• Hrady, zámky a prírodné zaujímavosti nitrianskeho kraja - A Nyitrai kerület várai, kastélyai és természeti szépségei

     • Hrady, zámky a prírodné zaujímavosti nitrianskeho kraja.

      V dňoch 25. a 26. sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili tematického zájazdu v rámci projektu  na podporu cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Prvou našou zastávkou bol jeden z najkrajších neoklasicistických šľachtických sídiel, poľovnícky  kaštieľ v Palárikove, ktorý dnes slúži na oddych a relaxáciu pre ubytovaných hostí. Pozreli sme si krásne dobové zariadenie a poprechádzali sme sa pekným anglickým parkom.

      Ďalšou našou zastávkou bolo arborétum v Tesárskych Mlyňanoch. Počas prechádzky v tieni exotických stromov, krikov a kvetov z rôznych kútov sveta sme sa započúvali do spevu vtákov, oddýchli sme si v altánku pri jazierku s vodnými lotosmi, s údivom sme si pozreli majestátnosť sekvoje kalifornskej a nadýchali sa čerstvého vzduchu.

      V Topoľčiankach sme si pozreli ďalší, z hľadiska cestovného ruchu atraktívny poľovnícky kaštieľ, ktorý bol letným sídlom Habsburgovcov, ako aj obľúbeným sídlom československých prezidentov. Dnes kaštieľ ponúka oddych a relax, ako aj možnosť usporadúvať rôzne firemné a spoločenské akcie. V klasicistickom krídle sme si pozreli múzeum historického nábytku a bytových doplnkov a poprechádzali sme sa parkom v anglickom štýle.

      Poslednou našou zastávkou bol nitriansky hrad. Po zdolaní schodov sme sa ocitli v hradnom areáli ktorému dominuje bazilika svätého Emeráma a socha pápeža Jána Pavla II. Preskúmali sme hradby opevnenia, kde sme sa pokochali panorámou Nitry, pozreli sme si hradnú studňu, kazematy, kde návštevníci môžu vidieť, ako sa stavba vyvíjala  od čias Veľkej Moravy až po nitrianske hradné opevnenie.a nakoniec sme si oddýchli a rozjímali v bazilike, ktorá má krásnu barokovú výzdobu. Unavení, ale plní zážitkov, dojmov a nových poznatkov sme sa vydali na cestu domov.

      Judita Wagnerová

       

       

      A Nyitrai kerület várai, kastélyai és természeti szépségei

       

      Nyitra megye pénzügyi támogatásával  iskolánk diákjai és pedagógusai  2019. június 25-én és 26-án  ismeretterjesztő kiránduláson vettek részt a nyitrai kerület idegenforgalmának támogatása keretében.

      Első megállónk a tótmegyeri  neoklasszicista vadászkastély volt, amely ma pihenést és kikapcsolódást nyújt az idelátogató vendégek számára. Megnéztük a történelmi bútorokkal berendezett kastélyt és sétáltunk az angolparkban.

      Következő megállónk a malonyai arborétum volt. A különböző világrészekből idetelepített exotikus fák, bokrok és virágok árnyékában tett séta közben belehalgattunk a madarak csicsergésébe, megpihentümk a tavirózsás tó melletti kerti pavilonban, megcsodáltuk a hatalmas mamutfenyőt és teleszívtuk magunkat friss levegővel.

      Kistapolcsányban meglátogattuk azt a vadászkastélyt, amely a Habsburg család nyári székhelye volt. Szívesen töltötték itt az idejüket Csehszlovákia államelnökei is. Ma a kastély szállodaként működik és közkedvelt helyszíne különböző rendezvényeknek. A klasszcista szárnyban megtekintettük a történelmi bútorok és berendezések múzeumát valamint sétát tettünk az angol stílusú parkban.

      Utolsó megállónk  Nyitra vára volt. Miután felsétáltunk a lépcsőkön elénk tárult a várudvar, ahol a Szent Emmerám bazilika és II. János Pál pápa szobra helyezkedik el. Körbesétáltunk az  erődítmény falai mentén, ahonnan Nyitra panorámája tárult elénk. Megcsodáltuk a várkutat, ezután pedig a gótikus várárokba mentünk, ahonnan a kazamaták nyíltak. Itt egy állandó régészeti kiállítás keretén belül megismerkedhettünk a nagymorva védfal és a nyitrai várfal építészeti sajátosságaival. Legvégül pedig a bazilikában pihentünk meg, miközben megcsodáltuk a gyönyörű barokk díszítést. Fáradtan ugyan, de élményekkel és új ismeretekkel teli hazafelé vettük utunkat.

      Wagner Judit

      REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

     • Exkurzia v nábytkárskej firme - Látogatás a bútorgyártó cégben

     • Exkurzia v nábytkárskej firme

      Spoločnosť KOM Polster, s.r.o., je jedným z najväčších výrobcov čalúneného nábytku na Slovensku. O jej dominancii svedčí tiež obrat, ktorý od svojho vzniku v roku 2006 zvýšila z 3 miliónov vtedajších korún na súčasných 28 miliónov eur v minulom roku. Od svojho založenia patrí do skupiny nábytkárskych firiem rodiny Jockenhöfer z Nemecka.

      Dňa  29. 05. 2019 sa žiaci učebného odboru stolár a študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, grafik digitálnych médií a komerčný pracovník v doprave našej školy zúčastnili odbornej exkurzie v priemyselnom areáli menovanej firmy v Novej Stráži.

      Po príchode do spoločnosti nás krátkou prezentáciou oboznámili s históriou a vývojom firmy. Po zodpovedaní otázok žiakov nás previedli cez výrobnú halu, kde nás podrobným výkladom oboznámili s procesom výroby nábytku. Keďže exkurzia sa konala počas plnej prevádzky, žiaci mali možnosť sledovať reálny proces výroby, jednotlivé etapy a  ich nadväznosť. Žiaci mohli priamo pod odborným výkladom sledovať celý priebeh ich úkonov. Prehliadku zakončili žiaci praktickým zhotovením zmenšeného modelu postele.

      Vďaka ústretovosti spoločnosti, profesionálnemu a odbornému  výkladu sme získali veľa nových informácií a poznatkov, čím sme teóriu odborných predmetov priblížili bližšie praxi. Exkurzia bola náučná a veľmi podnetná. Aj v budúcom školskom sem radi  zavítame a tak spojíme teóriu výrobného podniku s konkrétnou praxou.

      Ďakujeme!

      Za zorganizovanie exkurzie bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      Látogatás a bútorgyártó cégben

      A KOM Polster, s.r.o. az egyik legnagyobb kárpitozott bútorokat gyártó cég Szlovákiában. A dominanciájukról árulkodik a forgalom is, amelyet a 2006-os megalakulásuk óta az akkori 3 millió koronáról a jelenlegi, múlt évi 28 millió Euróra növeltek. A megalapításától kezdve a németországi Jockenhöfer család bútorgyártó cégeinek csoportjába tartozik.

      2019.05.29-én az iskolánk asztalos, fa- és bútorgyártási operátor, digitális médiai grafikus és közlekedésügyi munkatárs szakot látogató diákjai szakmai látogatáson vettek részt a nevezett cég ipari parkjában Őrsújfalun.

      A cégbe való megérkezés után röviden bemutatták a cég történetét és fejlődését. Miután válaszoltak diákjaink kérdéseire, átvezettek bennünket a gyártási csarnokon, ahol részletes magyarázat mellett megismertették velünk a bútorgyártás folyamatát. Mivel a látogatás teljes működés mellett valósult meg, a diákoknak lehetőségük volt megfigyelni az egész gyártási folyamatot, az egyes folyamatokat és azok egymáshoz kapcsolódását. A diákoknak lehetőségük nyílt szakmai magyarázat mellett megfigyelni az egyes műveletek folyamatát. A megtekintést a diákok egy ágy kisebbített modelljének elkészítésével fejezték be.

      A társaság előzékenységének, hivatásos szakmai bemutatójának köszönhetően sok új információt és ismeretet szereztünk, amelyekkel a szakmai tantárgyak elméletét közelebb hoztuk a gyakorlathoz. A látogatás tanulságos és gondolatébresztő volt. A következő tanévben is szívesen ellátogatunk ide és így összekapcsoljuk a gyártó cégről szóló elméletet a konkrét gyakorlattal.

      Köszönjük!

      A látogatás megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

     • Očkovanie hrou

     • Očkovanie hrou

      Žiaci I.A triedy sa dňa 27.06.2019 zúčastnili pilotného projektu RÚVZ v Komárne „Očkovanie hrou“,  zameraného na zvýšenie povedomia budúcich rodičov o význame očkovania, čiže prevencii určitých ochorení. Pred začatím besedy žiaci vyplnili dotazníky. Potom im zamestnankyne RÚVZ v skupinách vysvetlili problematiku chorôb preventabilných očkovaním a povinného očkovania, uviedli zdroje informácií o očkovaní, ako sa orientovať na internete v danej problematike, prečo je potrebné toľko vakcín, význam individuálnej a kolektívnej imunity.

      Po absolvovaní všetkých 4. stanovíšť žiaci opätovne vyplnili dotazník s tými istými otázkami ako na začiatku besedy. V opakovane vyplnených dotazníkoch bolo vidieť prehĺbenie vedomostí žiakov o predmetnej problematike a pozitívny posun v postojoch k očkovaniu.

       

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      Az oltás játék

      Az I.A osztály diákjai 2019.06.27-én a komárnoi Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) „Az oltás játék” bevezető projektjén vettek részt, amely a jövendő szülők tudatosságának növelésére irányul az oltás jelentőségével, illetve ezáltal az egyes betegségek megelőzésével kapcsolatban. A beszélgetés előtt a diákok kérdőíveket töltöttek ki. Ezután a RÚVZ munkatársai csoportokban elmagyarázták nekik az oltással megelőzhető betegségek és a kötelező oltás problematikáját, megnevezték az oltásról szóló információs csatornákat, hogyan lehet eligazodni az interneten az adott probléma terén, miért van szükség annyi oltóanyagra, az egyéni és csoportos immunitás jelentőségét.

      Mind a 4 állomás meglátogatása után a diákok ismét kitöltötték a kérdőívet ugyanazokkal a kérdésekkel, mint a beszélgetés elején. Az ismételten kitöltött kérdőíveken látni lehetett a diákok tudásának elmélyülését az adott probléma terén és a pozitív változást az oltáshoz való viszonyulásban.

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

     • Ocenenie najúspešnejších žiakov Komárna

     • Ocenenie najúspešnejších žiakov Komárna

      Primátor mesta Komárna každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. Dňa 20. júna 2019 sa v Dôstojníckom pavilóne v Komárne zišli najúspešnejší žiaci zo stredných škôl. Ocenení žiaci získali v školskom roku 2018/2019 významné umiestnenia v okresných, krajských,  či celoštátnych súťažiach. Žiaci si prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Komárna. Je potrebné vyzdvihnúť ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Preukázali hĺbku svojich vedomostí, talent, fantáziu, zručnosť či športové nadanie.

      Každoročné ocenenie primátora mesta Komárno získali v tomto školskom roku traja naši žiaci:

       

      Anikó Lacza  je žiačkou 3.BM triedy.  V desiatom ročníku celoštátnej súťaže Ipolyi Arnold získala strieborné pásmo v prednese rozprávky. Súťaž organizovala štátna rada Csemadoku.

      Nikolas Hulman je žiakom III.C. V súčasnosti vystupuje pod gesciou Slovenského zápasníckeho zväzu, je zaradený do juniorskej reprezentácie Slovenskej republiky v kategórii U-23 grécko-rímskym štýlom. Najvzácnejším úspechom v jeho športovom živote je získanie deviatich titulov Majstra Slovenska v zápasení juniorov.

      Ádám Jakubek je žiakom III.DM triedy. Dosiahol vynikajúce výsledky v silovom trojboji nielen na domácej a európskej, ale aj svetovej pôde. Na majstrovstvách Slovenska už získal štyri prvé a tri druhé miesta.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

      Ing. Monika Virágová

       

      Komárno legsikeresebb diákjainak értékelése

      Komárno város polgármestere minden tanév végén értékeli az iskolák elmúlt tanévben legsikeresebb diákjait. 2019.június 20-án Komárnoban, a Tiszti Pavilonban összegyűltek a középiskolák legsikeresebb diákjai. A díjazott diákok a 2018/2019-es tanévben jelentős helyezéseket értek el a járási, kerületi vagy országos versenyeken. A diákok emléklapot vehettek át az iskola és Komárno városának sikeres képviseletéért. Szükséges kiemelni az ő különleges alkotó, tanulmányi és emberi értékeiket, de a felelősségtudatukat, kezdeményező képességüket és kreatív hozzáállásukat tanulmányi kötelességeik teljesítése során és aktív részvételüket az iskolán kívüli tevékenységekben. Megmutatták tudásukat, tehetségüket, fantáziájukat, készségeiket és sporttehetségüket.

      Komárno város polgármesterének évente kiosztott díját idén három diákunk szerezte meg:

      Lacza Anikó a 3.BM osztály tanulója. Az Ipolyi Arnold országos verseny tízedik évfolyamában prózában ezüstsávos besorolást nyert el. A versenyt a Csemadok Országos Választmánya szervezte.

      Hulman Nikolas a III.C osztály tanulója. Jelenleg a Szlovák Birkózószövetség színeiben versenyez, tagja a Szlovák Köztársaság U-23 junior reprezentációs keretének görög-római stílusban. Sportéletének legértékesebb sikerei a 9 Szlovák Bajnok cím megszerzése a junior birkózók között.

      Jakubek Ádám a III.DM osztály diákja. Kitűnő eredményeket ért el hármas erőpróbában, nem csak otthoni és európai, hanem világversenyeken is. A szlovák bajnokságon már négy első és három második helyet szerzett.

      Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

      Ing. Virág Mónika

     • Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a iných drogách

     • Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a iných drogách

      V priebehu roka  2019 sa opätovne realizuje na Slovensku projekt Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách ("European School Survey Project on Alcohol and other Drugs" - ESPAD), na ktorom sa od jeho začiatku (1995) zúčastňuje aj Slovenská republika. Hlavným cieľom medzinárodnej štúdie ESPAD je získanie štandardných a vzájomne porovnateľných informácií o celkovom výskyte fajčenia, pitia alkoholu a užívania nelegálnych drog u európskej mládeže. Do zberu údajov sa dňa 30.05.2019 zapojili aj žiaci našej školy. Zber sa vykonával pomocou štandardizovaného dotazníka.

      Za zorganizovanie aktivity bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      Európai iskolai felmérés az alkoholról, dohányról és egyéb kábítószerekről

      A 2019-es év során ismételten megvalósult Szlovákiában az Európai iskolai felmérés az alkoholról és egyéb kábítószerekről projekt ("European SchoolSurvey Project on Alcohol and otherDrugs" - ESPAD), amelyben a kezdetektől (1995) részt vesz a Szlovák Köztársaság is. Az ESPAD nemzetközi tanulmány fő célja standard és kölcsönösen összehasonlítható információk szerzése a dohányzás, alkoholfogyasztás és illegális kábítószerek fogysztásának előfordulásáról az európai fiataloknál. Az adatgyűjtésbe 2019.05.30-án iskolánk diákjai is bekapcsolódtak. Az adatgyűjtés általános kérdőívek segítségével valósult meg.

      A tevékenység megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

     • Deň Zeme – 22. apríl

     •  

      Aj v tomto školskom roku sme zostali verní tradícii a zapojili sme sa do aktivity Vyčistime si Komárno, ktorú pri príležitosti Dňa Zeme organizuje Komunálny odbor pri MsÚ v Komárne.

      Žiaci prvých ročníkov prišli 26. apríla 2019 do školy v brigádnickom oblečení, aby  nastúpili od 8:05 do 12:00 na brigádu. 

      Páni majstri a pani majsterky rozdali žiakom plastové vrecia a ochranné rukavice a pobrali sa do práce. Žiaci tried I.A, I.BM, I.CM, I.EM a I.FM vyzbierali smeti na Alžbetinom ostrove a pracovali aj v areáli školy.

      Vďaka patrí všetkým prvákom, ktorí vykonali kus záslužnej verejnoprospešnej  práce.

      Mgr. Elena Szabóová