• Návšteva v Podunajskom múzeu a v Knižnici Józsefa Szinnyeiho - Látogatás a Dunameni Múzemban, és a Szinnyei József könyvtárban

     • 24. marca sa žiaci našej školy zúčastnili pestrých programov: v Podunajskom múzeu mali možnosť vidieť fantastickú výstavu výtvarného umenia a fotiek s názvom Spatium Clausa od autora Richárda Aradského, potom urobili prehliadku v múzeu, počas ktorej sa kochali pohľadom na kultúrne pamiatky z rôznych historických období. Ďalším bodom programu bola návšteva Knižnice Józsefa Szinnyeiho, veď marec je mesiac knihy. Zamestnanci knižnice, ľudia s obrovským srdcom, sa snažili obohatiť našich žiakov o lásku ku knihám a čítaním. Z obidvoch miest odniesli žiaci pozitívne zážitky a skúsenosti, niektorí dokonca sa dali zapísať do knižnice a zobrali so sebou zopár zväzkov kníh. Celú akciu zorganizoval pán učiteľ Ján Kolek.

      2022. március 24-én iskolánk diákjai változatos programon vettek részt: a Dunamenti Múzeumban megtekintették Aradsky Richárd – Spatium Clausa című fantasztikus képzőművészeti és fotókiállítását, majd tettek egy körutat a múzeumban, mely során a történelem változatos korszakainak műemlékeiben gyönyörködhettek. Mindezek után, márciusnak – a könyv hónapjának apropóján ellátogattak a Szinnyei József könyvtárba, melynek csupa szív alkalmazottai a könyvek iránti szeretet érzését próbálták beléjük táplálni. Mindkét hely pozitív élményekkel gazdagította diákjainkat, akik közül többen a könyvtárba is beiratkoztak, és haza is vittek néhány kötetet. Az akciót Kolek János tanár úr szervezte.

     • Ekoolympiáda - Ekoolimpiász

     • 18. marca 2022 prebehlo online prvé kolo 1. ročníka Ekoolympiády. Našu školu reprezentovali Eszter Magyar, Sofia Marsaliková a Olivér Král z I.CM. Žiaci sa na súťaž pripravovali 1 mesiac. V čase od 9 do 10 hodiny účastníci súťaže absolvovali test prvého kola online. Súťažné otázky sa obsahovali nasledujúce témy: voda, biodiverzita, odpad a klimatická zmena.

      Organizátorom súťaže bolo občianske združenie Planet Lover, ktorého úlohou je prispieť k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody u študentov. Organizátor sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Cieľom súťaže je zmena myslenia mladšej generácie v domácom prostredí, ktorá dokáže ovplyvniť správanie starších členov rodiny.

      Žiakov na súťaž pripravila: Mgr. Alexandra Baka Büi - koordinátorka pre environmentálnu výchovu.

      2022. március 18-án került megrendezésre az Ekoolimpiász első fordulója. Iskolánkat három diák képviselte, név szerint: Magyar Eszter, Marsaliková Sofia és Král Olivér az I.CM osztályból. A versenyre a diákok 1 hónapon keresztül készültek. A megmérettetés napján délelőtt 9 és 10 óra között abszolválták az online feladatokat. A következő témaköröket érintették a kérdések: biodiverzitás, víz, hulladék és a klímaváltozás.

      A verseny szervezője a Planet Lover civil egyesület, amelynek feladata, hogy elősegítse a természettel és az ökológiával kapcsolatos tudatosság növelését a diákok körében. A szervező igyekszik kulcsfontosságú információkat terjeszteni arról, hogyan változtassuk meg mindennapi szokásainkat, és ezáltal nagyobb felelősséget vállaljunk bolygónk védelméért. A verseny célja a fiatalabb generáció gondolkodásának megváltoztatása, amely az egész család magatartását befolyásolhatja.

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi - környezetvédelmi koordinátor.

     • Ekonomická olympiáda - Közgazdasági Diákolimpia

     • V tomto školskom roku sa konal 5. ročník Ekonomickej olympiády, ktorú organizačne a odborne garantuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

      Do školského kola sa zapojilo 27 študentov našej školy, z toho jedna žiačka Vivien Szépeová z triedy II.NM  postúpila do krajského kola.

      Všetci súťažiaci  riešili vedomostný test, ktorý pozostával z otázok z oblasti všeobecnej ekonómie, dejín ekonomických teórií, makroekonómie či všeobecného rozhľadu.

      Az idei tanévben az 5. Közgazdasági Olimpia megszervezésére került sor, amelynek megrendezését és szakmai hátterét a INESS - Gazdaság- és Társadalomelemző Intézet biztosította.

      A Közgazdasági Olimpia célja az, hogy hatékonyan támogassa a középiskolások körében a közgazdasági-pénzügyi ismeretterjesztést. A verseny további célkitűzése, hogy megtalálja a jövő tehetséges közgazdászait, és támogassa a szakmai fejlődésüket.

      Az online iskolai selejtezőbe  27  tanulónk kapcsolódott be. A kerületi fordulóba a II.NM osztály tanulója Szépe Vivien jutott tovább. A versenyzők  tesztje több területet magába foglaló feladatokat tartalmazott, általános közgazdaságtant, gazdasági elmélettörténetet és  makroökonómiát.

     • Medzinárodná súťaž Szakma Sztár 2022 – v odbore Logistika a zasielateľstvo = Szakma Sztár 2022 nemzetközi verseny - Logisztika és szállítmányozás szakmában

     • Maďarská obchodná a priemyselná komora každý rok organizuje medzinárodnú súťaž Szakma Sztár. Do celoštátneho kola v odbore Logistika a zasielateľstvo postúpili žiaci našej školy: Július Malík a Denis Virág z III.CM triedy.   Súťaž sa konala v Maďarskej republike

      dňa 25. februára 2022 v Budaörsi, v sídle spoločnosti TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.

      Žiaci mali vyriešiť projektovú úlohu, ktorá zahŕňala plánovanie, organizáciu a logistiku komplexnej exportnej zahraničnej obchodnej transakcie.

      Ďakujeme žiakom za  dôstojnú reprezentáciu školy na tomto prestížnom podujatí.

      Súťažiacich pripravovala: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

      A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett  Szakma Sztár országos verseny válogatójába bejutottak iskolánk tanulói is. Malík Gyula valamint Virág Denisz a III.CM osztály tanulói a logisztika és szállítmányozás  szakmában mérettettek meg és sikeresen bekerültek a magyarországi válogatóba, amelyre 2022 február 25-én  került sor Budaörsön a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.  székhelyén. A tanulóknak egy projektfeladatot kellett megoldani, amely egy komplex  export külkereskedelmi ügylet lebonyolításának a megtervezését, megszervezését és a hozzá  kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzését tartalmazta.

      Köszönjük  tanulóinknak, hogy méltóképpen képviselték  iskolánkat ezen a rangos

      rendezvényen.

      Felkészítő tanár: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - Tudományos Diákköri Szaktevékenység (TDSZ)

     • Dňa 9. marca 2022 sme organizovali v našej škole školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorá je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych žiakov. Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických skúseností a talentu mladých ľudí.

      Zúčastnení žiaci:

      II.CM/KPD – Eva Kökényová s prácou Vplyv pandémie na nezamestnanosť Slovenskej republiky

      III.A – Noémi Pécsová s prácou Filmy a rozhodnutia o kúpe

      II.NM/PRS – Attila Besse s prácou Ako využívajú adolescenti moderné kriptovaluty a ako sa zúčastnia na burze

      II.NM/PRS – Vivien Szépeová s prácou Podnikateľský plán tetovacieho a piercingového salónu

      Do krajského kola, ktoré bude organizované 30.03.2022, postúpili Eva Kökényová a Vivien Szépeová. Prajeme im veľa šťastia!

      Žiakov na súťaž pripravili: Mgr. Alexandra Baka Büi, PhDr. Katarína Baloghová, Mgr. Tibor Bárczi, Mgr. Ing. Adriana Misák

      2022. március 9-én került megrendezésre iskolánkban a Tudományos Diákköri Szaktevékenység (TDSZ) iskolai fordulója, amely ígéretes fiatal diákok önkéntes tevékenysége. Támogatja a kísérletezést és a kutatást, a képességek felmérését és önértékelését. Fő célja, hogy segítse az olyan tanulók előrehaladását, akik kreatívak, ambiciózusak, és többet várnak az élettől és tanulmányaiktól, mint kortársaik.

      A verseny résztvevői:

      II.CM/KPD – Eva Kökényová, III.A – Noémi Pécsová, II.NM/PRS – Attila Besse, II.NM/PRS – Vivien Szépeová

      A kerületi fordulóra, mely 2022. március 30-án kerül megrendezésre, Kökény Éva és Szépe Vivien jutottak tovább. Sok sikert kívánunk nekik!

      Felkészítő tanárok: Mgr. Alexandra Baka Büi, PhDr. Katarína Baloghová, Mgr. Tibor Bárczi, Mgr. Ing. Adriana Misák

     • Výtvarná súťaž Mária Rádió Mirjam - Mária Rádió Mirjam rajzpályázat

     • V roku 2021 vyhlásilo Mária Rádio Mirjam po prvýkrát súťaž v kreslení, ktorou sa realizuje zámer vytvoriť týmto novú tradíciu. Cieľom súťaže bolo upozorniť na kresťanské, rodinné a národnokultúrne hodnoty. Vianočná oslava, portrét, obraz svätej rodiny, kostoly, svätyne, krajina, známe maďarské stavby na Slovensku - sú témy, na ktoré bolo vytvorených takmer 250 kresieb. Súťaže sa zúčastnila aj žiačka našej školy Erika Jakab (III.CM). Na našu veľkú radosť sa umiestnila v kategórii stredných škôl na prvom mieste. Ak to epidemická situácia v budúcnosti dovolí, diela súťaže Rádia Mária bude môcť obdivovať aj širšie publikum v Galérii Limes.

      Pripravujúci učiteľ: Mgr. Alexandra Baka Büi

      2021-ben először, de hagyományteremtő szándékkal rajzpályázatot hirdetett a Mária Rádió Mirjam. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a keresztény, a családi és nemzeti kulturális értékekre. A rajzverseny témái: a karácsonyi ünnepkör, portré és kép a szent családról, templomok, kegyhelyek rajzai, tájképek, illetve neves magyar vonatkozású épületek Szlovákiában. Közel 250 nevezés érkezett a felhívásra. Iskolánk diákja, Jakab Erika (III.CM) is részt vett a versenyen. Nagy örömünkre a középiskolák kategóriájában első helyezést ért el. Amennyiben a járványhelyzet engedi, a jövőben szélesebb közönség is megcsodálhatja személyesen a Mária Rádió Mirjam I. rajzpályázatának alkotásait a Limes Galériában.

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi

     • Darovanie krvi - Véradás

     • 21. februára 2022 v nemocnici Agel v Komárne darovalo krv 15 študentov Strednej odbornej školy technickej. Program Študentská kvapka krvi zdôrazňuje význam pravidelnej dobrovoľníckej práce v mladom veku prostredníctvom poskytovania primeraného prísunu krvi do zdravotníckych zariadení. Program vyslovuje poďakovanie darcom, ktorí sú na základe svojho rozhodnutia schopní zachraňovať ľudské životy, keďže krv sa nedá nahradiť ničím iným. Sme veľmi hrdí a tešíme sa, že naši študenti k tejto iniciatíve zaujali pozitívny postoj a rozhodli sa darovať krv – ich čin je naozaj vynikajúci.

      Program organizovala Mgr. Alexandra Baka Büi.

      A Műszaki Szakközépiskola 15 diákja 2022. február 21-én vért adott a komáromi kórházban. A Diák Vércsepp elnevezésű program rámutat arra, hogy miért fontos már fiatal korban rendszeresen részt venni az önkéntes véradáson, s hogy megfelelő mennyiségű vér álljon az egészségügyi intézmények rendelkezésére. Ezen kívül a program keretében köszönetet nyilvánítanak a véradóknak, akik döntésükkel képesek emberi életeket menteni. A vér semmi mással nem pótolható. A vérre szoruló betegek ellátása ezért a véradókon múlik. Odaadni magunkat, segíteni egy másik emberen: igazán nagyszerű dolog. Nagyon büszkék vagyunk, és örülünk annak, hogy diákjaink pozitívan viszonyultak e kezdeményezéshez, és rászánták magukat a véradásra.

      A programot Mgr. Alexandra Baka Büi szervezte meg.