• Olympiáda kritického myslenia - Kritikus gondolkodás olimpiája

     • 23. marca 2022 prebehlo krajské kolo Olympiády kritického myslenia prostredníctvom online testu. Našu školu reprezentovali Olivér Král z I.CM a Tomáš Hudík z II.EM. Olympiáda kritického myslenia sa snaží vyplniť medzeru v nedostatku vzdelávania v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti mladých ľudí a posilniť ich odolnosť voči dezinformáciám a konšpiračným teóriám. Zároveň chce medzi mladými ľuďmi zvýšiť povedomie o rizikách sociálnych bublín a falošných správ na sociálnych sieťach. Snaží sa ich naučiť správy overovať, hodnotiť presvedčivosť argumentácie a vnímať manipulatívne techniky.

      Žiaľ, postúpiť ďalej sa nám nepodarilo, ale ďakujeme žiakom za účasť.

      Žiakov na súťaž pripravila: Mgr. Alexandra Baka Büi

      2022. március 23-án került megrendezésre a Kritikus gondolkodás olimpiájának területi döntője. Iskolánkat két diák képviselte, név szerint: Král Olivér az I.CM osztályból és Hudík Tomáš a II.EM osztályból. A Kritikus gondolkodás olimpiája a fiatalok média- és információs műveltségének hiányosságát kívánja pótolni, és erősíti a félretájékoztatásokkal és az összeesküvés-elméletekkel szembeni ellenálló képességüket. Ugyanakkor fel kívánja hívni a fiatalok figyelmét a közösségi buborékokra és a közösségi oldalakon megjelenő hamis hírek kockázataira. Igyekszik megtanítani őket az üzenetek ellenőrzésére, az érvelés meggyőző erejének értékelésére és a manipulatív technikák észlelésére.

      Sajnos továbbjutni nem sikerült, de a részvételt a diákoknak köszönjük.

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) krajské kolo - Tudományos Diákköri Szaktevékenység (TDSZ) kerületi forduló

     • Dňa 30. marca 2022 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Našu školu reprezentovali v odbore Ekonomika a riadenie 2 žiačky – Eva Kökényová a Vivien Szépeová. Vo veľmi silnej konkurencii sa dokázali udržať a obsadili pekné štvrté miesto.

      Počas súťaže dievčatá museli pred online porotou obhajovať svoje práce. Eva Kökényová prezentovala veľmi aktuálnu tému s názvom Vplyv pandémie na nezamestnanosť v Slovenskej republike, a Vivien Szépeová spracovala podnikateľský plán fiktívneho tetovacieho a piercingového salónu.

      V prípravnej fáze, ako aj v priebehu samotnej súťaže dievčatá získali mnoho skúseností, ktoré určite zužitkujú vo svojom ďalšom štúdiu. Ďakujeme im za dôkladnú prípravu a za reprezentáciu našej školy.

      2022. március 30-án online formában került sor a Tudományos Diákköri Szaktevékenység (TDSZ) kerületi fordulójára. Iskolánkat 2 tanuló – Kökényová Éva és Szépeová Vivien - képviselte a Közgazdaság és menedzsment szakon. A nagyon erős versenyben sikerült tisztességesen helytállniuk, és negyedik helyen végeztek.

      A verseny során a lányoknak meg kellett védeniük munkájukat az online zsűri előtt. Eva Kökényová A világjárvány hatása a munkanélküliségre a Szlovák Köztársaságban címem, nagyon aktuális témát mutatott be, míg Vivien Szépeová egy fiktív tetováló- és piercingszalon üzleti tervét dolgozta ki.

      A lányok mind a felkészülési szakaszban, mind pedig a verseny során rengeteg tapasztalatot szereztek, amelyeket minden bizonnyal hasznosítani fognak a további tanulmányaik során. Köszönjük nekik az alapos felkészülést és azt, hogy képviselték iskolánkat.

     • Medzinárodná súťaž - Young Car Mechanic 2022 - Nemzetközi verseny

     • Naši žiaci, Bálint Forró a Richard Pinteš (z triedy III.EM/AOE a III.DM/AOM) sa úspešne zapojili do medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic 2022 pre študentov stredných odborných škôl a postúpili do 2. národného kola súťaže. Hlavným cieľom 2. kola a samotnej súťaže je, aby svojimi teoretickými a praktickými úlohami spopularizovali profesiu automechanika v kruhu mladých ľudí, ktorí si môžu vymieňať skúsenosti a vyučovacie postupy. Súťaž ďalej umožňuje nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu motorových vozidiel.

      Žiakov na súťaž pripravili: Ing. Ladislav Molnár a Ing. Sárai Gábor

      Forró Bálint és Pinteš Richard iskolánk 3. évfolyamos tanulói sikeresen bekapcsolódtak a Young Car Mechanic 2022 nemzetközi versenyébe és továbbjutottak a 2. országos fordulóba. A verseny célja, hogy elméleti és gyakorlati feladatokkal népszerűsítse a fiatalok körében az autószerelő szakmát. Lehetővé teszi a tapasztalatcserét, valamint az oktatási módszerek ismertetését és fiatalokat tehetségek felkutatását.

      Felkészítő tanárok: Ing. Molnár László és Ing. Sárai Gábor

     • AUTENTIKA

     • Dňa 28.marca 2022 sa naši žiaci z tried I.A,I.BM,I.CM,II.A, II.BM, II.CM a III.A  zúčastnili predstavenia tanečného folklórneho súboru Mladé Srdcia v MsKS.  Predstavenie Autentika - poskytlo divákom komplexný obraz tradičnej tanečnej a hudobnej kultúry národov a národností, žijúcich na území Slovenska,  inovatívne spracúva naše tradície, použijúc obrovské množstvo poznatkov, ktoré sme nadobudli za posledné storočie, počnúc od prvých výskumných zbierok Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya z oblasti Ponitria až po dnešné dni. Dobrá hudba a vrtkí tanečníci nám všetkým privodili dobrú náladu.

      2022 március 28-án iskolánk diákjai táncelőadáson vettek részt a VMK-ban. Az Ifjú Szívek néptáncosai Autentika című, saját anyagból összeállított előadása a Szlovákia területén élő nemzetiségek hagyományos tánc- és zenekultúrájáról kínált komplex képet. Korszerű színpadi eszközök segítségével dolgozták fel és mutatták be hagyományainkat. Az előadás abból az óriási tudásanyagból merített, amely az elmúlt évszázad során, Bartók Béla és Kodály Zoltán első Nyitra-vidéki gyűjtéseitől kezdve napjainkig összegyűlt. A jó zene, a fürge táncosok valamennyiünket jó kedvre derítettek.

     • Regionálne kolo recitačnej súťaže Petőfi-Tompa – Petőfi-Tompa Országos Seregszemle – körzeti forduló

     • Recitačná súťaž regionálneho kola Petőfiho-Tompu sa konala v ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne dňa 31.03.2022. Súťaž bola organizovaná v kategóriách  (I., II., III., IV.), ktoré sa triedili podľa veku žiakov. Z našej školy sa zúčastnili žiaci z triedy I.CM – Döme Štefan a z II.CM – Dingová Klaudia, ktorí boli zaradení do IV. kategórie.

      Umiestnenie menovite:

      Próza: Dingová Klaudia - bronzové pásmo

      Poézia: Döme Štefan- strieborné pásmo

      Gratulujeme našim súťažiacim, boli veľmi šikovní!

      Pripravujúce učiteľky: Mgr. Dudásová Katarína, Szabó Ildikó

      A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny utódjaként megrendezésre kerülő Petőfi-Tompa Országos Seregszemle körzeti fordulójára 2022. március 31-én került sor az Eötvös Utcai Alapiskolában. A verseny több kategóriából állt (I., II., III., IV.), a mi diákjaink versben és prózában is indultak a IV. kategóriában. Iskolánkat az I.CM osztályból Döme Štefan, a II.CM osztályból pedig Dingová Klaudia képviselte.

      Helyezések:

      Próza: Dingová Klaudia – bronz sávos minősítés

      Vers: Döme Štefan – ezüst sávos minősítés

      Gratulálunk versenyzőinknek, nagyon ügyesek voltak!

      Felkészítő tanárok: Mgr. Dudásová Katarína, Szabó Ildikó