• Návšteva Podunajského múzea - Duna Menti Múzeum látogatása

     • Dňa 29.06.2021 triedy 1. ročníkov našej školy ( I.BM, I.CM, I.EM, I.DM) v rámci kultúrneho programu navštívili Podunajské múzeum v Komárne. Žiaci si najprv  pozreli historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu. Expozícia bola  členená na tri časti: archeologickú, historickú a etnografickú.

      Potom si pozreli aktuálnu výstavbu,  ktorá je venovaná pamiatke Zoltána Fábryho pri príležitosti päťdesiateho výročia jeho smrti.

      Nakoniec prešli do Reprezentačnej  sály – obrazárne. Jednu z čelných stien reprezentačnej sály múzea zdobí rozmerná olejomaľba Bitka pri Bánhide od maďarského realistického maliara Árpáda Fesztyho.

      Mgr. Tamara Szentiványi

      Iskolánk 1. évfolyamos diákjai 2021. június 29-én kulturális program keretén belül ellátogattak a komáromi Duna Mente Múzeumba.

      A diákok először megtekintették a Komárom és vidékének történelmi fejlődését az őskortól 1849-ig és a régió néprajzi jellegzetességeit. Az állandó kiállítás régészeti, történeti és néprajzi jellegű részekre tagolódik.

      Ezt követően az aktuális kiállítást tekinthették meg, amellyel Fábry Zoltán halálának 50. évfordulójára emlékeznek.

      Legvégül betekinthettek a múzeum dísztermébe, amely egyben képtár is. A múzeum dísztermének egyik főfalát Feszty Árpád Bánhidai Csata című nagyméretű olajfestménye díszíti.

      Mgr. Szentiványi Tamara

     • Múzeum holokaustu v Seredi

     • Dňa 29.6.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi.  V múzeu si žiaci  najprv vypočuli prednášku na tému Deti a holokaust. Potom si pozreli expozíciu, rozloženú do  4 barakov. Pohľad do budúcnosti sa hlboko dotkol detí, vidiac to, akých krutostí sa môže dopustiť  diktátorský režim. Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu na podporu kultúry v Nitrianskom samosprávnom  kraji na tému „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov v SOŠT – MSZKI v Komárne“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

      Judita Wagnerová

      2021. június 29 –én  iskolánk tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt a szeredi Holokauszt Múzeumban. A diákok először egy „Gyerekek és a holokauszt“ témájú előadáson vettek részt, majd megtekintették a kiállítást, amely 4 barakban van elhelyezve. Ez a  visszapillantás a múltba a gyerekeket mélyen megérintette látva azt, hogy egy diktatórikus rendszer milyen kegyetlenségekre képes. A tanulmányi kirándulás  Nyitra megye önkormányzatának a pénzügyi támogatásáva jött létre.

      Wagner Judit