• Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

     •  „    Písanie je proces plný chýb a ich odstraňovania. Treba skúšať a upravovať zasa a zasa, stále dookola...“ (Gavriel Guy Kay)

      Na našej škole je už tradíciou, že v každom školskom roku organizujeme pre našich žiakov domácu súťaž v  pravopise. Cieľom je, aby si účastníci preverili svoje zručnosti a vedomosti v maďarskom pravopise. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov, z prvého ročníka štyria, z druhého traja, z tretieho dvaja a z končiaceho ročníka traja žiaci. V prvej časti súťaže mali žiaci napísať diktát, v druhej časti mali riešiť test.

      Výsledky súťaže sú nasledovné:

      1. miesto: Czibulya Dominika   (II.CM)
      2. miesto: Lukovics Cynthia       (I.CM)
      3. miesto: Zachar Zsolt                (I.NM)

      K výsledkom srdečne gratulujeme!

      PaedDr.Nagy Ágnes

       „ Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.” (Szemere Gyula)

      Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük iskolánk tanulói számára  a helyesírási versenyt, hogy kiderüljön, milyen mértékben ismerik a résztvevők anyanyelvünk szabályait, a helyesírást. A versenyen az első évfolyamot 4, a másodikat 3, a harmadikat 2, a végzősöket 3 tanuló képviselte. A verseny egy tollbamondás megírásából, utána pedig egy - különböző nehézségi fokú feladatokból álló - tesztlap megoldásából állt.

      A verseny eredménye:

      1. helyezett: Czibulya Dominika (II.CM)
      2. helyezett: Lukovics Cynthia     (I.CM)
      3. helyezett: Zachar Zsolt             (I.NM)

      Az elért eredményekhez szívből gratulálunk!

      PaedDr.Nagy Ágnes

       

     • Vyhodnotenie školského kola recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – iskolai forduló

     • Tento rok sa uskutoční XXVIII. ročník amatérskej  súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, speve poézie a divadla poézie. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

      1. Kategória: 1-3. ročník základných škôl
      2. Kategória: 4-6. ročník základných škôl / 1. ročník 8-ročných gymnázií
      3. Kategória: 7-9. ročník základných škôl / 2-4. ročník 8-ročných gymnázií
      4. Kategória:  stredné školy / 4-ročné gymnáziá, stredné odborné školy, 5-8. ročník 8 ročných gymnázií
      5. Kategória: vysoké školy, dospelý (bez vekovej hranice)
      6. Kategória: spev poézie od 12 rokov samostatne, alebo v skupine
      7. Kategória: divadlo poézie (bez vekovej hranice)


      Školské kolo recitačnej súťaže M. Tompu v prednese poézie a prózy sa konalo dňa 13. 2. 2019. V tomto roku sme mali menej súťažiacich ako to bývalo po ostatné roky.

      Umiestnenie menovite:

      Balázs Zalacko – II.CM  1. miesto

      Evelyn Kovács – I.CM   2. miesto

      Bálint Hraboš - I.CM      3. miesto

      Do regionálneho kola postupuje Bálint Zalacko a Evelyn Kovács v IV. kategórii.

      Členmi poroty boli:   Szabó Ildikó, Kristína Tanóczkyová

       

      Az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajának országos versenyének XXVIII. évfolyama idén kerül megrendezésre. A verseny több kategóriából áll:

      1. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
      2. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
      3. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
      4. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
      5. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
      6. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban

      VII.kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)

       

      Iskolánkon a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóját 2019. február 13-án rendezték meg. A zsűrinek döntenie kellett, hogy az iskolánkat ki képviselje a körzeti fordulón.

      1. helyezett: Zalacko Balázs – II.CM osztályból
      2. helyezett: Kovács Evelyn – I. CM osztályból
      3. helyezett: Hraboš Bálint – I. CM osztályból

      A körzeti fordulóba Zalacko Balázs és Kovács Evelyn jutott tovább a IV. kategóriában.

      Zsűri tagok:    Szabó Ildikó, Tanóczky Krisztina

     • BESEDA PORUCHY PRÍJMU POTRAVY - BESZÉLGETÉS AZ ÉTKEZÉSI ZAVAROKRÓL

     • Problémy so stravovacími návykmi začínajú najčastejšie počas dospievania. V období, v ktorom si mladý človek hľadá svoje miesto vo svete dospelých. Viac sa vyskytujú u žien/dievčat, než mužov/chlapcov. Ohrození sú tiež športovci, od ktorých sa vyžaduje vysoké fyzické vypätie a zároveň nižšia hmotnosť.

      Beseda na uvedenú tému sa uskutočnila na našej škole 13. februára 2019 v spolupráci s CPPPaP v Komárne. Žiaci IV.A triedy diskutovali o psychických ochoreniach súvisiacich s poruchami príjmu potravy, ako sú  mentálna anorexia, bulímia a  záchvatové prejedanie. Je nepopierateľné, že ide o vážne ochorenie postihujúce organizmus, psychiku aj spoločenský život jedinca. Cieľom tejto besedy bolo získanie vedomostí a postojov podporujúcich zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a zdravé sebaprijatie.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Az étkezési zavarokkal kapcsolatos problémák leggyakrabban a felnőtté válás időszakában kezdődnek. Abban az időszakban, amikor a fiatal a helyét keresi a felnőttek világában. Gyakrabban fordul elő lányoknál/nőknél, mint fiúknál/férfiaknál. A sportolók, akiktől magas fizikai erőnlétet és alacsonyabb testsúlyt várnak el, szintén veszélyeztetve vannak.

       

      A beszélgetés erről a témáról a komárnoi CPPPaP (Pedagógia-pszichológiai tanácsadás és megelőzés központja) együttműködésével jött létre iskolánkon 2019.február 13-án. A IV.A osztály tanulói beszélgettek a táplálékbevitellel kapcsolatos lelki problémákról, mint a mentális anorexia, bulimia és kényszerevés. Tagadhatatlan, hogy a szervezetet, az egyén lelkét és társadalmi életét sújtó súlyos megbetegedésekről van szó. A beszélgetés célja az egészséges életmódot támogató álláspontok, egészséges étkezés és egészséges önkép kialakításával kapcsolatos ismeretek megszerzése volt.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Beseda pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine - Beszélgetés a rák elleni küzdelem Világnapja alkalmából

     • Podľa najnovších informácii, 1 zo 4 úmrtí v rámci Európskej Únie je zapríčinené rakovinou.   4. februára sa už tradične koná v rámci EÚ Svetový deň boja proti rakovine.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 7. februára 2019 žiaci IV.A a II.A tried zúčastnili besied na témy „Boj proti rakovine“ a „Rakovina hrubého čreva“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

      Rakovina hrubého čreva každoročne stúpa a zabije ročne takmer tri tisícky Slovákov. Najčastejšie onkologické ochorenie u mužov, druhé najčastejšie u žien. Pritom je to jedno z najlepšie liečiteľných ochorení. Pri včasnej diagnostike je viac ako 90 percentná úspešnosť vyliečenia.

      Cieľom besedy bolo zvýšiť všeobecné povedomie o tejto zákernej chorobe a zbaviť sa tak niektorých mylných predstáv, ktoré sú o rakovine stále v povedomí.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      A legújabb információk alapján az Európai Unióban 1-ből 4 elhalálozást a rák okoz. Az EU keretén belül február 4-én már hagyományszerűen a rák elleni harc nemzetközi napja van.

       

      Ebből az alkalomból 2019.február 7-én a IV.A és II.A osztály tanulói részt vettek a „Rák elleni harc” és a „Vastagbélrák” témájú beszélgetéseken, amelyeket a komárnoi Körzeti Népegészségügyi Hivatallal együttműködve szerveztünk.

       

      A vastagbélrákosok száma évente növekszik és évente szinte háromezer szlovákot öl meg. A leggyakoribb a megbetegedés a férfiaknál, a második leggyakoribb a nőknél. Közben ez az egyik leginkább gyógyítható megbetegedés. Korai megállapítása esetén az esetek 90 százalékában sikeres a gyógyulás.

       

      A beszélgetés célja az volt, hogy növeljük az általános ismereteket ezzel az alattomos betegséggel kapcsolatban és így szabadítsuk meg a fiatalokat a téves eszméiktől a rákkal kapcsolatban.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Exkurzia v AUDI Győr – Exkurzió a győri AUDIban.

     • Dňa 4.2.2019 sa žiaci III.AM a IV.BM triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme  Audi Hungaria Zrt. v Győri. Dvojhodinový program sa začal historickým prehľadom o firme, potom si žiaci pozreli lisovňu a následne karosáreň, kde s úžasom sledovali futuristický svet obrovských naprogramovaných robotov. V ďalšej časti programu si pozreli montážnu časť podniku.  Audi Hungaria Zrt. ročne vyrobí okolo dvoch miliónov motorov pre závody AUDI AG a koncernu Wolksvagen. Zblízka sme mohli spoznať najmodernejšie technológie a precizitu výroby motorov v najväčšom závode na ich výrobu. Žiaci si s veľkým záujmom a pozornosťou pozreli jednotlivé výrobné jednotky, veľa sa naučili a poznatky určite zužitkujú v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických odborných predmetoch,

      Iskolánk III.AM és a IV.BM tanulói 2019 február 4-én  a győri Audi Hungaria Zrt. autógyárban szakmai tanulmányúton vettek részt, amelynek során bepillantást nyerhettek a járműgyárprés– és karosszériaüzem, valamint a motorgyártás rejtelmeibe. A közel 2 órás program történelmi áttekintéssel kezdődött, majd buszra szállva kezdetét vette a gyárlátogatás. A préselési folyamatok megtekintése után a karosszéria gyártó üzembe léptünk, ahol a diákok szemtanúi lehettek az előre programozott óriásrobotok futurisztikus világának. A látogatást motorgyár összeszerelő üzemében folytattuk. Az Audi Hungaria évente közel 2 millió motort gyárt az AUDI AG és Volkswagen Konszern telephelyei számára.  Megtapasztaltuk a legmodernebb technológiát és a motorgyártás precizitását testközelből a világ legnagyobb járműmotor gyárában. Tanulóink nagy érdeklődéssel és figyelemmel járták be az egyes gyáregységeket. A látnivalókból diákjaink sokat tanultak, mely ismereteket a gépészeti, elektrotechnikai és a gazdasági szaktantárgyakban tudják hasznosítani.

       

     • Szép magyar beszéd - Pekná maďarská reč

     • Dňa 14. 01. 2019 sa na našej škole  uskutočnila súťaž  Pekná maďarská reč. Cieľom súťaže je rozvíjať kultúru  reči a zdokonaľovať sa v správnej výslovnosti V prvej časti súťaže žiaci prečítali úryvky vlastného výberu. V druhej časti súťaže mali prečítať texty určené porotou.

                                                                                      

      Umiestnenia:     1.miesto: Zalackó Balázs   II.CM

                                2.miesto: Kádek Krisztina  II.CM

                                3. miesto: Borgula Tamás   I.BM 

              

       Porota:   Ildikó Szabó

                     Tanóczky Krisztina

      2019.01.14-én az iskolánkban megrendezésre került a Szép magyar beszéd iskolai fordulója.A szövegmondó verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, továbbá, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A versenyszabályoknak megfelelően.   szabadon választott szövegek felolvasására került sor. Ezután a zsűri által kiválasztott kötelező szöveg hangzott el.

                                                                                                    

      Helyezések:     1. helyezett: Zalackó Balázs    II.CM

                               2. helyezett: Kádek Krisztina  II.CM

                               3. helyezett:  Borgula Tamás    I.BM

        

      A zsűri tagjai: Szabó Ildikó

                            Tanóczky Krisztina

       

     • SPOLOČNE PROTI ŠIKANE! - KÖZÖSEN A MEGFÉLEMLÍTÉS ELLEN!

     • Šikanovanie je v súčasnosti celosvetovým problémom. Má rôzne podoby. Vo väčšine prípadov prebieha v skrytosti a jeho obete ho v tichosti trpia. My však nie sme ľahostajní voči dianiu okolo nás! Spoločne bojujeme voči tomuto negatívnemu javu. Účinnou zbraňou v boji voči šikanovaniu je prevencia. Preto sme dňa 23. januára 2019 v našej škole zorganizovali pre žiakov I.A triedy v spolupráci s OR PZ v Komárne besedu o šikanovaní. Preventistka OR PZ v Komárne žiakom vysvetlila, že nie správne nečinne sa prizerať šikanovaniu a byť ľahostajní, keď sa stanú svedkami šikanovania. Viedla žiakov k tomu, aby pochopili, že medzi ľuďmi sú rozdiely a že každý jednotlivec má právo na názor.

      Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A megfélemlítés jelenleg az egész világot érintő probléma. Különböző formája van. Az esetek többségében rejtve zajlik és áldozatai csendben szenvednek. Mi azonban nem vagyunk közömbösek a körülöttünk zajló eseményekkel szemben! Közösen harcolunk ez ellen a negatív jelenség ellen. A megfélemlítés elleni harc hatásos fegyvere a megelőzés. Ezért szerveztünk 2019.január 23-án a komárnoi RK együttműködve egy beszélgetést az I.A osztály diákjai számára a megfélemlítésről. A komárnoi RK megelőzési tisztje elmagyarázta a diákoknak, hogy nem helyes tétlenül nézni a megfélemlítést és közömbösnek lenni, ha megfélemlítés tanúi. A diákokat arra vezette rá, hogy megértsék, az emberek különbözőek és mindenkinek joga van saját véleményre.

      Az ember csak akkor nézhet a másikra fentről, ha segíteni akar neki felállni!

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • Beseda s názvom Domáce násilie - Beszélgetés Családon belüli erőszak címmel

     • Domáce násilie spravidla označuje týranie a násilné jednanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi v spoločnej domácnosti či v rodine, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Vo všeobecnosti sa rozlišuje 5 foriem násilia: fyzické, sociálne, ekonomické, sexuálne, psychické a emocionálne. Touto témou dňa 30. januára 2019 oslovila žiakov III.C triedy preventistka OR PZ v Komárne. Cieľom besedy bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia. Žiakom vysvetlilaako sa vyhnúť domácemu násiliu, ako sa zachovať v prípade, ak je násilie na niekom páchané. Poskytla im telefónne čísla, kde možno hľadať potrebnú pomoc.

      Všetci máme právo na ochranu pred násilím!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A családon belüli erőszak általában a bántalmazást és erőszakos értekezést jelöli, amely egymáshoz közel álló, közös háztartásban élő személyek vagy család között játszódik le, ahol az egyik erőszakos személy hatalma és ellenőrzése alatt tartja a másik személyt. Általánosságban az erőszak 5 formáját különböztetjük meg: fizikai, szociális, gazdasági, szexuális, lelki és érzelmi. Ezzel a témával szólította meg 2019.január 30-án a III.C osztály diákjait a komárnoi RK megelőzési tisztje. A beszélgetés célja volt informálni a diákokat a családon belüli erőszak problematikájáról, annak okairól, ahogy az elutasítás szükségességéről is. A diákoknak elmagyarázta, hogyan kerülhetik el a családon belüli erőszakot, hogyan kell viselkedni, ha valaki bántalmazás áldozata. Rendelkezésükre bocsájtotta a telefonszámokat, ahol segítséget kérhetnek.

       

      Mindnyájunknak joga van az erőszak elleni védelemre!

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.