• Prednáška o škodlivosti fajčenia - Beszélgetés a dohányzás káros hatásairól

     • Dňa 10.06.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Prevencia fajčenia so žiakmi triedy I.BM. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Zsuzsanna Némethová. 

      Prednáška bola zameraná hlavne na zdravotné dôsledky tohto zlozvyku. Žiaci sa oboznámili s účinkami nikotínu a niektorých škodlivých látok obsiahnutých v cigaretách, ktoré majú vplyv na zhoršenú kvalitu života. Dozvedeli sa o vývoji psychickej a fyzickej závislosti z užívania tabaku. Žiaci boli informovaný o možnostiach prevencie tohto zlozvyku a aktívne sa zapájali do diskusie počas prednášky. 

      Organizátorka: Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánkban 2021. június 10-én az I. BM osztály tanulói egy tartalmas beszélgetésén vettek részt, melyet a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa Németh Zsuzsanna vezetett. 

      A beszélgetés központi témája a dohányzás és annak káros hatásai volt. Tanulóink megismerkedtek azzal, hogyan befolyásolja a nikotin az emberi szervezet működését, hogyan károsítja a dohányos egészségi állapotát, hogyan befolyásolja életminőségét. Beszélgettek a dohányzás által kiváltott pszichikai és fizikai hatásokról. Az előadáson információk hangzottak el a megelőzés fontosságáról, melynek megvitatásába aktívan bekapcsolódtak tanulóink.   

      Szervező: Mgr. Ing. Misák Adriana 

     • Prednáška o škodlivosti alkoholu a o iných závislostiach - Beszélgetés a alkohol és más függőségek ártalmairól-

     • Dňa 10.06.2021 sa na našej škole uskutočnila beseda s názvom Prednáška o škodlivosti alkoholu a o iných závislostiach  pre žiakov I. EM triedy. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Zsuzsanna Némethová. 

      Prednáška bola predovšetkým zameraná na zdravotné dôsledky užívania alkoholu. Žiaci sa oboznámili s jeho účinkami nielen na zdravie človeka, ale aj na vážne sociálne a spoločenské dôsledky. Hovorilo sa o vývoji tak psychickej ako i fyzickej závislosti z užívania alkoholu. Žiaci boli informovaní o možnostiach prevencie tohto zlozvyku a aktívne sa zapájali do diskusie počas prednášky.  

      Organizátorka: Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánk I. EM osztálya 2021. június 10-én részt vett egy az alkohol káros hatásairól szóló előadáson, amelyet Németh Zsuzsanna, a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa tartott.  

      Az előadás fő témáját az alkohol és annak káros hatásai képezték. Tanulóink nem csak az alkohol egészségre gyakorolt hatásaival szembesültek, de megvitatták a szociális és a közösségi életet befolyásoló kihatásait is. Beszélgettek az alkohol által kiváltott pszichikai és fizikai változásokról az emberi szervezetben és szóba kerültek még másfajta függőségek is, mint például a játékfüggőség vagy az internet mértéktelen használatához kapcsolható függőség. Az előadás érdekességét bizonyította tanulóink kreatív kérdései, melyeket az előadónak címeztek.  

      Szervező: Mgr. Ing. Misák Adriana 

     • Deň Zeme - A Föld napja

     • Trochu neskôr, ale s o to väčším nadšením 2. júna 2021 pri príležitosti Dňa Zeme žiaci Strednej odbornej školy technickej (I.EM) upratali areál školy a pozbierali odpadky, ktoré boli neskôr selektované. Práca trvala od 8:00 do poludnia a počas prestávok koordinátorka environmentálnej výchovy hovorila so žiakmi o ochrane nášho životného prostredia a o selektívnom zbere odpadu. Environmentálnej výchove sa totiž na našej škole prikladá veľký význam.

      Jedným zo sloganov hnutia ku Dňu Zeme je: „Kto povedal, že zmeniť svet nedokážeš?”

      Podujatie organizovala Mgr. Büiová Alexandra, koordinátorka environmentálnej výchovy.

      A Föld napja alkalmából  2021. június 2-án a Műszaki Szakközépiskola elsős diákjai (I.EM) - kicsit megkésve, de annál nagyobb lelkesedéssel - az iskola területén takarítottak, szemetet szedtek, amelyet később szelektáltak.  Reggel 8 órától egészen délig tartott a munka, a pihenőidők alatt pedig környezetünk védelméről és a szelektív hulladékgyűjtésről beszélgettek a környezetvédelmi koordinátorral. Iskolánk nagyon fontosnak tartja a környezetvédelmi nevelést.

      A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

      Az eseményt Mgr. Büi Alexandra, környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Prevencia fajčenia - Dohányzás megelőzése

     • Dňa 24.05.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Prevencia fajčenia so žiakmi triedy I.A. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Kristína Poláková. 

      Téma bola zameraná prioritne na negatívne dopady fajčenia, ktorými sú fyzická a psychická závislosť od cigariet. Prednášajúca uviedla počty úmrtí v dôsledku fajčenia v EU aj vo svete. Žiaci boli informovaní o chemických látkach, ktoré obsahuje cigaretový dym, o ochoreniach spôsobených fajčením a taktiež o dôsledkoch pasívneho fajčenia. V neposlednom rade bol zdôraznený význam prevencie. Žiaci živo diskutovali o primárnej, sekundárnej, terciárnej prevencii proti fajčeniu. 

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánkban 2021. május 24-én beszélgetésre került sor az I.A osztály tanulóival a dohányzás megelőzésének témakörében. A beszélgetést Kristína Poláková, a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa vezette. A beszélgetésen az I.A osztály tanulói vettek részt. 

      A téma elsősorban a dohányzás negatív következményeire, valamint a cigarettától való fizikai és pszichikai függőségre fókuszált. Az előadó beszámolt a dohányzás áldozatainak számáról, a dohányzás okozta hatásokról az Európai Unióban és a világban. Elhangzottak információk azokról a vegyi anyagokról, amiket a cigarettafüst tartalmaz, a dohányzás okozta betegségekről, és a passzív dohányzás káros hatásairól. Nem utolsó sorban hangsúlyozta a megelőzés fontosságát, amit három csoportra osztott, primer, szekunder és tercier megelőzésre. 

      A találkozó megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana volt felelős.

     • Zdravý životný štýl - Az egészséges életmód

     • Dňa 24.05.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Zdravý životný štýl a pohybová aktivita so žiakmi triedy II.A. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Kristína Poláková. 

      Prednáška bola rozdelená na dve časti: 

      Prvá časť bola venovaná pohybovej aktivite, ktorá je dôležitou súčasťou nášho života. Hovorilo sa o jednoduchších i zložitejších pohybových aktivitách, o efekte pohybu na zdravie človeka. Diskutovalo sa o doporučených pohybových aktivitách, vďaka ktorým sa predíde civilizačným chorobám vznikajúcim z nedostatku pohybu. 

      Druhá časť prednášky bola zameraná na ďalšiu súčasť zdravotného životného štýlu, ktorou je správna výživa. Hovorilo sa o nevhodných a rizikových potravinách a taktiež o vhodnom pitnom režime. 

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánkban 2021. május 24-én beszélgetésre került sor a II.A osztály tanulóival az egészséges életmód és az aktív mozgás témakörében. A beszélgetést Kristína Poláková, a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa vezette.  

      Az előadás két részből állt: 

      Az első rész elsősorban az aktív mozgással, mint életünk fontos részével foglalkozott. Elhangzottak információk az egyes mozgási aktivitásokról, az egyszerűbbektől az összetettebbekig, és ezek hatásáról az egészségre. Az előadó foglalkozott az ajánlott mozgásformákkal, azzal, hogy mihez vezethet a szükségesnél kevesebb mozgás és kihangsúlyozta az aktív mozgás előnyeit is. 

      A második rész az egészséges életstílusra fókuszált, amelynek természetesen a mozgás is szerves része ugyanúgy, mint az egészséges táplálkozás és ennek alapelvei. Szó volt még az egészségtelen és veszélyes ételekről és a megfelelő folyadékbevitel fontosságáról az egészséges életstílus szempontjából.   

      A találkozó megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana volt felelős.