• Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 - A 2023/2024-es tanév ünnepélyes megnyitója

     • Zvoní! S letnými prázdninami sa pomaly končí aj oddych a voľný čas. Dňom, kedy sa žiaci vrátia do školských lavíc, za začína nový školský rok plný nových výziev, príležitostí a očakávaní. Naša škola na slávnostnom otvorení nového školského roka privítala nových žiakov v sprievode ich rodičov, učiteľov aj ostatných žiakov.

      4. septembra sa začal školský rok 2023/2024 plný veľkých zmien v našej škole. Bývalá zástupkyňa našej školy Ing. Monika Virágová prevzala riaditeľské miesto po Ing. Elemírovi Pálovi. Naša nová riaditeľka v slávnostnom príhovore spomenula aj dôležitosť spolupráce, ktorá je kľúčom k úspechu a rozvoju školy. Prajeme jej veľa úspešných rokov!

      Po uvoľnení miesta zástupcu školy sa našou novou zástupkyňou stala Mgr. Erika Csintalan, ktorá bude spolu s našim zástupcom Mgr. Istvánom Györgyom spolupracovať s novou riaditeľkou. V novom školskom roku sme privítali viac ako 130 žiakov prvých ročníkov, čo dokazuje aj naďalej veľký záujem o štúdium na našej škole.

      Otvorenie školského roka je nielen slávnosťou, ale aj symbolom začiatku nových príležitostí a možností. Študenti sa stretávajú s novými triednymi kolektívmi, novými predmetmi a učiteľmi. Pre prvákov môžu byť prvé školské dni náročnejšie, keďže absolvujú prvý ročník, v ktorom ich čaká nielen nové učivo, ale aj nové prostredie, pravidlá a nové skúsenosti. Starší žiaci sa budú pomaly pripravovať na maturitné a záverečné skúšky. Nový školský rok prináša okrem nových príležitostí aj nové výzvy, ciele, či projekty a školské akcie. Škola je pripravená odovzdať žiakom potrebné vzdelanie a pripraviť ich na budúce povolanie.

      Dúfame, že sa naši prváci budú cítiť u nás dobre a štúdium ich bude napĺňať a baviť.

      Všetkým našim žiakom prajeme úspešný školský rok!

      Becsengettek. A nyári szünettel együtt véget ért a pihenés és a szabadidő is. A nap, amikor a diákok visszatérnek az iskolapadba az új tanév kezdetét jelenti, mely tele van kihívásokkal, lehetőségekkel és elvárásokkal. Szeptember 4-én elkezdődött a 2023/2024-es tanév, amely nagy változásokat hozott iskolánk életébe. Sok év után Pál Elemér mérnök úr leköszönt igazgatói pozíciójáról, így az idei évtől az évekig mellette tevékenykedő igazgatóhelyettes, Virág Monika mérnökasszony veszi át a helyét. Az új igazgatónő megnyitóbeszédében elmondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy iskolánkat a kor változásaihoz igazítva fejleszteni tudja. Sikeres éveket kívánunk neki!

      Virág Monika mérnökasszony kinevezése miatt megüresedett pozíciót Mgr. Csintalan Erika vette át, aki Mgr. György Istvánnal együtt segítik majd helyettesként az új igazgatónő munkáját.

      Örömmel fogadtuk továbbá, hogy iskolánk továbbra is népszerű a diákok körében, így ezen az éven is több mint 130 elsőst köszönthettünk. A tanévnyitó nem csak ünnep, hanem az új lehetőségek szimbóluma is. Az új diákok belecsöppennek egy új közegbe, ahol nem csak új osztálytársak, de új tantárgyak és tanárok is várnak rájuk. Az elsősök számára mindig egy kicsit nehezebben indul az év, hiszen megannyi újdonsággal néznek szembe. Az idősebb diákok pedig izgulhatnak, mert ebben az évben már az érettségi és a záróvizsga nehézségeivel is meg kell küzdeniük. Iskolánk készen áll arra, hogy megadja nekik a szükséges oktatást ahhoz, hogy szép karriert érjenek majd el a jövőben.

      Örömteli iskolakezdést és tanulmányi sikerekben gazdag iskolaévet kívánunk diákjainknak!

     • Výmenný pobyt študentov - Ledeč nad Sázavou - Diákcsere program – Ledeč nad Sázavou

     • V rámci študentského výmenného programu v dňoch 19. – 22. júna 2023 navštívili našu školu  žiaci a učitelia našej sesterskej školy z Ledče nad Sázavou v Českej republike. Po májovom výlete do Českej republiky sme boli na rade my, aby sme hostili našich spolužiakov z Česka v Komárne. Jedným z našich cieľov bolo ukázať hosťom pamiatky a zaujímavosti mesta a okolia, nadviazať priateľstvá, zabaviť sa a spoznať sa. Prvý deň pobytu sa niesol v znamení spoznávania mesta, nadväzovania priateľstiev a oživovania vzťahov, a tak sme po rezervácii ubytovania absolvovali večernú prehliadku Komárna. Na druhý deň ráno sme spoločne vyrazili smerom do hlavného mesta, Bratislavy. Navštívili sme významné pamätihodnosti Bratislavy, Staré Mesto, Primaciálny palác, Michalskú bránu, Dóm svätého Martina, Bratislavský hrad, mosty, známe sochy centra mesta a mnoho iného. V stredu ráno hostí privítal na našej škole riaditeľ školy Pál Elemír. Po prijatí a predstavení stručnej histórie školy sme našich hostí previedli po budove školy. Počas dopoludnia sme sa zúčastnili spoločných programov. Poobede sme si boli pozrieť pevnostný systém Komárna, kde sme mohli navštíviť aj katakomby. Zvyšok dňa sme strávili kúpaním sa v komárňanskom termálnom kúpalisku. Boli sme obohatení o nádherné spomienky a zážitky na celý život, spoznali sme hodnotných ľudí a opäť sme sa mohli ponoriť do kultúry toho druhého.

       

      Spoluorganizátorka: PhDr. Ing. Katarína Baloghová

      Diákcsere program keretén belül 2023 június 19-től 22-ig iskolánkba látogattak testvériskolánk tanulói és tanárai a csehországi Ledeč nad Sázavouból. A májusi csehországi utunk után most rajtunk volt a sor, hogy vendégül lássuk cseh diáktársainkat Komáromban. Céljaink közé tartozott, hogy megmutassuk vendégeinknek a város és a környék nevezetességeit, látnivalóit, hogy barátkozzunk, szórakozzunk és ismerkedjünk. Ittlétük első napját a város megismerésére, a barátkozásra, és a kapcsolatok felelevenítésére szántuk, így a szállás elfoglalása után bejártuk az esti Komáromot. Másnap  reggel közösen elindultunk a főváros, Pozsony felé. Megtekintettük Pozsony főbb nevezetességeit, az Óvárost, a Prímás Palotát, a Mihály Kaput, a Szent Márton dómot, a Pozsonyi Várat, a hidakat, a belváros híres szobrait és még sok mást. Szerda reggel iskolánkban Pál Elemér igazgató úr fogadta a vendégeket. A fogadás és az iskola rövid történetének bemutatása után körbevezettük vendégeinket az iskola épületében. A délelőtt folyamán közös programokon vettünk részt. Délután a komáromi erődrendszert vettük szemügyre, ahol  még a katakombákat is bejárhattuk. A nap további részében egy kis fürdőzésben volt részünk a komáromi termálfürdőben. Csodás, életre szóló emlékekkel és élményekkel gazdagodtunk,  értékes embereket ismerhettünk meg, és kicsit ismét elmerülhettünk egymás kultúrájában.

       

      A szervezésben részt vett: PhDr. Ing. Balogh Katalin

     • Triedny výlet I.A a II.A - Osztálykirándulás az I.A és II.A osztályokkal

     • V dňoch 28.6.2023 a 29.6.2023 sa triedy I.A a II.A spoločne zúčastnili triedneho výletu. Prvý deň -  28.6. sme sa zo školy vybrali na Mŕtve rameno Váhu v Komárne, kde sme strávili príjemný deň. Žiaci preukázali svoje zručnosti a šikovne založili oheň.  Pochutnali si na opečených špekáčikoch a slaninke.  Pobyt v prírode sme ukončili uprataním nášho miesta a hasením ohniska vodou z jazera.

      Ďalší deň žiaci spoznávali kultúrno-historické pamiatky nášho starobylého mesta Komárno. Prvá zastávka bola pri Vodárenskej veži, známej stavbe z roku 1902. Od 28-metrov vysokej veže pokračovala poznávacia trasa exteriérovou galériou najstarších hercov Jókaiho divadla v parku Zdravcentra. Cestou na Námestie generála Klapku sme sa zastavili pozrieť si sochu Milana Rastislava Štefánika pri Dome Matice slovenskej a na desiatovú prestávku  sme sa usalašili k fontáne  v parku M. R. Štefánika, odkiaľ sme potom pokračovali ku Pomníku odsunu Maďarov in Memoriam 1944 – 1948. Po obhliadke Námestia generála Klapku a Nádvoria Európy sa naša poznávacia trasa skončila pred  Bazilikou sv. Ondreja, ktorá je jednou z dominánt mesta Komárno.

      Z posledných dvoch školských dní si žiaci odniesli príjemné zážitky a užili si spoločne strávené chvíle.

      Akciu pripravili Mgr. Elena Szabóová a Mgr. Zita Greštiaková.

      2023. június 28-29-én az I.A és a II.A osztályok közös kirándulásokon vettek részt. Az első napon a Holt-Vágot vettük célba, ahol egy kellemes napot töltöttünk el. A diákok ügyesen tüzet gyújtottak, így ebédkor már a sült szafaládét és szalonnát élvezhették. A természetben töltött napot rendrakással és a tűzhely biztonságos eloltásával zártuk.

      A következő napot Komárom városában töltöttük, ahol megismertük a város kulturális-történelmi emlékhelyeit. Az első megálló a Víztoronynál volt, amely egy 1902-ből származó híres épület. A 28 méter magas toronytól indulva folytatódott a városnéző túra a Jókai Színház legrégebbi színészeinek szabadtéri galériáján keresztül a Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ parkjában. A Klapka térre vezető úton megtekintettük Milan Rastislav Štefánik szobrát a Matica slovenská székháza előtt, majd egy tízperces pihenőre leültünk a M.R. Štefánikról elnevezett park szökőkútjánál, ahonnan aztán továbbindultunk a Meghurcoltak emlékművéhez, amely a kitelepített komáromiaknak és a második világháborúnak állít emléket. A Klapka tér és az Európa-udvar megtekintése után a városnéző körutunk a Szent András-bazilika előtt ért véget.

      Az osztálykirándulásról diákjaink kellemes élményekkel térhettek haza, és élvezhették az utolsó együtt töltött napokat.

      A kirándulást szervezte: Mgr. Elena Szabóová a Mgr. Zita Greštiaková

     • Návšteva Múzea Dom teroru v Budapešti - A budapesti Terror Háza Múzeumban jártunk

     • Dňa 29. júna 2023 sme so žiakmi I.CM I.NM, II.BM, II.DM, II.FM, III.A triedy navštívili Múzeum Dom teroru v Budapešti, s cieľom spoznať a priblížiť žiakom hrôzy socializmu a fašizmu.

                  Počas dvojhodinovej prehliadky s kvalitným sprievodcom sme sa dozvedeli, že "Dom teroru" je dnes múzeom, ale v dvoch hanebných a tragických obdobiach maďarských dejín v 20. storočí bol skutočne domom teroru.

                  V roku 1944, počas hrôzovlády Šípových krížov, bola táto budova "Domom vernosti", straníckym sídlom maďarských nacistov, ktorí prišli o národ. A v rokoch 1945 až 1956 tu sídlila neslávne známa komunistická teroristická organizácia ÁVO a jej nástupkyňa ÁVH /tajná polícia/.

                  Andrássyho trieda je najkrajšia trieda v Budapešti. Je to rovná cesta so šípmi, z oboch strán lemovaná stromoradím, vedúca medzi nádhernými palácmi a majestátnymi obytnými domami, spájajúca centrum mesta s Námestím hrdinov. Žiaľ, oba teroristické režimy dvadsiateho storočia, Šípový kríž aj komunistický režim, si za sídlo svojich katov vybrali jeden z palácov na tejto nádhernej triede. Andrássyho trieda 60. sa stala domom strachu a teroru.

                  Múzeum je pamätníkom obetí teroru, ale aj pamätníkom zverstiev diktatúr teroru.

                  Naši študenti získali nielen nové poznatky o dvoch vražedných režimoch, ale aj uvedomenie si, čo môže spôsobiť diskriminácia a nenávisť ľudí. Dúfame, že to, čo videli a počuli, bude užitočné pri formovaní ich hodnôt.

                              Exkurziu sprostredkoval a zabezpečil učiteľ dejepisu Mgr.Tivadar Török

      2023. június 29 –én  iskolánk tanulói a következő osztályokból: I.CM I.NM, II.BM, II.DM, II.FM, III.A, tanulmányi kiránduláson vettek részt a budapesti Terror Háza Múzeumban.

                  A kétórás magas színvonalú tárlatvezetés alatt megtudtuk, hogy a „Terror Háza“ most múzeum, de a XX. században a magyar történelem két szégyenteljes és tragikus korszakában is, valóban a teror háza volt.

                  1944-ben a nyilas rémuralom idején ez az épület volt, a „Hűség Háza“, a nemzetvesztő magyar nácik pártszékháza. 1945 és 1956 között pedig a hírhedt komunista terrorszervezet, az ÁVO /Államvédelmi Osztály/ és utóda, az ÁVH /Álamvédelmi Hatóság/ rendezkedett be ugyanitt.

                  Budapest legszebb sugárútja az Andrássy út. Ez a két oldalán fasorral szegélyezett, pompás paloták és méltóságteljes lakóházak közt vezető nyílegyenes út köti össze a Belvárost a Hősök terével. Sajnálatos módon mindkét huszadik századi terrorrendszer, a nyilas és a komunista is, e pompás sugárút egyik palotáját szemelte ki hóhérai székhelyéül. Az Andrássy út 60. a rettegés és félelem házává vált.

                  A múzeum a teror áldozatainak állít emélket, de mementó is, ami a terorista diktatúrák rémtetteire emlékeztet.

                  Diákjaink nemcsak új ismereteket szereztek a két gyilkos rendszerről, hanem azt a felismerést, hogy mi mindent okozhat az emberek általi megkülönböztetés és gyűlölet. Reméljük, hogy amit láttak és hallottak az hasznukra válik a megfelelő értékek kialakításában.

                 

                                         A tanulmányi kirándulást szervezte: Török Tivadar, történelem tanár

     • Prednáška prvej pomoci - Elsősegély előadás

     • Dňa 30.5.2023 sa naši žiaci zúčastnili veľmi užitočnej prednášky prvej pomoci. Lektorkou bola profesionálna zdravotná sestra, ktorá vyučuje prvú pomoc pre dospelých v Bratislave a Komárne. Naši žiaci si mohli vypočuť prednášku o dôležitosti prvej pomoci a aj to, že je to zo zákona povinné. Dozvedeli sa o technike resuscitácie, aké sú príznaky jednotlivých zranení a ako si ich môžeme sami liečiť. Ďalej čo treba robiť v prípade úrazu či pri nevoľnosti. Celkovo sa naši žiaci dozvedeli veľa nových informácií o prvej pomoci, ktoré dúfame, že v prípade potreby budú vedieť aj využiť.

      Diákjaink 2023.május 30-án részt vettek egy nagyon hasznos elsősegély előadáson. Az előadó egy hivatásos nővér volt, aki elsősegély oktatást tart felnőtteknek Pozsonyban és Komáromban is. A diákjaink hallhattak az elsősegély fontosságáról, hogy törvény kötelez rá minden embert. Megismerkedtek az újjáélesztés technikájával, egyes sérülések tüneteivel, és hogyan kezelhetjük ezeket saját magunk. Mit kell tenni baleset, sérülés illetve rosszullét esetén. Összességében nagyon sok új információt tudhattak meg diákjaink az elsősegélynyújtásról, amit reméljük szükség esetén fel is tudnak majd használni.

     • Finále recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Országos Verseny Döntője

     • Celoslovenská recitačná súťaž Mihálya Tompu je ojedinelou a najprestížnejšou súťažou  v oblasti  pódiových umení v maďarskom jazyku na Slovensku. Každoročne aktivizuje niekoľko tisíc interpretov - detí, dospelých ale i pedagógov - ktorí prehlbujú literárne poznanie a tvorivosť.

                  Súťaž s jednoročnou periodicitou je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov, pedagógov a dospelých ochotníkov. Napomáha rozšíriť ich záujmy a nadanie v oblasti prednesu a interpretácií literatúry v materinskom jazyku. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl, študenti stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj študenti vysokých škôl a dospelí interpreti maďarskej národnosti z celého Slovenska.

                  Súťaž prebieha  v siedmich kategóriách: I.–V. kategória: prednes poézie a prózy (podľa veku); VI. kategória: interpreti zhudobnenej poézie; VII. kategória: divadlá poézie. Celoslovenskej súťaži predchádzajú školské, obvodné, okresné a krajské kolá. Z týchto súťaží do celoslovenského kola každoročne postupuje cca. 300 najlepších súťažiacich. Ich výkony hodnotí na každom stupni odborná porota, ktorej členmi sú uznávaní odborníci, známi recitátori, herci, pódioví umelci.

                  V tomto školskom roku bol medzi najlepšími súťažiacimi  aj náš žiak, Štefan Döme /II.CM/, ktorý sa v dňoch 15 – 17. júna 2023 zúčastnil finále celoštátnej recitačnej súťaže Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote. Štefana Döme získal v silnej konkurencii strieborné pásmo.

                  Blahoželáme k výbornému výsledku a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.   

      Pripravujúci učiteľ : Mgr. Tivadar Török, učiteľ maďarského jazyka a literatúry

      A Tompa Mihály Országos Szavalóverseny a szlovákiai magyar nyelvű előadóművészet legegyedibb és legrangosabb versenye. Minden évben több ezer előadót - gyerekeket, felnőtteket és pedagógusokat - aktivizál, akik elmélyítik irodalmi tudásukat és kreativitásukat.

                  Az évente megrendezett verseny a tanulók, diákok, tanárok és felnőtt amatőr előadók önkéntes tevékenységén alapul. Segíti érdeklődésük és tehetségük bővítését az anyanyelvi irodalom szavalása és tolmácsolása terén. A versenyen részt vehetnek a magyar tannyelvű általános iskolások, a magyar tannyelvű középiskolák diákjai, valamint a magyar nemzetiségű egyetemi hallgatók és felnőtt előadóművészek Szlovákia egész területéről.

                  A verseny hét kategóriára oszlik: I-V. kategória: vers- és prózamondás (életkor szerint); VI. kategória: megzenésített versek előadói; VII. kategória: versszínházak. Az országos versenyt iskolai, járási, megyei és regionális fordulók előzik meg. Ezekből a versenyekből a legjobb versenyzők közül évente mintegy 300-an jutnak tovább az országos fordulóba. Előadásaikat minden szinten szakértő zsűri értékeli, amelynek tagjai elismert szakemberek, ismert szavalók, színészek és színpadi előadók.

                  Ebben a tanévben a legjobb versenyzők között volt diákunk, Döme István /II.CM/ is, aki 2023. június 15. és 17. között Rimaszombatban részt vett a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny döntőjén. Döme István nagyon erős mezőnyben ezüstsávos besorolást kapott.

                  Gratulálunk a kíváló eredményhez és sok sikert kívánunk neki a jövőben.

      Felkészítő tanár: Mgr. Török Tivadar, magyar nyelv és irodalom tanár

     • Prednáška prvej pomoci - Elsősegély előadás

     • Dňa 30.5.2023 sa naši žiaci zúčastnili veľmi užitočnej prednášky prvej pomoci. Lektorkou bola profesionálna zdravotná sestra, ktorá vyučuje prvú pomoc pre dospelých v Bratislave a Komárne. Naši žiaci si mohli vypočuť prednášku o dôležitosti prvej pomoci a aj to, že je to zo zákona povinné. Dozvedeli sa o technike resuscitácie, aké sú príznaky jednotlivých zranení a ako si ich môžeme sami liečiť. Ďalej čo treba robiť v prípade úrazu či pri nevoľnosti. Celkovo sa naši žiaci dozvedeli veľa nových informácií o prvej pomoci, ktoré dúfame, že v prípade potreby budú vedieť aj využiť.

      Diákjaink 2023.május 30-án részt vettek egy nagyon hasznos elsősegély előadáson. Az előadó egy hivatásos nővér volt, aki elsősegély oktatást tart felnőtteknek Pozsonyban és Komáromban is. A diákjaink hallhattak az elsősegély fontosságáról, hogy törvény kötelez rá minden embert. Megismerkedtek az újjáélesztés technikájával, egyes sérülések tüneteivel, és hogyan kezelhetjük ezeket saját magunk. Mit kell tenni baleset, sérülés illetve rosszullét esetén. Összességében nagyon sok új információt tudhattak meg diákjaink az elsősegélynyújtásról, amit reméljük szükség esetén fel is tudnak majd használni.

     • Najúspešnejší žiaci Komárna - Komárom legeredményesebb diákjai

     • Dňa 20. júna 2023 sa vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu uskutočnilo slávnostné ocenenie žiakov komárňanských škôl, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahli výborné výsledky v celoštátnych a medzinárodných súťažiach a tým prispeli k šíreniu dobrého mena nášho mesta. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno a Ondrej Gajdáč, zástupca primátora privítali žiakov a odovzdali pamätné listy, odmeny žiakom. Žiaci dostali permanentku na kúpalisko, lístok do kina a poukážku do obľúbenej prevádzky s rýchlym občerstvením. Z každej školy jeden žiak získal grant nadácie Harsányi Foundation v hodnote 300 eur na podporu svojho ďalšieho vzdelávania.

      Našu školu reprezentoval Márk Guttmann, žiak triedy IV.CM. Na jeho športové výsledky, ktoré dosiahol v bojovom umení karate, môžu byť hrdí aj jeho spolužiaci. Okrem športu nezanedbával ani školské štúdium, jeho správanie a dochádzka do školy je vzorná. Je usilovný, čestný, vzorom pre svojich spolužiakov.

      Jeho najväčšie celoslovenské a medzinárodné úspechy sú:

      Na súťaži 17. ročníka Otvorených majstrovstiev slovenskej Shito Ryu Karate obsadil 1. miesto v kategóriách: Kumite muži do 80 kg, Kumite muži U21 do 80 kg a Kumite muži +18 rokov open a obsadil aj 2. miesto v kategórii Kumite muži U21 +80kg.

      S týmito 1. miestami sa kvalifikoval na 2. Majstrovstvá sveta Shito Ryu a 9. Majstrovstvá Európy Shito Ryu, ktoré sa konali v dňoch 18. – 21. mája 2023 v Rumunsku v meste Oradea. Na majstrovstvách sveta obsadil 3. miesto v kategóriách Kumite muži do 80 kg a Kumite +18 rokov open. Žiaľ, pritom utrpel zranenie, a tak sa už nemohol aktívne zúčastniť na majstrovstvách Európy.

      Na medzinárodnej súťaži v karate Slovak Grand Prix v Žiline v máji obsadil 3. miesto v kategórii Kumite muži open.

      2023. június 20-án a Tiszti pavilon dísztermében került megrendezésre a komáromi alap- és középiskolák azon tanulóinak ünnepélyes díjazása, akik az elmúlt iskolai évben országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket értek el, mellyel hozzájárultak városunk jó hírnevének öregbítéséhez. A tanulókat Keszegh Béla polgármester és Ondrej Gajdáč alpolgármester köszöntötte és adta át az emléklapokat, jutalmakat. A diákok fürdőbérletet, mozijegyet és egy utalványt kaptak egy közkedvelt gyorsétterembe. Minden iskolából egy diák megkapta a Harsányi Foundation alapítvány díját, egy 300 eurós támogatást, amivel az alapítvány az eredményes tanulók tanulmányait segíti. 

      Iskolánkat Guttmann Márk a IV.CM osztály tanulója képviselte. Sporteredményeire, amelyeket karatéban ért el nemcsak saját maga, hanem iskolatársai is büszkék lehetnek. A sport mellett iskolai tanulmányait sem hanyagolta el, magaviselete, iskolalátogatása példás. Szorgalmas, őszinte, példakép osztálytársai számára.

      Országos és nemzetközi eredményei:

      A 17. alkalommal megrendezett országos Szlovák Shito Ryu Karate Szövetség nyílt bajnokságán 1. helyezést ért el a következő kategóriákban: Kumite férfi 80 kg-ig, Kumite férfi U21 80kg-ig és Kumite férfi +18 év nyílt, továbbá 2. helyezést ért el Kumite férfi U21 +80kg feletti kategóriában.

      Ezekkel az 1. helyezésekkel kvalifikálta magát a 2. Shito Ryu Világbajnokságra és a 9. Shito Ryu Európa-bajnokságra, melyet 2023. május 18-21 között rendeztek meg a romániai Nagyváradon. A világbajnokságon 3. helyezést ért el Kumite férfi 80 kg-ig és Kumite +18 év nyílt kategóriákban. Sajnos közben sérülést szenvedett, így az Európa-bajnokságon már nem vehetett aktívan részt.

      A májusban Zsolnán megrendezésre került Szlovák Grand Prix Nemzetközi Karate Versenyen Kumite férfi nyílt kategóriában 3. helyezést ért el.

       

     • Informatická súťaž pre II. ročníky - Informatikai verseny a II. évfolyam számára

     • Dňa 15.6.2023 bola usporiadaná Informatická súťaž pre II. ročníky. Na školskej súťaži sa zúčastnilo päť žiakov zo študijných odborov. Hlavným cieľom súťaže je meranie kompetencií a zručností žiakov z informatiky, vzbudzovať záujem žiakov o informatiku ako o vedu potrebnú pre život, tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov a rozvíjať talent nadaných žiakov. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 58. Poradie žiakov:

      1. miesto: Áron Svanczár                               II.BM             50,5b

      2. miesto: Eszter Magyar                               II.CM             43b

      3. miesto: Tamara Pavlíková                          II.CM             28b

      Víťazom srdečne gratulujem !

      Organizátorka súťaže: Mgr. Erika Csintalan

      2023. június 15-én került megrendezésre a II. évfolyam informatikai versenye. Az iskolai versenyen öt diák indult a négyéves tanulmányi szakokról. A verseny fő célja a tanulók ismereteinek és készségeinek felmérése informatikából, az informatika, mint az élethez szükséges tudomány iránti érdeklődés felkeltése, valamint a tehetséges tanulók kompetenciáinak kreatív fejlesztése. A maximálisan elérhető pontszám 58 volt. A tanulók sorrendje nagyon szorosan alakult:

      1. hely: Svanczár Áron                                   II.BM             50,5p

      2. hely: Magyar Eszter                                   II.CM             43p

      3. hely: Pavlíková Tamara                              II.CM             28p

      Az elért eredményekhez szívből gratulálok!

      A verseny lebonyolításáért felelős: Mgr. Erika Csintalan

     • Erasmus+

     • Programy záverečného štvrtého týždňa programu Erasmus+ sa venovali objavovaniu hradu, termálneho kúpaliska a histórie mesta Gyula. Kvôli predpovedi počasia naši študenti najskôr navštívili kúpele Gyula, kde strávili deň plný bezstarostnej zábavy, plávania a oddychu. Okrem celodenného kúpania sa študenti tiež vychutnávali všetky relaxačné služby AquaPalota, vychladzovali sa vo vírivkách, šmýkali sa na tobogánoch a osviežovali sa v bare pri bazéne.

      Nasledujúci deň sme sa vrátili do mesta Gyula. Vďaka vynikajúcej autobusovej doprave sme sa rýchlo dostali na miesto, ktoré sme si vybrali. Bohužiaľ, počasie sa toho dňa trochu zhoršilo, takže sme mohli stráviť len krátku chvíľu na múroch pevnosti Gyula. Našťastie, jemný dážď neovplyvnil prehliadku vnútorných priestorov hradu a výstavných sál. Študenti mali možnosť vidieť väzenie hradu, jedinečné mučiace nástroje, nahliadnuť do funkčnej kováčskej dielne a dozvedieť sa viac o každodennom živote na hrade. Našou ďalšou zastávkou bol návštevnícky stredisko Gyulai Almásy-kastély, kde naši študenti získali mnoho zaujímavých informácií o histórii a rôznych etapách vývoja hradu aj paláca, ako aj o životoch ich bývalých obyvateľov. Napriek daždivému počasiu sa študenti odvážili vystúpiť na vežu paláca, odkiaľ sa naskytol krásny výhľad na park paláca a hrad Gyula. Potom sa počasie začalo rýchlo zhoršovať, ale stále sme strávili ďalší plnohodnotný deň v Gyule. Na konci dňa sa naši študenti vrátili do svojich ubytovacích zariadení obohatení o mnoho nových skúseností a informácií.

      Počas zvyšných dní týždňa študenti po splnení školských povinností vyskúšali únikovú izbu, podnikli popoludňajšie prechádzky po meste a v posledných dňoch sa už pripravovali na cestu domov. V posledný deň ráno sa študenti krátko stretli s vedením hostiteľskej školy a koordinátorom, aby si prediskutovali skúsenosti a zážitky z minulých týždňov, rozlúčili sa s hostiteľmi a vybrali sa na cestu, aby sa po dlhých týždňoch znovu stretli so svojimi blízkymi a dlho rozprávali svojim spolužiakom o svojich zážitkoch.

      Az Erasmus+ program záró negyedik hetének kulturális programjai Gyula várának, fürdőjének és városa történelmének megismerése jegyében telt. Az időjárás-előrejelzés miatt először a Gyulai Várfürdőt látogatták meg diákjaink, ahol a felhőtlen szórakozás, fürdőzés és kikapcsolódás jegyében töltöttek el egy napot. Az egész napos fürdőzés mellett a diákok felfedezték az AquaPalota minden pihentető szolgáltatását, szaunáztak, csúszdáztak és frissítőt kortyoltak a vízi bárban.

      Másnap újra Gyula városába látogattunk. A kiváló buszközlekedésnek köszönhetően gyorsan eljutottunk a kiszemelt célpontunkhoz. Sajnos ezen a napon kicsit szomorkásabbra fordult az időjárás, így csak kis időt tölthettünk a gyulai vár falán. Szerencsére a vár belső tereinek, kiállítótermeinek bejárását a szemerkélő eső nem befolyásolta. A diákok megtekinthették a várbörtönt, a különleges kínzóeszközöket, bepillantást nyertek egy működő kovácsműhelybe és a vár életének mindennapjaiba. Következő célpontunk a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont volt, ahol a tárlat bejárása során nagyon sok érdekes információhoz jutottak diákjaink a vár és a kastély történelméről, fejlődéseik egyes szakaszairól, valamint a kastély egykori lakóinak életéről. Az esős idő ellenére a tanulók még vállalták a kastély tornyának megmászását, ahonnét gyönyörű kilátás nyílt a kastély parkjára és gyulai várra. Ezek után sajnos az időjárási viszonyok gyorsan romlani kezdtek, de így is egy újabb tartalmas napot tölthettünk el Gyulán, és e nap végeztével tanulóink sok új élménnyel és információval gazdagodva térhettek vissza kollégiumi szálláshelyükre.

      A hét további napjaiban a diákok az iskolai kötelezettségeik után még kipróbáltak egy szabaduló szobát, délutáni sétákat tettek a városban, és az utolsó napokban már készülődtek a hazaútra. Az utolsó nap reggelén a diákok egy rövid találkozó keretében a fogadó iskola vezetőségével és koordinátorával megbeszélték az elmúlt hetek tapasztalatait, élményeit, elbúcsúztak vendéglátóiktól és útra keltek, hogy hosszú hetek után újra találkozhassanak szeretteikkel és hosszasan mesélhessenek diáktársaiknak élményeikről.

       

     • Matematika v prírode - Matematika a természetben

     • Kým sa maturanti 29. a 30. mája 2023 potili pri skúšobných stoloch počas ústnej maturitnej skúšky, niektoré triedy sa zúčastnili na nezvyčajnom programe. Druhýkrát sme zorganizovali túto akciu, kde sme preukázali možnosti aplikovania matematiky v našom prostredí. Triedy I.CM a III.BM si vyskúšali svoje teoretické vedomosti v praxi. Pri práci v malých skupinách pomocou kalkulačky a metra vypočítali povrch a objem predmetov v areáli školy. Najprv spoločnou silou určili tvar predmetu, urobili náčrt, odmerali každú časť a používali vzorce. Pracovali šikovne a rýchlo. Vďaka týmto úlohám získali predstavu o tom, kde všade môžeme využiť matematiku v reálnom živote.

      Organizátorka: Mgr. Csintalan Erika

      2023. május 29-én és 30-án mialatt a végzősök a vizsgaasztaloknál izzadtak a szóbeli érettségi alatt néhány osztály rendhagyó programon vett részt. Immár második alkalommal került sor a matematika alkalmazási lehetőségeinek megmutatására környezetünkben. A I.CM és a III.BM osztályok gyakorlati feladatok megoldása során mutathatták meg elméleti tudásukat matematikából. Kis csoportokban dolgozva számológéppel és mérőszalaggal a kezükben számolták ki az iskola területén levő tárgyak felszínét és térfogatát. Elsőként közös erővel meg kellett állapítaniuk, hogy milyen alakú az adott tárgy, vázlatot készíteni, lemérni az egyes részeit és alkalmazni a képleteket. Ügyesen és gyorsan dolgoztak. Ezekkel a feladatokkal képet kaptak arról, hogy hol mindenhol használjuk a matematikát a való életben.

      Szervező: Mgr. Csintalan Erika

     • Exkurzia do Bratislavy a návšteva SND

     •  

      Dňa 15. júna 2023 sa žiaci I.BM, I.CM a II.A triedy  zúčastnili  tematického zájazdu do Bratislavy s cieľom lepšie spoznať pamätihodnosti nášho  hlavného mesta. Naša prehliadka mesta sa začínala pred budovou Národnej rady SR, odkiaľ sme zamierili  na  Bratislavský hrad.  Cestou z hradu sme sa zastavili pri Dóme Svätého Martina,najväčšom a najstaršom korunovačnom dóme, kde bola korunovaná aj Mária Terézia. Počas prehliadky sme si pozreli Academiu Istroplitanu, prvú univerzitu na území Slovenska, Univerzitnú knižnicu, Michalskú bránu, Primaciálny palác, Staromestskú radnicu, Rolandovu fontánu,  sochu Schöne Náciho, ktorý vo svojej dobe pozdravoval okoloidúcich ľudí v troch jazykoch: slovenčine, maďarčine a nemčine. Vyfotili sme sa pred historickou budovou Slovenského národného divadla, najkrajšej neorenesančnej budove mesta. Bola postavená na mieste bývalého národného divadla, otvorená v roku 1886. Tu mala v roku 1929 premiéru aj prvá slovenská opera. V dnešnej dobe očakáva návštevníkov množstvom vysokokvalitných operných a baletných predstavení. Na nábreží Dunaja sa žiaci mohli pokochať pohľadom na mosty Dunaja. Ďalšou zaujímavosťou po ceste bola budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Prehliadku mesta sme ukončili pri budove obchodného a zábavného centra Eurovea. Po občerstvení v Eurovei sme si večer v SND pozreli Verdiho prekrásnu operu Aida. Po predstavení unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov.

      Iskolánk diákjai 2023.június 15-én az I.BM, I.CM és a II.A osztály diákjai országunk fővárosába utaztak, hogy jobban megismerjék Pozsony nevezetességeit. Városnéző túránkat a szlovák parlament épületénél kezdtük, majd a vár felé vettük utunkat ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra.

      A várból lefelé haladva következő megallónk Pozsony legnagyobb, legrégebbi és legkiépítettebb koronázó templománál, a Szent Márton székesegyháznál volt. Ebben a dómban koronázták meg Mária Teréziát is.  Városnéző sétánk folyamán megnéztük még az Academia Istropolitánát, amely az első egyetem volt a mai Szlovákia területén, az Egyetemi Könyvtárat, a Mihály Kaput, a Prímás Palotát, az Óvárosházát, a Roland - szökőkutat, a Schöne Náci szobrát ,aki kalapját megemelve három nyelven ,szlovákul, magyarul és németül üdvözölte a korabeli járókelőket.  Fényképet készítettünk a Pozsonyi Nemzeti Színház  régi épületénél is ,amely a város legszebb neo-reneszánsz épülete. A korábbi nemzeti színház helyén épült és 1886-ban adták át. 1926-ban az első szlovák nyelvű operát is itt mutatták be. Napjainkban a színház számos magas színvonalú opera és balett előadással várja a látogatókat. Kiérve a Duna-partra diákjaink megcsodálhatták Pozsony hídjait majd a Comenius Egyetem  Bölcsészettudományi ,valamint Jogi Karának épületét. Városnéző túránk végén az Eurovea szórakoztató és bevásárlóközpontban pihentünk meg, este pedig  a Szlovák Nemzeti Színházban megnéztük Verdi Aida című operáját. Az előadás után fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza Pozsonyból.

     • Testamentum

     • Dňa 30.5.2023 4 triedy našej školy, II. A, II. CM, III. A a III. CM navštívili výstavu Testamentum v Zichyho paláci. Organizátorom výstavy bolo Regionálne  osvetové  stredisko. Výstava umelca Karela Zakara, ktorou končí svoju kariéru, bola inšpirovaná albumom Testamentum od známej maďarskej rockovej skupiny OMEGA. Umelec s koreňmi vo Svätom Petre, ale žijúci a tvoriaci v Českej republike, pri tvorbe fotografií pracoval so silnou symbolikou a obrazovou manipuláciou. K svojim obrázkom rád píše dlhšie sprievodné texty, ktoré často obsahujú úryvky z básní a piesní. Okrem toho rád navštevuje Slovensko a nedávno vyšlo najavo, že je potomkom rodu Zichyovcov, a tak táto výstava, uzatvárajúca jeho celoživotné dielo, dostala dôstojný priestor.

      Podujatie zorganizoval Dávid Fóti

      2023. május 30-án iskolánk 4 osztálya, a II. A, II. CM, III. A és III. CM ellátogatott a Zichy palotában helyet kapott Testamentum nevű kiállításra. A kiállítást a Regionális Művelődési Központ szervezte.

      Az alkotó, Karel Zakar életpályáját záró kiállítását a híres magyar rockegyüttes, az OMEGA Testamentum című albuma ihlette. A szentpéteri gyökerekkel rendelkező, de Csehországban élő és tevékenykedő művész erős szimbolikákkal és képmanipulációkkal dolgozott a fotók megalkotásánál. Előszeretettel ír hosszabb kísérőszövegeket a képeihez, amelyek gyakran vers-és dalrészleteket is tartalmaznak. Mindemellett szívesen jár felvidéken, ráadásul nemrégiben az is kiderült, hogy a Zichy család leszármazottja, így méltó helyet kapott ez az életművét lezáró kiállítás.

      Az eseményt szervezte: Fóti Dávid

     • Návšteva knižnice Józsefa Szinnyeiho a fitcentra BlackCrossGym v Komárne – Látogatás a komáromi Szinnyei József könyvtárban és a BlackCrossGym edzőtermében

     • Dňa 30. mája 2023 žiaci z I.BM triedy sa zúčastnili na návšteve knižnice Józsefa Szinnyeiho a fitcentra BlackCrossGym v Komárne.

                  Prvou častou aktívneho dňa bola návšteva knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne. Éva Bajnok, zodpovedná osoba knižnice nás oboznámila s históriou, aktuálnymi možnosťami a plánmi do budúcna. Aktuálne sa pracuje na dvoch pracoviskách v Komárne. Základná literatúra a povinné čítanie sa nachádza na ulici Eötvösa. Tu je k dispozícii hudobné oddelenie. Druhé pracovisko knižnice sa nachádza na Palatinovej ulici v Komárne, kde sú k dispozícii materiály, knihy a publikácie technickej literatúry. Žiaci sa popozerali medzi knihami a oboznámili sa so systémom organizácie knižnice.

                  Potom nasledovala návšteva fitcentra BlackCrossGym. Skúsená trénerka nás oboznámila s dôležitosťou telesnej výchovy a výhodami fyzickej aktivity. Poukazovala na podstatu športu a pohybu. Po prednáške sme všetci mali možnosť zacvičiť si dvojfázový kruhový CrossFit tréning. Rozcvička bola vhodným záverom nášho aktívneho dňa.

       

      Organizátorkou a dozorom akcie bola triedna učiteľka triedy, Ing. Anikó Tánczosová

      2023. május 30.-án az I.BM osztály diákjai ellátogattak a komáromi Szinnyei József könyvtárba, valamint a BlackCrossGym edzőtermébe.

                  Az aktiv nap első részében zajlott a Szinnyei József könyvtár meglátogatása. Bajnok Éva, a könyvtár felelős alkalmazottja mesélt nekünk a könyvtár múltjáról, aktuális lehetőségeiről és a jövőbeli tervekről is. A Szinnyei József könyvtár két helyszinen várja a látogatókat. Itt az Eötvös utcán a szépirodalmi és kötelező olvasmányok találhatók. A könyvtár másik része a Nádor utcán van, ahol a szakirodalmi könyvek és publikációk érhetők el. A diákoknak lehetőségük nyilt nézelődni a könyvek között és megismerkedni a könyvtár rendszerének működésével.

                  Ezután következett a BlackCrossGym edzőterem meglátogatása. Itt egy tapasztalt sportoló és edzőnő beszélt a testmozgás fontosságáról és a fizikai aktivitás előnyeiről. Rámutatott a sport és a testmozgás jelentőségére. Ezt követően lehetőségünk nyilt résztvenni egy kétfázisú CrossFit tréningen is. Ez az edzés volt az aktiv nap méltó befejezése.

      A tematikus kirándulás szervezője és felelős vezetője az I.BM osztályfőnöke, Tánczos Anikó mérnöknő volt.

     • Prehliadka hasičskej stanice v Komárne - Látogatás a komáromi tűzoltóállomáson

     • Žiaci I.A, I.BM, I.CM, I.DM, II.DM, III. BM a III.EM tried našej školy sa v dňoch 29. a 30. mája 2023 zúčastnili prehliadky hasičskej stanice HaZZ v Komárne.

      Členovia hasičskej stanice žiakov oboznámili s hasičskou technikou, špeciálnymi autami, člnmi a protipovodňovými vozidlami a aj s hasičským vozidlo s rebríkom s dosahom 40 m na zásahy vo výškach najmä v poschodových domoch a priemyselných objektoch. Žiaci sa mohli zblízka zoznámiť s vybavením hasičských áut a s vybavením vozidla na rýchly zásah pri dopravných nehodách a iných závažných udalostiach.

      Profesionálni hasiči ocenili dobrovoľné hasičské zbory, ktoré sú pre nich nevyhnutnou pomocou pri rozsiahlejších a náročnejších zásahoch. Aj medzi žiakmi našej školy sú takí, ktorí sú aktívnymi členmi dobrovoľného hasičského zboru vo svojom bydlisku. Patrí im za to uznanie.

       

      Ing. Augustín Ondrejkovič

      Iskolánk I.A, I.BM, I.CM, I.DM, II.DM, III. BM és III.EM osztályok tanulói 2022. május 29-én és 30-án ellátogattak a Járási Tűzoltóállomásra.

      A helyi tűzoltóállomás munkatársai segítségével tanulóink megismerkedhettek a hivatásos tűzoltók munkájával, a tűzoltóállomás technikai felszereltségével, különleges járműveivel, csónakjaival és az árvízvédelmi autókkal, és létrás járművel, amellyel mentik az embereket az emeletes házakból vagy építményekből veszély esetén.

      Diákok néhány információt is megkaptak a járási tűzoltóságról és a hivatásos tűzoltók mindennapi munkájáról.

      A diákok érdeklődéssel hallgatták, milyen felszereléssel vannak ellátva a gyors bevetésre szolgáló járművek, amelyekkel tűzoltók például a közúti baleseteknél gyakran elsők segítenek.

      Hivatásos tűzoltók kiemelték az önkéntes tűzoltóknak a munkáját. Iskolánk néhány tanulója szintén aktív tagja a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek.

       

      Ing.  Judita Wagnerová

     • Premietanie filmu proti drogám/Filmvetítéssel a drog ellen

     • V dňoch 29. a 30. mája 2023, keď maturanti skladali skúšku dospelosti, študenti I.A, I.BM, I.CM, I.NM, II.A, II.FM, III.A, III.BM, III.CM a III.EM si pozreli film s názvom: „Basketbalistov denník“, ktorý by mal byť v rámci prevencie drogových závislostí morálnym a zastrašujúcim príkladom pre študentov.

                  Filmová adaptácia zápiskov Jima Carrolla /Leonardo DiCaprio) o jeho páde zo sveta basketbalu do sveta drogovej závislosti. Zo strachu pred výčitkami vlastnej matky utečie na ulicu. Tmavé newyorské zákutia sa mu stanú domovom, kde návyk na heroín, ozbrojené krádeže a prostitúcia idú  ruka v ruke. Iba s pomocou starého kamaráta Reggieho je schopný vydať sa na zdĺhavú cestu naspäť - do normálneho života.

      Mgr. Tivadar Török, koordinátor prevencie soc.-pat. javov

      2023. május 29-én és 30-án, amikor a végzőseink érettségi vizsgát tettek, az I.A, I.BM, I.CM, I.NM, II.A, II.FM, III.A, III.BM, III.CM és III.EM évfolyamos diákjaink megtekintették az „Egy kosaras naplója“ című filmet, melyet a drogmegelőzési célzattal, erkölcsi és visszatartó erejű példának szántunk diákjaink számára.

                  Az életrajzi ihletésű filmben New York kábszeres utcagyerekei közül került ki az amerikai irodalom egyedi hangú, hírhedt költője, Jim Carroll (Leonardo DiCaprio). Regényét kritikusai Salinger klasszikusához, a Zabhegyezőhöz hasonlítják. Iskolai balhék, fegyveres rablások az utcai bandákkal, sikertelen elvonókúrák tizenévesen. Másokat drogossá tett a tehetség és siker. Őt éppen ez mentette meg.

      Mgr. Török Tivadar, szociális-patológiai jelenségek koordinátora

     • Kino Tatra/Tatra Mozi

     • Dňa  31. mája 2023 sme navštívili kino Tatra, kde nám premietli akčný/sci-fi film „Strážcovia galaxie 3“. Vo filme Strážcovia Galaxie 3, od štúdia Marvel sa naša obľúbená skupina nešťastníkov usadila v živote na Kdoviekde. Netrvá však dlho a ich životy naruší ozvena Rocketovej pohnutej minulosti. Peter Quill, ktorý sa stále spamätáva zo straty Gamory, musí okolo seba zmobilizovať svoj tím na nebezpečnú misiu, ktorá by v prípade neúspešného dokončenia mohla viesť ku koncu strážcov, ako ich poznáme... Žiakom sa veľmi  páčil obsah filmu a hlavne výnimočný zážitok z efektov. Tešíme sa na ďalšiu návštevu kina!!!

      Mgr. Tivadar Török, organizátor a vedúci aktivity

      2023. május 31-én a Tatra moziba látogattunk el, ahol levetítették nekünk a „a Galaxis őrzői 3.“ című akció/sci-fi filmet.  A Marvel Studios új filmjében, A Galaxis őrzői 3. rész-ben a hőn szeretett különc banda már kicsit máshogy fest. Peter Quillnek, akit még mindig gyötör Gamora elvesztése, össze kell verbuválnia csapatát, hogy megvédjék az univerzumot és megóvják egyik társukat is. Ha ez a küldetés nem jár sikerrel, az a galaxis őrzőinek végét jelenti… Diákjainknak nagyon tetszett a film tartalma és főleg a különleges élményt nyújtó vizuális effektek. Már nagyon várjuk az újabb közös sulis mozizást!!!

      Mgr. Török Tivadar, az aktivitás vezetője és szevezője

     • Literárna prechliadka v meste: Po stopách Jókiaiho – Irodalmi séta Komáromban: Jókai nyomában

     • Dňa 1. júna 2023 sa žiaci z tried II.A, II.CM, II.DM a III.CM zúčastnili na prehliadke mesta v Komárne pod názvom: Literárna prechádzka po stopách Jókaiho. Navštívili sme miesta, ktoré sa viažu k Mórovi Jókaimu, maďarskému spisovateľovi a rodákovi nášho mesta. Počas prechádzky sme postupne objavovali Alžbetin ostrov, Jókaiho filagóriu, sochu Jókaiho na dvore Podunajského múzea, resp. jeho rodný dom. Prehliadku mesta sme ukončili na Námestí generála Klapku, kam sme dorazili v správny čas kde zaznel Klapkov pochod z veže budovy mestského úradu.

      2023. június 1-én a II.A, II. CM, II. DM és III.CM osztályok tanulói városnéző túrán vettek részt Irodalmi séta Jókai nyomában címmel. Meglátogattuk a magyar irodalomhoz, azon belül is Jókai Mórhoz kapcsolódó helyszíneket városunkban.  A séta során felfedeztük az Erzsébet-szigetet, megnéztük a Jókai filagóriát, az író szobrát a Duna Menti Múzeum udvarán, valamint, hogy hol állt szülőháza. A városlátogatást a Klapka téren zártuk, ahová éppen időben érkeztünk, amikor felcsendült a városi hivatal tornyából a Klapka induló.

     • Odborná exkurzia v logistickom centre METRANS a.s., Dunajská Streda - Tanulmányi kirándulás a METRANS a.s. logisztikai központjában Dunaszerdahelyen

     • Dňa 31.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili odbornej exkurzie v logistickom centre Metrans, a. s. Dunajská Streda. Po príchode sme absolvovali krátku prednášku o histórii a súčasnosti logistického centra. Po úvodných slovách sme sa vydali na prehliadku celého terminálu, kde sme mali možnosť vidieť systém riadenia jeho prevádzky od samotného príjazdu cestných vozidiel, prekládky kontajnerov z cestných vozidiel na ucelené vlaky, resp. stojiská na dočasné stohovanie kontajnerov, až po výjazd vozidiel z terminálu, vrátane ich kontroly. Zaujímavé bolo vidieť i najmodernejšie mechanizačné prostriedky, ich bezpečnostné systémy a  manipulačné práce, pri ktorých sme obdivovali zručnosť zamestnancov. Zastavili sme sa na jednotlivých pracoviskách. Žiaci si mohli zblízka pozrieť vnútro kontajnera, vysokozdvižného nakladača, ako aj dieselovej lokomotívy. Pri každej zastávke nám sprievodcovia podali odborný výklad.

      Po nových získaných vedomostiach, ktoré využijeme  v rámci odborných predmetov, sme absolvovali spiatočnú cestu do Komárna.

       

      Exkurziu organizovala Ing. Judita Wagnerová a PhDr. Katarína Baloghová

      Iskolánk tanulói 2023. május 31-én tanulmányi kiránduláson vettek részt a Metrans, a.s. logisztikai központjában. Érkezéskor egy rövid előadáson vettünk részt a logisztikai központ történetéről és jelenéről.  A nyitóbeszéd után körbejártuk a teljes terminált, ahol lehetőségünk nyílt megtekinteni a vállalat működési rendszerét a közúti járművek érkezésétől kezdve a konténerek átrakását a vonatszerelvénykre, valamint a konténerek ideiglenes tárolását, ellenőrzését. Érdekes volt látni a legmodernebb gépesítő berendezéseket, azok biztonsági rendszereit és a kezelési munkákat is, amelyek során megcsodáltuk a dolgozók ügyességét. A tanulóink beleühettek egy magas emelésű rakodógépbe, valamint egy dízelmozdonyba. A vezetőink minden egyes megállóban szakértői magyarázatot adtak nekünk.

      Az új megszerzett ismeretekkel, amelyeket a szakmai tantárgyakban tudunk hasznosítani, visszautaztunk  Komáromba.

       

      A tanulmányi kirándulást szervezte Ing. Wagner Jutka és PhDr. Balogh Katalin

     • Kalokagatia - mladý záchranár - Kalokagatia – fiatal mentő

     • Dňa 2.6.2023 sa päť členný tím našich žiakov zúčastnil župného kola "Kalokagatia  -  mladý záchranár".  Súťaž SŠ  sa konala v areáli SOŠ stavebnej Nové Zámky. Kalokagatie sa zúčastnilo 15 školských družstiev. Našu školu reprezentovali študenti :  Ačaiová N., Dömötörová S., Gál O., Kráľ O., Jožo M.

      Slabší bežecký čas odsunul naše družstvo na konečné 10. miesto.

      Vedúci dr:  Mgr. Kubica I.

      2023. június 2-án diákjaink ötfős csapata a „Kalokagatia – fiatal mentő” megyei fordulón vett részt. A középiskolai verseny az érsekújvári Építőipari Szakközépiskolában került megrendezésre. A versenyen több iskola 15 csapata vett részt. Iskolánkat a következő tanulók képviselték: Ačaiová N., Dömötörová S., Gál O., Kráľ O., Jožo M.

      A futáson elért gyengébb eredmény miatt csapatunk végül a 10. helyet érte el.

      Felkészítő tanár: Mgr. Kubica I.