany klienta venoval týmto témam:                                         

      1. téma – „Bežné účty“,                                                                                                   

      2. téma – „Úvery a úverové produkty“,                                                                              

      3. téma – „Internet banking a smart banking“.

      Žiaci sa dozvedeli veľmi veľa užitočných a praktických informácií o zakladaní bežných účtov, o povinnostiach držiteľov účtov, ich úročení a spoplatnení, a aj o kontokorentnom úvere. Po ukončení prvej témy sa žiaci zapojili do online kvízu, ktorý pozostával z viacerých otázok. Tie boli priebežne vyhodnocované a víťazkou tohto kola sa stala Klaudia Reháková z III.A triedy.

      V rámci druhej témy získali žiaci prehľad o spotrebných úveroch, lízingu a hypotekárnych úveroch. Určovali základné rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou. Naučili sa porovnať výhodnosť úverov rôznych komerčných bánk. Pochopili, že rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní úverových produktov je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Aj táto téma končila online kvízom. Víťazom tohto kola sa stal Jakub Zuziak z III.A triedy.

      Tretia téma bola venovaná internet a smart bankingu. Žiaci sa dozvedeli o výhodách a problémoch elektronického bankovníctva. Pracovník banky upozornil žiakov na fishing a skimming, na kriminálne aktivity ľudí, ktorí sa snažia zneužiť platobné karty obyvateľov pri výbere ich prostriedkov z bankomatu. Víťazom kvízu bol Kristián Soldan z I.NM triedy.

      Veríme, že exkurzia bola pre našich žiakov prínosom a získané informácie   a podnety, ktoré získali využijú pri svojom budúcom štúdiu.

      Ing. Monika Virágová

     • Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny – járási forduló

     • A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóján, melyet 2018. március 19-én rendeztek meg,  nagyon erős volt a mezőny, ennek ellenére Lakatoš Kevin az előkelő ezüstsávos besorolásba került, ami nagy elismerést jelent számára.

       

       

       

       

      A Műszaki Szakközépiskola elsős diákját még alapiskolás korában terelték a prózamondás felé, s mint azt már többször is bizonyította, ebben a kategóriában talált igazán önmagára. Duba Gyula: Júdózik a szerelmem c. műve telitalálat Kevin számára, aki sajátos előadásmódjával mindenki figyelmét felkeltette.

      Szívből gratulálunk az elért eredményhez, és további sikeres versenyeket kívánunk!

      Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Kevin Lakatoš sa dostal do strieborného pásma, ktoré je preňho veľkou cťou. Súťažil v kategórii próza s rozprávaním Júdózik a szerelmem od maďarského autora Duba Gyulu. Pretože próza je jeho doménou, svojím prejavom i prednesom upútal pozornosť poroty. 

      Výhercovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží.

      Horváth Ambrus Zsuzsanna