• Sprav si sám! Maďarské ľudové hračky

    • „Csináld magad!  Magyaros népi játékok.”

      

     Stredná odborná škole technická-Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste v Komárne  je v týchto dňoch miestom zážitkového vzdelávania žiakov základných škôl. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pôsobiace pri tejto škole za finančnej pomoci Nadácie Pázmány Péter Alapítvány realizuje projekt „Csináld magad!  (Sprav si sám!), Magyar népi játékok. (Maďarské ľudové hračky.)

     Ľudové umenie možno považovať za jeden zo základných pilierov národnej kultúry.  Tradičným ľudovými remeslami sa zaoberá už iba niekoľko jednotlivcov. Niektoré druhy ľudových remesiel zanikli, iným zánik hrozí. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je skutočnosť, že žiaci, študenti a mladí ľudia neprichádzajú do styku s ľudovým umením a až na výnimky ľudové umenie nevyhľadávajú. Ich prípadná účasť na podujatiach súvisiacich s ľudovým umením je spravidla pasívna. Dôsledkom tohto stavu je strata kontaktu s tradičnými ľudovými remeslami.

     Cieľom tohto projektu je oboznámiť žiakov s výrobu tradičných ľudových hračiek a naučiť ich vyrobiť si hračku z prírodných materiálov. Podujatie je určené žiakom vyšších ročníkov druhého stupňa základnej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy. Zručnosti, ktoré žiaci získajú, môžu ďalej rozvíjať v záujmových krúžkoch, centrách voľného času a v súkromí formou záľub.

     Aktívnou účasťou  žiakov základných škôl  v projekte „Csináld magad!  Magyar népi játékok.” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.