• Exkurzia do Bratislavy - Kirándulás Pozsonyban

     • Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

      Na exkurzii 24.októbra 2018 sa zúčastnili žiaci z II.CM a II.BM triedy. Dozor vykonávali učitelia :Ing.Zoltán Vízváry, Ing. Monika Virágová a Ildikó Szabó. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most. Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny a maďarčiny.

      Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia –  v Slovenskom národnom divadle. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov,  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v anglickom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.

      Mivel a szlovák nyelv és irodalom, illetve idegen nyelv érettségi vizsga témakörei között szerepel: Pozsony – Szlovákia fővárosa, úgy döntöttünk, hogy diákjainkkal meglátogatjuk fővárosunkat. A kiránduláson részt vettek 2018. október 24-én a II.CM és a II.BM osztály diákjai. A felügyelők Ing.Vízváry Zoltán, Ing. Virágová Monika és Szabó Ildikó volt.

      A buszkörút után a városban a következő nevezetességeket néztük meg: Pozsonyi vár, Szent Márton-dóm, Grassalkovich-kastély, Mihály-kapu, Reduta, régi Városháza, Szlovák Nemzeti Színház, Új híd… A városnézés alatt megtanultuk a nevezetességek neveit angolul, a város történelmi központjában idegen nyelvű feliratokat kerestünk, melyeket szlovák és magyar nyelvre is lefordítottunk.

      Este a Szlovák Nemzeti Színház előadásán vettünk részt. A kirándulást követően fáradtan, de érzelmekkel és új élményekkel gazdagabban jöttünk haza, amelyeket a következő nap a diákokkal már angol nyelven beszéltünk meg. A tanulók feladatul kapták ezen érettségi témakör kidolgozását angol nyelven, illetve egy rövid beszámoló elkészítését is.

     • Kárpátia cup

     • Dňa 16.10.2018 prebiehal stolnotenisový turnaj Kárpátia cup. Organizátorom súťaže bola  Spojená cirkevná škola Mariánum v Komárne. Na súťaži bojovali žiaci z troch okresov, medzi nimi aj štyria žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie získal žiak z II. BM triedy Kevin Lakatoš, ktorý skončil na 3. mieste. Dominik Kiss z II. DM  skončil na 4. mieste a  Juraj Pluhár na 6.mieste.

      Hlavným rozhodcom turnaja bol učiteľ našej školy, Ing.István Száraz.

      2018.10.16 – án került sor a Kárpátia cup elnevezésű asztalitenisz tornára a Mariánum Egyházi iskola központban, Komáromban. A tornán három járás iskoláinak versenyzői vettek részt. Az iskolánkból 4 asztaliteniszező szerepelt ,akik közül Lakatoš Kevin a II.BM tanulója az előkelő  3. helyen végzett,  Kiss Dominik a II.DM diákja 4. helyen, Pluhár György pedig a 6. helyezett lett.                                                                                                                      

       A verseny főbírája iskolánk tanára, Ing. Száraz István volt.

     • Múzeum holokaustu v Seredi - A szeredi Holokauszt Múzeum

     • Dňa 16. októbra 2018 žiaci tried II.A, III. AM a I. NM sa zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré tu fungovalo počas Slovenského klérofašistického štátu v 40. rokoch 20. storočia, počas prezidentovania Jozefa Tisa. Je to autentické miesto, viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

      V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Študenti si mohli pozrieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. V "izbách" boli vystavené  nábytky a zariadenie- mohli sme vidieť, v akých podmienkach bývali rodiny z deťmi, čo mali oblečené, čo nosili na nohách, čo vyrábali a aké represálie ich čakali "na konci púti"...

       

      Organizátor: PhDr. Edita Andrusková

      2018. október 16-án a II.A, III.AM és az I.NM osztály diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt a szeredi Holokauszt Múzeumban. A múzeum annak az egykori munka-és koncentrációs tábornak a területén jött létre, amely a 20. század 40-es éveiben a Jozef Tiso vezette első Szlovák Köztársaság idején működött. Ez egy hiteles helyszín, amely a zsidókérdés szlovákiai megoldásának tragikus időszakához főződik.

      A múzeumban a zsidóüldözéssel kapcsolatos korabeli dokumentumok, fényképek és tárgyak tekinthetők meg. A diákok megnézték azt a marhavagont, amelyben a zsidókat az auschwitzi koncentrációs táborba szállították. A „szobákban” kiállított bútorok és egyéb berendezési tárgyak hűen tükrözik, milyen körülmények között éltek a családok, milyen ruhát, cipőt viseltek, milyen tárgyakat készítettek és milyen szenvedésekben volt részük az út végén…

      A tanulmányi kirándulást PhDr. Andruskó Edit szervezte.

       

     • Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu - A Nyitrai kerület terepfutó bajnoksága

     • Žiaci našej školy Jakub Susik, Ádám Pasztorek a Balázs Zalacko sa 10. októbra 2018 sa zúčastnili krajského kola Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala na atletickom štadióne v mestskom parku Sihoť v Nových Zámkoch. Trať pre kategóriu študenti stredných škôl merala 4500 metrov. V náročnej súťaži sa družstvo našej školy umiestnilo na šiestom mieste.

      Iskolánk diákjai, Jakub Susik, Pasztorek Ádám és Zalacko Balázs 2018. október 10-én részt vettek a Nyitrai kerület terepfutó versenyének kerületi fordulóján. A versenyt Érsekújvárott, a Sziget városi park atlétikai stadionjában rendezték. A középiskolás diákok kategóriájának versenytávja 4500 méter volt. A kemény versenyben iskolánk csapata a 6. helyen végzett.

     • Odborné sympózium v Komárne - Tudományos konferencia Komáromban

     • Dňa 26. a 27. septembra 2018 sa naši žiaci z tried I. NM a II.CM zúčastnili odborného sympózia pod názvom ,,Voda v dejinných súvislostiach“. Vypočuli sme si viacero zaujímavých prednášok pod nasledovnými názvami:

      • Vojaci na Dunaji
      • Povodne v novovekej publicistike
      • Rieky a vymedzovania národného územia
      • Lodné mlyny na rieke Morva
      • Architektonicko-urbanistický rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji
      • Kúpele v Brigetiu v zrkadle veľkých komáromských povodní
      • Mosty v novovekej Rábskej župe
      • Hor sa na ľad! – rozšírenie korčuľovania ako voľnočasovej aktivity v období dualizmu
      • „Keď je pánom voda“ – príbeh povodne na Žitnom ostrove v roku 1965

      Udalosť sa konala v Podunajskom múzeu v Komárne . Prednášky sa konali prvý deň v slovenskom jazyku a druhý deň v maďarskom jazyku.  

      Vypracovala: Mgr. Büiová Alexandra

       

      2018. szeptember 26-án és 27-én az I. NM és a II. CM osztályok tanulói „Víz szerepe a történelemben” címmel tudományos konferencián vettek részt. Számos érdekes előadást hallgathattunk meg, a teljesség igénye nélkül:

      • Katonák a Dunán
      • Árvizek az újkori újságírásban
      • A nemzeti területek folyók általi meghatározása
      • Hajómalmok a Morva folyón
      • A Dunán fekvő szlovák kikötő városok építészeti és városépítési fejlődése
      • A brigétiói fürdőkultúra a nagy komáromi árvizek tükrében
      • Hidak az újkori Győr vármegyében
      • Jégre fel! – A korcsolyázás, mint szabadidős tevékenység elterjedése a dualista korszakban
      • „Amikor a víz az úr“ – az 1965. évi csallóközi árvíz története

      Az esemény a Duna Menti Múzeumban került megrendezésre. Az első napon szlovák nyelven, második napon pedig magyar nyelven folytak az előadások.

      Kidolgozta: Mgr. Büiová Alexandra

     • Návšteva knižnice - Könyvtárlátogatás

     • Každý rok žiaci prvého ročníka v mesiaci september navštívia v sprievode učiteľky slovenčiny Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne.Inak to nebolo ani tento začínajúci školský rok. A tak 26.9.2018 si trieda 1.A vypočula zaujímavé informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici, aké služby knižnica svojim čitateľom ponúka, ako ľahko urobiť referát do školy a iné zaujímavosti. Napokon si žiaci mohli vyskúšať priamo v knižnici internetové vyhľadávanie kníh a prácu s online katalógom. Ďakujeme pani knihovníčke Mihálikovej za jej ochotu a trpezlivosť venovať sa nám počas celej návštevy knižnice. S dobrým pocitom a obohatení o nové vedomosti sme sa vrátili do školy a deň pokračoval tradičným vyučovacím procesom.

      Zodpovedná za akciu: Zuzana Farkašová

      Minden év szeptemberében az első évfolyam diákjai szlovák szakos tanáruk kíséretében ellátogatnak a komáromi Szinnyei József Könyvtárba. Ebben a tanévben sem volt ez másként. 2018. szeptember 26-án az I.A osztály hasznos információkat hallhatott többek között arról, hogyan kell tájékozódni a könyvtárban, milyen szolgáltatásokat kínál olvasóinak a könyvtár, vagy hogyan lehet könnyedén iskolai beszámolót készíteni. Végül a diákok kipróbálhatták az internetes könyvkereső szolgáltatást és dolgozhattak az online katalógussal is. Köszönjük a könyvtáros hölgy (Mihálik asszony) előzékenységét és türelmét, amellyel a könyvtárlátogatás ideje alatt elhalmozott bennünket. Jó érzéssel és új ismeretekkel gazdagodva tértünk vissza az iskolába, és a nap további része tanulással telt.

      A program felelőse: Zuzana Farkašová

     • Beseda Látkové závislosti - Nyíltan a szerfüggőségről

     • Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 20.09.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Látkové závislosti - legálne a nelegálne drogy. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      A Komáromi Regionális Oktatási Központ a szocio-patológiai jelenségek megelőzése érdekében Nyíltan a megelőzésről címmel szervezett felvilágosító rendezvénysorozatot.  A programba 2018. szeptember 20-án iskolánk II. CM osztályos tanulói is bekapcsolódtak. A beszélgetés témája a Szerfüggőség – legális és illegális drogok volt.  Az előadó PaedDr. Strédl Terézia PhD. volt. A program a Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.

       

     • Beseda Fetálny alkoholový syndróm - Beszélgetés a magzati alkoholszindrómáról

     • Fetálny alkoholový syndróm je porucha nervovej sústavy, správania a poznávania, ktorá sa prejavuje u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol. Prenatálne požívanie alkoholu poškodzuje viaceré časti tela, vrátane mozgu, tváre, očí, uší, obličiek a kostí. Deti s touto diagnózou majú okrem psychických problémov aj charakteristické tvárové anomálie. 

      Priblížiť problematiku a vážnosť tohto syndrómu bolo cieľom besedy, ktorú sme zorganizovali dňa 17.09.2018 pre dievčatá končiacich ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

      Táto problematika je na Slovensku a v strednej Európe stále silno tabuizovaná téma. Zámerom odborníkov sa preto stala diagnostika, osveta a tiež zvýšená informovanosť budúcich mamičiek. Mnoho žien stále nevie alebo má len veľmi obmedzené informácie o tom, aké závažné psychické a fyzické problémy spôsobuje alkohol nenarodeným deťom. Takto poškodené deti podľa nej neskôr poznáme ako deti hyperaktívne, s poruchami učenia a správania alebo dokonca s mentálnou retardáciou.

      A magzati alkoholszindróma idegrendszeri betegség, amely a későbbiekben viselkedési és tanulási zavarokat okoz. Azoknál a gyermekeknél jelentkezik, akiknek az édesanyjuk a várandóság ideje alatt rendszeresen fogyasztott alkoholt.

      A prenatális alkoholfogyasztás fejlődési rendellenességet okoz a szervezetben, károsítva az agyat, arcot, szemeket, füleket, veséket és a csontokat. Azokra a gyermekekre, akik ezzel a diagnózissal élnek, a lelki nehézségek mellett arcdeformitás is jellemző.

      A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal együttműködve 2018. szeptember 17-én a végzős diáklányoknak tartott előadás célja az volt, hogy megismertesse velük a betegséget.

      Szlovákiában és Közép-Európában még mindig tabunak számít ez a téma. A szakemberek éppen ezért a diagnosztizálásra, illetve a leendő anyák felvilágosítására helyezik a hangsúlyt. Sok nő ugyanis még mindig nem tudja, vagy nagyon kevés információval rendelkezik arról, milyen súlyos testi-lelki problémákat okoz az alkohol a születendő csecsemőknek. Ezek a gyermekek a későbbiekben hiperaktívak lesznek, tanulási és viselkedési zavarokkal, sőt mentális retardációval küzdenek.

       

     • Beseda Alzheimerova choroba - Beszélgetés az Alzheimer-kórról

     • Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september. Podľa štatistických údajov je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 17.09.2018 žiaci II.A triedy zúčastnili besedy na tému Alzheimerova choroba, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zrozumiteľnou formou vysvetliť možnosti diagnostiky, liečby a prevencie choroby.

      Az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben szeptember 21-ét az Alzheimer-világnapjává nyilvánította, ezzel figyelmeztetve a nyilvánosságot a demencia veszélyeire. Az érintettek számának globális növekedése miatt később a szeptember vált az Alzheimer-kór elleni küzdelem világhónapjává.

      A statisztikai adatok szerint jelenleg a világon 46, 8 millió ember küzd ezzel a betegséggel, miközben évente 4 és fél millió új esetet diagnosztizálnak. Szlovákiában a betegek száma ötvenezerre becsülhető.

      Ebből az alkalomból 2018. szeptember 17-én a II. A osztály diákjai részt vettek egy az Alzheimer-kórral foglalkozó előadáson, amelyet iskolánk a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal közösen szervezett. A előadás célja az volt, hogy közérthetően bemutassa az Alzheimer-kór felismerésének, kezelésének, illetve megelőzésének módjait.

     • Beseda Pohybová aktivita a zdravý životný štýl

     • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň - Pohybom ku zdraviu s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovo-cievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 06.06.2018 žiaci I.A triedy zúčastnili besedy na tému „Pohybová aktivita a zdravý životný štýl“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšenie zdravotného povedomia a správania sa žiakov v oblasti fyzickej aktivity, s následným pozitívnym efektom na ich zdravie

     • Plavecký výcvik

     • Výcvik plávania bol určený pre žiakov prvého ročníka. Prebiehal v dňoch  31.05.2018 a 01.06.2018 vo vynovenom, prestavanom bazéne Mestskej krytej plavárne. Žiaci si osvojili základné plavecké spôsoby, splývanie i plávanie pod vodou. Tí zdatnejší mali možnosť zmerať si sily v pretekoch na 50 metrov voľný spôsob a v plávaní pod vodou. Výcvik bol sťažený tým, že v novom bazéne je všade hĺbka vody od 180 do 220 cm. Celkove kurz prebehol bezproblémovo a splnil vytýčený cieľ a očakávanie.                                                                                                                         
      učiteľ TŠV.

     • Exkurzia vo firme IMMO-net s.r.o. v Komárne

     • Žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštívili firmu IMMO-net s.r.o. v Komárne. Tohtoročný prváci ODNV, druháci a tretiaci STOL dňa 17. mája 2018 zavítali do výrobnej prevádzky stolárskej firmy. Po úvodnom privítaní a školení BOZP sa budúci operátori a stolári presunuli do výroby. Prehliadku sme začali pri deliacom stroji riadeným číslicovým programom, odkiaľ sa porezy požadovaného rozmeru premiestňovali k olepovačke bočných plôch. A potom postupne na ďalšie konštrukčné opracovanie plošných dielcov na CNC stroji. CNC stroje pracujúce pod kontrolou operátorov upútali pozornosť našich žiakov. Vedúci firmy, ktorý nás sprevádzal, upriamoval pozornosť žiakov nielen na pokrokovú techniku, ale najmä na samotnú technológiu opracovania dielcov. Žiakov upútali aj podmienky, v akých pracujú  zamestnanci IMMO-net s.r.o. Možno tu niektorí z nich po ukončení školy nájdu svoje zamestnanie. Exkurziou si žiaci doplnili teoretické vedomosti zo školy a je predpoklad, že takto si učivo lepšie utvrdia.

      Majster odbornej výchovy Žigmund Győri

      Iskolánk diákjai szakmai tanulmányút keretén belül a komáromi IMMO-net s.r.o. cégnél jártak. Az idei tanév elsős fa és bútoripari technikus, valamint a másodikos és harmadikos asztalos szakmák diákjai 2018. május 17-én látogattak el a cég asztalos gyártóüzemébe. Az üdvözlés és a biztonsági iskolázás után a jövendőbeli technikusok és asztalosok elvonultak a gyártórészlegre. A látogatás a számítógép vezérlésű lapszabászati gépnél kezdődött, ahonnan a leszabott anyagok az élzáró géphez kerültek át, várva a további megmunkálásra. Ezt követően a szerkezeti megmunkálást a megadott sorrendben egy korszerű CNC gép végzi el. Az operátorok által felügyelt CNC gépek kezelése felkeltette tanulóink érdeklődését. A diákjainkat kísérő cégvezető nem csak a fejlett technikára hívta fel a figyelmet, hanem az egyes alkotóelemek megmunkálási technológiájára is. Tanulóink figyelmét felkeltette az IMMO-net s.r.o. üzemében látott munkakörülmények, tanulmányaik befejeztével talán néhányam majd itt találják meg első munkahelyüket. Tanulmányútjukkal diákjaink kiegészítették elméleti ismereteiket és feltételezhető, hogy így a tananyagot is jobban elsajátítják.

     • Medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ

     • V rámci Komárňanských dní sa dňa 25. apríla 2018 konal veľký medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ v mestských  športových halách v Komárne a v Komárome. Z 8.-mich pozvaných družstiev boli 4 zo Slovenska a 4 z Maďarska. ARANYCSAPAT kupa sa hral vôbec po 1.-krát. V skupine sa hralo systémom každý proti každému a potom sa hrali finálové zápasy o prvé, tretie, piate a siedme miesto. V skupine sme hrali proti Gymnáziu H. Selyeho 0:2, potom sme porazili Szent László Gimnázium Szob 8:0 a prehrali s celkovým víťazom turnaja Vámbéry Ármin Gimnázium z Dunajskej Stredy 8:1, ktoré je športovým gymnáziom. Tieto výsledky nás zaradili na 3. miesto v skupine a tak sme si vybojovali právo účasti hrať o konečné 5. miesto. V tomto zápase naši žiaci precvičili súpera tak kondične ako i takticky, čo sa prejavilo vo výsledku 4:2 v náš prospech. Súperom nám bolo Jókai Mór gimnázium zo susedného Komáromu. Celkovým víťazom turnaja sa stali stredoškoláci zo športového gymnázia z Dunajskej Stredy. 

      Žiakov sprevádzal učiteľ TŠV-Tibor Vrečič.

     • Súťaž v silovom 5-boji

     • V rámci Komárňanských dní usporiadala SOŠOaS v Komárne súťaž v silovom 5-boji stredoškolákov. Disciplíny v silovom 5-boji sú nasledovné: zhyby na hrazde, výtlaky na bradlách, biceps s činkou, tlak na lavičke a drepy s činkou. Po úvodnom vážení pretekárov sa konala samotná súťaž. Najlepším naším borcom bol Nikolasz Hulmann z 2. C triedy, ktorý skončil na veľmi peknom 6. mieste. Ďalší naši siláci uzatvárali druhú desiatku účastníkov, ale treba dodať, že zbierali skúsenosti a patrili medzi najmladších. József Szép  z  2. BM triedy bol 19.-ty a László Rehák z 1. DM triedy 20.-ty. Víťazom súťaže sa stal Dávid Németh rekordným výkonom 272 bodov z Gymnázia Ľ. J. Šuleka.                                                                                                                      

      Tibor Vrečič,učiteľ TŠV

     • Majstrovstvá okresu v atletike

     • Naši atléti sa zúčastnili dňa 24. apríla 2018 MO v atletike, ktoré sa konali na mestskom štadióne v Nových Zámkoch. Za školu súťažili 7-mi pretekári, ktorí obstáli veľmi dobre. V skoku do výšky potvrdil medailové ambície Gábor Áron Gábor, ktorý výkonom 185 cm skončil na  peknom 3. mieste. Druhým prekvapením bolo 5. miesto Gábora  Lakatosa v disciplíne 110 m cez prekážky. Kvarda Gábor sa do finále vo vrhu guľou nedostal kvôli spornej diskvalifikácii. Poškodený sa mohol cítiť aj Koczkáš Otto, ktorému v rozbehoch skrížil v behu na 100m súper nepovolene dráhu, ale protest nepodal. Ostatní chlapci síce bojovali zo všetkých síl, ale na finále to výkonnostne nestačilo, hlavne keď s nimi pretekali aj atléti zo športových gymnázií.  

      Tibor Vrečič - učiteľ TŠV

     • Deň Zeme – „Vyčistime si Komárno“

     • Stalo sa tradíciou, že sa naši prváci zapájajú v apríli do aktivity - Vyčistime si Komárno - usporadúvanej pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom pri MsÚ v Komárne.

      Žiaci tried: I.A, I.BM, I.CM, I.DM, II.AM, I.DM a I.EM prišli 20. apríla 2018 o 8:05 v pracovnom oblečení, vypočuli si inštrukcie - dozvedeli sa, ktorý úsek Alžbetinho ostrova budú mať za úlohu čistiť. Prevzali si plastové vrecia, rukavice a potrebné nástroje a pobrali sa do práce. Práca v šiestich skupinách prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov.

      Ďakujeme všetkým prvákom a druhákom, ktorí vykonali kus záslužnej práce.

      Mgr. Elena Szabóová

     • Magyar helyesírási verseny - Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku

     • 2018. 04. 18-án került sor az immár hagyományos házi helyesírási verseny iskolai  fordulójára, amelyen a II.BM, az I.BM és a II.NM osztály tanulói vettek részt. A verseny során a versenyzőknek a rendkívül igényes Implom József Helyesírási Verseny 2016-os feladatlapját kellett megoldaniuk, melyben bizonyíthatták, hogy otthonosan mozognak a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében. A győztesek jutalomban részesültek.

      Eredmények:

      helyezett: Szép Attila Ádám/II.BM/

      helyezett: Lakatoš Kevin/I.BM/

      helyezett: Varga Nikolas/I.BM/

      Szívből gratulálunk!

      Dňa 18. 04.2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci z tried II.BM, I.BM a II.NM. Súťažiaci mali riešiť test. Po vyhodnotení súťaže víťazi dostali nákupné poukazy.

      Výsledky súťaže:

      miesto: Szép Attila Ádám/II.BM/

      miesto: Lakatoš Kevin /I.BM/

      miesto: Varga Nikolas /I.BM/

      Víťazom gratulujeme!

       

      PaedDr. Nagy Ágnes

     • Majstrovstvá okresu vo futbale žiakov SŠ

     • MO vo futbale žiakov SŠ sa konali dňa 12.04.2018 v Hurbanove na Mestskom štadióne za účasti 8 družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých prvé dve družstvá postúpili do finále. Našim futbalistom sa postup nepodaril, keď postupne remizovali s družstvom Gymnázia Šuleka 1:1, prehrali s Gymnáziom Selyeho 1:3 a v poslednom zápase podľahli SPŠ Hurbanovo 0:3. V poslednom zápase našim chlapcom dochádzali sily, pretože hrali už tretí zápas za sebou v horúcom počasí. Celkove sme hrou zanechali dobrý dojem ale vypomstilo sa nám nepremieňanie gólových šancí. Na majstrovstvá kraja postúpilo a víťazom turnaja sa stali futbalisti SPŠ Komárno.                                                                         

      Tibor Vrečič, učiteľ TŠV

     • Határtalanul - Bez hraníc

     • A Magyar Cserkészszövetség Határtalanul üdültetési projektjére 2018. április 12. és 15. közt került sor Agárdon, melyen az I.BM, az I.CM osztály és a II.BM osztály 8 diákja vett részt. A szállásról a Velencei-tó partján található háromcsillagos VVSI Sport Hotel gondoskodott, gyönyörű környezetben, étteremmel, barátságos és segítőkész személyzettel.       Az indulást mindenki nagy izgalommal várta, amelyre 2018. április 12-én csütörtökön került sor. A helyszínre délután 17:00 órakor érkeztünk meg,  ahol a cserkészszövetség tagjai már vártak. Miután elfoglaltuk a szobáinkat, vacsora következett, majd megismerkedtünk a

      szabályzattal és az elkövetkező napok programjával. A vacsorát követően volt egy kis szabadidőnk az esti program előtt. Az esti programra a konferenciateremben került sor, ahol vidám ismerkedős játékokat játszottunk. Az esti programot követően a 10 órai lámpaoltásig volt egy kis szabadidőnk,  amikor kimehettünk a tóhoz.

      A következő napon a  reggeli torna, a zászlófelvonás majd a reggeli után elindultunk Pákozdra  a Hazafiság Iskolájába. Itt megismerkedtünk a huszárok életével, a szabadságharc néhány mozzanatával, az első és a második világháború hadi technikájával, majd a magyar hadsereg békemissziós tevékenységével. Ezután visszaindultunk a szállásra, de útközben megálltunk a világ legnagyobb huszárszobránál, amely 100 tonna betonból készült és 12,5 m magas. A Miskahuszár szobor ünnepélyes felavatására Pákozdon, 2017.szeptember 29-én került sor, katonai tiszteletadás mellett. A szállásra való visszaérkezésünkkor ebéddel vártak minket, majd rövid szünet után elindultunk Székesfehérvárra. Székesfehérváron megtekintettük a városházát és a téren lévő Országalmát. Visszaindulásunk előtt megálltunk egy áruházban, ahol mindenki kedvére vásárolhatott. Délután 3 órakor visszaérkeztünk a szállásra, ahol fél órás szünetet kaptunk. Később cserkészforgón vettünk részt,  énekeltünk, megismerkedtünk a cserkészet szépségeivel és szokásaival. A délután további részét a tóparton töltöttük, majd megvacsoráztunk. Vacsora után kivonultunk a szálloda melletti parkba,  ahol zászlólevonás következett. Az estét kvízversennyel töltöttük.

      Szombaton a reggelit követően elindultunk az Alcsútdobozi Arborétumba, ahol sok érdekességet láttunk. Ezt követően utunk a Vál-völgyi Kisvasúthoz vezetett. A kisvasúttal a Puskás Akadémiáig utaztunk, amit leszállás után meg is tekintettünk. A szállásra való visszaérkezésünkkor megebédeltünk, és egy kis pihenő után akadálypályás játékokon és íjászaton vettünk részt. Ezt követően megnéztünk a Kóristák című drámai filmet. Vacsora után táncházzal kezdtük a programot, majd a fiúknak lehetőségük nyílt futballozni.

      Vasárnap,  azaz április 15- én a reggeli és a tízórai csomagok átvétele után hazaindultunk.

      Köszönjük  a lehetőséget és türelmet  Ing. Virágová Mónika tanárnőnek,  Ing. Vizváry Zoltán tanár úrnak, továbbá a Magyar Cserkészszövetségnek a tartalmas és érdekes programokat.

      Csontos Veronika, Pogrányi Chiara

      V dňoch 12. až 15. mája 2018 sa v rámci projektu „Bez hraníc“ žiaci I.BM, I.CM a II.BM, zúčastnili skautského tábora v maďarskom meste Agárd. Organizátori tábora ich zoznámili so skautským životom, jeho pravidlami a pripravili im bohatý program. Samozrejmosťou bola povinná ranná rozcvička, spoločné športové a tanečné aktivity ako aj kvízy. V rámci programu navštívili Školu vlastenectva v meste Pákozd, kde sa zoznámili so životom husárov, vojenskou technikou 2. svetovej vojny ako aj mierovou činnosťou maďarskej armády. V meste Székesfehérvár si pozreli radnicu a na námestí symbol Maďarska „Országalma“.

      Zo skautského tábora sa žiaci vrátili plní nových poznatkov a zážitkov. Ich srdečná vďaka patrí sprevádzajúcim učiteľom Ing. Monike Virágovej a Ing. Zoltánovi Vizvárymu.

     • Beseda "Duševné zdravie na SŠ"

     • Beseda "Duševné zdravie na SŠ" je informatívno–formatívny program pre študentov stredných škôl, ktorého cieľom je kombinovanou prednáškou, interaktívnou a diskusnou formou oboznámiť mladých ľudí s problematikou duševného zdravia.

      Na našej škole aj tento  rok pokračujeme v tomto programe a v školskom roku 2017/2018 sa zapojila I.A triedaUskutočnili sa tri stretnutia v rozpätí dvoch vyučovacích hodín v mesiacoch marec a apríl:

      1. stretnutie: 27.03.2018                                                                

      2. stretnutie: 05.04.2018                                  

      3. stretnutie: 12.04.2018                                                     

      Žiaci sa oboznámili s problematikou duševného zdravia, s rôznymi duševnými poruchami. Dozvedeli sa, že trpeli nimi aj mnohí známi umelci. Získali nové informácie o duševných chorobách, príčinách ich vzniku a ich liečbe.

      Prvé stretnutie bolo venované téme "Som normálny /a/?". Práve zásady duševnej hygieny a rady, ako nadobúdať, udržiavať a znovuzískať duševnú rovnováhu, boli ústrednou témou besedy. Vysvetlili si tiež pojmy psychológ-psychiater, duševná porucha, mýty a predsudky. Venovali sa aj ilustratívnej kazuistike, prezreli si obrazy známych umelcov, ktorí trpeli duševnou poruchou. Vzdelávacia aktivita sa realizovala pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

      Pani psychologičky žiakom na druhom stretnutí pútavou, zážitkovou formou priblížili tému: Smútok a depresia – rozdiel medzi nimi, Beckov test depresivity so sebaotestovaním. Predstavili im Desatoro duševného zdravia - jednoduché zásady, ktorými môžu podporiť svoje duševné zdravie. Beseda priniesla zúčastneným žiakom nové poznatky a mali možnosť zamyslieť sa akým spôsobom spracúvajú stres, neúspech.

      Na treťom stretnutí sa venovali téme "Priateľov si vyberáme, rodinu nie" a riešeniu medzigeneračných problémov. Pozreli si úryvok z filmu na danú tému, zahrali scénky  "návrat domov neskoro v noci", živo diskutovali o téme z pohľadu rodičov i dospievajúcich. Na záver zhrnuli získané poznatky a zhodnotili stretnutia.

      Témy žiakov zaujali, rozšírili a obohatili ich poznatky v tejto oblasti. Odborníčky zaujali žiakov prezentáciami, videami a niektoré situácie  mohli  žiaci prezentovať v podobe  hraných scénok.  V budúcnosti by sme chceli ďalej pokračovať v tomto začatom programe, pretože názory  žiakov na tento program boli kladné a  obohatili ich obzor. Mnohým žiakom pomohli v riešení súkromných problémov, pretože v súčasnosti psychických problémov narastá čoraz viac aj medzi mladými ľuďmi.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.