• Informatická súťaž „E-hód“ - E-hód informatikai verseny

     • Bebras: Medzinárodná informatická a počítačová zručností súťaž (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – PRE VŠETKÝCH

      E-hód je maďarský partner iniciatívy Bebras. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Informatickú súťaž, Bebras založila v roku 2004 prof. Dr. Valentina Dagienė v Litve.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaže v roku 2021 sa zúčastnilo 33 467 žiakov z 305 škôl, medzi nimi aj naša škola: 19. novembra v kategórií senior (4 žiaci) a 18. novembra v kategórií junior (13 žiakov). Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 216. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      Kategória junior:

      1. Ádám Kliment                  I.BM            128 bodov
      1. Imre Zsoldos                     II.CM           128 bodov
      1. Botond Banzi                    I.BM            116 bodov
      2. Filip Varga                       II.CM           112 bodov
      3. Mátyás Mellék                  I.BM            104 bodov

      Kategória senior:

      1. Štefan Pifko                     III.CM          84 bodov
      2. Dávid Csernyánszky         III.CM          76 bodov
      3. Vivien Vašmerová            III.CM          52 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Erika Csintalan.

      Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – MINDENKINEK

      A HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés magyar partnere. A verseny szimbóluma egy 
      szorgalmas, intelligens és érzékeny hód lett, ezért is nevezik a versenyt litván nyelven 
      Bebrasnak. A Bebras Dr. Valentina Dagienė litván professzor által 2004-ben életre keltett 
      kezdeményezés. 

      A verseny fő célja az információs és kommunikációs technológiák (IKT) iránti érdeklődés felkeltése minden diák körében. A pályázat az IKT-használatot kívánja kezdeményezni a gyermekek körében, ösztönözni őket a modern technológiák intenzívebb és kreatívabb tanulási használatára.

      A 2021-es versenyen 305 iskola 33 467 diákja vett részt, köztük iskolánk is november 19. a senior kategóriában 4 diákkal és november 18. a junior kategóriában 13 diákkal. Az elérhető maximális pontszám 216 volt. Az eredmények a következők lettek:

      Junior kategória:

      1. Ádám Kliment                  I.BM            128 pont
      1. Imre Zsoldos                     II.CM           128 pont
      1. Botond Banzi                    I.BM            116 pont
      2. Filip Varga                       II.CM           112 pont
      3. Mátyás Mellék                  I.BM            104 pont

      Senior kategória:

      1. Štefan Pifko                      III.CM          84 pont
      2. Dávid Csernyánszky         III.CM          76 pont
      3. Vivien Vašmerová            III.CM          52 pont

      Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

      A verseny lebonyolítását Mgr. Csintalan Erika végezte.

     • Celoslovenská súťaž „EXPERT 2021“ - Összszlovákiai verseny „EXPERT 2021“

     • Dňa 30.11.2021 prebehla celoplošne na všetkých základných a stredných školách Slovenska, súťaž „Expert 2021“, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Súťažiaci si tento rok mohli vybrať dve ľubovoľné témy z nasledujúcich okruhov:

      1. Od Dunaja k Tatrám

      2. Mozgolamy

      3. Svetobežník

      4. Tajomstvá prírody

      5. Hovoríš po anglicky?

      6. Góly , body, sekundy

      Svoje vedomosti si zmeralo 8 študentov v kategórii „Expert O12“. Na vypracovanie úloh mali čistý čas 60 minút.

      Súťaž bude vyhodnotená centrálne v priebehu mesiaca január 2022.

      Mgr. Angela Harisová , školská organizátorka

      2021. november 30-án tartották meg a szlovákiai alap- és középiskolákon az „Expert 2021“ versenyt, amelybe a mi iskolánkból is bekapcsolódtak a diákok. A versenyzők két témát választhattak a következő témakörökből:

      1. A Dunától a Tátráig

      2. Keresztrejtvények

      3. Világjáró

      4. A természet titkai

      5. Beszélsz angolul?

      6. Gólok, pontok, másodpercek

      Az „Expert“ O12 kategóriájában iskolánkból nyolc diák méretette meg magát. A feladatok kidolgozására 60 perc volt meghatározva.

      A versenyt központilag értékelik ki 2022 januárjában.

      Mgr. Haris Angéla, iskolai szervező

     • „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov v SOŠT – MSZKI v Komárne“ - „SOŠT – MSZKI diákjainak regionális és multikulturális nevelése“

     • V mesiacoch október a november sa v rámci projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov v SOŠT – MSZKI v Komárne“ realizovali rôzne aktivity. Žiaci sa zúčastnili prednášok  na zvyšovanie finančnej gramotnosti s tematikou „Život na dlh“ a „Rodinný a osobný rozpočet“. So záujmom a zároveň aj smútkom v duši si vypočuli prednášku spojenú s besedou o holokauste. Prednáška bola spojená aj s krátkym filmom, kde sa žiaci našej školy rozprávali s dámou, ktorá túto strašnú epizódu dejín prežila. 

      Keďže sa blížia Vianoce, žiaci sa v rámci tvorivých dielní vrhli na zdobenie medovníčkov, ktoré samozrejme aj ochutnali a ponúkli spolužiakom. 

      Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

      Judita Wagnerová 

      Október és november hónapjában  iskolánk diákjai bekapcsolódtak a „SOŠT – MSZKI diákjainak regionális és multikulturális nevelése“ pályázatba. Pénzügyi ismereteik bővítése céljából részt vettek „Az élet hitelre“ és „A családi és személyi költségvetés“ című előadásokon. Érdeklődéssel és szomorúsággal a lelkükben hallgatták meg a holokausztról szóló előadást valamint nézték meg azt az interjút,  melyet  iskolánk diákjai készítettek egy komáromi holokauszt túlélő hölggyel. Karácsony közeledtével pedig  diákjaink az alkotó műhelyek keretében mézeskalácsokat díszítettek, kóstoltak és kínáltak az iskolatársaiknak. 

      A projektet a Nyitra Megye Önkormányzata támogatta pénzügyileg. 

      Wagner Judit  

     • ,,Červené stužky” - „Vörös szalagok“

     • Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Komárne sa aj tento rok zapojili do jubilejného 15. ročníka celoslovenskej súťaže s názvom ,,Červené stužky“, ktorá sa uskutočnila v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Napriek tomu, že tento školský rok je opäť ovplyvňovaný pandémiou, podarilo sa nám realizovať rôzne aktivity.

      Naši grafici mali opäť  za úlohu navrhnúť redizajn loga červenej stužky.  Žiak - Imrich Zsoldos - z triedy II. CM za svoju prácu dostal čestné uznanie a bol pozvaný na online vyhodnotenie Celoslovenskej výtvarnej súťaže Červených stužiek.

      Žiaci z I. A triedy - Monika Gerencsériová, Patrik Horváth a Marek Ježo sa zapojili do 6. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorá bola realizovaná online  16. 11. 2021. Vzhľadom na veľmi silnú konkurenciu a vysoké nároky súťaže naši žiaci nepostúpili do ďalšieho kola, ale - ako počas prípravy, tak aj pri súťaži - získali cenné vedomosti. Ich úsilie bolo odmenené diplomom za účasť.

      Žiačky z II. CM triedy - Liana Belokostolská, Bianka Bertóková a Klaudia Dingová pripravili pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorým je 1. december -  nástenku. Počas jej prípravy dievčatá živo diskutovali o svojich názoroch na posolstvo červenej stužky.

      Pre žiakov I. NM triedy bola zorganizovaná beseda na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Časť prednášky bola venovaná tematike zneužívania žien. Postupne sa hovorilo o intímnej problematike, pričom bola reč aj o pohlavných chorobách. Žiaci sa v tejto tematike na začiatku necítili konformne, ale postupne pochopili dôležitosť zaoberania sa aj s uvedenými problémami.

      Dúfame, že v budúcnosti, keď naše možnosti nebude obmedzovať pandémia, bude možné realizovať aj viac aktivít z ponuky tejto kampane a rozšírime aj rady žiakov, ktorí sa ich zúčastnia.

      Koordinátorka: Misák Adriana

      "Vörös szalagok" elnevezésű országos versenyen, amely az AIDS világnapja alkalmából zajlott. Annak ellenére, hogy az idei tanévre ismét rányomta bélyegét a világjárvány, sikerült különböző tevékenységeket megvalósítanunk.

      Grafikusainkat már hagyományosan a vörös szalag logójának újratervezésével bíztuk meg. Zsoldos Imre tanulónk a II.CM osztályból tiszteletbeli elismerésben részesült munkájáért, és meghívást kapott az Országos Vörös Szalagok Művészeti Verseny online kiértékelésére.

      Iskolánk I.A osztályos tanulói, Monika Gerencsériová, Patrik Horváth és Marek Ježo részt vettek a 6. Országos HIV/AIDS Megelőzési Versenyen, amely 2021. november 16-án került megrendezésre online formában. A nagyon erős mezőnyben a verseny magas követelményei miatt tanulóink sajnos nem jutottak tovább a következő fordulóba, de mind a felkészülés, mind a verseny alatt értékes ismeretekkel gazdagodtak. Erőfeszítéseikért részvételi oklevélben részesültek.

      December 1-jén tartjuk az AIDS világnapját, amely alkalmából Belokostolská Liana, Bertók Bianka és Dinga Klaudia, II.CM osztályos tanulóink faliújságot készítettek. Az elkészítés során a lányok élénk vitát folytattak arról, hogy mit gondolnak a vörös szalag üzenetéről.

      Az I.NM osztály tanulói számára "Emberkereskedelem" témakörben szerveztünk előadást. Ennek egy részében a nőkkel szembeni erőszakról és a nemi betegségekről is szó esett. Az intim kérdések megvitatása során a tanulók kezdetben feszélyezve érezték magukat, de fokozatosan megértették, hogy fontos ezekkel a témákkal is foglalkozni.

      Reméljük, hogy a jövőben, amikor lehetőségeinket nem korlátozza a világjárvány, több olyan tevékenységet tudunk majd megvalósítani, amelyeket ez a kampány kínál, és bővíthetjük az azokban részt vevő tanulóink körét.

      Koordinátor: Misák Adriana

     • Športový deň ,,Challenge Day“ - Sportnap ,,Challenge Day“

     • Na našej škole sa uskutočnil dňa 19.11. 2021 športový deň s tematikou ,,Challenge Day“. Náš projekt bol súčasťou kampane European School Sport Day. Cieľom nášho projektu bolo nabádať žiakov a učiteľov k pohybu, a to nielen počas akcie, ale aj po celý rok. Na rôznych stanovištiach záujemcov čakali rôzne výzvy. Celý deň sa niesol v športovom duchu, žiaci si mohli vyskúšať basketbal, stolný tenis, spinning, cvičenie so švihadlom a kulturistiku. Cieľom podujatia bolo podporiť pohyb, šport a zdravý životný štýl.

      Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Organizovala: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

      Iskolánk tornatermében  2021 november 11-én sportnap megrendezésére került sor ,,Challenge Day“ megnevezéssel, amely a European School Sport Day kampány része volt. Projektünk célja az volt, hogy a tanulókat  és a tanárokat mozgásra ösztönözzük nem csak a rendezvény ideje alatt, hanem egész évben. Különféle kihívások várták az érdeklődőket különböző sportágakban, mint például: kosárlabda, asztalitenisz, spinning, ugrókötelezés és testépítés. A rendezvény célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése volt.

      A sportnap   Nyitra Megye Önkormányzatának a pénzügyi támogatásával jött létre.

      A sportnapot szervezte: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

     • Turnaj v halovom futbale - Teremfoci bajnokság

     • Na našej škole sa v mesiacoch október a november konal turnaj v halovom futbale medzi jednotlivými ročníkmi. Cieľom turnaja bolo vytvorenie návyku pravidelnej telesnej aktivity  u mladých ľudí, ktorá by sa stala súčasťou ich hodnotového rebríčka.

      Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, pričom prvý ročník postavil dve družstvá.  Zápasy sa odohrávali v dobrej atmosfére, podľa pravidiel halového futbalu. Na zápasoch prevládalo športové správanie sa hráčov. Družstvá často prišli povzbudzovať aj ich spolužiaci a spolužiačky.

      Vznikli nasledovné výsledky:

      Najlepším strelcom turnaja bol Illés Dániel z triedy  IV.BM.

      Na treťom mieste skončil III. ročník.

      Na druhom mieste sa umiestnil  II. ročník.

      Turnaj vyhral IV. ročník.

      Víťazom gratulujeme!

      Futbalový  turnaj bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Turnaj usporiadal Ing. Zoltán Vizváry.

       

      Iskolánkban október és november folyamán teremfoci bajnokság zajlott az egyes évfolyamok között. A bajnokság célja volt a rendszeres testmozgás kialakítása a fiatalok körében, amelyet befogadnak az értékrendjükbe.

      A mérkőzések kellemes körülmények között zajlottak a teremfutball szabályai szerint, diákjaink pedig sportszerű játékot mutattak be. A mérkőzések színvonalát az is növelte, hogy a csapatokat az osztálytársaik is buzdították.

      A bajnokságon következő eredmények születtek:

      A bajnokság  legtöbb gólját Illés Dániel rúgta a IV.BM osztályból

      A harmadik helyezést az III. évfolyam érte el.

      A második helyen a II. évfolyam végzett.

      A bajnokságot a IV. évfolyam nyerte meg.

      Gratulálunk a nyerteseknek!

      A teremfoci bajnokságot Nyitra Megye Önkormányzata támogatta.

      A bajnokságot Ing. Vizváry Zoltán szervezte.

     • Svetový deň upratovania 2021 - Takarítási világnap 2021

     • Pri príležitosti Svetového dňa upratovania dňa 11. novembra 2021 žiaci Strednej odbornej školy technickej (II.EM) vyčistili areál školy. Študenti zbierali a triedili odpad a skrášľovali školskú skalku. V rámci Svetového dňa upratovania OSN žiada obyvateľov Zeme, aby dbali a starali sa o svoje životné prostredie a chránili ho.

      Udržujme poriadok nielen doma, ale dávajme si pozor aj na čistotu ulíc, námestí, škôl  a pracovísk.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Alexandra Büiová.

      A takarítási világnap alkalmából a Műszaki Szakközépiskola másodikos diákjai (II.EM) 2021. november 11-én az iskola területén takarítottak: szemetet szedtek, amelyet később szelektáltak és az iskolai sziklakertet csinosítgatták. Az ENSZ a takarítási világnapon arra buzdítja a Föld lakóit, hogy tegyék szebbé, élhetőbbé a környezetüket, és az eredményt lehetőleg hosszú távon őrizzék meg.

      Ne csak otthon tartsunk rendet, hanem ügyeljünk az utcák, terek, iskolák, munkahelyek tisztaságára is!

      Az eseményt Mgr. Büi Alexandra környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Súťaž v slovenskom pravopise - Szlovák helyesírási verseny

     • Dňa 5. novembra 2021 sa na našej škole konala školská Súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa v tomto už IX. ročníku prihlásili žiaci zo slovenských aj maďarských tried. 

      Študentom bol nadiktovaný text v rozsahu 134 slov, ktorý preveril vedomosti účastníkov zo slovenského pravopisu. Ovládanie náročných gramatických javov si medzi sebou prišlo zmerať spolu 22 žiakov. 

      Prvé miesto patrí Monike Gerencsériovej (I.A), druhé Martinovi Riszdorferovi (II.A) a tretie Máriovi Bílemu (IV.A).

       VÍŤAZOM   GRATULUJEME. 

      Organizovala: Mgr. Elena Szabóová

      2021. november 5-én iskolánkban megrendezésre került a szlovák helyesírási verseny IX. évadja, amelybe a szlovák és magyar tanítási nyelvű osztályokból is jelentkeztek diákok.

      A versenyzőknek egy 134 szóból álló szöveget kellett hallás után leírniuk, betartva a szlovák nyelv helyesírási szabályait. Összesen 21 diák mérte össze tudását ebben az igényes nyelvtani vetélkedőben.

      Az első helyet Monika Gerencsériová szerezte meg (I.A), a második Martin Riszdorfer lett (II.A), harmadikként pedig Mário Bíly (IV.A) végzett.

      A győzteseknek szívből gratulálunk!

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Angol nyelvű olimpiász

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku bolo organizované na našej škole dňa 16. novembra 2021. Po napísaní testu nasledovala ústna komunikácia. Cieľom súťaže bolo prehlbovať, rozširovať, upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium angličtiny a umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci školy.
      Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Dávid Tausk, žiak IV.A triedy a postúpil do okresného kola. Druhé miesto získala žiačka II.A triedy Nikola Ačaiová a tretie miesto Peter Majerík z III.A. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili olympiády, sa stali  úspešnými riešiteľmi. Výhercovia  boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

      Az angol nyelvű olimpiász iskolai versenyét 2021. november 16-án  tartottuk meg. A teszt megírása után szóbeli kommunikáció következett. A verseny célja, hogy elmélyítsük, illetve tökéletesítsük diákjaink angol nyelvű kommunikációs készségét, valamint érdeklődését az angol nyelv iránt. A verseny valamennyi résztvevője sikeres feladatmegoldó lett.
      Az első helyen Tausk Dávid a IV.A osztály tanulója végzett, a II.A tanulója Nikola Ačaiová a második, a III.A osztály tanulója Peter Majerík pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az első három helyezettet az iskolai büfébe szóló vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk meg.
       

     • Maják dopravy - Világítótorony a közlekedésért

     • Naša škola sa dňa 11.11.2021 zúčastnila súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Maják pre dopravu. Odborným garantom súťaže bola sekcia železničnej dopravy a dráh, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií a sekcia civilného letectva a vodnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov SOŠ, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a samostatnej tvorivej činnosti, vytvoriť žiakom priestor na tvorbu vlastného súťažného projektu, pri ktorom môžu v praxi tvorivo aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, posilniť a podporiť vzťah žiakov k študijnému odboru, rozvíjať a prehlbovať záujem žiakov o povolania v oblasti dopravy a budovať ich vzťah k budúcemu povolaniu.

      Predmetom súťaže bolo vytvorenie súťažného projektu pozostávajúceho z dvoch navzájom prepojených produktov: propagačného materiálu a multimediálnej prezentácie s charakterom reklamného spotu so slovným komentárom. Náš súťažiaci tím tvorili žiaci: Eva Kökényová - II.CM, Monika Žilinsky - IV.CM a Ján Beňo - IV.CM. Žiaci vypracovali projekt s názvom: Múdrejšia doprava pre našu budúcnosť. Súťaž sa uskutočnila v Bratislave v priestoroch hotela Tatra. Slovný komentár k prezentácii predniesli tvorcovia súťažného projektu osobne v priebehu súťaže.

      Ďakujeme žiakom za  dôstojnú reprezentáciu školy na tomto prestížnom podujatí.

      Súťažiacich pripravovala: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

      Iskolánk diákjai 2021. november 11-én részt vett a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Miniszterének  díjáért kiírt pályázaton, amelynek megnevezése:Világítótorony a közlekedésért. A verseny szakmai kezese a minisztérium vasúti, közúti, valamint a polgári légi és vízi közlekedési szakosztálya volt. A pályázat célja a középiskolások motiválása, önálló kreatív gondolkodásra, alkotó tevékenységre való rávezetése volt, teret teremtve a tanulóknak saját versenyprojekt elkészítéséhez, amelyben kreatívan alkalmazhatják a megszerzett elméleti ismereteket és szakmai ismereteket.

      A pályázat tárgya egy versenyprojekt megalkotása volt, amely két egymással összefüggő részből állt: promóciós anyagból és szóbeli kommentárral ellátott reklámszpot jellegű multimédiás prezentációból. Versenyző csapatunk  a következő tanulókból állt: Kökény Éva - II.CM, Žilinsky Monika - IV.CM és Beňo Ján - IV.CM. A tanulók által kidolgozott versenyprojekt témája: Közlekedjünk okosabban a jövőnkért. A verseny Pozsonyban, a Tátra Hotel termeiben zajlott. Az előadáshoz a szóbeli észrevételeket a pályázati projekt készítői a verseny során személyesen fogalmazták meg.

      Köszönjük a tanulóknak, hogy méltóképpen képviselték az iskolánkat ezen a rangos rendezvényen.

      Felkészítő tanár: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

     • Naši úspešní lovci pokladov - Sikeres kincskeresőink

     • 10. 11. 2021 sa naši traja žiaci z triedy I. BM – menovite Banzi Botond, Batta Simon Dániel a Kliment Ádám – zúčastnili celoštátnej konferencie žiakov bádajúcich po regionálnych hodnotách: Lovci pokladov XVI. Botond a Ádám sa zapojili so súťažnou prácou s názvom Holokaust a Komárno – spomienky panej Nagyné Strasszer Etelka, Simon súťažil s prednáškou a esejom s názvom Život a tvorba Györgya Battu očami svojho vnuka. Trojčlenná porota vítala prednášku o Györgyovi Battovi s veľkým nadšením, totiž tento komárňanský spisovateľ, básnik a publicista, popredný predstaviteľ maďarskej komunity na Slovensku (v našom prípade zároveň aj Simonov starý otec) už položil svoju vizitku v rôznych oblastiach v kruhu slovenskej maďarskej menšiny. Simon sa napokon umiestnil v striebornom pásme.

      Súťažná práca s tematikou holokaustu umiestnil porotu pod ešte väčšiu záťaž. Pani Etelka, ktorá vo februári dovŕši 95. rok svojho života, napriek svojmu veku je ešte stále zdravá a svieža. Vďaka svojej fantastickej memórie nám porozprávala vlastný príbeh o prežití v niekdajšom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz takým spôsobom, že to bolo na nezaplatenie. Počas nášho zberu údajov však nás neoboznámila len s peklom v tábore v južnom Poľsku, ale sme sa dozvedeli aj o jej ceste domov. Písalo sa rok 1945, kedy Komárno sa stalo súčasťou Československa a byť Maďarom sa považovalo za hriech. Jej slová v podaní Botonda a Ádáma zapôsobili na obecenstvo až do takej miery, že v konferenčnej miestnosti radnice v Galante ovládlo ticho. Ich prezentácia bola natoľko kvalitná, že sa napokon klasifikovali v zlatom pásme.

      Pripravujúci učiteľ: Mgr. Kolek Ján

      2021. november 10-én iskolánk három I.BM osztályos diákja, név szerint Banzi Botond, Batta Simon Dániel és Kliment Ádám, a Kincskeresők XVI. – Regionális értékeket kutató diákok országos konferenciáján vett részt. Botond és Ádám Holokauszt és Komárom - Nagyné Strasszer Etelka néni visszaemlékezései c. pályamunkával, míg Simon Batta György élete és munkássága az unokája szemén keresztül c. előadásával és esszéjével indult a versenyen. A háromtagú zsűri nagy lelkesedéssel fogadta a Batta Györgyről szóló előadást, hiszen a szlovákiai magyarság jeles képviselőjeként számon tartott komáromi író, költő, publicista és újságíró (esetünkben Simon nagypapája) a szlovákiai magyarság körében már jónéhány területen letette a névjegyét. Simon végül ezüst sávos minősítésben részesült.

      A holokauszt témában elhangzott pályamunka jóval nagyobb teher alá helyezte a zsűrit. Etelka néni, aki februárban lesz 95 éves, és hajlott kora ellenére még mindíg üde és egészséges, fantasztikus memóriájának köszönhetően úgy mesélte el auswitzi túlélésének történetét, hogy az többet ér bármilyen egyéb forrásmunkánál. Adatgyűjtésünk során azonban nem csak az auswitzi poklot ismertette velünk, hanem hazatérésének történetét is, azt az 1945-ös évet, amikor Révkomárom újra Csehszlovákia része lett, és bűnnek számított magyarnak lenni. Botond és Ádám által felidézett szavai mélyen felkavarták a hallgatóságot, és percekig néma csend honolt a galántai városháza konferenciatermében. Prezentációjuk végül aranysávos minősítésben részesült.

      Felkészítő tanár: Mgr. Kolek Ján

     • Príroda Podunajska - A Duna mente élővilága

     • 5. novembra 2021 sa žiaci našej školy – trieda II.EM -  zúčastnili exkurzie v Podunajskom múzeu v Komárne, kde si prezreli expozíciu výstavy Príroda Podunajska.

      V prírodovednej zbierke múzea, ktorá sa na Slovensku radí medzi najväčšie, uskladňujú dnes viac ako 84 000 ks živočíšnych a rastlinných preparátov. Zbierka bola predstavená verejnosti počas početných krátkodobých výstav. Múzeum však od svojho vzniku až dodnes ešte nemalo stálu prírodovednú výstavu. Dlhodobá prírodovedná výstava pod názvom "Príroda Podunajska" bola otvorená v budovách múzea a knižnice vo februári 2015. Pracovníci prírodovedného oddelenia viac desaťročí trvajúcou pravidelnou zberateľskou a bádateľskou prácou postupne vytvorili zbierku dokumentujúcu prírodu Podunajska, v ktorej nájdeme aj mnoho vzácnych druhov živočíchov a rastlín.

      Inštalácia výstavy využíva veľké fotopozadia. Pred fotografiami dokresľujúcimi  charakteristické biotopy sú z prvkov zozbieraných v prírode modelované typy jednotlivých  biotopov a do nich sú umiestňované charakteristické rôzne druhy flóry a fauny (cicavce, vtáky, plazy, ryby, hmyz, huby atď.).

      Program organizovala Mgr. Büiová Alexandra, koordinátorka pre EV.

      A Műszaki Szakközépiskola II. EM osztály diákjai 2021. november 5-én tanulmányi kirándulás keretén belül ellátogattak a komáromi Duna Menti Múzeumba, ahol megtekintették a Duna mente élővilága című természettudományi kiállítást.

      A Múzeum természettudományi gyűjteményében, mely Szlovákiában a legnagyobbak közé sorolódik, napjainkban több mint 84 000 db állat- és növénypreparátumot tárolnak. A gyűjtemény számos időszaki kiállításban került bemutatásra. A múzeumnak alapításától egészen napjainkig azonban még nem volt állandó természettudományi kiállítása. 2015 februárjában megnyitották a "Duna mente élővilága" című hosszútávú természettudományi kiállítást, melyet a múzeum és könyvtár épületében tekinthettünk meg. A több évtizede tartó rendszeres gyűjtő- és kutatómunka eredményeként a természettudományi osztály dolgozói fokozatosan létrehozták a Duna mente élővilágát dokumentáló gyűjteményt, melyben számos ritka állat- és növényfaj is megtalálható.

      Az élőhelyek karakterét nagyméretű fotóhátterek illusztrálják. E fotók előtt modellálták természetes anyagokból, illetve a természetben gyűjtött elemekből az egyes élőhelytípusokat, elhelyezve bennük a jellegzetes egyedeket – a növény- és az állatvilág különféle fajait (emlősök, madarak, hüllők, halak, rovarok, gombák stb.).

      A programot Mgr. Büiová Alexandra környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.