• KORONAVÍRUS IDEJÉN pályázat - Súťaž V ČASE KORONAVÍRUSU
     • KORONAVÍRUS IDEJÉN pályázat - Súťaž V ČASE KORONAVÍRUSU

     • A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége márciusban felhívást tett közzé óvodás gyermekek, alapiskolás tanulók és középiskolás diákok részére KORONAVÍRUS IDEJÉN címmel. A szervezők 4 kategóriában (képzőművészet, vers, próza, fotó) várták a kreatív diákok alkotásait. A Műszaki Szakközépiskola több diákja is pályázott.

      Képzőművészet kategóriában: Bukaiová Renáta III.A, Pécsová Noémi I.A

      Vers kategóriában: Tanka Karina I.CM

      Próza kategóriában: Beňo Martin János II.CM, Kovács Evelyn II.CM, Vašmera Vivien I.CM, Tanka Karina I.CM, Horváth Ádám IV.BM, Károly Arnold II.NBM

      Fotó kategóriában: Uzsák Krisztián II.A, Dinga Angelika I.NBM, Jakub Susík II.A, Áron Kukoda I.A, Dluhoš Roland II.A, Csernyánszky Dávid I.CM, Székely Levente I.CM, Nagy Gergő I.CM

      A válogatott pályamunkák egy az SZMPSZ által kiadott gyermekantológiában jelentek meg nemrégiben.

      Uzsák Krisztián fotó kategóriában aranysávos minősítést ért el. Munkáját oklevéllel és könyvjutalommal értékelték a szervezők.  Gratulálunk és még sok sikeres pályázást kívánunk!

      Köszönjük diákjainknak, hogy az online tanulás ellenére is aktívak voltak és sok értékes alkotás született.

      A pályázókat Mgr. Büiová Alexandra koordinálta.

      Zväz maďarských pedagógov  na Slovensku v marci zverejnila výzvu pre deti predškolského veku, študentov základných škôl a študentov stredných škôl s názvom V ČASE KORONAVÍRUSU. Organizátori súťaž pre kreatívnych študentov v 4 kategóriách (výtvarné umenie, poézia, próza, fotografia). Na súťaž sa prihlásili aj študenti našej školy:

      V kategórii výtvarné umenie: Renáta Bukaiová III.A, Noémi Pécsová I.A,

      V kategórii báseň: Tanka Karina I.CM

      V kategórii próza: Beňo Martin János II.CM, Kovács Evelyn II.CM, Vašmera Vivien I.CM, Tanka Karina I.CM, Horváth Ádám IV.BM, Károly Arnold II.NBM

      V kategórii fotografia: Uzsák Krisztián II.A, Dinga Angelika I.NBM, Jakub Susík II.A, Áron Kukoda I.A, Dluhoš Roland II.A, Csernyánszky Dávid I.CM, Székely Levente I.CM, Nagy Gergő I.CM

      Vybrané diela boli publikované v zborníku pre deti, ktorý nedávno vydal Zväz maďarských pedagógov na Slovensku.

      Krisztián Uzsák získal zlaté pásmo v kategórii fotografií. Jeho prácu organizátori ohodnotili diplomom a knižnou cenou. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      Ďakujeme našim študentom za to, že sú aktívni a napriek online učeniu tvorili a dosiahli úspech!

       

      Uchádzačov koordinovala Mgr. Büiová Alexandra.

     • Svetový deň upratovania 2020 - Takarítási világnap 2020

     • Pri príležitosti Svetového dňa upratovania dňa 16. septembra 2020 žiaci Strednej odbornej školy technickej (triedy I.EM a II.CM) vyčistili areál školy. Študenti zbierali a triedili odpad a skrášľovali školskú skalku. V rámci Svetového dňa upratovania OSN žiada obyvateľov Zeme, aby dbali a starali sa o svoje životné prostredie a chránili ho.

      Udržujme poriadok nielen doma, ale dávajme si pozor aj na čistotu ulíc, námestí, škôl  a pracovísk.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Alexandra Büiová

      A takarítási világnap alkalmából a Műszaki Szakközépiskola elsős és másodikos diákjai (I.EM, II.CM) 2020. szeptember 16-án az iskola területén takarítottak: szemetet szedtek, amelyet később szelektáltak és az iskolai sziklakertet csinosítgatták. Az ENSZ a takarítási világnapon arra buzdítja a Föld lakóit, hogy tegyék szebbé, élhetőbbé a környezetüket, és az eredményt lehetőleg hosszú távon őrizzék meg.

      Ne csak otthon tartsunk rendet, hanem ügyeljünk az utcák, terek, iskolák, munkahelyek tisztaságára is!

      Az eseményt Mgr. Büi Alexandra környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno od 22.06.2020

     • Podľa rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi škôl môžu rozhodnúť, či vzhľadom na ich miestne podmienky a vývoj šírenia nákazy COVID-19 stredné školy a školské zariadenia od 22.6.2020 otvoria a v akom režime. Keďže má SOŠT - MSZKI nastavený vyhovujúci a funkčný systém dištančného vzdelávania, v dištančnom vzdelávaní pokračuje a škola sa otvorí iba na posledné dva dni vyučovania:

      • 29.06.2020 - odovzdanie učebníc, odnesenie osobných vecí žiakov zo školy a
      • 30.06.2020 - vydanie vysvedčenia. 

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
     • OZNAM - ÉRTESÍTÉS

     • Oznamujeme verejnosti, že počas uzatvorenia školy je režim služieb v škole nasledovný:

      Értesítjük a nyilvánosságot, hogy az iskolában történő tanítás szüneteltetése idején szükség esetében a következő időpontokban hívható a 035/7740868 telefonszám:

      pondelok/hétfő       9.00 - 12.00

      streda/szerda         9.00 - 12.00

      piatok/péntek         9.00 - 12.00

      V tomto období môžete v prípade potreby volať na č. t. 035/7740868

      V ostatnom čase kontaktujte zástupkyňu riaditeľa školy č. t. 0915727358

      A feltüntetett időpontokon kívül, nagyon sürgős esetben a 0915727358 telefonszám hívható,

     • Regionálne kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – körzeti forduló

     • Recitačná súťaž regionálneho kola Mihálya Tompu sa konala v ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne dňa 09. 03. 2020. Súťaž je organizovaná kategóriách  (I., II., III., IV.), ktoré sa triedili podľa veku žiakov. Z našej školy sa zúčastnili žiaci z triedy IV.BM – Anikó Lacza, z III.CM – Balázs Zalacko a z I.CM – Botka Vivien, ktorí boli zaradení do IV. kategórie.

      Umiestnenie menovite:

      Próza:

      Anikó Lacza - bronzové pásmo

      Poézia:

      Vivien Botka - bronzové pásmo

      Balázs Zalacko - strieborné pásmo

      Pripravujúci učiteľ:    Mgr. Kristína Tanóczkyová

      A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny körzeti fordulója 2020. március 9-én került megrendezésre az Eötvös Utcai Alapiskolában. A verseny több kategóriából állt (I., II., III., IV.), a mi diákjaink a IV. kategória vers- és prózában indultak. Versenyzőink: IV.BM osztályból Lacza Anikó, III.CM osztályból Zalacko Balázs és az I.CM osztályból Botka Vivien képviselték iskolánkat.

      Helyezések:

      Próza: Lacza Anikó – bronz sávos minősítés

      Vers:   Botka Vivien – bronz sávos minősítés

                  Zalacko Balázs – ezüst sávos minősítés

      Felkészítő tanár: Mgr. Tanóczky Krisztina

     • Poznaj slovenskú reč – okresné kolo, járási forduló

     • Dňa 5.3.2020 sa v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne uskutočnila súťaž Poznaj slovenskú reč – okresné kolo. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak z triedy II.BM (3. kategória) Norbert Ábelovský. Po úspešnom zvládnutí školského kola, kde sa stal víťazom, svedomito reprezentoval našu školu aj na tomto podujatí: prebojoval sa až do bronzového pásma. Celá súťaž prebehla vo veľmi dobrom duchu a na dobrej úrovni. V závere porota vyzdvihla šikovnosť účastníkov, poďakovala im za účasť a vyjadrila rešpekt žiakom, ktorí napriek tomu, že ich materinský jazyk nie je slovenčina, predsa sa poctivo pripravovali na súťaž a zvládli to bravúrne.

      2020. március 5-én a komáromi Selye János Gimnáziumban került megrendezésre a Poznaj slovenskú reč verseny járási fordulója. Iskolánkat a II.BM osztály tanulója, Norbert Ábelovský képviselte. Az iskolai forduló megnyerését követően Norbert ezen a versenyen is remek eredményt ért el: bronzsávos minősítést szerzett. A jó hangulatú és színvonalú megmérettetést követően a zsűri tagjai kifejezték tiszteletüket a versenyzők irányába, hiszen annak ellenére, hogy a szlovák nem az anyanyelvük, mégis becsületesen felkészültek és példaértékű hozzáállást tanúsítottak.

     • Szép Magyar Beszéd – kerületi forduló, Pekná maďarská reč – krajské kolo

     • A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola adott otthont a Szép Magyar Beszéd elnevezésű anyanyelvi verseny kerületi fordulójának, amelyet 2020. március 4-én rendeztek meg. Iskolánkat Kosdi Christiana III.BM osztály tanulója képviselte. Bár az erős mezőnyű versenyben helyezést nem szerzett, értékes tapasztalatokkal gazdagodott. Köszönjük a részvételt.

      4. marca 2020 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej  v Komárne uskutočnilo krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Našu školu na podujatí reprezentoval žiak III.BM triedy Christian Kosdi. Ocenenie síce nezískal, ale odniesol si cenné skúsenosti do budúcnosti. Ďakujeme mu za účasť.

     • Burza práce a informácií - Állás és információs börze

     • Dňa 26. februára 2020 sa žiaci II. NM triedy zúčastnili burzy práce a informácií, ktorú organizoval komárňanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES európske služby zamestnanosti. Oficiálnym názvom tohtoročného podujatia bolo Maďarský deň 2020. Cieľom burzy bolo poskytnúť informácie o prihraničnom a maďarskom trhu práce. Návštevníci sa uchádzať o zamestnanie, prihlásiť sa na pracovný pohovor, skontaktovať sa s predstaviteľmi, personálnymi a náborovými pracovníkmi maďarských firiem, ktoré tu vystavovali, bezprostredne sa mohli pýtať na pracovné pozície, ale mohli dostať aj okamžitú spätnú väzbu ohľadom ich uchádzania sa o zamestnanie. Žiaci sa zúčastnili prednášky, na ktorej dostali informácie o podmienkach zamestnania sa v Maďarsku, o maďarskom trhu práce, o životných a pracovných podmienkach ako aj užitočné praktické informácie o umiestnení  a úspešnom začatí života v Maďarsku.

      A II. NM tanulói 2020 február 26-án a komáromi  Munka- ,Szociális- és Családügyi Hivatal  és az EURES Európai Foglalkoztatási Hálózat által szervezet  állás és információs börzén vettek részt. Az idei rendezvény hivatalos megnevezése  Magyar nap 2020.  Az állás és információs börze célja az volt, hogy információt szolgáltasson a határ menti és a magyar munkaerőpiac lehetőségeiről. A látogatók pályázhattak, állásinterjúkra jelentkezhettek, kapcsolatba léphettek a kiállító magyarországi cégek képviselőivel, HR- és toborzó munkatársaival, közvetlenül kérdezhettek a pozíciókról, vagy akár azonnali visszajelzést is kaphattak az álláspályázatukról. A tanulóink előadáson vettek részt, amelyen információt kaptak a magyarországi munkavállalás feltételeiről, tájékoztatást kaptak  a magyar munkaerőpiacról, élet- és munkakörülményekről, valamint hasznos gyakorlati tudnivalókról a magyarországi elhelyezkedéshez és sikeres életkezdéshez.

     • Beseda „Spolu proti šikane“ - Beszélgetés „Közösen a megfélemlítés ellen“

     • Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikane čo najviac.

      Jednoducho povedané, pod šikanovaním rozumieme správanie žiakaktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka.

      Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Preto sme dňa 13.02.2020 zorganizovali pre žiakov I.A triedy besedu na tému „Spolu proti šikane“, kde sa informácie o tejto problematike dozvedeli od preventistky OR PZ v Komárne.

      Spoločne neustále bojujeme voči tomuto negatívnemu javu. Účinnou zbraňou v boji so šikanou je prevencia. Šikanovanie je v súčasnosti celosvetovým problémom. Úplne odstrániť tento negatívny jav zo spoločnosti je veľmi náročné a ťažko realizovateľné.

      Nikomu, ani Tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať!

      A zaklatás az egyik legérzékenyebb és legvitatottabb téma az iskolai környezetben. Ennek oka elsősorban az, hogy ha a zaklatás megjelenik az iskolában, az szinte az egész rendszert érintheti - a zaklatott tanulót, osztálytársait, tanárait és szüleit. Ezért nagyon fontos, hogy minél többet tudjunk a zaklatásról.

      Egyszerűen fogalmazva: a megfélemlítés alatt olyan viselkedést értünk, mikor az egyik tanuló egy diáktársát megfélemlíti, fenyegeti vagy ártani szándékozik neki.

      A zaklatás különféle formái komoly hatással lehetnek a mentális és fizikai egészségre. Emiatt 2020. február 13-án beszélgetést szerveztünk az I.A osztály diákjai számára "Együtt a zaklatás ellen" címmel, ahol erről a témáról tájékozódtak a komáromi  RK megelőző tisztjétől.

      A zaklatás jelenleg globális probléma. Ezt a negatív jelenséget a társadalomból teljes mértékben eltávolítani nagyon nehéz. Együtt folyamatosan harcolunk e negatív jelenség ellen. Az egyetlen hatékony fegyver a zaklatás elleni küzdelemben a megelőzés.

      Senkit - Téged sem szabad gyötörni, kínozni vagy bántani!

     • Exkurzia vo firme - Szakmai tanulmányút - Audi Hungaria Zrt. Győr

     • Žiaci našej školy sa dňa 7.2.2020 zúčastnili odbornej exkurzie vo firme  Audi Hungaria Zrt. v Győri. Dvojhodinový program sa začal historickým prehľadom o firme, potom si žiaci pozreli lisovňu a následne karosáreň, kde s úžasom sledovali futuristický svet obrovských naprogramovaných robotov. Žiaci mali možnosť nazrieť do výrobného procesu rôznych typov automobilov Audi a to od začiatku až do samého konca.  Videli, ako z ocele vyrábajú karosériu, rôzne súčiastky, motory, ako najnovšie robotické stroje pracujú, kontrolujú a zdokonaľujú autá a ako sa všetky časti skladajú dokopy a finálne posielajú na testovaciu jazdu. Žiaci si s veľkým záujmom a pozornosťou pozreli jednotlivé výrobné jednotky, veľa sa naučili a poznatky určite zužitkujú v strojárskych, elektrotechnických, ekonomických  a logistických odborných predmetoch

      Iskolánk tanulói 2020. február 7-én  a győri Audi Hungaria Zrt. autógyárban szakmai tanulmányúton vettek részt, amelynek során bepillantást nyerhettek a járműgyárprés– és karosszériaüzem, valamint a járműszerelde rejtelmeibe. A közel 2 órás program történelmi áttekintéssel kezdődött, majd buszra szállva kezdetét vette a gyárlátogatás. A préselési folyamatok megtekintése után a karosszéria gyártó üzembe léptünk, ahol a diákok szemtanúi lehettek az előre programozott óriásrobotok futurisztikus világának. A látogatást a járműszereldében  folytattuk. A diákoknak lehetőségük nyílt megtekinteni a különféle típusú Audi járművek gyártási folyamatát. Látták, hogyan gyártják acélból a karosszériát, a különféle alkatrészeket, motorokat; hogyan vizsgálják és tökéletesítik az autókat, rakják össze az egyes darabokat, majd tesztvezetésre küldik a szalagról frissen lefutott autókat. Tanulóink nagy érdeklődéssel és figyelemmel járták be az egyes gyáregységeket. A látnivalókból diákjaink sokat tanultak, mely ismereteket a gépészeti, elektrotechnikai, gazdasági  és logisztikai szaktantárgyakban tudják hasznosítani.

     • Krajské kolo XXII. ročníka OĽP

     • Odbor školstva Okresného úradu v Nitre už tradične na Gymnáziu vo Vrábľoch usporiadal už XXII. ročník Krajského kola Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme. Nosnou témou aktuálneho ročníka je: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. Storočia.

      6. februára 2020  našu školu na podujatí reprezentoval žiak I. NA – Adam Nagy, ktorý si za svoj výkon v súťaži z rúk predsedníčky komisie PhDr. Ivany Hudaszek Semjanovej  prevzal diplom riešiteľa OĽP.

      Zodpovedná: Mgr. Elena Szabóová

     • Vyhodnotenie školského kola recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – iskolai forduló

     • Tento rok sa uskutoční XXIX. ročník amatérskej  súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, speve poézie a divadla poézie. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

      I. kategória: 1 - 3. ročník základných škôl,

      II. kategória: 4 - 6. ročník základných škôl /1. ročník 8-ročných gymnázií,

      III. kategória: 7 - 9. ročník základných škôl /2 - 4. ročník 8-ročných gymnázií,

      IV. kategória: stredné školy /4-ročné gymnáziá, stredné odborné školy, 5 - 8. ročník 8-ročných gymnázií,

      V. kategória: vysoké školy, dospelí (bez vekového ohraničenia),

      VI. kategória: spev poézie od 12 rokov samostatne alebo v skupine.


      Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže M. Tompu v prednese poézie a prózy. Súťaž sa konala dňa 29. 1. 2020. Súťažilo sa v IV. kategórii v prednese poézie a prózy. Na súťaž sa žiaci svedomito pripravili a ich ukážky boli pútavé. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne:

      Poézia

      Balázs Zalacko - III.CM  - 1. miesto

      Vivien Botka – I.CM             - 2. miesto

      Bálint Hraboš - I.CM             - 3. miesto

      Próza

      Anikó Lacza – III.CM - 1. miesto

      Fanni Füle – II.CM  - 2. miesto

      Vivien Vašmera - I.CM - 3. miesto

      Do regionálneho kola postupuje Bálint Zalacko a Vivien Botka vo IV. kategórii – prednes poézie a Anikó Lacza a Fanni Füle vo IV. kategórii – prednes prózy.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

      Členmi poroty boli: PaedDr. Ágnes Nagy  a Mgr. Kristína Tanóczkyová

      Az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajának országos versenyének XXIX. évfolyama idén kerül megrendezésre. A verseny több kategóriából áll:

      I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai

      II. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama

      III. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai

      IV. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai

      V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)

      VI. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban.

      Iskolánkon a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóját 2020. január 29-én került megrendezésre. Az iskolánk diákjai a IV. kategória vers- és prózában  mutatták meg tehetségüket. A versenyre a diákok lelkiismeretesen felkészültek, nagyon szép műveket hallhattunk tőlük. A zsűrinek nehéz dolga volt, de döntenie kellett, hogy az iskolánkat ki képviselje a körzeti fordulón.

      Helyezések:

      Vers:

      1. helyezett: Zalacko Balázs – III.CM osztályból
      2. helyezett: Botka Vivien – I. CM osztályból
      3. helyezett: Hraboš Bálint – II. CM osztályból

      Próza:

      1. helyezett: Lacza Anikó – IV. BM osztályból
      2. helyezett: Füle Fanni – II.CM osztályból
      3. helyezett: Vašmera Vivien – I. CM osztályból

      A körzeti fordulóba vers kategóriában Zalacko Balázs és Botka Vivien jutott tovább, próza kategóriában Lacza Anikó és Füle Fanni képviseli iskolánkat.

      Gratulálunk!

       

      Zsűri tagok:    Nagy Ágnes

      Tanóczky Krisztina

     • PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD

     • Školské kolo súťaže Pekná maďarská reč sa uskutočnilo dňa 16. 1. 2020. Súťaže sa v tomto školskom roku zúčastnilo 11 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – v III. kategórii 9 žiakov, v IV. kategórii 2 žiaci. Prvá úloha bola prednes textu podľa vlastného výberu, v druhej časti žiaci mali prečítať povinný text. Tretia – najnáročnejšia časť súťaže bola tvorba súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému. Porota pracovala v nasledovnom zložení: predseda: Ing. Monika Virágová, členovia poroty: PaedDr. Ágnes Nagy a Mgr. Silvia Molnár Szabó.

      Za účasť študentom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

      Umiestnenia:

      Z kategórie nadstavbové štúdium vyhral Zachar Zsolt z II. NM triedy.

      Z kategórie študijný odbor získal 1. miesto Kosdi Christian z III. BM triedy.

      Z kategórie učebný odbor zvíťazil a získal 1. miesto Ódor Dávid z II. DM triedy.

       

      A Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját 2020. január 16-án rendeztük meg. A versenyen ebben a tanévben összesen 11 diák vett részt, akik két kategóriában versenyeztek. A diákok először egy szabadon választott, majd egy kötelező szöveget olvastak fel, így mérve össze tudásukat. Ezután következett a verseny harmadik, s egyben legnehezebb feladata: az összefüggő szöveg alkotása egy megadott témára. A zsűri tagjai Ing. Virág Mónika, PaedDr. Nagy Ágnes és Mgr. Molnár Szabó Szilvia tanárnők voltak.

      A zsűri értékelése alapján az 1. helyezést a felépítményi szak kategóriában Zachar Zsolt /II. NM/ érte el. A tanulmányi szak kategóriában Kosdi Christian /III.BM/ győzedelmeskedett, a szakmák kategóriában pedig Ódor Dávid /II. DM/ érte el a legjobb helyezést.

      Köszönjük a részvételt, a nyerteseknek gratulálunk

     • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 18.12. 2019 sa žiaci z tried I.BM a I.CM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúca exkurzie nám porozprávala o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová.

      2019. december 18 -án az I.BM és az I.CM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • Dňa 18. decembra 2019 sme organizovali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Na turnaj sa prihlásilo 12 dievčat a 32 chlapcov.

      Konečné umiestnenie je nasledovné:

      Chlapci:   1. Patrik Ledeczky            SPŠSaE Komárno

                       2. Levente Beke              SPŠSaE Komárno

                       3. Dominik Kiss                SOŠT – MSZKI Komárno           

                     

      Dievčatá:  1. Alexandra Poláková      Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       2. Ema Poláková               Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       3. Orsolya Cséplő             Súkromná SOŠ Kolárovo             

       

      Víťazom gratulujeme a prajeme Vám krásne Vianočné sviatky!

      Turnaj organizoval: Ing. István Száraz

      2019. december 18. – án rendeztük meg az iskolánkon a járási asztalitenisz – bajnokságot. A versenyre 32 fiú és 12 lány jelentkezett. Hatalmas küzdelmek után a végeredmény a következő lett:

      Fiúk:       1. Ledeczky Patrik          Ipari Szakközépiskola Komárom

                      2. Beke Levente            Ipari Szakközépiskola Komárom  

                      3. Kiss Dominik              Műszaki Szakközépiskola Komárom

                    

      Lányok:   1. Poláková Alexandra   Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       2. Poláková Ema           Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       3. Cséplő Orsolya          MTMSzK Gúta

       

      A győzteseknek gratulálunk, és egyben kellemes ünnepeket kívánunk!

      A versenyt Száraz István szervezte.

       

     • Súťaž v slovenskom pravopise

     • Dňa 17. decembra 2019 Mgr. Elena Szabóová zorganizovala Súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa prihlásili žiaci tried: II.A, III.A a I.NA .

      Študentom bol nadiktovaný text v rozsahu 150 slov, ktorý preveril vedomosti účastníkov zo slovenského pravopisu. Ovládanie náročných gramatických javov si medzi sebou prišlo zmerať 9 žiakov: Renata Bukaiová, Amália Martinová, Erika Zaťková, Mário Bílý, Nikolas Hulman, Peter Šulek, 3.miesto obsadil Dávid Tausk z II.A, 2.miesto Marek Burget z III.A a 1.miesto patrí v tomto školskom roku Adamovi Nagyovi z I.NA.

       VÍŤAZOM GRATULUJEME.

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ (2. ročník) - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny (2. évfolyam)

     • Dňa 13.12.2019 sa uskutočnil  jedenásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Dvanásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 45. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Tamás Borgula                 II. BM                           36  bodov     

      2. Mário Bílý                         II. A                              34 bodov

      3. Krisztián Uzsák                 II. A                              25 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

      2019.12.13 - án került sor „A legjobb matematikus“ verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának  12 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 45 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Borgula Tamás                  II. BM                            36 pont     

      2. Bílý Mário                          II. A                               34 pont

      3. Uzsák Krisztián                 II.A                                25pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • 100 rokov lodiarstva v Československu - A csehszlovák hajóépítés 100 éve

     • 11. decembra 2019 navštívili študenti Strednej odbornej školy technickej v Komárne (študijný odbor komerčný pracovník v doprave) v rámci exkurzie Podunajské múzeum a pozreli si tu výstavu s názvom 100 rokov lodiarstva v Československu. Expozícia obsahuje jedinečné záznamy o stavbe lodí - originálne dokumenty, zväčšené fotografie a modely lodí. Sofistikované tabuľky tiež študentom poskytli informácie o lodiarskom dizajne. Poukázaním na dobové technické úspechy výstava odkrýva históriu a zhrnutie  výsledkov československého a slovenského staviteľstva lodí.

      Organizátor: Mgr. Büiová Alexandra

      A Műszaki Szakközépiskola szállítmányozási ügyintéző  szakos diákjai 2019. december 11-én tanulmányi kirándulás keretén belül ellátogattak a komáromi Duna Menti Múzeumba, ahol megtekintették a 2018-as év kiállítását, mely A csehszlovák hajóépítés 100 éve címet viseli. Az egyedi kiállítás  célja a csehszlovák, illetve szlovák hajóépítés eredményeinek összefoglalása. A tárlat eredeti dokumentumok, felnagyított fényképek és méretarányos hajómodellek segítségével mutatja be  a korabeli technikai vívmányokat, egyedülálló hajóépítési rekordokat. Az igényes kivitelezésű tablóknak köszönhetően a diákok a hajótervezés és hajóépítés kulisszatitkaiba is betekintést nyerhettek.

      A programot Mgr. Büiová Alexandra szervezte meg.

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2019 – 2020

     • Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia

      XXII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2019 – 2020 sa na našej škole 6. decembra 2019 zúčastnilo deväť žiakov z tried: I.A, I.NA, II.A a III.A.

      Nosná téma XXII. ročníka OĽP má názov -  Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia.

       Po vyhodnotení zadaného testu vzniklo spomedzi súťažiacich toto poradie:

      1. miesto - Adam Nagy – I.NA  

      2. miesto - Nikola Smolíková – II.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Elena Szabóová