• Navštívil nás Mikuláš - Bennünket is meglátogatott a Télapó

     • Ako každý rok, aj tento prišiel do našej školy Mikuláš, aby rozdal žiakom a zamestnancom školy sladkosti a pomohol rozsvietiť vianočný stromček. A tak príchodom Mikuláša a rozsvietením stromčeka zavládla v škole vianočná atmosféra. A hoci nám stále nenasnežilo, veríme, že sa bude tohtoročný predvianočný čas niesť v pokojnom duchu. Všetkým želáme príjemné prežitie tohto čarovného obdobia, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

      Ing. Monika Virágová

      Mint minden évben hozzánk is ellátogatott a Télapó, hogy a diákjainkat és az iskola dolgozóit megajándékozza finomságokkal. Felállítottuk és feldíszítettük a karácsonyfát, és az iskolánk ünnepi hangulatba öltözött. A szép fehér december még várat magára, de bízunk benne, hogy nyugodt és békés hangulatban telnek a karácsony előtti napok. Mindenkinek kívánunk kellemes, békés, boldog ünnepeket!

      Ing. Monika Virágová

     • Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2018 - A „Piros szalag” kampány kiértékelése 2018

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.

      Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom aktivít Červené stužky 2018. Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV. Pri príležitosti dňa boja proti AIDS v rámci kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili nasledovnými aktivitami:

      • v novembri žiaci tretieho ročníka pripravili pútavú tematickú nástenku, ktorú umiestnili na chodbe našej školy,
      • v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme zorganizovali besedu na tému HIV/AIDS pre žiakov druhého ročníka,
      • žiakom prvého ročníka sme premietli dokumentárny film „Anjeli“, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV (po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme, ktorý zanechal v žiakoch hlboký dojem),
      • žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti AIDS nosením červenej stužky, ktoré zhotovili žiaci tretieho ročníka.

      Za zorganizovanie aktivít bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

       

       

      December első napja az egész világon az AIDS elleni harc világnapja. A kampány célja az, hogy figyelmeztesse az embereket az AIDS problémájára, bővítse ismeretüket a betegségről, annnak terjedéséről és felhívja figyelmüket a megelőzés fontosságára. A HIV/AIDS megbetegedés nem válogat, nem tisztel határokat, nem tesz különbséget bőrszín alapján, nem veszi figyelembe a gazdagságot, szegénységet. Szimbóluma a piros szalag. Az AIDS problémájával foglalkozik a „Piros szalag“ elnevezésű egész Szlovákiát átölelő kampány is, melybe iskolánk is bekapcsolódott. A mi iskolánk diákjai is részt vettek különböző aktivitásokkal a kampányban:

      • Novemberben a harmadik osztályos diákjaink faliújságot készítettek a témával kapcsolatban és kitették a folyosóra.
      • Területi Közegészségügyi Hivatallal együtt az iskolánk a másodikos diákjainknak beszélgetést szervezett a témáról.
      • Elsős osztályos diákjaink megnézték „Az angyalok“ című megható kisfilmet, mely egy szlovák misszionáriusnőről szól, aki a DélAfrikai Köztársaságban egy AIDS-es gyerekeket ellátó központban tevékenykedik.
      • Piros szalagokat készítettünk a harmadikos diákokkal, amelyet feltűztünk a tanulóknak és a tanároknak.

       

      Szervező: Ing. Monika Virágová.

       

     • Technická olympiáda - Műszaki olimpiász

     • Naša škola bola v tomto školskom roku opäť organizátorom okresného kola technickej olympiády pre základné školy. Už deviaty ročník tejto súťaže sa konal 29. novembra 2018.

      Technická olympiáda má dve kategórie:

      • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka,
      • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka.

      V oboch kategóriách mali súťažiaci mali najprv vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z technického kreslenia a techniky, a potom odpovedať na otázky vedomostného testu. Od súťažiacich sa očakávala priestorová predstavivosť a manuálna zručnosť.

      Víťazi okresného kola postúpili do krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 7. februára 2019.

      Ďakujeme za prípravu praktickej úlohy pánovi majstrovi Žigmundovi Győrimu a za metodickú a odbornú pomoc žiakom pri riešení praktickej úlohy pánom majstrom Róbertovi Némethovi, Jánovi Kaszovi a Ondrejovi Szladkému. 

      Zaznamenal: Ing. Augustín Ondrejkovič

       

      Idén is iskolánk adott otthont a műszaki olimpiász 9. járási versenyfordulójának.

      Az alapiskolások két kategóriában küzdöttek meg a győzteseknek járó díjakért és a kerületi fordulóba való továbbjutásért. Az „A” kategória versenyzőpárosainak kopogtatót, a „B” kategória egyéni versenyzőinek pedig kulcstartó házacskát kellett elkészíteni a megadott műszaki dokumentáció alapján. Azután a tesztfeladatok megoldására került sor.

      A győztesek 2019 február 7-én vesznek részt a kerületi fordulón.

      Köszönjük a gyakorlati rész előkészítését Győri Zsigmondnak, valamint Németh Róbert, Kasza János és Szladký András mester kollégáknak a szakmai segítséget a gyakorlati rész megvalósításánál.

     • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

     • Dňa 26. novembra 2018 sa žiaci  I.A, I.NM a II.A triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

      Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonávala Ing. Katarína Kissová.

       

      Az I.A, I.NM és II.A osztályok diákjai, 2018. november 26–án tanulmányi kiránduláson vettek részt Léván az Atlantis művelődési központban. Ellenőrizhették a fizikából megszerzett tudásukat, meggyőződhettek a mágnesesség vagy a forgás - rotáció erejéről, továbbá láthattak egyéb érdekességeket. Információkat szereztek a technika vívmányairól: a keréktől az internetig, kipróbálhatták a legmodernebb merőeszközöket, megismerkedhettek a drónok, hoverboardok stb. működési elvével. A több mint 70 kiállítási tárgy között mindenki megtalálhatta kedvenc kísérletét vagy játékszerét. A kiállított tárgyak és kísérletek eredeti  módon való bemutatása, interaktív  átadása, hozzásegítette  diákjainkat  modern világunk jobb megértéséhez.

      Szervezte: Mgr. Harisová Angela

      Pedagógiai felügyelet: Ing. Kissová Katarína

     • XXXI.ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠS v Hurbanove - A Konkoly – Thege matematikai verseny XXXI.évfolyama – Ógyalla

     • Dňa 22.11.2018 sa uskutočnil XXXI. ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II.A/ a Dávid Vörös/IV.A/. Podujatia sa zúčastnilo 70 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a zo stredných odborných škôl v okrese Komárno a Nové Zámky. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky, ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v mesiaci december 2018.

      Za prípravu žiakov na súťaž bola zodpovedná Mgr. Angela Harisová.

       

      2018. november 22.- én rendezték meg a  Konkoly – Thege Miklós matematikai verseny XXXI. évfolyamát az Ógyallai Építészeti Szakközépiskolában. Iskolánkat a következő diákok képviselték: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II. A/, Dávid Vörös /IV. A/.Az eseményen 70 diák vett részt különböző iskolákból, pl. magyarországi gimnáziumokból, Szencről, újvári iskolákból stb.

      A diákok három kategóriában versenyeztek. Olyan logikai feladatokat oldottak meg , amelyekkel a matematikai órákon az egyes évfolyamokban foglalkoztak.

      A versenyre a diákokat Mgr. Harisová Angela készítette fel.

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /1. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/1. évfolyam/

     • Dňa 26.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Štrnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 38. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Mário Bílý                                  I. A                      33 bodov     

      2. Mátyás Sánta                             I. BM                   31 bodov

      3. Cynthia Lukovicsová                 I.CM                    29bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2018.11.26 -án került sor „A legjobb matematikus“ –verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának  14 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 38 volt. Az eredmények a következők:

      1. Bílý Mário                                   I. A                       33 pont     

      2. Sánta     Mátyás                         I. BM                   31 pont

      3.Lukovicsová Cynthia                   I.CM                    29 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”

     • Naša škola bola miestom zážitkového učenia. Cieľom projektu „Ľudová hračka- vyrob si ju sám!” je vyrobiť tradičnú ľudovú hračku z prírodných materiálov. Podujatie bolo určené žiakom vyšších ročníkov základnej školy a žiakom našej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy.

      Aktívnou účasťou  žiakov základných škôl  v projekte „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

      Iskolánk alkotóműhely formájában az alapiskolás tanulók élménytanulásának helyszíne volt. A „Népi játékok – Készítsd magad!” projekt célja, hogy megismertesse a tanulókkal a hagyományos népi játékok elkészítésének módjait, természetes anyagokból gyermekjátékot készítsenek. A rendezvényen az alapiskolák felső tagozatos tanulóit vettek részt. A foglalkozások a zenei, a képzőművészeti, az esztétikai és a technikai nevelés elemeit ötvözik.

      A környező alapiskolák aktív részvételével a projektben felélesztjük a régiónkra jellemző kézműves hagyományokat, ezáltal hozzájárulunk nemzeti identitásunk megőrzéséhez. A projektben való részvétel kedvezően befolyásolhatja az alapiskolás tanulók jövőbeli pályaorientációját is.

     • „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ - " Régiónk népi kultúrájának ápolása"

     • Žiaci našej školy v rámci projektu „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ vystúpili s kultúrnym programom v Dome dôchodcov v Zlatnej na Ostrove, kde zahrali ľudové piesne na tradičných hudobných nástrojoch – citarách. Citary boli zakúpené s finančnou podporou NSK. Jeden žiak predviedol aj ľudový tanec. Vystúpenie malo úspech a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré poteší srdcia našich seniorov.

      Projekt realizovala Ildikó Szabó.

      Iskolánk diákjai  a „ Régiónk népi kultúrájának ápolása” című projekt keretén belül a  csallókőzaranyosi idősek otthonába  látogattak, ahol kultúrműsorral kedveskedtek a lakóknak. Néptáncos diákunk egy pergős néptánc produkciót mutatott be. Iskolánk citerazenekara pedig egy népdalcsokrot adott elő. Az ismert népdalokat a közönség együtt énekelte a zenekarral mindnyájunk örömére. Zenekarunk citeráit a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatásával vettük.

     • Olympiáda z anglického jazyka - Angol nyelvű olimpiász

     •      22.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži 

      sa zúčastnili žiaci IV.BM, III.A a III.CM triedy.

      Umiestnenia:      1.miesto získal Téglás Dominik zo IV.BM

                                 2.miesto získal Bazsó Máté z III.BM

                                 3.miesto získal Vitai Christopher z III.CM triedy.

       

          Súťažiaci boli odmenení  nákupnými poukážkami do školského bufetu.

                        

            2018. november 22 -án tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben

      a IV.BM, a III.A  és a III.CM diákjai vettek részt.

      Helyezések:    1.helyezett: Téglás Dominik, IV.BM

                             2.helyezett:  Bazsó Máté, III.BM

                             3.helyezett:  Vitai Christofer, III.CM

       

       A versenyzőket az iskolai büfé vásárlási utalványaival ajándékoztuk meg.

       

       

       

     • Majstrovstvá okresu v bedmintone - Tollaslabda járási bajnokság

     • MO v bedmintone SŠ sa konali 22.11.2018 v Imeli  za účasti 7 škôl. Našu školu reprezentovali K.Reháková a V.Chmelová zo 4.A triedy a D.Kiss a D.Kolarovský z 2.DM triedy. Hrou ani výsledkami nesklamali. Dievčatá po bojovnom výkone po postupe zo skupiny podľahli v boji o 3.miesto súperkám zo SPŠ stavebnej a skončili na lichotivom 4. mieste. Chlapci postupne vyradili SPŠ Komárno, SOŠ Hurbanovo i družstvo SOŠOaS Budovateľská Komárno a vo finále si zahrali proti žiakom zo SPŠ stavebnej Hurbanovo. V tomto dueli po náročnom priebehu žiaľ naši chlapci prehrali 2:1, ked´ po 4-násobnom predĺžení Dávid Kolarovský prehral o 2 body. DRUHÉ MIESTO je pekným výsledkom!

       GRATULUJEME!       
       

      A középiskolák tollaslabda járási bajnoksága 2018.11.22-én Imelyen került megrendezésre, melyen 7 iskola vett részt. Iskolánkat a IV.A osztályból K. Reháková és V. Chmelová, valamint a II. DM osztályból D. Kiss és  D. Kolarovský képviselte. Játékukkal és eredményeikkel is helytálltak. A lányok harci teljesítményét és a csoportból való továbbjutást követően vereséget szenvedtek a 3. helyért való versenyben az SPŠ építészeti iskola ellenfeleivel szemben, és így a tetszetős 4. helyet foglalták el. A fiúk fokozatosan kiverték az SPŠ Komárom, SOŠ Ógyalla és SOŠOaS Budovateľská szakközépiskola csapatait, és a döntőben az SPŠ építészeti szakközépiskola Ógyalla diákjaival küzdöttek meg. Az igényes párbajt követően sajnos diákjaink 2:1 arányban vereséget szenvedtek, amikor a 4x-es hosszabbítás után Kolarovský Dávid két ponttal veszített. A MÁSODIK HELY nagyon szép eredmény!

      GRATULÁLUNK!

     • FUTSAL

     • Futbalové mužstvo  našej školy sa zúčastnilo na majstrovstvách okresu vo futsale chlapcov SŠ. Finále sa uskutočnilo dňa 22.11.2018 v MŠH.( Mestská športová hala). Napriek dobrej hre sa umiestnili naši žiaci na 4. mieste. Dobrá správa je , že z 12 –tich hráčov  deviati sa môžu aj na budúci rok zúčastniť tejto súťaže, a o rok môžeme mať väčšiu šancu na lepšie umiestnenie. Za postup do finále chlapcom gratulujeme.

       

      Iskolánk labdarúgó csapata 2018.11.22 – én a Középiskolások Futsal Bajnokságának döntőjében szerepelt. A jó játék ellenére csak a 4. helyet szerezték meg. Reménytkeltő, hogy a 12 – es keretből jövőre kilencen képviselhetik iskolánkat, és egy év tapasztalattal a hátuk mögött nagyobb eséllyel vághatnak neki a jövő évi bajnokságnak. A döntőbe jutáshoz gratulálunk.

       

       

       

     • ZENIT v strojárstve

     • Dňa 19.11.2018 prebiehalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Na súťaži bojovali žiaci v štyroch kategóriách, medzi nimi v kategórii B2 aj dvaja žiaci našej školy. Umiestnenia našich žiakov:  z triedy III. AM Gábor Szolik skončil na 5. mieste a  Henrik Ilon skončil na 8. mieste.

       

      2018.11.19 – én a garamtolmácsi Műszaki Szakközépiskolában került sor a Zenit a gépészetben elnevezésű szakmai verseny kerületi fordulójára.  A megmérettetésen a versenyzők 4 kategóriában vettek részt. Iskolánk diákjai a B2 kategóriában a III.AM osztályból Szolik Gábor - 5. helyezést, és Ilon Henrik - 8. helyezést érték el.

      Sárai Gábor

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /2. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/2. évfolyam/

     • Dňa 15.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Osem žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 28. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Chiara Marcela Ostružlíková    II. A                              23 bodov     

      2. Kristóf Gergő                             II. BM                           10 bodov

      3. Ádám István Fehér                   II. BM                             7 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2018.11.15 -én került sor „A legjobb matematikus“ verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának  8 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 28 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Ostružlíková Chiara Marcela    II. A                      23 pont     

      2. Gergő Kristóf                              II. BM                  10 pont

      3. Fehér Ádám István                    II.BM                     7 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

       

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • Beseda Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia - Beszélgetés a nem kívánatos közösségi jelenségekről és a toleranciáról

     • Tolerancia je ochota akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, náboženské vyznanie, životný štýl a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Pretože žiaden človek by nemal byť diskriminovaný len preto, že má napríklad inú farbu pleti a podobne. Tolerancia znamená otvorenosť mysle k rôznym zmenám a schopnosť revidovať svoje názory, postoje vo svetle nových argumentov.

      Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 15.11.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia – záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, agresivita a šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, intolerancia, diskriminácia. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A tolerancia a kultúrából, vallásból és életstílusból fakadó különbségek elfogadására és az emberek egyenjogúságának elismerésére való készség. Mivel egy embert sem érhetné megkülönböztetés azért, hogy például más a bőrszíne, stb.. A tolerancia tehát a változásokra való nyitott gondolkodásmódot, illetve új érvek tükrében nézeteink, álláspontunk megváltoztatásának képességét jelenti.

      A komáromi Regionális Közművelődési Központ a szociális-patológiai jelenségek elsődleges megelőzése keretében „Szemtől szembe a megelőzésről - Zoči voči prevencii“ néven iskolázásokat szervezett.

      2018.11.15-én iskolánk II.CM osztályának diákjai is bekapcsolódtak a projektbe. A „Nem kívánatos közösségi jelenségek és a tolerancia - csavargás, bűnözés, agresszió és zaklatás, idegengyűlölet, rasszizmus, intolerancia és diszkrimináció“ témával foglalkoztak. Az oktató PaedDr. Strédl Terézia, PhD. Volt. A projekt Nyitra megye költségvetéséből volt finanszírozva.

       

      A beszélgetés megszervezésének felelőse Ing. Virágová Monika volt.

     • Beseda s názvom „Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie“ - Beszélgetés: „Agresszió, problémás viselkedés, zaklatás, cyber-megfélemlítés”

     • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 26. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda o šikanovaní. V rámci prevencie tohto aktuálneho problému prišla žiakom I.A triedy o šikanovaní porozprávať preventistka OR PZ v Komárne. Vysvetlila im, čo pojem „šikanovanie“ znamená, ako sa pred ním brániť a tiež potrebu zastať sa potenciálnej obete šikany. Pretože ak nekonáme, šikanovanie tolerujeme. Aj naša škola sa hlási k základnému preventívnemu princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A zaklatás valójában terhelést, molesztálást, követést, bántalmazást jelent. Iskolai bántalmazásról beszélünk, amikor egy vagy több diák ismétlődően, agresszíven zaklatja társát, illetve társait.

      2018. október 26-án iskolánkon a zaklatásról tartottak előadást. Az I.A osztály hallgatta meg a komáromi rendőrkapitányság prevenciós szakemberének előadását, mely során tisztázták a zaklatás fogalmának jelentését, hogyan védekezhetnek ellene, és hogyan álljanak ki a zaklatott fél mellett. Ugyanis ha nem cselekszünk ellene, az azt jelenti, hogy a zaklatást toleráljuk. Iskolánk szlogenje e téren: „Iskolánk mélyen elítéli, és nem tolerálja a zaklatás semmilyen formáját!”

      Az előadást Ing. Monika Virágová szervezte

     • Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom - Író-olvasó találkozó Gustáv Murínnal

     • Dňa 23.10.2018 sa žiaci 2.A triedy pod vedením Ing. Kataríny Kissovej zúčastnili besedy so spisovateľom Gustávom Murínom. Besedu organizovala Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne. Gustáv Murín je známy slovenský prírodovedec, biológ, spisovateľ, esejista, publicista, dramatik a scenárista. Ako spisovateľ získal viacero ocenení , zameriava sa na prózu, drámu, literatúru faktu a odbornú literatúru. Venuje sa i scenáristike a rozhlasovej tvorbe. Počas besedy rozprával o svojom živote, o svojich knihách. Premietol krátky dokumentárny film o mafii, keďže  mafia na Slovensku je téma, ktorou sa zaoberá vo svojich knihách. Taktiež sa dotkol jemu vlastnej témy, a to sú partnerské vzťahy. Študentom kládol otázky, na ktoré vedeli pohotovo odpovedať. Beseda vzbudila u žiakov záujem a podnietila ich k značnému množstvu otázok, ktoré spisovateľovi kládli. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       

      2018. október 23-án iskolánk II. A osztályos tanulói író-olvasó találkozón vettek részt. A találkozót a Szinnyei J. Könyvtár szervezésében, Ing. Kiss Katalin vezette. Gustáv Murín ismert szlovák természettudós, biológus, író, publicista, dramaturg és forgatókönyvíró. Íróként több díjazásban részesült, prózai, drámai, szakirodalmi téren. A találkozó alkalmával az életéről és könyveiről beszélt. Rövidfilmet vetített a maffiáról, mivel ez a fő témája, mellyel műveiben foglalkozik. A másik általa kedvelt téma a párkapcsolatok. A diákok készségesen válaszoltak az író kérdéseire, és ők is kérdésekkel illették az írót, így kellemes hangulatú beszélgetés alakult ki. Örömmel várjuk a legközelebbi találkozást.

       

     • Envirobeseda: Dunajská delta - Környezeti beszélgetés: A Duna-delta

     • Na našej škole sa 8.11.2018 uskutočnila už tradičná beseda s p. Máriou Beneovou a p. Vladimírom Kmeťom, ktorí sú členmi OZ Maximilián Hell a našim študentom tento raz predstavili nový program s názvom Dunajská delta.

      Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie miestnych prírodných lokalít nasnímaných z paluby lode. Dozvedeli sme sa o najzaujímavejších miestach v delte Dunaja ako sú, napríklad: prístavné mesto Tulčea, kam sa Dunajom plavia riečne aj morské nákladné lode, mesto Mila 23 ležiace vo vzdialenosti 23 míľ od Čierneho mora, mesto Sulina, ktoré je poslednou pevninou a tu Dunajská delta splynie s morom. Vďaka rozprávaniu našich hostí už dnes poznáme dedinku Letea a lesík či lesostep s rovnakým názvom a pieskovým podložím, kde dodnes žijú divoké kone a rastie tu vzácna rastlina obsahujúca vo svojich plodoch vzácne liečivo efedrin, vieme ako vyzerajú pokojné zákutia plné vodných rastlín, živočíchov či vzácneho vtáctva. Spoznali sme aj hlavné kanále či ramená a vypočuli sme si mnoho zaujímavostí o živote ľudí, ktorí tieto pokojné odľahlé oblasti často nedotknuté výdobytkami civilizácie s láskou obývajú a nikdy by  odtiaľto neodišli.

       Touto cestou ďakujeme našim hosťom za poučný zážitok.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Elena Szabóová

      2018.11.8-án iskolánkban megrendezésre került a már hagyományos előadás, melyet Beneová Mária és Kmeť Vladimír, a Maximilián Hell OZ polgári társulás tagjai tartottak. Diákjainknak a Duna-deltája megnevezésű új programot mutatták be.

      Diákjaink érdeklődéssel figyelték a helyi természeti lelőhelyek hajófedélzetről készített képes feldolgozását. Megismerték a Duna-delta legérdekesebb helyeit, mint például: Tulcsa kikötővárosát, ahová a Dunán folyó és tengeri teherhajók is hajóznak, Mila városát, amely 23 mérföld távolságra fekszik a Fekete-tengertől, Sulina városát, amely az utolsó szárazföld mielőtt a Duna-delta összeolvad a tengerrel. Vendégeink elmondásából ma már ismerjük Letea falut és az azonos nevű, homokos talajú erdőt, illetve erdős sztyeppét, ahol a mai napig fellelhetők vadlovak, illetve ahol értékes, efedrin tartalmú terméseiről ismert növények nőnek. Már tudjuk hogyan néznek ki vízinövényekkel, élőlényekkel vagy értékes madárvilággal teli eldugott helyek. Megismertük a főbb kanálisokat és ágakat, valamint számos érdekességet hallhattunk azon emberek életéről, akik ezeken a nyugodt, félreeső, gyakran a civilizáció vívmányai által sértetlen helyeken élnek, és soha nem költöznének el onnan.

      Ezúton is köszönjük vendégeinknek az ismeretterjesztő élményét.

      A beszélgetést Mgr. Elena Szabóová szervezte meg.

     • ENVIRObeseda o dôležitosti separovania odpadov - Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról

     • V stredu 17. 10. 2018 sa na našej škole konala beseda o potrebe separovania odpadov. Na otázku – PREČO TRIEDIŤ ODPAD?, v ktorej duchu sa beseda realizovala, odpovedal náš pozvaný hosť Ing. Alexander Patus – vedúci Komunálneho odboru v meste Komárno, ktorý nám poskytol aj obrazové materiály – tieto sú súčasťou aktualizovanej nástenky – ENVIRONMENTALISTIKA (na druhom poschodí A bloku).

      Besedy sa zúčastnili žiaci tried prvého ročníka: I.BM, I.CM, I.EM,I.FM a I.A.

      zorganizovala Mgr. Elena Szabóová.

      2018. 10. 17-én az elkülönített hulladékgyűjtés szükségességéről tartottunk beszélgetést az iskolánkban. A Miért szelektáljuk a hulladékot? – kérdésre, amelynek szellemében az előadás zajlott, meghívott vendégünk, Ing. Patus Alexander, a Városüzemeltetési Főosztály vezetője válaszolt. Mondanivalóját fotókkal is illusztrálta. (A képanyag a második emelet A blokkjában található Környezettudomány faliújságon is megtekinthető.)

      Az előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

      A Mgr. Elena Szabóová által szervezett előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

       

       

     • Beseda Nelátkové závislosti

     • Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu a SMS, internetu, počítačových hier atď. 

      Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 16.10.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nelátkové závislosti – gambling, nadmerné používanie mobilných telefónov, internetu, sociálnych sietí, atď. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

     • Florbal

     • Dňa 18.10.2018 sa naši žiaci  zúčastnili na majstrovstvách okresu vo florbale. Napriek dobrej hre sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny. Za bojovnosť a za dobrú hru si žiaci zaslúžia pochvalu.

      2018.10.18. – án a járási florbal vesenyen vettek részt az iskolánk diákjai. Sajnos a jó játék ellenére sem sikerüult tovább jutni a csoportból. A harciasságért és a jó játékért viszont dicséretet érdemelnek a diákok.