• Len aby ste vedeli - Csak hogy tudjátok

     • Dňa 19 05.2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška o extrémizme. Názov prednášky znel „Len aby ste vedeli.” Prednášajúcim bol predstaviteľ NAKY.

      Prednášky sa zúčastnili žiaci I.A, II.A III.A a IV.A tried. Cieľom prednášky bolo poskytnúť pedagógom i žiakom základnú orientáciu  v problematike radikalizácie a extrémizmu, ich formách a nebezpečnosti. Prednášajúci obidve problematiky ilustroval aj príkladmi. Bolo poučné počuť aj o takých prípadoch, ktoré sa dejú v našom okolí, krajine ale aj vo svete. Vysvetlil, čo môže byť príčinou, že sa mladí ľudia pripájajú k extrémistickým skupinám len preto, že sa chcú stať členmi spoločenstva, a pritom nie sú si vedomí, že ich skupinu, predstavujúcu spolupatričnosť a silu riadi negatívna a kriminalizujúca idea.  Preto je nevyhnutné  sústrediť pozornosť na skorú prevenciu radikalizácie a elimináciu faktorov,  ktoré ju podmieňujú. Ohrození sú najmä mladí ľudia, ktorí, ako vieme, denne trávia na internete veľkú časť svojho času, a sú aj prostredníctvom jeho niektorých stránok ohrozovaní.
      V prednáške zaznelo, že: ,,Extrémizmus možno deliť podľa rôznych kritérií. Najpodstatnejším je delenie na pravicový extrémizmus - vychádza z ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu a neonacizmu, často nacionalizmu) a ľavicový extrémizmus -vychádza z ideí komunizmu, marxizmu“. Prednáška bola o to zaujímavejšia, že riaditeľ nitrianskeho divadla predčítal z knižky Farma zvierat od Orwella, a porozprával o svojich prešľapoch z doby svojho dospievania.

      2022.május 19-én iskolánkban a NAKA képviselője előadást tartott a radikalizációról és az extrémizmusról Csak hogy tudjátok címmel az I.A, II.A, III.A és a IV.A osztály diákjai számára. Megismertette őket az extrémizmus fogalmával, lehetséges okaival, formáival és azokat példákkal illusztrálták.Tanulságos volt hallani azokról az esetekről is,amelyek napjainkban történnek környezetünkben, országunkban, és nemzetközi viszonylatban is. Kifejtette, mi lehet az oka annak, hogy tizenévesek csatlakoznak extrémista csoportokhoz csak azért, mert közösséghez szeretnének tartozni és nincsenek a tudatában annak, hogy a számukra az összetartozást és erőt jelentő csoportot valamilyen negatív, büntetendő eszme vezérli. Ezért fontos  megelőzni a radikalizációt és az extrémizmus minden formáját, valamint azoknak a tényezőknek a megszüntetését, amelyek az okozói lehetnek. A leginkább veszélyeztetett csoportot azok a fiatalok képezik, akik sok időt töltenek az interneten. Az előadáson az is elhangzott, hogy az extrémizmusnak két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyik a jobboldali extrémizmus amelynek alapja a rasszizmus, fasizmus, nácizmus , neonácizmus, valamint a baloldali extrémizmus, amelynek alapja a kommunizmus és a marxizmus eszméje.Az előadást még érdekesebbé tette a nyitrai Öregszinház igazgatójának felolvasása Orwell: Állati gazdaság címümüvéből, valamint saját elbeszélése ifjúkorának ballépéseiről.

     • Exkurzia - KROMBERG &Schubert s.r.o. Kolárovo - xkurzió - KROMBERG &Schubert s.r.o. Gúta

     • Študenti štvrtého ročníka SOŠT v Komárne IV.A,IV.BM,IV.CM  boli pozvaní dňa 16.5.2022 do závodu na výrobu káblov do áut v Kolárove. Žiaci si najprv vypočuli prezentácie technických projektantov, ktorí im predstavili celú spoločnosť, proces výroby . Výrábajú sa tam káble, káblové rozvody, plastové a mechatronické systémy pre automobilový priemysel. Cez prestávku sme sa trošku posilnili s chutným občerstvením a po posilnení sme sa vybrali spoločne do výrobnej haly, kde nám trénerky poukázali priebeh výroby káblov do rôznych typov áut. Po skončení exkurzie sme sa vedeniu spoločnosti KROMBERG  &Schubert s.r.o. poďakovali,že  žiaci mohli vidieť na vlastné oči postup výroby a marketing, a ako sa exportujú objednané balíky pre iné firmy. Študenti išli domov novými poznatkami , rôznymi názormi. Určite budú môcť porozmýšlať o svojej budúcnosti po maturitných skúškach.

      Iskolánk végzős diákjai meghívást kaptak a gútai kábelgyárba. A tanulmányi kiránduláson a IV.A, IV.BM és IV.CM osztály diákjai vettek részt 2022.5.16-án. A diákok először prezentációk formájában ismerhették meg a cég munkáját, illetve a gyártási folyamatokat. Különböző kábeleket, elosztókat, műanyag és mechatronikai rendszereket gyártanak az autóipar számára. A pihenőidőben lehetőségünk volt elfogyasztani egy kis frissítőt is, majd pedig a gyártócsarnokok felé vettük az irányt, ahol kísérőink megmutatták nekünk a kábelgyártás folyamatát, amiket különböző autótípusokhoz készítenek. Az exkurzió végén megköszöntük a szívélyes vendéglátást, hogy diákjaink saját szemükkel is láthatták a gyártási folyamatokat és a marketinget, valamint hogy hogyan exportálják a megrendelt csomagokat más cégek számára. A diákok így új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza. Ennek apropóján is elgondolkodhatnak majd a nagybetűs életről, ami az érettségi után várja majd őket.

     • Erasmus+ Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí - udalosti 2. týždňa - Erasmus+ Szerezz munkatapasztalatot külföldön - 2. hét eseményei

     • V sobotný deň sme navštívili Széchényiho háj, ktorý sa nachádza neďaleko od ubytovania žiakov. Vchod do hája označuje sikulská brána, ktorú ešte v roku 1850 Békéscsabe podarovalo družobné mesto Székelyudvarhely. Prešli sme celý náučný chodník, z opisu ktorého sme sa dozvedeli, že na mieste terajšieho parku bol kedysi cintorín. Sem pochovávali obete morovej epidémie, ktorá mesto postihla. Oboznámili sme sa aj s flórou a faunou, ktorá sa v parku nachádza.

      Navštívili sme aj Slovenský dom respektíve Slovenský videcky dom, ktorý bol, žiaľ, z technických dôvodov uzavretý.

      V nedeľu, keďže bol prvý máj, sa na hlavnom mestskom námestí konal majáles, kde sme strávili niekoľko príjemných hodín v sprievode príjemnej hudby a pekných tancov.

      V pondelok poobede sme osedlali bicykle a zašli do Csaba parku, kde sa každoročne koná slávny klobásový festival. Počas príjemnej prechádzky a bicyklovania sa sme si pozreli park, kde sme videli niekoľko domácich zvierat, ktoré boli zaujímavé hlavne pre mladšiu generáciu. Troška unavení, ale plní žážitkov sme uzavreli tento deň.

      Szombati napon a meglátogattuk a diákok szállásától nem messze található Széchényi ligetet. Bejáratát egy Székely kapu jelzi, amelyet az erdélyi testvérváros Székelyudvarhely ajándékozott Békéscsabának még 1850 - ben. Végigjártuk az itt található tanösvényt, amelynek leírásából megtudtuk, hogy a liget helyén valaha temető volt. Ide temették a várost pusztító kolera járvány áldozatait, amelyet ma is hat domb jelez. Továbbá megismerkedtünk a ligetben található növény és állatvilágával.

      Meglátogattuk a Szlovákházat illetve a Szlovák tájházat, amely sajnos műszaki okok végett zárva volt.

      Vasárnap, május elseje lévén, majális volt a város főterén, ahol kellemes órákat töltöttunk el  hangulatos zenék és szép táncok kíséretében.

      Hétfőn délután kerékpárokra szálltunk és elkerekeztünk a Csaba parkba, ahol évenként tartják a híres kolbászfesztivált. Kellemes séta és kerékpározás közben megnéztük a parkot illetve láttunk néhány házi állatot amelyek főleg a fiatalabb korosztály számára érdekes. Kissé fáradtan, de elégedetten zártuk a napot.

     • Informatická súťaž pre I. ročník - Informatikai verseny az I. évfolyam számára

     • Dňa 27.4.2022 bola usporiadaná Informatická súťaž pre I. ročníky. Na školskej súťaži sa zúčastnilo sedemnásť žiakov zo študijných odborov. Hlavným cieľom súťaže je meranie kompetencií a zručností žiakov z informatiky, vzbudzovať záujem žiakov o informatiku ako o vedu potrebnú pre život, tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov a rozvíjať talent nadaných žiakov. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 84. Poradie žiakov je veľmi tesné:

      1. miesto: Eszter Magyar                               I.CM               67b

      2. miesto: Monika Gerencsériová                  I.A                  66b

      Marek Ježo                                                    I.A                  66b

      Botond Banzi                                                 I.BM               66b

      3. miesto: Áron Svanczár                               I.BM               65b

      Víťazom srdečne gratulujem!

      Organizátorka súťaže: Mgr. Erika Csintalan

      2022. április 27-én került megrendezésre az I. évfolyam informatikai versenye. Az iskolai versenyen tizenhét diák indult a négyéves tanulmányi szakokról. A verseny fő célja a tanulók ismereteinek és készségeinek felmérése informatikából, az informatika, mint az élethez szükséges tudomány iránti érdeklődés felkeltése, valamint a tehetséges tanulók kompetenciáinak kreatív fejlesztése. A maximálisan elérhető pontszám 84 volt. A tanulók sorrendje nagyon szorosan alakult:

      1. hely: Magyar Eszter                                   I.CM               67p

      2. hely: Gerencsériová Monika                      I.A                  66p

      Ježo Marek                                                    I.A                  66p

      Banzi Botond                                                 I.BM               66p

      3. hely: Svanczár Áron                                   I.BM               65p

      Az elért eredményekhez szívből gratulálok!

      A verseny lebonyolításáért felelős: Mgr. Erika Csintalan

     • Beh pre budúcnosť - Futás a jövőért

     • Dňa 6. mája 2022, predpoludním bežali cez mesto - od internátu Čajka až po Klapkovo námestie - malí aj veľkí, od škôlkarov až po vysokoškolákov. Do akcie sa zapojilo aj 9 žiakov našej školy z II.EM a III.CM triedy. Tento beh symbolicky naznačuje aj to, že v Komárne sú dostupné všetky stupne vzdelávania. Primátor mesta Béla Keszegh si celú trasu odbehol so študentmi, následne pozdravil bežcov na Klapkovom námestí spolu s rektorom univerzity J. Selyeho  Györgyom Juhászom a predsedom študentskej samosprávy Jánosom Mészárosom.

      Podujatie zorganizovala Mgr. Alexandra Baka Büi.

      2022 május 6-án, délelőtt a városon keresztül – a Sirály kollégiumtól a Klapka térig - futott az apraja - nagyja, az óvodáskorú gyerekektől kezdve egész az egyetemistáig. Iskolánk 9 diákja is csatlakozott az eseményhez a II.EM és III.CM osztályokból. A futás szimbolikusan jelzi, hogy Komáromban az oktatás minden szintje elérhető. Keszegh Béla polgármester végig futotta a diákokkal a távot, majd az egyetem rektorával, Juhász Györggyel és a hallgatói önkormányzat elnökével, Mészáros Jánossal köszöntötték a futókat a Klapka téren.

      Az eseményt Mgr. Alexandra Baka Büi szervezte meg.

     • Burza práce Maďarský deň - Magyar munkabörze

     • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Komárne a sieť EURES Slovensko usporiadali burzu práce s názvom Maďarský deň šiesteho mája 2022 v konferenčnom centre Univerzity J.Selyeho na ulici Hradnej. Žiaci tried II.NM a IV.A sa zúčastnili tohto podujatia. Mali možnosť oboznámiť sa pracovnými príležitosťami v Maďarsku.  Boli im poskytnuté aj užitočné informácie o životných a pracovných podmienkach  v krajine.

      A révkomáromi munka, szociális és családügyi hivatal és az EURES hálózat Magyar nap című állásbörzéjén, amelyet 2022. május 6-án a Révkomáromi Selye János Egyetem Konferecia központjában tartottak, iskolánk tanulói is részt vettek. A IV.A és II.NM tanulói bővebb információkat kaptak a magyarországi munkalehetőségekről valamint az ottani munka és életkörülményekről.

     • Ponuka práce EURES

     • V dňoch 25., 29.04.2022 a 9.05.2022 našu školu navštívili pracovníčky  EURES, aby  žiakom končiacich ročníkov, triedam IV.BM a IV CM, poskytli  informácie o svojich službách. Sieť EURES ponúka  bezplatnú databázu overených pracovných ponúk v EU, sezónne pracovné príležitosti, užitočné informácie o situácii na trhu práce a o životných a pracovných podmienkach v zahraničí. Študenti dostali aj praktické rady pre tvorbu životopisov,  o tom, ako sa treba pripraviť na prijímacie pohovory do zamestnania, respektíve, aké otázky môžu dostať a aké odpovede majú dávať. Žiakov zaujímali aj dobré rady na podporu mladých podnikateľov ako aj to, na čo môžu využiť finančnú podporu. Pre absolventov tieto informácie boli veľmi užitočné a zaujímavé, o tom svedčili ich otázky.

      2022 április 25-én, 29-én és május 9-én a IV.BM és IV.CM osztály diákjai találkozhattak az EURES dolgozóival, akik megismertették őket szolgáltatásaikkal. Az EURES  fő profilja az Információnyújtás és tanácsadás az Unióban elhelyezkedni szándékozó munkavállalóknak. Inngyenes adatbázisukban a munkahelyet keresők  hiteles ellenőrzött munkalehetöségekből választhatnak.Megismerkedhetnek egy adott országban élők élet és munkakörülmönyeivel. Diákjaink hasznos tanácsokat kaptak a szakmai életrajz megírásához, ahhoz, hogy milyen kérdésekkal találkozhatnak a munkamegbeszélésen.

     • Projekt: Spolu proti šikane - Projekt: Együtt a zaklatás ellen

     • Dňa 29.04.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Projekt: Spolu proti šikane so žiakmi triedy II.BM. Besedu viedla preventistka ORPZ Komárno Mjr. Mgr. Adriana Grupáčová.  

       Prednáška bola zameraná hlavne na poukázanie nebezpečenstva šikanovania a agresívneho správania medzi žiakmi. Žiaci sa oboznámili aj s trestnoprávnou zodpovednosťou v prípade, ak sa tohto negatívneho javu, akým je šikanovanie, dopustia. Žiaci sa dozvedeli aj o následkoch agresívneho správania a boli informovaný o možnostiach prevencie tohto správania a aktívne sa zapájali do diskusie počas prednášky.   

      Organizátorka: Mgr. Ing. Adriana Misák

      2021. április 29-én iskolánkban a II.BM osztály tanulói részvételével került megrendezésre a Projekt: Együtt a zaklatás ellen elnevezésű beszélgetés. A beszélgetést Mjr. Mgr. Adriana Grupáčová, a Komáromi Járási Rendőrparancsnokság bűnmegelőzési tisztje vezette. 

      Az előadás főként arra összpontosított, hogy rámutasson a tanulók közötti zaklatás és agresszív viselkedés veszélyeire. A tanulók megismerkedtek a büntetőjogi felelősséggel, az agresszív viselkedés, mint pl. a zaklatás következményeivel, és tájékoztatást kaptak az ilyen viselkedés megelőzésének lehetőségeiről is. Diákjaink aktívan részt vettek az előadás során folytatott vitában.  

      Szervező: Mgr. Ing. Misák Adriana

     • Medzinárodná matematická súťaž „ Matematický klokan 2022“ - Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2022

     • Dňa 11. apríla 2022  prebehla na našej škole  medzinárodná súťaž „Matematický klokan 2022“, do ktorej  sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych vekových kategóriách na dvoch vyučovacích hodinách.

      Do súťaže sa na Slovensku v školskom roku 2021/2022 zapojilo 40 021 žiakov, našu školu reprezentovalo 10 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 6 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas  60 minút. Testy boli vyhodnotené centrálne.

      Poradie najúspešnejších žiakov v rámci našej školy je nasledovné:

      Kategória „Kadet O12“

      1. Marek Ježo                         (v rámci SR 52. miesto)

      2. Sebastián Tóth                    (v rámci SR 731. miesto)

      3. Monika Gerencsériová       (v rámci SR 1026. miesto)   

      3. Dominik Kováč                  (v rámci SR 1026. miesto)

       

      Kategória „Junior O34“  

      1. Peter Majerik                      (v rámci SR 227. miesto)

      2. Márió Bílý                         (v rámci SR 298. miesto)

      3. Krisztián Uzsák                  (v rámci SR 555. miesto)

      K dosiahnutým výsledkom každému srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová

      A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny, amelybe az egész világból kapcsolódnak be alap- és középiskolák, a 2022-es évben 2022.4.11. került megrendezésre. A versenyre egy adott napon került sor az összes résztvevő iskolában, különböző kategóriákban, az érintett tanulók korcsoportja szerint.

      Szlovákiában a 2021/22-es tanévben a versenybe 40 021 tanuló kapcsolódott be, iskolánkból 10 tanuló. A „Kadet O12“ és a „Junior O34“ kategóriákban 6-4 tanuló versenyzett. A versenyzőknek 24 logikai feladatot kellett megoldaniuk 60 perc alatt. A teszteket központilag értékelték ki.

      Iskolánkban a legsikeresebb tanulók sorrendje a következő:

      „Kadet O12“ kategória

      1 Marek Ježo                          (Szlovákián belül 52. helyezett)

      2. Sebastián Tóth                   (Szlovákián belül 731. helyezett)

      3. Monika Gerencsériová       (Szlovákián belül 1026. helyezett)

      3. Dominik Kováč                  (Szlovákián belül 1026. helyezett)

       

      „Junior O34“ kategória 

      1. Peter Majerik                      (Szlovákián belül 227. helyezett)

      2. Márió Bílý                          (Szlovákián belül 298. helyezett)

      3. Krisztián Uzsák                  (Szlovákián belül 555. helyezett)

      Szívből gratulálunk az elért eredményekhez!

      A verseny szervezője az iskolánkon Mgr. Angela Harisová volt.

     • Svetový deň vody - A víz világnapja

     • Spoločnosť KOMVaK vyhlásila v marci 2022 výtvarnú súťaž pri príležitosti Svetového dňa vody na tému „Chráňme vodu, chránime budúcnosť“, ktorej cieľom bolo upriamiť pozornosť detí a mládeže na dôležitosť pitnej vody, ochranu životného prostredia a vodných zdrojov. Pitná voda na Zemi nie je nevyčerpateľným zdrojom. K tejto ušľachtilej výzve sa zapojili aj naši študenti a uspeli. Baják Zsófia (I.CM) a Misák Bettina (II.CM) získali špeciálne ocenenie. Do súťaže sa zapojilo z celého okresu Komárno viac ako 400 ľudí v 4 rôznych kategóriách.

      Žiačkam srdečne gratulujeme!

      Mgr. Erika Csintalan a Mgr. Alexandra Baka Büi

      A KOMVaK vállalat a Víz világnapja alkalmából 2022 márciusában képzőművészeti pályázatot hirdetett, melynek témája a „Védjük a vizet, védjük a jövőt” volt. A pályázat célja, hogy felhívják a gyermekek és fiatalok figyelmét az ivóvíz fontosságára, a környezet és a vízkészletek védelmére, ugyanis bolygónkon a víz egy nem kimeríthetetlen erőforrás. A komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai is csatlakoztak ehhez a nemes felhíváshoz. Több diák készített alkotásokat. Nagy örömünkre a korhatár nélküli kategóriában iskolánk két diákja is különdíjban részesült, név szerint Baják Zsófia (I.CM) és Misák Bettina (II.CM). A versenybe 4 különböző kategóriában, több mint 400-an neveztek be az egész komáromi járásból.

      Az elért eredményekhez gratulálunk!

      Mgr. Csintalan Erika és Mgr. Alexandra Baka Büi

     • Szakma Sztár 2022

     • Maďarská obchodná a priemyselná komora v dňoch 25. – 27. apríla 2022. už po 15. krát,  zorganizovala súťaž Vynikajúci študent profesie v pavilónoch veľtrhu Hungexpo v Budapešti a rozšírila ju o Národnú súťaž v odbornom štúdiu. Cieľom súťaže je zvýšiť spoločenské uznanie a atraktívnosť „fyzických“ profesií, náročných na prax a podporiť odborné vzdelávanie. Mladí odborníci na festivale bojovali o stupne víťazov v 86 profesiách. István Pifkó, žiak triedy III.CM, ktorý reprezentoval našu školu v odbore stolár, sa na základe svojho zaslúženého výkonu prebojoval do celoštátneho finále súťaže. Príprava na zložité požiadavky súťaže si vyžadovala veľmi seriózny prístup, vytrvalú prácu, odborné znalosti a prípravu. Súťaž bola dvojdňová, s celkovým časom 12 hodín. Po slávnostnom otvorení nasledovala praktická súťaž. Na základe prototypu a technického výkresu mali súťažiaci vyrobiť drevenú stoličku, ktorá bola  podľa zadaných kritérií  hodnotená odbornou komisiou. István získal uznanie za výsledky v národnej súťaži.

      Istvánovi gratulujeme  ku krásnemu výsledku.

      Žiaka na súťaž pripravili: Ing. Augustín Ondrejkovič a Róbert Németh

      A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 15. alkalommal, 2022. április 25-27. között szervezte meg Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont pavilonjaiban a Szakma Sztár Fesztivál kereteiben a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, kibővítve az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel. A verseny célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi elismertségének és vonzerejének növelése és a szakmatanulás népszerűsítése. A fesztiválon 86 szakmában versengtek a dobogós helyezésekért a fiatal szakemberek.  A verseny országos döntőjébe kiérdemelt teljesítménye alapján bejutott Pifkó István III.CM osztály tanulója, aki az asztalos szakmában képviselte az iskolánkat. A verseny összetett követelményeire felkészülni igen komoly hozzáállást, kitartó munkát, szakmai tudást és felkészülést igényelt. A megmérettetés kétnapos volt, összesen 12 óra versenyidővel. Az ünnepi megnyitó után gyakorlati versenytevékenység következett. A prototípus és a műszaki rajz alapján egy fa széket kellett elkészíteni a versenyzőknek, amelyet a szakmai bizottság megadott szempontok szerint értékelt. István az országos versenyen elért eredményéért elismerésben részesült.

      Gratulálunk Istvánnak az elért szép eredményéhez.

      Felkészítők: Ing. Augustín Ondrejkovič és Németh Róbert

     • XV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál - Recitačná súťaž Attilu Kaszása

     • V tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Attilu Kaszása v prednese poézie. Súťaž sa konala dňa 03.05.2022. Súťažilo sa v III. kategórii v prednese poézie. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Sándora Petőfiho sa súťažiaci pripravili na súťaž s básňou tohto významného autora. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne:

       

      1. miesto – Döme Štefan (I.CM)
      2. miesto – Cseh Sándor (I.BM)
      3. miesto – Botka Vivien (III.CM)

       

       Do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v rámci Jókaiho dni, postupujú traja.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

      Pripravujúce učiteľky: Mgr. Katarína Dudásová, Mgr. Mónika Gulyás

      Iskolánkon 2022. május 3-án került megrendezésre a XV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál iskolai fordulója. Diákjaink Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából kötelezően egy verssel készültek a költő életművéből. Nagyon szép szavalatokat hallhatott a zsűri.

      Helyezések:

      1. helyezett – Döme Štefan (I.CM)
      2. helyezett – Cseh Sándor (I.BM)
      3. helyezett – Botka Vivien (III.CM)

      Az országos fordulót a komáromi Jókai Napok keretein belül rendezik júniusban, ahol ők hárman fogják képviselni iskolánkat.

      Gratulálunk mindenkinek!

      Felkészítő tanárok: Mgr. Dudásová Katarína, Mgr. Gulyás Mónika

     • Deň Zeme 2022 - Investujme do našej planéty! - A Föld napja 2022 – Fektessünk be a bolygónkba!

     • Jeden deň pre zajtrajšok, pre klímu! Základom našej existencie je zachovanie rozmanitosti životného prostredia - na to nás upozorňuje 52. svetový deň Zeme.

      Cieľom dňa je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť. Prostredníctvom sloganu „Investujme do našej planéty“ upriamuje tohtoročný Deň Zeme pozornosť na potrebu zmeny opatrení v oblasti klímy a apeluje na zodpovednosť nás všetkých. A práve preto, dňa 29. apríla 2022 žiaci Strednej odbornej školy technickej (I.A, I.BM, I.DM) pozbierali odpadky v areáli školy a na Alžbetínskom Ostrove.

                  Aj malé zmeny sa však rátajú a často majú dominový efekt na naše ekosystémy a zmenu myslenia nášho okolia. Tento deň je skvelou príležitosťou premeniť sociálnu prácu na zábavný, teambuildingový program a nadviazať užšie vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.

       

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Alexandra Baka Büi.

       

      Egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése – erre figyelmeztet az 52. nemzetközi Föld napja.

      A nap célja az emlékeztetés, hogy ne feledkezzünk meg a Földünk által biztosított erőforrásoktól való függőségünkről. Éppen ezért ezeket meg kell védeni, és kellő figyelmet kell rájuk fordítani. Az idei Föld napja a „Fektessünk be a bolygónkba!” szlogenen keresztül a klímaváltozás elleni védelmi szankciókra és mindannyiunk felelősségére hívja fel a figyelmet. E jeles nap alkalmából 2022. április 29-én a Műszaki Szakközépiskola elsős diákjai (I.A, I.BM, I.DM) az iskola és az Erzsébet-sziget területén szemetet szedtek.

                  A kis változtatások is számítanak, gyakran dominóhatással vannak ökoszisztémánkra, és megváltoztatják környezetünk gondolkodásmódját. Ez a nap nagyszerű alkalom arra, hogy a társadalmi munka szórakozásba, csapatépítő programba csapjon át, a diákok és a tanárok között pedig szorosabb kapcsolatok alakuljanak ki.

       

      Az eseményt Mgr. Alexandra Baka Büi környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Erasmus+ projekt Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí odštartoval - Erasmus+ Szerezz munkatapasztalatot külföldön projekt elindult

     • Vybraní žiaci Földes Bence, Csehi Krisztián, Rácz Bálint a Vörös Flórián zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení z triedy III.BM a žiaci Novoszádek Máté, Šátek Imrich, Rajkovics Adrián a Holub Daniel zo študijného odboru mechanik elektrotechnik z triedy III.A, dňom 22.04.2022 začali odborný výcvik na našej partnerskej škole Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma v Maďarsku.

      Prvý týždeň žiaci navštívili múzeum Mihálya Munkácsyho a triedy odborného výcviku našej partnerskej školy, ďalej výcvikové centrum pre študentov v Békešskej Čabe. Ďalej začali   odborný výcvik v podniku LINEMAR HUNGARY Zrt., zaoberajúcim sa výrobou áut a strojárenských produktov.

      A III. BM osztály gépek és berendezések műszerésze szakon tanuló kiválasztott diákjai Földes Bence, Csehi Krisztián, Rácz Bálint, Vörös Flórián és a III. A osztály villamos műszerész szakon tanuló diákjai Novoszádek Máté, Šátek Imrich, Rajkovics Adrián és Holub Daniel 2022. április 22 – én megkezdték szakképzésüket partneriskolánkban, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában.

      Az első hetet városnézéssel, Munkácsy Mihály Múzeum látogatásával, partneriskola szakképzést biztosító szaktantermek a békéscsabai képzőközpont látogatásával töltötték.  Továbbá tanulóink megkezdték szakképzésüket a LINEMAR HUNGARY autóipari és gépgyártó Zrt., kanadai multinacionális vállalatban.

     • Exkurzia vo firmách ZF Slovakia a.s. a FEAG SLK Elektro s.r.o. v Komárne - Tanulmányi kirándulás a komáromi ZF Slovakia a.s. és FEAG SLK Elektro s.r.o. vállalatoknál

     • 21. a 22. apríla 2022 sa žiaci prvého a druhého ročníka – I.A (ME), I.EM (EMUT), I.BM (MSTZ + ME), II.BM (MSTZ+ME), II.A (ME) – zúčastnili exkurzie vo firmách ZF Slovakia a.s. a FEAG SLK Elektro s.r.o. v Komárne. Spolupracovníci podnikov oboznámili našich žiakov s históriou firiem a podnikov, resp. pestrou hromadou svojich produktov, ktorým môžu ďakovať aj súčasné úspechy.

      Žiaci počas prehliadky vo výrobných halách mohli nazrieť do každého detailu výrobných procesov. Dozvedeli podstatné informácie aj o tom, akým odborným požiadavkám majú vyhovieť pracovníci podnikov a ktorým odborom zabezpečujú možnosť duálneho vzdelávania. Žiakov zaujali najmä nové výrobne, kde mohli vidieť priebeh práce naživo, ako vyrábajú jednotlivé časti prevodoviek alebo vysokovýkonných rozvodných skríň.

      Exkurzie zorganizovali Ing. Tóth Leopold a Ing. Sárai Gábor.

      2022. április 21. és 22- én az első évfolyamokból az I.A (ME), I.EM (EMUT), I.BM (MSTZ + ME) csoportok, valamint a második évfolyamos II.BM (MSTZ+ME) és II.A (ME) osztályok tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt a komáromi ZF Slovakia a.s. és a FEAG SLK Elektro s.r.o. vállalatokban. A vállalatok munkatársai a diákokat megismertették a cégek és a vállakozások történetével, ill. termékeik színes sokaságával, amiknek mostani sikereiket köszönheti.

      A diákok végigjárva a gyártócsarnokokat bepillanthattak a gyártási folyamatok minden egyes mozzanatába. A beszélgetés során választ kaptak arra, hogy milyen szakmai elvárásoknak kell megfelelniük az itt dolgozóknak és hogy mely szakmáknak biztosítanak duális képzést a vállalatoknál. A diákokat főleg az új gyártórészlegek és az ott folyó munkák  érdekelték, ahol testközelből láthatták a nagy teljesítményű kapcsolószekrények, valamint a sebességváltók egyes elemeinek gyártását.

      A tanulmányi kirándulásokat Ing. Tóth Leopold és Ing. Sárai Gábor szervezte.

     • Young Car Mechanic 2022 – regionálne kolo medzinárodnej súťaže - Young Car Mechanic 2022 - nemzetközi verseny regionális fordulója

     • Naši žiaci 3. ročníka, Richard Pinteš a Bálint Forró, po úspešnom zvládnutí školského kola sa 29. apríla 2022 zúčastnili 2. regionálneho kola medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic 2022, ktorá sa uskutočnila v Galante. Hlavným cieľom súťaže je, aby s teoretickými a praktickými úlohami popularizovala odbor automechanik v okruhu mladých, ďalej aby umožnil výmenu skúseností, anotáciu vyučovacích metód a hľadanie mladých talentov. Do regionálneho kola boli pozvaní 20 najlepší žiaci, ktorí mohli dokazovať svoje odborné, resp. praktické vedomosti v rámci súťaže, ktorá pozostávala z 10 etáp a mali riešiť hlavne praktické úlohy na vysokej úrovni. Organizátorom ďakujeme za výbornú organizáciu a našim žiakom taktiež, že úspešne obstáli v súťaži.

      Žiakov na súťaž pripravili Ing. Ladislav Molnár a Ing. Sárai Gábor.

      Pinteš Richard és Forró Bálint iskolánk 3. évfolyamos tanulói a sikeres iskolai forduló után 2022. április 29-én részt vettek a Galántán megrendezett Young Car Mechanic 2022 nemzetközi verseny 2. regionális fordulóján. A verseny célja, hogy elméleti és gyakorlati feladatokkal népszerűsítse a fiatalok körében az autószerelő szakmát, valamint lehetővé tegye a tapasztalatcserét, az oktatási módszerek ismertetését és a fiatal tehetségek felkutatását. A regionális fordulóba a 20 legjobb diák került meghívásra, akik szakmai rátermettségükről és gyakorlati tudásukról egy 10 állomásból álló magas szintű elméleti, de főként gyakorlati feladatok megoldását igénylő versenyben bizonyíthattak. A verseny szervezőinek köszönjük a kitűnő szervezést és diákjainknak a tisztes helytállást.

      Felkészítő tanárok: Ing. Molnár László és Ing. Sárai Gábor

     • Curie environmentálna spomienková súťaž - Curie Környezetvédelmi Emlékverseny

     • Finále Curie environmentálnej spomienkovej súťaže sa konalo 23. apríla 2022 v Szolnoku. Po absolvovaní štyroch korešpondenčných kôl sa do finále dostal aj tím našej školy. Reprezentovali nás: Silvia Oravecová, Dóra Vörösová a Nikolett Szarka z II.CM triedy.

                  Cieľom súťaže bolo pozorovať a spoznávať hodnoty svojho kraja, krásy Maďarska, rozvíjať environmentálne uvedomelé správanie, mať potrebu estetického a čistého prostredia, objavovať základné zákony prírody a dokázať tieto poznatky uplatniť v praxi. Súťažiaci používali svoje IT zručnosti a moderné digitálne nástroje na pozorovanie, modelovanie a prezentáciu výsledkov. Témou súťaže pre všetky vekové kategórie bol vzťah medzi klimatickými zmenami, odpadmi a živou vodou.

                  Tímy preukazovali svoje vedomostiach v rôznych úlohách - riešili testy, krížovky, anagramy a vo finále mali 5-minútovú prezentáciu o tom, akému znečisteniu sú živé vody v našom prostredí najviac vystavené. Témou nášho tímu bola oblasť Žitného ostrova. Mesiace prípravy a samotná súťaž priniesli súťažiacim zaslúžený výsledok v podobe veľmi dobrého umiestnenia sa vo vlastnej kategórii - a to v strede výsledkovej listiny.

                  Počas rozhodovania komisie  bol pre účastníkov súťaže pripravený bohatý program. Mohli si pozrieť filmy o životnom prostredí, zúčastniť sa tréningu rozvoja osobnosti s názvom Úcta k Zemi, pozrieť si stálu expozíciu „Od protivzdušnej obrany k manažmentu katastrof“

       alebo voľne experimentovať.

       

      Žiakov na súťaž pripravila: Mgr. Alexandra Baka Büi - koordinátorka pre environmentálnu výchovu.

      2022. április 23-án, Szolnokon került megrendezésre a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny döntője, melyre iskolánk csapata is bejutott a négy levelező forduló alapján. Iskolánkat Oravecová Silvia, Vörösová Dóra és Szarka Nikolett képviselte a II.CM osztályból.

                  A verseny célja, hogy a versenyzők irányítottan figyeljék és ismerjék meg környezetüket, Magyarország értékeit és szépségét, kialakítsák környezettudatos magatartásukat, továbbá, hogy igényük legyen a szép és tiszta környezetre. A megmérettetés lehetővé teszi, hogy a diákok felfedezzék a természet alapvető törvényeit, és ezeket az ismereteket képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni. A megfigyeléshez, a modellezéshez és az eredmények bemutatásához felhasználják az informatikai ismereteiket és különböző korszerű digitális eszközöket. A verseny témája minden korcsoportra vonatkozóan: klímaváltozás, hulladékok és az élővizek kapcsolata volt.

                  A több hónapos versenynek és felkészülésnek meglett a gyümölcse, a diákok méltón képviselték iskolánkat és a saját kategóriájukban a középmezőnyben végeztek. A csapatok változatos feladatokban adhattak számot tudásukról, így például teszteket, keresztrejtvényeket, anagrammákat is meg kellett oldaniuk, illetve a döntőben 5 perces kiselőadást kellett tartaniuk arról, hogy a környezetünkben lévő élővizek milyen szennyeződésnek vannak leginkább kitéve. Csapatunk választott témája a Csallóköz volt.

                  A csapatok a tesztek javítási ideje alatt sem unatkoztak, szabadon kísérletezhettek, környezetvédelemről szóló filmeket nézhettek, személyiségfejlesztő tréningen vehettek részt: Föld tisztelete címmel, illetve akinek kedve volt, megtekinthette a „Légoltalomtól a katasztrófavédelemig“ című állandó kiállítást.

       

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi – környezetvédelmi koordinátor.