• Olympiáda ľudských práv stredoškolskej mládeže 2020/2021 - Emberi jogok olimpiája 2020/2021

     • V školskom roku 2020 - 2021 prebieha už XXIII. ročník Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého nosná téma má názov Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách. Forma a obsah školského kola bola zvolená najmä s ohľadom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia spojené so šírením pandémie nákazlivej ľudskej choroby. Školské kolo sa teda na našej škole konalo dištančne dňa 11.12.2020. Zúčastnilo sa ho osem žiakov z tried: I.A, II.A, II.NA a III.A. Po vyhodnotení súťažiacim zadaného testu vzniklo spomedzi zúčastnených toto poradie:

      1. miesto – Noémi Pécsová – II.A,  

      2. miesto – Áron Kukoda – II.A,

      o 3. miesto sa vďaka zhodnému počtu bodov delia: Jakub Frederik Gross – I.A a Michal Koleno - II.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Elena Szabóová

       

      A 2020/2021-es tanévben az emberi jogok ismeretét felmérő olimpia immár  XXIII. évfolyama zajlik, melynek  idei témája: Demokrácia és emberi jogok válsághelyzetben. Az iskolai forduló formáját és tartalmát az aktuális járványügyi helyzethez és a hatályban lévő higiéniai  intézkedésekhez igazítottuk. Az iskolai forduló ezért távúton zajlott 2020. december 11-én az I. A, a II. A, II. NA és a III. A osztály részvételével. A tesztfeladatok kiértélését követően az alábbi eredmények születtek :

      1.helyezett: Pécsová Noémi, II. A

      2.helyezett: Kukoda Áron, II. A

      3.helyezett azonos pontszámmal:Gross Jakub Frederik, I. A és Koleno Michal, II. A

      A győzteseknek szívből gratulálunk!


      Mgr. Elena Szabóová

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 1. ročník / „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 1. évfolyam

     • Dňa 27.11.2020 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Dvanásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 39. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Viktória Vivien Fölösová  I.BM                    31 bodov

      2. Nikolett Szarka                 I.CM                    28 bodov

      3. Liana Belokostolská         I.CM                   16 bodov                

      3. Martin Valentín Mastiš      I.CM                   16 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2020.11.27-én került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának 12 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 39 volt.                              

      Az eredmények a következők:

      1. Fölösová Viktória Vivien           I.BM                    31 pont

      2. Szarka Nikolett                         I.CM                    28 pont

      3. Belokostolská Liana                 I.CM                    16 pont                  

      3. Mastiš Martin Valentín              I.CM                    16 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Informatická súťaž „E-hód“ - E-hód informatikai verseny

     • Bebras: Medzinárodná informatická a počítačová zručností súťaž (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – PRE VŠETKÝCH

      E-hód je maďarský partner iniciatívy Bebras. Informatickú súťaž, Bebras založil prof. Dr. Valentina Dagiene v Litve. Cieľom súťaže, je:

      • ukázať rozmanitosť oblastí informačných technológií (IT), možnosti použitia a oblasti;
      • podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov;
      • vyriešiť obavy a negatívne pocity súvisiace s IT;
      • pomôcť účastníkom vzdelávania s farebnými, zaujímavými a motivujúcimi úlohami a príležitosťami v oblasti IT myslenia.

      Súťaže v roku 2020 sa zúčastnilo 29 341 žiakov z 249 škôl, medzi nimi aj naša škola: 12. novembra v kategórií senior (4 žiaci) a 16. novembra v kategórií junior (8 žiakov). Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 162. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      Kategória junior:

       1. Vivien Vašmerová  II.CM              62 bodov

       2. Krisztián Csehi        II.BM             42 bodov

       2. Štefan Pifko             II.CM            42 bodov

       3. Zoltán Dobročka     I.CM              26 bodov

      Kategória senior:

      1. Bálint Hraboš           III.CM      54 bodov
      2. Márk Szabó              III.CM     46 bodov
      3. Fanni Füle                III.CM     38 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Erika Csintalan.

       

      Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – MINDENKINEK

      A HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés magyar partnere. A Bebras Dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre keltett kezdeményezés, melynek célja, hogy

      • megmutassák az informatika területének sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit;
      • felkeltsék az érdeklődést az informatika iránt;
      • feloldják az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;
      • segítsék az oktatásban résztvevőket minél színesebb, érdekesebb, motiválóbb informatikai gondolkodást segítő feladatokkal, lehetőségekkel.

      A 2020-as versenyen 249 iskola 29 341 diákja vett részt, köztük iskolánk is november 12. a senior kategóriában 4 diákkal és november 16. a junior kategóriában 8 diákkal. Az elérhető maximális pontszám 162 volt. Az eredmények a következők lettek:

      Junior kategória:

       1. Vašmera Vivien       II.CM              62 pont

       2. Csehi Krisztián        II.BM              42 pont

       2. Pifko  István             II.CM              42 pont

       3. Dobročka Zoltán     I.CM               26 pont

      Kategória senior:

      1. Hraboš Bálint           III.CM 54 pont
      2. Szabó Márk              III.CM 46 pont
      3. Füle Fanni                 III.CM 38 pont

      Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

      A verseny lebonyolítását Mgr. Csintalan Erika végezte.

     • „Vörös szalagok“ - ,,Červené stužky”

     • A Műszaki Szakközépiskola diákjai idén is bekapcsolódtak az AIDS világnapja alkalmából megrendezésre kerülő „Vörös szalagok“ elnevezésű országos versenysorozatba. Grafikus tanulóink részt vettek a „Vörös szalag - Logó“ újratervezésében. Kreatív munkáik által megmutatták, mit jelent számukra a betegség elleni küzdelem, melyet a vörös szalag jelképez. Néhány tanulónk bekapcsolódott a „Mi és a vírusok a 21.században“ című irodalmi versenybe is. Fogalmazás formájában fejtették ki véleményüket a betegséggel, a vírusokkal kapcsolatban. A díjazottak között volt Štrebová Bianka, a III. CM osztály tanulója, aki az 56 beérkezett pályamű közül az előkelő 5. helyezést szerezte meg. A kitűnő eredményhez gratulálunk!

      Felkészítő tanárok: Kovács Kristián, Molnár Szabó Szilvia, Kiss Katalin, Fóti Dávid

      Koordinátor: Misák Adriana

      Vörös szalag / Červená stužka, autor: Mátyásová Chiara III.CM

       

       

      Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Komárne sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej súťaže s názvom ,,Červené stužky”, ktorá sa uskutočnila v rámci svetového dňa boja proti AIDS. Naši grafici mali za úlohu urobiť redizajn loga červenej stužky. Prostredníctvom svojich prác ukázali, čo pre nich znamená boj proti tejto chorobe, ktorý symbolizuje červená stužka. Niekoľko našich žiakov sa zapojilo aj do literárnej súťaže ,,My a vírusy 21. storočia“. Vo forme slohovej práce vyjadrili svoj názor o chorobách či vírusoch. Medzi ocenených sa dostala aj naša žiačka, Bianka Štrebová z triedy III.CM, ktorá dosiahla výborné 5. miesto. Gratulujeme jej k vynikajúcemu výsledku!

      Článok si môžete prečítať tu.

      Učitelia: Kovács Kristián, Molnár Szabó Szilvia, Kiss Katalin, Fóti Dávid

      Koordinátorka: Misák Adriana

       

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Angol nyelvű olimpiász

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bolo organizované na našej škole 23. novembra 2020 netradičným spôsobom. V písomnej časti olympiády žiaci absolvovali on-line test a na ústnej časti sme komunikovali pomocou ZOOM-u. Cieľom súťaže bolo prehlbovať, rozširovať, upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium angličtiny a umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci školy.

      Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Christopher Vitai, žiak IV.BM triedy a postúpi do okresného kola. Druhé miesto získal žiak III.A triedy Alex Csizmadia a tretie miesto získal Christian Kosdi zo IV.AM. Aj, Balázs Zalackó z III.CM a Ján Medveď z II.A sa stali úspešnými riešiteľmi. Výhercovia  boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

      Az angol nyelvű olimpiász iskolai versenyét 2020. november 23-án rendhagyó formában  tartottuk meg. Az  online teszt megírása után ZOOM-os szóbeli komunikáció következett. A verseny célja, hogy elmélyítsük, illetve tökéletesítsük diákjaink angol nyelvű kommunikációs készségét, valamint érdeklődését az angol nyelv iránt. A verseny valamennyi résztvevője sikeres feladatmegoldó lett.

      Az első helyen Vitai Christopher a IV.BM osztály tanulója végzett. Csizmadia Alex a III.A tanulója a második, Kosdi  Christian a IV.BM osztály tanulója pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az első három helyezettet az iskolai büfébe szóló vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk meg.

       

    • KORONAVÍRUS IDEJÉN pályázat - Súťaž V ČASE KORONAVÍRUSU
     • KORONAVÍRUS IDEJÉN pályázat - Súťaž V ČASE KORONAVÍRUSU

     • A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége márciusban felhívást tett közzé óvodás gyermekek, alapiskolás tanulók és középiskolás diákok részére KORONAVÍRUS IDEJÉN címmel. A szervezők 4 kategóriában (képzőművészet, vers, próza, fotó) várták a kreatív diákok alkotásait. A Műszaki Szakközépiskola több diákja is pályázott.

      Képzőművészet kategóriában: Bukaiová Renáta III.A, Pécsová Noémi I.A

      Vers kategóriában: Tanka Karina I.CM

      Próza kategóriában: Beňo Martin János II.CM, Kovács Evelyn II.CM, Vašmera Vivien I.CM, Tanka Karina I.CM, Horváth Ádám IV.BM, Károly Arnold II.NBM

      Fotó kategóriában: Uzsák Krisztián II.A, Dinga Angelika I.NBM, Jakub Susík II.A, Áron Kukoda I.A, Dluhoš Roland II.A, Csernyánszky Dávid I.CM, Székely Levente I.CM, Nagy Gergő I.CM

      A válogatott pályamunkák egy az SZMPSZ által kiadott gyermekantológiában jelentek meg nemrégiben.

      Uzsák Krisztián fotó kategóriában aranysávos minősítést ért el. Munkáját oklevéllel és könyvjutalommal értékelték a szervezők.  Gratulálunk és még sok sikeres pályázást kívánunk!

      Köszönjük diákjainknak, hogy az online tanulás ellenére is aktívak voltak és sok értékes alkotás született.

      A pályázókat Mgr. Büiová Alexandra koordinálta.

      Zväz maďarských pedagógov  na Slovensku v marci zverejnila výzvu pre deti predškolského veku, študentov základných škôl a študentov stredných škôl s názvom V ČASE KORONAVÍRUSU. Organizátori súťaž pre kreatívnych študentov v 4 kategóriách (výtvarné umenie, poézia, próza, fotografia). Na súťaž sa prihlásili aj študenti našej školy:

      V kategórii výtvarné umenie: Renáta Bukaiová III.A, Noémi Pécsová I.A,

      V kategórii báseň: Tanka Karina I.CM

      V kategórii próza: Beňo Martin János II.CM, Kovács Evelyn II.CM, Vašmera Vivien I.CM, Tanka Karina I.CM, Horváth Ádám IV.BM, Károly Arnold II.NBM

      V kategórii fotografia: Uzsák Krisztián II.A, Dinga Angelika I.NBM, Jakub Susík II.A, Áron Kukoda I.A, Dluhoš Roland II.A, Csernyánszky Dávid I.CM, Székely Levente I.CM, Nagy Gergő I.CM

      Vybrané diela boli publikované v zborníku pre deti, ktorý nedávno vydal Zväz maďarských pedagógov na Slovensku.

      Krisztián Uzsák získal zlaté pásmo v kategórii fotografií. Jeho prácu organizátori ohodnotili diplomom a knižnou cenou. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      Ďakujeme našim študentom za to, že sú aktívni a napriek online učeniu tvorili a dosiahli úspech!

       

      Uchádzačov koordinovala Mgr. Büiová Alexandra.