• Technická olympiáda - Műszaki olimpiász

     • Naša škola bola v tomto školskom roku opäť organizátorom okresného kola technickej olympiády pre základné školy. Už deviaty ročník tejto súťaže sa konal 29. novembra 2018.

      Technická olympiáda má dve kategórie:

      • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka,
      • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka.

      V oboch kategóriách mali súťažiaci mali najprv vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z technického kreslenia a techniky, a potom odpovedať na otázky vedomostného testu. Od súťažiacich sa očakávala priestorová predstavivosť a manuálna zručnosť.

      Víťazi okresného kola postúpili do krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 7. februára 2019.

      Ďakujeme za prípravu praktickej úlohy pánovi majstrovi Žigmundovi Győrimu a za metodickú a odbornú pomoc žiakom pri riešení praktickej úlohy pánom majstrom Róbertovi Némethovi, Jánovi Kaszovi a Ondrejovi Szladkému. 

      Zaznamenal: Ing. Augustín Ondrejkovič

       

      Idén is iskolánk adott otthont a műszaki olimpiász 9. járási versenyfordulójának.

      Az alapiskolások két kategóriában küzdöttek meg a győzteseknek járó díjakért és a kerületi fordulóba való továbbjutásért. Az „A” kategória versenyzőpárosainak kopogtatót, a „B” kategória egyéni versenyzőinek pedig kulcstartó házacskát kellett elkészíteni a megadott műszaki dokumentáció alapján. Azután a tesztfeladatok megoldására került sor.

      A győztesek 2019 február 7-én vesznek részt a kerületi fordulón.

      Köszönjük a gyakorlati rész előkészítését Győri Zsigmondnak, valamint Németh Róbert, Kasza János és Szladký András mester kollégáknak a szakmai segítséget a gyakorlati rész megvalósításánál.

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /1. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/1. évfolyam/

     • Dňa 26.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Štrnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 38. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Mário Bílý                                  I. A                      33 bodov     

      2. Mátyás Sánta                             I. BM                   31 bodov

      3. Cynthia Lukovicsová                 I.CM                    29bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2018.11.26 -án került sor „A legjobb matematikus“ –verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának  14 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 38 volt. Az eredmények a következők:

      1. Bílý Mário                                   I. A                       33 pont     

      2. Sánta     Mátyás                         I. BM                   31 pont

      3.Lukovicsová Cynthia                   I.CM                    29 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • Olympiáda z anglického jazyka - Angol nyelvű olimpiász

     •      22.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži 

      sa zúčastnili žiaci IV.BM, III.A a III.CM triedy.

      Umiestnenia:      1.miesto získal Téglás Dominik zo IV.BM

                                 2.miesto získal Bazsó Máté z III.BM

                                 3.miesto získal Vitai Christopher z III.CM triedy.

       

          Súťažiaci boli odmenení  nákupnými poukážkami do školského bufetu.

                        

            2018. november 22 -án tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben

      a IV.BM, a III.A  és a III.CM diákjai vettek részt.

      Helyezések:    1.helyezett: Téglás Dominik, IV.BM

                             2.helyezett:  Bazsó Máté, III.BM

                             3.helyezett:  Vitai Christofer, III.CM

       

       A versenyzőket az iskolai büfé vásárlási utalványaival ajándékoztuk meg.

       

       

       

     • Majstrovstvá okresu v bedmintone - Tollaslabda járási bajnokság

     • MO v bedmintone SŠ sa konali 22.11.2018 v Imeli  za účasti 7 škôl. Našu školu reprezentovali K.Reháková a V.Chmelová zo 4.A triedy a D.Kiss a D.Kolarovský z 2.DM triedy. Hrou ani výsledkami nesklamali. Dievčatá po bojovnom výkone po postupe zo skupiny podľahli v boji o 3.miesto súperkám zo SPŠ stavebnej a skončili na lichotivom 4. mieste. Chlapci postupne vyradili SPŠ Komárno, SOŠ Hurbanovo i družstvo SOŠOaS Budovateľská Komárno a vo finále si zahrali proti žiakom zo SPŠ stavebnej Hurbanovo. V tomto dueli po náročnom priebehu žiaľ naši chlapci prehrali 2:1, ked´ po 4-násobnom predĺžení Dávid Kolarovský prehral o 2 body. DRUHÉ MIESTO je pekným výsledkom!

       GRATULUJEME!       
       

      A középiskolák tollaslabda járási bajnoksága 2018.11.22-én Imelyen került megrendezésre, melyen 7 iskola vett részt. Iskolánkat a IV.A osztályból K. Reháková és V. Chmelová, valamint a II. DM osztályból D. Kiss és  D. Kolarovský képviselte. Játékukkal és eredményeikkel is helytálltak. A lányok harci teljesítményét és a csoportból való továbbjutást követően vereséget szenvedtek a 3. helyért való versenyben az SPŠ építészeti iskola ellenfeleivel szemben, és így a tetszetős 4. helyet foglalták el. A fiúk fokozatosan kiverték az SPŠ Komárom, SOŠ Ógyalla és SOŠOaS Budovateľská szakközépiskola csapatait, és a döntőben az SPŠ építészeti szakközépiskola Ógyalla diákjaival küzdöttek meg. Az igényes párbajt követően sajnos diákjaink 2:1 arányban vereséget szenvedtek, amikor a 4x-es hosszabbítás után Kolarovský Dávid két ponttal veszített. A MÁSODIK HELY nagyon szép eredmény!

      GRATULÁLUNK!

     • FUTSAL

     • Futbalové mužstvo  našej školy sa zúčastnilo na majstrovstvách okresu vo futsale chlapcov SŠ. Finále sa uskutočnilo dňa 22.11.2018 v MŠH.( Mestská športová hala). Napriek dobrej hre sa umiestnili naši žiaci na 4. mieste. Dobrá správa je , že z 12 –tich hráčov  deviati sa môžu aj na budúci rok zúčastniť tejto súťaže, a o rok môžeme mať väčšiu šancu na lepšie umiestnenie. Za postup do finále chlapcom gratulujeme.

       

      Iskolánk labdarúgó csapata 2018.11.22 – én a Középiskolások Futsal Bajnokságának döntőjében szerepelt. A jó játék ellenére csak a 4. helyet szerezték meg. Reménytkeltő, hogy a 12 – es keretből jövőre kilencen képviselhetik iskolánkat, és egy év tapasztalattal a hátuk mögött nagyobb eséllyel vághatnak neki a jövő évi bajnokságnak. A döntőbe jutáshoz gratulálunk.

       

       

       

     • ZENIT v strojárstve

     • Dňa 19.11.2018 prebiehalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Na súťaži bojovali žiaci v štyroch kategóriách, medzi nimi v kategórii B2 aj dvaja žiaci našej školy. Umiestnenia našich žiakov:  z triedy III. AM Gábor Szolik skončil na 5. mieste a  Henrik Ilon skončil na 8. mieste.

       

      2018.11.19 – én a garamtolmácsi Műszaki Szakközépiskolában került sor a Zenit a gépészetben elnevezésű szakmai verseny kerületi fordulójára.  A megmérettetésen a versenyzők 4 kategóriában vettek részt. Iskolánk diákjai a B2 kategóriában a III.AM osztályból Szolik Gábor - 5. helyezést, és Ilon Henrik - 8. helyezést érték el.

      Sárai Gábor

     • Beseda Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia - Beszélgetés a nem kívánatos közösségi jelenségekről és a toleranciáról

     • Tolerancia je ochota akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, náboženské vyznanie, životný štýl a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Pretože žiaden človek by nemal byť diskriminovaný len preto, že má napríklad inú farbu pleti a podobne. Tolerancia znamená otvorenosť mysle k rôznym zmenám a schopnosť revidovať svoje názory, postoje vo svetle nových argumentov.

      Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 15.11.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia – záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, agresivita a šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, intolerancia, diskriminácia. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A tolerancia a kultúrából, vallásból és életstílusból fakadó különbségek elfogadására és az emberek egyenjogúságának elismerésére való készség. Mivel egy embert sem érhetné megkülönböztetés azért, hogy például más a bőrszíne, stb.. A tolerancia tehát a változásokra való nyitott gondolkodásmódot, illetve új érvek tükrében nézeteink, álláspontunk megváltoztatásának képességét jelenti.

      A komáromi Regionális Közművelődési Központ a szociális-patológiai jelenségek elsődleges megelőzése keretében „Szemtől szembe a megelőzésről - Zoči voči prevencii“ néven iskolázásokat szervezett.

      2018.11.15-én iskolánk II.CM osztályának diákjai is bekapcsolódtak a projektbe. A „Nem kívánatos közösségi jelenségek és a tolerancia - csavargás, bűnözés, agresszió és zaklatás, idegengyűlölet, rasszizmus, intolerancia és diszkrimináció“ témával foglalkoztak. Az oktató PaedDr. Strédl Terézia, PhD. Volt. A projekt Nyitra megye költségvetéséből volt finanszírozva.

       

      A beszélgetés megszervezésének felelőse Ing. Virágová Monika volt.

     • Beseda s názvom „Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie“ - Beszélgetés: „Agresszió, problémás viselkedés, zaklatás, cyber-megfélemlítés”

     • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 26. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda o šikanovaní. V rámci prevencie tohto aktuálneho problému prišla žiakom I.A triedy o šikanovaní porozprávať preventistka OR PZ v Komárne. Vysvetlila im, čo pojem „šikanovanie“ znamená, ako sa pred ním brániť a tiež potrebu zastať sa potenciálnej obete šikany. Pretože ak nekonáme, šikanovanie tolerujeme. Aj naša škola sa hlási k základnému preventívnemu princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A zaklatás valójában terhelést, molesztálást, követést, bántalmazást jelent. Iskolai bántalmazásról beszélünk, amikor egy vagy több diák ismétlődően, agresszíven zaklatja társát, illetve társait.

      2018. október 26-án iskolánkon a zaklatásról tartottak előadást. Az I.A osztály hallgatta meg a komáromi rendőrkapitányság prevenciós szakemberének előadását, mely során tisztázták a zaklatás fogalmának jelentését, hogyan védekezhetnek ellene, és hogyan álljanak ki a zaklatott fél mellett. Ugyanis ha nem cselekszünk ellene, az azt jelenti, hogy a zaklatást toleráljuk. Iskolánk szlogenje e téren: „Iskolánk mélyen elítéli, és nem tolerálja a zaklatás semmilyen formáját!”

      Az előadást Ing. Monika Virágová szervezte

     • Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom - Író-olvasó találkozó Gustáv Murínnal

     • Dňa 23.10.2018 sa žiaci 2.A triedy pod vedením Ing. Kataríny Kissovej zúčastnili besedy so spisovateľom Gustávom Murínom. Besedu organizovala Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne. Gustáv Murín je známy slovenský prírodovedec, biológ, spisovateľ, esejista, publicista, dramatik a scenárista. Ako spisovateľ získal viacero ocenení , zameriava sa na prózu, drámu, literatúru faktu a odbornú literatúru. Venuje sa i scenáristike a rozhlasovej tvorbe. Počas besedy rozprával o svojom živote, o svojich knihách. Premietol krátky dokumentárny film o mafii, keďže  mafia na Slovensku je téma, ktorou sa zaoberá vo svojich knihách. Taktiež sa dotkol jemu vlastnej témy, a to sú partnerské vzťahy. Študentom kládol otázky, na ktoré vedeli pohotovo odpovedať. Beseda vzbudila u žiakov záujem a podnietila ich k značnému množstvu otázok, ktoré spisovateľovi kládli. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       

      2018. október 23-án iskolánk II. A osztályos tanulói író-olvasó találkozón vettek részt. A találkozót a Szinnyei J. Könyvtár szervezésében, Ing. Kiss Katalin vezette. Gustáv Murín ismert szlovák természettudós, biológus, író, publicista, dramaturg és forgatókönyvíró. Íróként több díjazásban részesült, prózai, drámai, szakirodalmi téren. A találkozó alkalmával az életéről és könyveiről beszélt. Rövidfilmet vetített a maffiáról, mivel ez a fő témája, mellyel műveiben foglalkozik. A másik általa kedvelt téma a párkapcsolatok. A diákok készségesen válaszoltak az író kérdéseire, és ők is kérdésekkel illették az írót, így kellemes hangulatú beszélgetés alakult ki. Örömmel várjuk a legközelebbi találkozást.

       

     • ENVIRObeseda o dôležitosti separovania odpadov - Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról

     • V stredu 17. 10. 2018 sa na našej škole konala beseda o potrebe separovania odpadov. Na otázku – PREČO TRIEDIŤ ODPAD?, v ktorej duchu sa beseda realizovala, odpovedal náš pozvaný hosť Ing. Alexander Patus – vedúci Komunálneho odboru v meste Komárno, ktorý nám poskytol aj obrazové materiály – tieto sú súčasťou aktualizovanej nástenky – ENVIRONMENTALISTIKA (na druhom poschodí A bloku).

      Besedy sa zúčastnili žiaci tried prvého ročníka: I.BM, I.CM, I.EM,I.FM a I.A.

      zorganizovala Mgr. Elena Szabóová.

      2018. 10. 17-én az elkülönített hulladékgyűjtés szükségességéről tartottunk beszélgetést az iskolánkban. A Miért szelektáljuk a hulladékot? – kérdésre, amelynek szellemében az előadás zajlott, meghívott vendégünk, Ing. Patus Alexander, a Városüzemeltetési Főosztály vezetője válaszolt. Mondanivalóját fotókkal is illusztrálta. (A képanyag a második emelet A blokkjában található Környezettudomány faliújságon is megtekinthető.)

      Az előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

      A Mgr. Elena Szabóová által szervezett előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

       

       

     • Florbal

     • Dňa 18.10.2018 sa naši žiaci  zúčastnili na majstrovstvách okresu vo florbale. Napriek dobrej hre sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny. Za bojovnosť a za dobrú hru si žiaci zaslúžia pochvalu.

      2018.10.18. – án a járási florbal vesenyen vettek részt az iskolánk diákjai. Sajnos a jó játék ellenére sem sikerüult tovább jutni a csoportból. A harciasságért és a jó játékért viszont dicséretet érdemelnek a diákok.

     • Exkurzia do Bratislavy - Kirándulás Pozsonyban

     • Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

      Na exkurzii 24.októbra 2018 sa zúčastnili žiaci z II.CM a II.BM triedy. Dozor vykonávali učitelia :Ing.Zoltán Vízváry, Ing. Monika Virágová a Ildikó Szabó. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most. Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny a maďarčiny.

      Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia –  v Slovenskom národnom divadle. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov,  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v anglickom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.

      Mivel a szlovák nyelv és irodalom, illetve idegen nyelv érettségi vizsga témakörei között szerepel: Pozsony – Szlovákia fővárosa, úgy döntöttünk, hogy diákjainkkal meglátogatjuk fővárosunkat. A kiránduláson részt vettek 2018. október 24-én a II.CM és a II.BM osztály diákjai. A felügyelők Ing.Vízváry Zoltán, Ing. Virágová Monika és Szabó Ildikó volt.

      A buszkörút után a városban a következő nevezetességeket néztük meg: Pozsonyi vár, Szent Márton-dóm, Grassalkovich-kastély, Mihály-kapu, Reduta, régi Városháza, Szlovák Nemzeti Színház, Új híd… A városnézés alatt megtanultuk a nevezetességek neveit angolul, a város történelmi központjában idegen nyelvű feliratokat kerestünk, melyeket szlovák és magyar nyelvre is lefordítottunk.

      Este a Szlovák Nemzeti Színház előadásán vettünk részt. A kirándulást követően fáradtan, de érzelmekkel és új élményekkel gazdagabban jöttünk haza, amelyeket a következő nap a diákokkal már angol nyelven beszéltünk meg. A tanulók feladatul kapták ezen érettségi témakör kidolgozását angol nyelven, illetve egy rövid beszámoló elkészítését is.