• Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno od 22.06.2020

     • Podľa rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi škôl môžu rozhodnúť, či vzhľadom na ich miestne podmienky a vývoj šírenia nákazy COVID-19 stredné školy a školské zariadenia od 22.6.2020 otvoria a v akom režime. Keďže má SOŠT - MSZKI nastavený vyhovujúci a funkčný systém dištančného vzdelávania, v dištančnom vzdelávaní pokračuje a škola sa otvorí iba na posledné dva dni vyučovania:

      • 29.06.2020 - odovzdanie učebníc, odnesenie osobných vecí žiakov zo školy a
      • 30.06.2020 - vydanie vysvedčenia. 

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.