• FUTSAL

     • Futbalové mužstvo  našej školy sa zúčastnilo na majstrovstvách okresu vo futsale chlapcov SŠ. Finále sa uskutočnilo dňa 22.11.2018 v MŠH.( Mestská športová hala). Napriek dobrej hre sa umiestnili naši žiaci na 4. mieste. Dobrá správa je , že z 12 –tich hráčov  deviati sa môžu aj na budúci rok zúčastniť tejto súťaže, a o rok môžeme mať väčšiu šancu na lepšie umiestnenie. Za postup do finále chlapcom gratulujeme.

       

      Iskolánk labdarúgó csapata 2018.11.22 – én a Középiskolások Futsal Bajnokságának döntőjében szerepelt. A jó játék ellenére csak a 4. helyet szerezték meg. Reménytkeltő, hogy a 12 – es keretből jövőre kilencen képviselhetik iskolánkat, és egy év tapasztalattal a hátuk mögött nagyobb eséllyel vághatnak neki a jövő évi bajnokságnak. A döntőbe jutáshoz gratulálunk.

       

       

       

     • ZENIT v strojárstve

     • Dňa 19.11.2018 prebiehalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Na súťaži bojovali žiaci v štyroch kategóriách, medzi nimi v kategórii B2 aj dvaja žiaci našej školy. Umiestnenia našich žiakov:  z triedy III. AM Gábor Szolik skončil na 5. mieste a  Henrik Ilon skončil na 8. mieste.

       

      2018.11.19 – én a garamtolmácsi Műszaki Szakközépiskolában került sor a Zenit a gépészetben elnevezésű szakmai verseny kerületi fordulójára.  A megmérettetésen a versenyzők 4 kategóriában vettek részt. Iskolánk diákjai a B2 kategóriában a III.AM osztályból Szolik Gábor - 5. helyezést, és Ilon Henrik - 8. helyezést érték el.

      Sárai Gábor

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /2. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/2. évfolyam/

     • Dňa 15.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Osem žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 28. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Chiara Marcela Ostružlíková    II. A                              23 bodov     

      2. Kristóf Gergő                             II. BM                           10 bodov

      3. Ádám István Fehér                   II. BM                             7 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2018.11.15 -én került sor „A legjobb matematikus“ verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának  8 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 28 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Ostružlíková Chiara Marcela    II. A                      23 pont     

      2. Gergő Kristóf                              II. BM                  10 pont

      3. Fehér Ádám István                    II.BM                     7 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

       

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • Beseda Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia - Beszélgetés a nem kívánatos közösségi jelenségekről és a toleranciáról

     • Tolerancia je ochota akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, náboženské vyznanie, životný štýl a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Pretože žiaden človek by nemal byť diskriminovaný len preto, že má napríklad inú farbu pleti a podobne. Tolerancia znamená otvorenosť mysle k rôznym zmenám a schopnosť revidovať svoje názory, postoje vo svetle nových argumentov.

      Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 15.11.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia – záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, agresivita a šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, intolerancia, diskriminácia. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A tolerancia a kultúrából, vallásból és életstílusból fakadó különbségek elfogadására és az emberek egyenjogúságának elismerésére való készség. Mivel egy embert sem érhetné megkülönböztetés azért, hogy például más a bőrszíne, stb.. A tolerancia tehát a változásokra való nyitott gondolkodásmódot, illetve új érvek tükrében nézeteink, álláspontunk megváltoztatásának képességét jelenti.

      A komáromi Regionális Közművelődési Központ a szociális-patológiai jelenségek elsődleges megelőzése keretében „Szemtől szembe a megelőzésről - Zoči voči prevencii“ néven iskolázásokat szervezett.

      2018.11.15-én iskolánk II.CM osztályának diákjai is bekapcsolódtak a projektbe. A „Nem kívánatos közösségi jelenségek és a tolerancia - csavargás, bűnözés, agresszió és zaklatás, idegengyűlölet, rasszizmus, intolerancia és diszkrimináció“ témával foglalkoztak. Az oktató PaedDr. Strédl Terézia, PhD. Volt. A projekt Nyitra megye költségvetéséből volt finanszírozva.

       

      A beszélgetés megszervezésének felelőse Ing. Virágová Monika volt.

     • Beseda s názvom „Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie“ - Beszélgetés: „Agresszió, problémás viselkedés, zaklatás, cyber-megfélemlítés”

     • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 26. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda o šikanovaní. V rámci prevencie tohto aktuálneho problému prišla žiakom I.A triedy o šikanovaní porozprávať preventistka OR PZ v Komárne. Vysvetlila im, čo pojem „šikanovanie“ znamená, ako sa pred ním brániť a tiež potrebu zastať sa potenciálnej obete šikany. Pretože ak nekonáme, šikanovanie tolerujeme. Aj naša škola sa hlási k základnému preventívnemu princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A zaklatás valójában terhelést, molesztálást, követést, bántalmazást jelent. Iskolai bántalmazásról beszélünk, amikor egy vagy több diák ismétlődően, agresszíven zaklatja társát, illetve társait.

      2018. október 26-án iskolánkon a zaklatásról tartottak előadást. Az I.A osztály hallgatta meg a komáromi rendőrkapitányság prevenciós szakemberének előadását, mely során tisztázták a zaklatás fogalmának jelentését, hogyan védekezhetnek ellene, és hogyan álljanak ki a zaklatott fél mellett. Ugyanis ha nem cselekszünk ellene, az azt jelenti, hogy a zaklatást toleráljuk. Iskolánk szlogenje e téren: „Iskolánk mélyen elítéli, és nem tolerálja a zaklatás semmilyen formáját!”

      Az előadást Ing. Monika Virágová szervezte

     • Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom - Író-olvasó találkozó Gustáv Murínnal

     • Dňa 23.10.2018 sa žiaci 2.A triedy pod vedením Ing. Kataríny Kissovej zúčastnili besedy so spisovateľom Gustávom Murínom. Besedu organizovala Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne. Gustáv Murín je známy slovenský prírodovedec, biológ, spisovateľ, esejista, publicista, dramatik a scenárista. Ako spisovateľ získal viacero ocenení , zameriava sa na prózu, drámu, literatúru faktu a odbornú literatúru. Venuje sa i scenáristike a rozhlasovej tvorbe. Počas besedy rozprával o svojom živote, o svojich knihách. Premietol krátky dokumentárny film o mafii, keďže  mafia na Slovensku je téma, ktorou sa zaoberá vo svojich knihách. Taktiež sa dotkol jemu vlastnej témy, a to sú partnerské vzťahy. Študentom kládol otázky, na ktoré vedeli pohotovo odpovedať. Beseda vzbudila u žiakov záujem a podnietila ich k značnému množstvu otázok, ktoré spisovateľovi kládli. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       

      2018. október 23-án iskolánk II. A osztályos tanulói író-olvasó találkozón vettek részt. A találkozót a Szinnyei J. Könyvtár szervezésében, Ing. Kiss Katalin vezette. Gustáv Murín ismert szlovák természettudós, biológus, író, publicista, dramaturg és forgatókönyvíró. Íróként több díjazásban részesült, prózai, drámai, szakirodalmi téren. A találkozó alkalmával az életéről és könyveiről beszélt. Rövidfilmet vetített a maffiáról, mivel ez a fő témája, mellyel műveiben foglalkozik. A másik általa kedvelt téma a párkapcsolatok. A diákok készségesen válaszoltak az író kérdéseire, és ők is kérdésekkel illették az írót, így kellemes hangulatú beszélgetés alakult ki. Örömmel várjuk a legközelebbi találkozást.

       

     • Envirobeseda: Dunajská delta - Környezeti beszélgetés: A Duna-delta

     • Na našej škole sa 8.11.2018 uskutočnila už tradičná beseda s p. Máriou Beneovou a p. Vladimírom Kmeťom, ktorí sú členmi OZ Maximilián Hell a našim študentom tento raz predstavili nový program s názvom Dunajská delta.

      Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie miestnych prírodných lokalít nasnímaných z paluby lode. Dozvedeli sme sa o najzaujímavejších miestach v delte Dunaja ako sú, napríklad: prístavné mesto Tulčea, kam sa Dunajom plavia riečne aj morské nákladné lode, mesto Mila 23 ležiace vo vzdialenosti 23 míľ od Čierneho mora, mesto Sulina, ktoré je poslednou pevninou a tu Dunajská delta splynie s morom. Vďaka rozprávaniu našich hostí už dnes poznáme dedinku Letea a lesík či lesostep s rovnakým názvom a pieskovým podložím, kde dodnes žijú divoké kone a rastie tu vzácna rastlina obsahujúca vo svojich plodoch vzácne liečivo efedrin, vieme ako vyzerajú pokojné zákutia plné vodných rastlín, živočíchov či vzácneho vtáctva. Spoznali sme aj hlavné kanále či ramená a vypočuli sme si mnoho zaujímavostí o živote ľudí, ktorí tieto pokojné odľahlé oblasti často nedotknuté výdobytkami civilizácie s láskou obývajú a nikdy by  odtiaľto neodišli.

       Touto cestou ďakujeme našim hosťom za poučný zážitok.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Elena Szabóová

      2018.11.8-án iskolánkban megrendezésre került a már hagyományos előadás, melyet Beneová Mária és Kmeť Vladimír, a Maximilián Hell OZ polgári társulás tagjai tartottak. Diákjainknak a Duna-deltája megnevezésű új programot mutatták be.

      Diákjaink érdeklődéssel figyelték a helyi természeti lelőhelyek hajófedélzetről készített képes feldolgozását. Megismerték a Duna-delta legérdekesebb helyeit, mint például: Tulcsa kikötővárosát, ahová a Dunán folyó és tengeri teherhajók is hajóznak, Mila városát, amely 23 mérföld távolságra fekszik a Fekete-tengertől, Sulina városát, amely az utolsó szárazföld mielőtt a Duna-delta összeolvad a tengerrel. Vendégeink elmondásából ma már ismerjük Letea falut és az azonos nevű, homokos talajú erdőt, illetve erdős sztyeppét, ahol a mai napig fellelhetők vadlovak, illetve ahol értékes, efedrin tartalmú terméseiről ismert növények nőnek. Már tudjuk hogyan néznek ki vízinövényekkel, élőlényekkel vagy értékes madárvilággal teli eldugott helyek. Megismertük a főbb kanálisokat és ágakat, valamint számos érdekességet hallhattunk azon emberek életéről, akik ezeken a nyugodt, félreeső, gyakran a civilizáció vívmányai által sértetlen helyeken élnek, és soha nem költöznének el onnan.

      Ezúton is köszönjük vendégeinknek az ismeretterjesztő élményét.

      A beszélgetést Mgr. Elena Szabóová szervezte meg.

     • ENVIRObeseda o dôležitosti separovania odpadov - Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról

     • V stredu 17. 10. 2018 sa na našej škole konala beseda o potrebe separovania odpadov. Na otázku – PREČO TRIEDIŤ ODPAD?, v ktorej duchu sa beseda realizovala, odpovedal náš pozvaný hosť Ing. Alexander Patus – vedúci Komunálneho odboru v meste Komárno, ktorý nám poskytol aj obrazové materiály – tieto sú súčasťou aktualizovanej nástenky – ENVIRONMENTALISTIKA (na druhom poschodí A bloku).

      Besedy sa zúčastnili žiaci tried prvého ročníka: I.BM, I.CM, I.EM,I.FM a I.A.

      zorganizovala Mgr. Elena Szabóová.

      2018. 10. 17-én az elkülönített hulladékgyűjtés szükségességéről tartottunk beszélgetést az iskolánkban. A Miért szelektáljuk a hulladékot? – kérdésre, amelynek szellemében az előadás zajlott, meghívott vendégünk, Ing. Patus Alexander, a Városüzemeltetési Főosztály vezetője válaszolt. Mondanivalóját fotókkal is illusztrálta. (A képanyag a második emelet A blokkjában található Környezettudomány faliújságon is megtekinthető.)

      Az előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

      A Mgr. Elena Szabóová által szervezett előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

       

       

     • Beseda Nelátkové závislosti

     • Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu a SMS, internetu, počítačových hier atď. 

      Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 16.10.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nelátkové závislosti – gambling, nadmerné používanie mobilných telefónov, internetu, sociálnych sietí, atď. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

     • Florbal

     • Dňa 18.10.2018 sa naši žiaci  zúčastnili na majstrovstvách okresu vo florbale. Napriek dobrej hre sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny. Za bojovnosť a za dobrú hru si žiaci zaslúžia pochvalu.

      2018.10.18. – án a járási florbal vesenyen vettek részt az iskolánk diákjai. Sajnos a jó játék ellenére sem sikerüult tovább jutni a csoportból. A harciasságért és a jó játékért viszont dicséretet érdemelnek a diákok.

     • Exkurzia do Bratislavy - Kirándulás Pozsonyban

     • Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

      Na exkurzii 24.októbra 2018 sa zúčastnili žiaci z II.CM a II.BM triedy. Dozor vykonávali učitelia :Ing.Zoltán Vízváry, Ing. Monika Virágová a Ildikó Szabó. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most. Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny a maďarčiny.

      Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia –  v Slovenskom národnom divadle. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov,  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v anglickom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.

      Mivel a szlovák nyelv és irodalom, illetve idegen nyelv érettségi vizsga témakörei között szerepel: Pozsony – Szlovákia fővárosa, úgy döntöttünk, hogy diákjainkkal meglátogatjuk fővárosunkat. A kiránduláson részt vettek 2018. október 24-én a II.CM és a II.BM osztály diákjai. A felügyelők Ing.Vízváry Zoltán, Ing. Virágová Monika és Szabó Ildikó volt.

      A buszkörút után a városban a következő nevezetességeket néztük meg: Pozsonyi vár, Szent Márton-dóm, Grassalkovich-kastély, Mihály-kapu, Reduta, régi Városháza, Szlovák Nemzeti Színház, Új híd… A városnézés alatt megtanultuk a nevezetességek neveit angolul, a város történelmi központjában idegen nyelvű feliratokat kerestünk, melyeket szlovák és magyar nyelvre is lefordítottunk.

      Este a Szlovák Nemzeti Színház előadásán vettünk részt. A kirándulást követően fáradtan, de érzelmekkel és új élményekkel gazdagabban jöttünk haza, amelyeket a következő nap a diákokkal már angol nyelven beszéltünk meg. A tanulók feladatul kapták ezen érettségi témakör kidolgozását angol nyelven, illetve egy rövid beszámoló elkészítését is.

     • Kárpátia cup

     • Dňa 16.10.2018 prebiehal stolnotenisový turnaj Kárpátia cup. Organizátorom súťaže bola  Spojená cirkevná škola Mariánum v Komárne. Na súťaži bojovali žiaci z troch okresov, medzi nimi aj štyria žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie získal žiak z II. BM triedy Kevin Lakatoš, ktorý skončil na 3. mieste. Dominik Kiss z II. DM  skončil na 4. mieste a  Juraj Pluhár na 6.mieste.

      Hlavným rozhodcom turnaja bol učiteľ našej školy, Ing.István Száraz.

      2018.10.16 – án került sor a Kárpátia cup elnevezésű asztalitenisz tornára a Mariánum Egyházi iskola központban, Komáromban. A tornán három járás iskoláinak versenyzői vettek részt. Az iskolánkból 4 asztaliteniszező szerepelt ,akik közül Lakatoš Kevin a II.BM tanulója az előkelő  3. helyen végzett,  Kiss Dominik a II.DM diákja 4. helyen, Pluhár György pedig a 6. helyezett lett.                                                                                                                      

       A verseny főbírája iskolánk tanára, Ing. Száraz István volt.

     • Múzeum holokaustu v Seredi - A szeredi Holokauszt Múzeum

     • Dňa 16. októbra 2018 žiaci tried II.A, III. AM a I. NM sa zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré tu fungovalo počas Slovenského klérofašistického štátu v 40. rokoch 20. storočia, počas prezidentovania Jozefa Tisa. Je to autentické miesto, viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

      V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Študenti si mohli pozrieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. V "izbách" boli vystavené  nábytky a zariadenie- mohli sme vidieť, v akých podmienkach bývali rodiny z deťmi, čo mali oblečené, čo nosili na nohách, čo vyrábali a aké represálie ich čakali "na konci púti"...

       

      Organizátor: PhDr. Edita Andrusková

      2018. október 16-án a II.A, III.AM és az I.NM osztály diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt a szeredi Holokauszt Múzeumban. A múzeum annak az egykori munka-és koncentrációs tábornak a területén jött létre, amely a 20. század 40-es éveiben a Jozef Tiso vezette első Szlovák Köztársaság idején működött. Ez egy hiteles helyszín, amely a zsidókérdés szlovákiai megoldásának tragikus időszakához főződik.

      A múzeumban a zsidóüldözéssel kapcsolatos korabeli dokumentumok, fényképek és tárgyak tekinthetők meg. A diákok megnézték azt a marhavagont, amelyben a zsidókat az auschwitzi koncentrációs táborba szállították. A „szobákban” kiállított bútorok és egyéb berendezési tárgyak hűen tükrözik, milyen körülmények között éltek a családok, milyen ruhát, cipőt viseltek, milyen tárgyakat készítettek és milyen szenvedésekben volt részük az út végén…

      A tanulmányi kirándulást PhDr. Andruskó Edit szervezte.

       

     • Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu - A Nyitrai kerület terepfutó bajnoksága

     • Žiaci našej školy Jakub Susik, Ádám Pasztorek a Balázs Zalacko sa 10. októbra 2018 sa zúčastnili krajského kola Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala na atletickom štadióne v mestskom parku Sihoť v Nových Zámkoch. Trať pre kategóriu študenti stredných škôl merala 4500 metrov. V náročnej súťaži sa družstvo našej školy umiestnilo na šiestom mieste.

      Iskolánk diákjai, Jakub Susik, Pasztorek Ádám és Zalacko Balázs 2018. október 10-én részt vettek a Nyitrai kerület terepfutó versenyének kerületi fordulóján. A versenyt Érsekújvárott, a Sziget városi park atlétikai stadionjában rendezték. A középiskolás diákok kategóriájának versenytávja 4500 méter volt. A kemény versenyben iskolánk csapata a 6. helyen végzett.

     • Odborné sympózium v Komárne - Tudományos konferencia Komáromban

     • Dňa 26. a 27. septembra 2018 sa naši žiaci z tried I. NM a II.CM zúčastnili odborného sympózia pod názvom ,,Voda v dejinných súvislostiach“. Vypočuli sme si viacero zaujímavých prednášok pod nasledovnými názvami:

      • Vojaci na Dunaji
      • Povodne v novovekej publicistike
      • Rieky a vymedzovania národného územia
      • Lodné mlyny na rieke Morva
      • Architektonicko-urbanistický rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji
      • Kúpele v Brigetiu v zrkadle veľkých komáromských povodní
      • Mosty v novovekej Rábskej župe
      • Hor sa na ľad! – rozšírenie korčuľovania ako voľnočasovej aktivity v období dualizmu
      • „Keď je pánom voda“ – príbeh povodne na Žitnom ostrove v roku 1965

      Udalosť sa konala v Podunajskom múzeu v Komárne . Prednášky sa konali prvý deň v slovenskom jazyku a druhý deň v maďarskom jazyku.  

      Vypracovala: Mgr. Büiová Alexandra

       

      2018. szeptember 26-án és 27-én az I. NM és a II. CM osztályok tanulói „Víz szerepe a történelemben” címmel tudományos konferencián vettek részt. Számos érdekes előadást hallgathattunk meg, a teljesség igénye nélkül:

      • Katonák a Dunán
      • Árvizek az újkori újságírásban
      • A nemzeti területek folyók általi meghatározása
      • Hajómalmok a Morva folyón
      • A Dunán fekvő szlovák kikötő városok építészeti és városépítési fejlődése
      • A brigétiói fürdőkultúra a nagy komáromi árvizek tükrében
      • Hidak az újkori Győr vármegyében
      • Jégre fel! – A korcsolyázás, mint szabadidős tevékenység elterjedése a dualista korszakban
      • „Amikor a víz az úr“ – az 1965. évi csallóközi árvíz története

      Az esemény a Duna Menti Múzeumban került megrendezésre. Az első napon szlovák nyelven, második napon pedig magyar nyelven folytak az előadások.

      Kidolgozta: Mgr. Büiová Alexandra

     • Návšteva knižnice - Könyvtárlátogatás

     • Každý rok žiaci prvého ročníka v mesiaci september navštívia v sprievode učiteľky slovenčiny Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne.Inak to nebolo ani tento začínajúci školský rok. A tak 26.9.2018 si trieda 1.A vypočula zaujímavé informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici, aké služby knižnica svojim čitateľom ponúka, ako ľahko urobiť referát do školy a iné zaujímavosti. Napokon si žiaci mohli vyskúšať priamo v knižnici internetové vyhľadávanie kníh a prácu s online katalógom. Ďakujeme pani knihovníčke Mihálikovej za jej ochotu a trpezlivosť venovať sa nám počas celej návštevy knižnice. S dobrým pocitom a obohatení o nové vedomosti sme sa vrátili do školy a deň pokračoval tradičným vyučovacím procesom.

      Zodpovedná za akciu: Zuzana Farkašová

      Minden év szeptemberében az első évfolyam diákjai szlovák szakos tanáruk kíséretében ellátogatnak a komáromi Szinnyei József Könyvtárba. Ebben a tanévben sem volt ez másként. 2018. szeptember 26-án az I.A osztály hasznos információkat hallhatott többek között arról, hogyan kell tájékozódni a könyvtárban, milyen szolgáltatásokat kínál olvasóinak a könyvtár, vagy hogyan lehet könnyedén iskolai beszámolót készíteni. Végül a diákok kipróbálhatták az internetes könyvkereső szolgáltatást és dolgozhattak az online katalógussal is. Köszönjük a könyvtáros hölgy (Mihálik asszony) előzékenységét és türelmét, amellyel a könyvtárlátogatás ideje alatt elhalmozott bennünket. Jó érzéssel és új ismeretekkel gazdagodva tértünk vissza az iskolába, és a nap további része tanulással telt.

      A program felelőse: Zuzana Farkašová

     • Beseda Látkové závislosti - Nyíltan a szerfüggőségről

     • Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 20.09.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Látkové závislosti - legálne a nelegálne drogy. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      A Komáromi Regionális Oktatási Központ a szocio-patológiai jelenségek megelőzése érdekében Nyíltan a megelőzésről címmel szervezett felvilágosító rendezvénysorozatot.  A programba 2018. szeptember 20-án iskolánk II. CM osztályos tanulói is bekapcsolódtak. A beszélgetés témája a Szerfüggőség – legális és illegális drogok volt.  Az előadó PaedDr. Strédl Terézia PhD. volt. A program a Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.

       

     • Beseda Fetálny alkoholový syndróm - Beszélgetés a magzati alkoholszindrómáról

     • Fetálny alkoholový syndróm je porucha nervovej sústavy, správania a poznávania, ktorá sa prejavuje u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol. Prenatálne požívanie alkoholu poškodzuje viaceré časti tela, vrátane mozgu, tváre, očí, uší, obličiek a kostí. Deti s touto diagnózou majú okrem psychických problémov aj charakteristické tvárové anomálie. 

      Priblížiť problematiku a vážnosť tohto syndrómu bolo cieľom besedy, ktorú sme zorganizovali dňa 17.09.2018 pre dievčatá končiacich ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

      Táto problematika je na Slovensku a v strednej Európe stále silno tabuizovaná téma. Zámerom odborníkov sa preto stala diagnostika, osveta a tiež zvýšená informovanosť budúcich mamičiek. Mnoho žien stále nevie alebo má len veľmi obmedzené informácie o tom, aké závažné psychické a fyzické problémy spôsobuje alkohol nenarodeným deťom. Takto poškodené deti podľa nej neskôr poznáme ako deti hyperaktívne, s poruchami učenia a správania alebo dokonca s mentálnou retardáciou.

      A magzati alkoholszindróma idegrendszeri betegség, amely a későbbiekben viselkedési és tanulási zavarokat okoz. Azoknál a gyermekeknél jelentkezik, akiknek az édesanyjuk a várandóság ideje alatt rendszeresen fogyasztott alkoholt.

      A prenatális alkoholfogyasztás fejlődési rendellenességet okoz a szervezetben, károsítva az agyat, arcot, szemeket, füleket, veséket és a csontokat. Azokra a gyermekekre, akik ezzel a diagnózissal élnek, a lelki nehézségek mellett arcdeformitás is jellemző.

      A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal együttműködve 2018. szeptember 17-én a végzős diáklányoknak tartott előadás célja az volt, hogy megismertesse velük a betegséget.

      Szlovákiában és Közép-Európában még mindig tabunak számít ez a téma. A szakemberek éppen ezért a diagnosztizálásra, illetve a leendő anyák felvilágosítására helyezik a hangsúlyt. Sok nő ugyanis még mindig nem tudja, vagy nagyon kevés információval rendelkezik arról, milyen súlyos testi-lelki problémákat okoz az alkohol a születendő csecsemőknek. Ezek a gyermekek a későbbiekben hiperaktívak lesznek, tanulási és viselkedési zavarokkal, sőt mentális retardációval küzdenek.

       

     • Beseda Alzheimerova choroba - Beszélgetés az Alzheimer-kórról

     • Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september. Podľa štatistických údajov je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 17.09.2018 žiaci II.A triedy zúčastnili besedy na tému Alzheimerova choroba, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zrozumiteľnou formou vysvetliť možnosti diagnostiky, liečby a prevencie choroby.

      Az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben szeptember 21-ét az Alzheimer-világnapjává nyilvánította, ezzel figyelmeztetve a nyilvánosságot a demencia veszélyeire. Az érintettek számának globális növekedése miatt később a szeptember vált az Alzheimer-kór elleni küzdelem világhónapjává.

      A statisztikai adatok szerint jelenleg a világon 46, 8 millió ember küzd ezzel a betegséggel, miközben évente 4 és fél millió új esetet diagnosztizálnak. Szlovákiában a betegek száma ötvenezerre becsülhető.

      Ebből az alkalomból 2018. szeptember 17-én a II. A osztály diákjai részt vettek egy az Alzheimer-kórral foglalkozó előadáson, amelyet iskolánk a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal közösen szervezett. A előadás célja az volt, hogy közérthetően bemutassa az Alzheimer-kór felismerésének, kezelésének, illetve megelőzésének módjait.

     • Beseda Pohybová aktivita a zdravý životný štýl

     • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň - Pohybom ku zdraviu s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovo-cievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 06.06.2018 žiaci I.A triedy zúčastnili besedy na tému „Pohybová aktivita a zdravý životný štýl“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšenie zdravotného povedomia a správania sa žiakov v oblasti fyzickej aktivity, s následným pozitívnym efektom na ich zdravie