• Európsky týždeň boja proti drogám - Harc a kábítószerek ellen az európai héten

     • Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

      Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne zrealizovali besedy pre žiakov tried I.A a II.A našej školy so zameraním sa na legálne drogy – alkohol a cigarety.

      Alkoholizmus patrí stále k najrozšírenejšiemu druhu závislostí na Slovensku i v krajinách EÚ. Podľa informácií odborníkov RÚVZ dlhodobý prieskum TAD (tabak, alkohol, drogy) ukázal, že prvú skúsenosť s alkoholom uvádzajú už 10-ročné deti. Práve preto je vytváranie aktívneho protidrogového postoja efektívnou metódou v prevencii vzniku rôznych druhov závislosť.

      Fajčením si do tela pumpujete množstvo toxických látok a jedov a je dokázané, že fajčením si ľudia skracujú život. I tak tomuto nepríjemnému zlozvyku holduje ešte stále veľa ľudí a to aj napriek tomu, že je spájané s viacerými druhmi rakoviny, vrátane rakoviny pľúc, obličiek, močového mechúra, pankreasu, nehovoriac o ochoreniach ústnej dutiny.

      Za zorganizovanie besied bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Az Európai Únió kinevezte a november 3. hetét harc a kábítószerek ellen az európai héten. Először 1998-ban jelentették ki ezt a napot a kábítószerek elleni harcának. A drogfüggőség egyre jobban terjed Európában, főleg egyes emberek körében. Hajlamosság a drogok kipróbálására és használatára főleg a fiatalok és a tinédzserek körében elterjedt dolog. Pedig ebben az időszakban nagyon fontos odafigyelni az egészséges személyiség fejlődésre és a szabad határozathozatalra.

      Ez alkalomból az iskolánk a Területi Közegészségügyi Hivatallal (RÚVZ) szervezett egy beszélgetést a harc a kábítószerek ellen az európai héten a diákjaink számára a legális drogok – az alkohol és cigaretták témában. A beszélgetésen az I.A és a II.A osztály tanulói vettek részt.

      Az alkoholizmus a legelterjettebb függőségek közé tartozik Szlovákiában és az EU országaiban. A szakemberek szerint az alkohol fogyasztás, ill. az alkohollal való első tapasztalat már a tíz éves gyerekeknél előfordul. S ezért nagyon fontos kialakítani egy olyan metódust, ami aktívan „harcol“ a drogok és más függőségek ellen.

      A dohányzás, számos káros tényezőnek és következményes negatív hatásnak, betegségnek az okozója. A dohányfüst többféle egészségre káros anyagot tartalmaz. Ennek ellenére ma is rengeteg ember dohányzik, pedig nagyon sok rákos megbetegedésekért felel, ilyen például a tüdőrák, a szájüregi rák, a bőrrák,  különböző vesebetegségek,...
       

      A beszélgetés szervezője: Ing. Monika Virágová.

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • Dňa 19. decembra 2018 sme organizovali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise.  Na turnaj sa prihlásilo 15 dievčat a  31 chlapcov .

      Konečné umiestnenie je nasledovné :

       

      Chlapci     1. Adam Rajko                 SPŠSaE Komárno

                       2. Levente Beke                SPŠSaE Komárno

                       3. Zsolt Szalay                  Súkromná SOŠ Kolárovo           

                     

      Dievčatá:  1. Alexandra Poláková      Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

                       2. Panna Téglás                  SPŠSaE Komárno

                       3. Erika Zsideková             Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

       

      Turnaj organizoval : Ing. István Száraz.

       

      2018.december 19. – én rendeztük meg az  iskolánkon a  járási asztalitenisz – bajnokságot.    A versenyre 31 fiú és 15 lány jelentkezett. Hatalmas küzdelmek után a végeredmény a következő lett:

       

      Fiúk :       1  Rajko Adam               Ipari Szakközépiskola Komárom

                      2. Beke Levente              Ipari Szakközépiskola Komárom  

                      3. Szalay Zsolt                 MTMSzK Gúta

                   

      Lányok :   1. Poláková Alexandra   Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

                       2. Téglás Panna               Ipari Szakközépiskola Komárom

                       3. Zsideková Erika          Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

       

      A versenyt Száraz István szervezte.

       

     • Beseda o diabetes - Beszélgetés a diabéteszről

     • Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu                         v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Diabetes mellitus – cukrovka – je jednou z najrozšírenejších civilizačných chorôb, ktorá je síce liečiteľná, ale nevyliečiteľná. Pri tejto príležitosti sme dňa 03.12.2018 zorganizovali na našej škole v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne pre žiakov IV.A  triedy besedu o diabetes. Žiaci sa dozvedeli o zákernosti choroby, o príznakoch, ktoré sú signálom pre túto chorobu,  o  jednotlivých typoch cukrovky a tiež ako poskytnúť prvú pomoc človeku chorému na cukrovku. Na záver besedy sa zdôraznila potreba  zdravého životného štýlu – pohybu a správnej životosprávy.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

       

      A Diabétesz Világnapot minden évben november 14-én ünnepeljük. A Világnapot a Nemzetközi Diabetes Szövetség és tagszervezetei rendezik meg világszerte. Diabetes mellitus – cukorbetegség - A cukorbetegség globális probléma, káros emberi, szociális és gazdasági hatásokkal. Ma már több mint 250 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik. Az iskolánk beszélgetést szervezett erről a témáról 2018.12.03-án a Területi Közegészségügyi Hivatallal. Az iskolánkból ezen a beszélgetésen a IV.A tanulói vettek részt. A diákok a beszélgetés során megtudták a cukorbetegség tüneteit, ill. azokat a jellemző jegyeket, ami erre a betegségre utalhat. A cukorbetegség típusaival is megismerkedtek, és megtudták, hogyan kell elsősegélyt nyújtani egy cukorbetegnek. A beszélgetés végén szóba került az egészséges életstílus – a mozgás- és a helyes életmód fontossága.

       

      A beszélgetés szervezője: Ing. Monika Virágová.

       

     • Dejepisná súťaž – školské kolo - Történelem verseny – iskolai forduló

     • Dňa 10. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž v dejepise, ktorej sa zúčastnili žiaci z tried II.A, III.AM a IV.A. Študenti mohli prezentovať svoje vedomosti v nasledovných tematických okruhoch: A- Svet v novom storočí. B- Hitler proti Európe. C- Míľniky vedy a techniky. D- Druhá svetová vojna- obdobie 1941-45. Každý tematický okruh obsahoval desať otázok, s možnosťou správnej odpovede zo štyroch možností.

      Na prvom mieste sa umiestnil žiak II.A- Pavol Šóky, na druhom mieste skončil Patrik Takáč zo IV.A a tretí bol Daniel Ďuriš zo IV.A triedy.

      Organizátor súťaže: PhDr. Edita Andrusková

      Történelem verseny – iskolai forduló

      Az iskolánkon 2018. december 10-én megrendezésre került a történelem verseny iskolai fordulója. A résztvevők a II.A, III.AM és a IV.A osztály tanulói voltak. A diákoknak lehetőségük volt megmutatni tudásukat a következő témakörökben:

      A - Világ az új évszázadban. B – Hitler Európa ellen. C- Mérföldkő a tudományban és a technikában. D – II. világháború 1941-1945 között. Minden témakör 10 kérdést tartalmazott négy helyes válasz lehetőséggel.

      Az első helyen Pavol Šóky végzett a II. A osztályból, a második helyen Patrik Takáč a IV.A osztályból, a harmadik helyen pedig Daniel Ďuriš a IV.A osztályból.

      A verseny szervezője: PhDr. Edita Andrusková

      Organizátor súťaže: PhDr. Edita Andrusková

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • V dňoch 4. a 5.decembra sme usporiadali na našej škole okresné kolá (majstrovstvá okresu) v stolnom tenise družstiev  dievčat  a chlapcov  stredných škôl  okresu Komárno.

      Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl v kategórii  „dievčatá“ ( žiačky) a u chlapcov(žiaci)  bojovalo  9 škôl. Naši žiaci sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Našu školu reprezentovali nasledovné žiaci: Kevin Lakatoš II.BM, Juraj Pluhár II.BM, Dominik Kiss II.DM a Dávid Kolarovský II.DM. Chlapcom gratulujeme

       Konečný výsledok , dievčatá :

      1. Gymnázium H. Selyeho Komárno
      2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
      3. SPŠS a E Komárno

                                        chlapci :

      1. SPŠS a E Komárno
      2. SOŠT – MSZKI  Komárno
      3. Súkromná SOŠ Kolárovo

      Na majstrovstvá kraja postúpili prvé mužstvá.

      Organizátori : T. Vrečič

                              I. Száraz                           

       

      2018.12. 4. én és 5. -én rendeztük meg az iskolánkon a járási asztalitenisz  csapatbajnokságot. A lányoknál 5 iskola szerepelt a fiúknál pedig  9 . Az iskolánk diákjai a nagyon szép második helyen végeztek. A kovetkezo diákok képviselték iskolánkat: Lakatoš Kevin IIBM, Pluhár György II.BM, Kiss Dominik II.DM, Kolarovský Dávid II.DM. Gratulálunk.

       A végső sorrend a kovetkező lett :

                      Lányok          1.   Selye János Gimnázium Komárom

      2. Ľ.J . Šulek Gimnázium  Komárom

      3. Ipari Szakközépiskola Komárom

                     Fiúk               1.    Ipari Szakközépiskola Komárom

      2.Műszaki Szakközépiskola Komárom

      3.Magán Szakközépiskola Gúta 

      A csoportelsők továbbjutottak a kerületi versenyre.

       

      Szervezők :    Vrečič Tibor

                             Száraz  István                         

     • Navštívil nás Mikuláš - Bennünket is meglátogatott a Télapó

     • Ako každý rok, aj tento prišiel do našej školy Mikuláš, aby rozdal žiakom a zamestnancom školy sladkosti a pomohol rozsvietiť vianočný stromček. A tak príchodom Mikuláša a rozsvietením stromčeka zavládla v škole vianočná atmosféra. A hoci nám stále nenasnežilo, veríme, že sa bude tohtoročný predvianočný čas niesť v pokojnom duchu. Všetkým želáme príjemné prežitie tohto čarovného obdobia, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

      Ing. Monika Virágová

      Mint minden évben hozzánk is ellátogatott a Télapó, hogy a diákjainkat és az iskola dolgozóit megajándékozza finomságokkal. Felállítottuk és feldíszítettük a karácsonyfát, és az iskolánk ünnepi hangulatba öltözött. A szép fehér december még várat magára, de bízunk benne, hogy nyugodt és békés hangulatban telnek a karácsony előtti napok. Mindenkinek kívánunk kellemes, békés, boldog ünnepeket!

      Ing. Monika Virágová

     • Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2018 - A „Piros szalag” kampány kiértékelése 2018

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.

      Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom aktivít Červené stužky 2018. Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV. Pri príležitosti dňa boja proti AIDS v rámci kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili nasledovnými aktivitami:

      • v novembri žiaci tretieho ročníka pripravili pútavú tematickú nástenku, ktorú umiestnili na chodbe našej školy,
      • v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme zorganizovali besedu na tému HIV/AIDS pre žiakov druhého ročníka,
      • žiakom prvého ročníka sme premietli dokumentárny film „Anjeli“, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV (po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme, ktorý zanechal v žiakoch hlboký dojem),
      • žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti AIDS nosením červenej stužky, ktoré zhotovili žiaci tretieho ročníka.

      Za zorganizovanie aktivít bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

       

       

      December első napja az egész világon az AIDS elleni harc világnapja. A kampány célja az, hogy figyelmeztesse az embereket az AIDS problémájára, bővítse ismeretüket a betegségről, annnak terjedéséről és felhívja figyelmüket a megelőzés fontosságára. A HIV/AIDS megbetegedés nem válogat, nem tisztel határokat, nem tesz különbséget bőrszín alapján, nem veszi figyelembe a gazdagságot, szegénységet. Szimbóluma a piros szalag. Az AIDS problémájával foglalkozik a „Piros szalag“ elnevezésű egész Szlovákiát átölelő kampány is, melybe iskolánk is bekapcsolódott. A mi iskolánk diákjai is részt vettek különböző aktivitásokkal a kampányban:

      • Novemberben a harmadik osztályos diákjaink faliújságot készítettek a témával kapcsolatban és kitették a folyosóra.
      • Területi Közegészségügyi Hivatallal együtt az iskolánk a másodikos diákjainknak beszélgetést szervezett a témáról.
      • Elsős osztályos diákjaink megnézték „Az angyalok“ című megható kisfilmet, mely egy szlovák misszionáriusnőről szól, aki a DélAfrikai Köztársaságban egy AIDS-es gyerekeket ellátó központban tevékenykedik.
      • Piros szalagokat készítettünk a harmadikos diákokkal, amelyet feltűztünk a tanulóknak és a tanároknak.

       

      Szervező: Ing. Monika Virágová.

       

     • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

     • Dňa 26. novembra 2018 sa žiaci  I.A, I.NM a II.A triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

      Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonávala Ing. Katarína Kissová.

       

      Az I.A, I.NM és II.A osztályok diákjai, 2018. november 26–án tanulmányi kiránduláson vettek részt Léván az Atlantis művelődési központban. Ellenőrizhették a fizikából megszerzett tudásukat, meggyőződhettek a mágnesesség vagy a forgás - rotáció erejéről, továbbá láthattak egyéb érdekességeket. Információkat szereztek a technika vívmányairól: a keréktől az internetig, kipróbálhatták a legmodernebb merőeszközöket, megismerkedhettek a drónok, hoverboardok stb. működési elvével. A több mint 70 kiállítási tárgy között mindenki megtalálhatta kedvenc kísérletét vagy játékszerét. A kiállított tárgyak és kísérletek eredeti  módon való bemutatása, interaktív  átadása, hozzásegítette  diákjainkat  modern világunk jobb megértéséhez.

      Szervezte: Mgr. Harisová Angela

      Pedagógiai felügyelet: Ing. Kissová Katarína

     • XXXI.ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠS v Hurbanove - A Konkoly – Thege matematikai verseny XXXI.évfolyama – Ógyalla

     • Dňa 22.11.2018 sa uskutočnil XXXI. ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II.A/ a Dávid Vörös/IV.A/. Podujatia sa zúčastnilo 70 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a zo stredných odborných škôl v okrese Komárno a Nové Zámky. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky, ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v mesiaci december 2018.

      Za prípravu žiakov na súťaž bola zodpovedná Mgr. Angela Harisová.

       

      2018. november 22.- én rendezték meg a  Konkoly – Thege Miklós matematikai verseny XXXI. évfolyamát az Ógyallai Építészeti Szakközépiskolában. Iskolánkat a következő diákok képviselték: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II. A/, Dávid Vörös /IV. A/.Az eseményen 70 diák vett részt különböző iskolákból, pl. magyarországi gimnáziumokból, Szencről, újvári iskolákból stb.

      A diákok három kategóriában versenyeztek. Olyan logikai feladatokat oldottak meg , amelyekkel a matematikai órákon az egyes évfolyamokban foglalkoztak.

      A versenyre a diákokat Mgr. Harisová Angela készítette fel.

     • „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ - " Régiónk népi kultúrájának ápolása"

     • Žiaci našej školy v rámci projektu „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ vystúpili s kultúrnym programom v Dome dôchodcov v Zlatnej na Ostrove, kde zahrali ľudové piesne na tradičných hudobných nástrojoch – citarách. Citary boli zakúpené s finančnou podporou NSK. Jeden žiak predviedol aj ľudový tanec. Vystúpenie malo úspech a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré poteší srdcia našich seniorov.

      Projekt realizovala Ildikó Szabó.

      Iskolánk diákjai  a „ Régiónk népi kultúrájának ápolása” című projekt keretén belül a  csallókőzaranyosi idősek otthonába  látogattak, ahol kultúrműsorral kedveskedtek a lakóknak. Néptáncos diákunk egy pergős néptánc produkciót mutatott be. Iskolánk citerazenekara pedig egy népdalcsokrot adott elő. Az ismert népdalokat a közönség együtt énekelte a zenekarral mindnyájunk örömére. Zenekarunk citeráit a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatásával vettük.

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /2. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/2. évfolyam/

     • Dňa 15.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Osem žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 28. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Chiara Marcela Ostružlíková    II. A                              23 bodov     

      2. Kristóf Gergő                             II. BM                           10 bodov

      3. Ádám István Fehér                   II. BM                             7 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2018.11.15 -én került sor „A legjobb matematikus“ verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának  8 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 28 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Ostružlíková Chiara Marcela    II. A                      23 pont     

      2. Gergő Kristóf                              II. BM                  10 pont

      3. Fehér Ádám István                    II.BM                     7 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

       

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • Envirobeseda: Dunajská delta - Környezeti beszélgetés: A Duna-delta

     • Na našej škole sa 8.11.2018 uskutočnila už tradičná beseda s p. Máriou Beneovou a p. Vladimírom Kmeťom, ktorí sú členmi OZ Maximilián Hell a našim študentom tento raz predstavili nový program s názvom Dunajská delta.

      Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie miestnych prírodných lokalít nasnímaných z paluby lode. Dozvedeli sme sa o najzaujímavejších miestach v delte Dunaja ako sú, napríklad: prístavné mesto Tulčea, kam sa Dunajom plavia riečne aj morské nákladné lode, mesto Mila 23 ležiace vo vzdialenosti 23 míľ od Čierneho mora, mesto Sulina, ktoré je poslednou pevninou a tu Dunajská delta splynie s morom. Vďaka rozprávaniu našich hostí už dnes poznáme dedinku Letea a lesík či lesostep s rovnakým názvom a pieskovým podložím, kde dodnes žijú divoké kone a rastie tu vzácna rastlina obsahujúca vo svojich plodoch vzácne liečivo efedrin, vieme ako vyzerajú pokojné zákutia plné vodných rastlín, živočíchov či vzácneho vtáctva. Spoznali sme aj hlavné kanále či ramená a vypočuli sme si mnoho zaujímavostí o živote ľudí, ktorí tieto pokojné odľahlé oblasti často nedotknuté výdobytkami civilizácie s láskou obývajú a nikdy by  odtiaľto neodišli.

       Touto cestou ďakujeme našim hosťom za poučný zážitok.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Elena Szabóová

      2018.11.8-án iskolánkban megrendezésre került a már hagyományos előadás, melyet Beneová Mária és Kmeť Vladimír, a Maximilián Hell OZ polgári társulás tagjai tartottak. Diákjainknak a Duna-deltája megnevezésű új programot mutatták be.

      Diákjaink érdeklődéssel figyelték a helyi természeti lelőhelyek hajófedélzetről készített képes feldolgozását. Megismerték a Duna-delta legérdekesebb helyeit, mint például: Tulcsa kikötővárosát, ahová a Dunán folyó és tengeri teherhajók is hajóznak, Mila városát, amely 23 mérföld távolságra fekszik a Fekete-tengertől, Sulina városát, amely az utolsó szárazföld mielőtt a Duna-delta összeolvad a tengerrel. Vendégeink elmondásából ma már ismerjük Letea falut és az azonos nevű, homokos talajú erdőt, illetve erdős sztyeppét, ahol a mai napig fellelhetők vadlovak, illetve ahol értékes, efedrin tartalmú terméseiről ismert növények nőnek. Már tudjuk hogyan néznek ki vízinövényekkel, élőlényekkel vagy értékes madárvilággal teli eldugott helyek. Megismertük a főbb kanálisokat és ágakat, valamint számos érdekességet hallhattunk azon emberek életéről, akik ezeken a nyugodt, félreeső, gyakran a civilizáció vívmányai által sértetlen helyeken élnek, és soha nem költöznének el onnan.

      Ezúton is köszönjük vendégeinknek az ismeretterjesztő élményét.

      A beszélgetést Mgr. Elena Szabóová szervezte meg.

     • Beseda Nelátkové závislosti

     • Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu a SMS, internetu, počítačových hier atď. 

      Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 16.10.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nelátkové závislosti – gambling, nadmerné používanie mobilných telefónov, internetu, sociálnych sietí, atď. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.