• Elektrotechnická konštrukčná súťaž – Budapest - Elektronikai Konstrukciós Versenyen

     • V dňoch 22. až 23. marca 2019 sa žiak našej školy Mátyás Sánta z triedy I.BM  zúčastnil XXII. ročníka celoštátnej elektrotechnickej konštrukčnej súťaže v Budapešti. Do súťaže sa prihlásili žiaci z najlepších škôl: 14 účastníkov z Maďarska a zo Slovenska.

      V prvý deň súťaže mali študenti samostatne poskladať jednu stavebnicu, na ktorej v priebehu popoludnia robili merania a z nich vyhotoviť merací protokol.

      Na druhý deň žiaci a skupiny žiakov  predstavili svoje pripravené projekty. Študent našej školy teiž predstavil svoj projekt trojčlennej porote. Celkovo sme videli veľa zaujímavých projektov a zapojení. V poobedňajších hodinách počas čakania na vyhodnotenie súťaže sa žiaci a  ich učitelia oboznamovali  s prácami ostaných súťažiacich.

      Z tohtoročných skúseností zo súťaže sme sa poučili a získali cenné skúsenosti.

       

      2019. március 22-23-án Sánta Mátyás, iskolánk I.BM osztályos tanulója részt vett a Budapesten megrendezett XXII. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen. Az erős mezőnybe 14 hazai és  határon túli oktatási intézményből érkeztek versenyzők.

      A megmérettetés első napján egy egységes építési feladatot kellett teljesíteniük a résztvevőknek, majd a délután folyamán saját áramkörük mérési jegyzőkönyvét kellett elkészíteniük és válaszolniuk kellett a jegyzőkönyvben feltett elméleti és gyakorlati kérdésekre.

      A második nap az egyéni versenyzők és csapatok e versenyre elkészített pályaműveik bemutatásával kezdődött. Iskolánk tanulója is bemutathatta projektjét a háromtagú komoly szakemberekből álló zsűrinek. Nagyon sok érdekes prezentációt és áramkört tekinthettek meg a résztvevők és a közönség. A kora délutánig tartó bemutatók után az eredmények összesítésére és kihirdetésére várva a diákok és felkészítő tanáraik kellemes baráti légkörben ismerkedtek egymás munkáival, iskoláival.

      Az eredményhirdetés során iskolánk tanulója a tisztes helytállásáért értékes tárgyjutalomban részesült.  

      Az idei év tapasztalataiból okulva készülünk a következő versenyre.

      Ing. Sárai Gábor

       

     • Beseda na tému šikanovanie - Beszélgetés a megfélemlítésről

     • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 21. marca 2019 sa v priestoroch našej školy pre žiakov II.A triedy uskutočnila beseda o šikanovaní. Preventistka OR PZ v Komárne žiakom vysvetlila, čo pojem šikanovanie znamená, ako sa pred ním brániť, aké vážne dôsledky môže mať. Viedla ich k tomu, aby mali odvahu zastať sa potenciálnej obete šikanovania.

      Tejto téme budeme naďalej venovať pozornosť, pretože slová sú rovnako nebezpečné ako päste!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      A „megfélemlítés” szó a francia „chicane” szóból ered, ami rosszindulatú zaklatást, tépelődést, üldözést, bántalmazást jelent. Az iskolán belüli megfélemlítésről akkor beszélünk, ha egy vagy több diák szándékosan ismételten bántalmazza osztálytársát vagy osztálytársait és közben agresszívan viselkedik.

      2019.március 21-én az iskolánkban a II.A osztály diákjai számára beszélgetés jött létre a megfélemlítésről. A komárnoi RK megelőző tisztje a diákoknak elmagyarázta, mit jelent a megfélemlítés fogalma és hogyan lehet ellen védekezni, milyen súlyos következményei lehetnek. Arra vezette őket rá, hogy legyen bátorságuk kiállni a megfélemlítés lehetséges áldozata mellett.

      Ennek a témának továbbra is figyelmet szentelünk, mivel a szavak ugyanolyan veszélyesek, mint az öklök!

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Týždeň mozgu - Az agy hete

     • Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

      Dňa 8. marca 2019 sa aj naša škola zapojila do tejto kampane zorganizovaním besedy s názvom „Žijeme život prosperujúci mozgu?“ pre žiakov IV.A triedy. S pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne sa žiaci venovali témam: mozog a zdravý životný štýl, ľudský mozog a naša pamäť, prevencia pred ochoreniami mozgu, mozog treba precvičovať v každom veku, mozog – tajomstvo života, vplyv spôsobu života na funkcie mozgu a tiež koncentračným cvičeniam.

      Týždeň mozgu je dôležitý, aby sme si uvedomili neustálu potrebu prevencie degeneratívnych a cievnych ochorení.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      Az „Agy hete” nemzetközi tevékenység a világ több, mint 60 országában mint „Brain Awareness Week” ismert. Célja ráirányítani a figyelmet az emberi agyra és annak tevékenységére, beszélni az agy megbetegedéseiről és azok gyógyítási módjairól, de főképp a megelőzésről. Az akció elsődleges célja beszélni a lehetőségekről, hogyan lehet megőrizni az agy jó működését magas életkorig.

      2019.március 8-án az iskolánk is csatlakozott ehhez a kampányhoz a IV.A osztály diákjai számára szervezett „Az agyunk számára hasznos életet élünk?” beszélgetéssel. A komárnoi Körzeti Népegészségügyi Hivatal munkatársával a diákok a következő témákkal foglalkoztak: az agy és az egészséges életmód, az emberi agy és az emlékezetünk, az agy betegségeinek megelőzése, az agyat minden korban edzeni kell, az agy - az élet titka, az életmód hatása az agy funkcióira és koncentrációs gyakorlatok.

      Az agy hete fontos, hogy tudatosítsuk a folyamatos megelőzés fontosságát a visszafordíthatatlan és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

     •  „    Písanie je proces plný chýb a ich odstraňovania. Treba skúšať a upravovať zasa a zasa, stále dookola...“ (Gavriel Guy Kay)

      Na našej škole je už tradíciou, že v každom školskom roku organizujeme pre našich žiakov domácu súťaž v  pravopise. Cieľom je, aby si účastníci preverili svoje zručnosti a vedomosti v maďarskom pravopise. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov, z prvého ročníka štyria, z druhého traja, z tretieho dvaja a z končiaceho ročníka traja žiaci. V prvej časti súťaže mali žiaci napísať diktát, v druhej časti mali riešiť test.

      Výsledky súťaže sú nasledovné:

      1. miesto: Czibulya Dominika   (II.CM)
      2. miesto: Lukovics Cynthia       (I.CM)
      3. miesto: Zachar Zsolt                (I.NM)

      K výsledkom srdečne gratulujeme!

      PaedDr.Nagy Ágnes

       „ Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.” (Szemere Gyula)

      Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük iskolánk tanulói számára  a helyesírási versenyt, hogy kiderüljön, milyen mértékben ismerik a résztvevők anyanyelvünk szabályait, a helyesírást. A versenyen az első évfolyamot 4, a másodikat 3, a harmadikat 2, a végzősöket 3 tanuló képviselte. A verseny egy tollbamondás megírásából, utána pedig egy - különböző nehézségi fokú feladatokból álló - tesztlap megoldásából állt.

      A verseny eredménye:

      1. helyezett: Czibulya Dominika (II.CM)
      2. helyezett: Lukovics Cynthia     (I.CM)
      3. helyezett: Zachar Zsolt             (I.NM)

      Az elért eredményekhez szívből gratulálunk!

      PaedDr.Nagy Ágnes

       

     • Vyhodnotenie školského kola recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – iskolai forduló

     • Tento rok sa uskutoční XXVIII. ročník amatérskej  súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, speve poézie a divadla poézie. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

      1. Kategória: 1-3. ročník základných škôl
      2. Kategória: 4-6. ročník základných škôl / 1. ročník 8-ročných gymnázií
      3. Kategória: 7-9. ročník základných škôl / 2-4. ročník 8-ročných gymnázií
      4. Kategória:  stredné školy / 4-ročné gymnáziá, stredné odborné školy, 5-8. ročník 8 ročných gymnázií
      5. Kategória: vysoké školy, dospelý (bez vekovej hranice)
      6. Kategória: spev poézie od 12 rokov samostatne, alebo v skupine
      7. Kategória: divadlo poézie (bez vekovej hranice)


      Školské kolo recitačnej súťaže M. Tompu v prednese poézie a prózy sa konalo dňa 13. 2. 2019. V tomto roku sme mali menej súťažiacich ako to bývalo po ostatné roky.

      Umiestnenie menovite:

      Balázs Zalacko – II.CM  1. miesto

      Evelyn Kovács – I.CM   2. miesto

      Bálint Hraboš - I.CM      3. miesto

      Do regionálneho kola postupuje Bálint Zalacko a Evelyn Kovács v IV. kategórii.

      Členmi poroty boli:   Szabó Ildikó, Kristína Tanóczkyová

       

      Az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajának országos versenyének XXVIII. évfolyama idén kerül megrendezésre. A verseny több kategóriából áll:

      1. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
      2. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
      3. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
      4. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
      5. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
      6. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban

      VII.kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)

       

      Iskolánkon a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóját 2019. február 13-án rendezték meg. A zsűrinek döntenie kellett, hogy az iskolánkat ki képviselje a körzeti fordulón.

      1. helyezett: Zalacko Balázs – II.CM osztályból
      2. helyezett: Kovács Evelyn – I. CM osztályból
      3. helyezett: Hraboš Bálint – I. CM osztályból

      A körzeti fordulóba Zalacko Balázs és Kovács Evelyn jutott tovább a IV. kategóriában.

      Zsűri tagok:    Szabó Ildikó, Tanóczky Krisztina

     • BESEDA PORUCHY PRÍJMU POTRAVY - BESZÉLGETÉS AZ ÉTKEZÉSI ZAVAROKRÓL

     • Problémy so stravovacími návykmi začínajú najčastejšie počas dospievania. V období, v ktorom si mladý človek hľadá svoje miesto vo svete dospelých. Viac sa vyskytujú u žien/dievčat, než mužov/chlapcov. Ohrození sú tiež športovci, od ktorých sa vyžaduje vysoké fyzické vypätie a zároveň nižšia hmotnosť.

      Beseda na uvedenú tému sa uskutočnila na našej škole 13. februára 2019 v spolupráci s CPPPaP v Komárne. Žiaci IV.A triedy diskutovali o psychických ochoreniach súvisiacich s poruchami príjmu potravy, ako sú  mentálna anorexia, bulímia a  záchvatové prejedanie. Je nepopierateľné, že ide o vážne ochorenie postihujúce organizmus, psychiku aj spoločenský život jedinca. Cieľom tejto besedy bolo získanie vedomostí a postojov podporujúcich zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a zdravé sebaprijatie.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Az étkezési zavarokkal kapcsolatos problémák leggyakrabban a felnőtté válás időszakában kezdődnek. Abban az időszakban, amikor a fiatal a helyét keresi a felnőttek világában. Gyakrabban fordul elő lányoknál/nőknél, mint fiúknál/férfiaknál. A sportolók, akiktől magas fizikai erőnlétet és alacsonyabb testsúlyt várnak el, szintén veszélyeztetve vannak.

       

      A beszélgetés erről a témáról a komárnoi CPPPaP (Pedagógia-pszichológiai tanácsadás és megelőzés központja) együttműködésével jött létre iskolánkon 2019.február 13-án. A IV.A osztály tanulói beszélgettek a táplálékbevitellel kapcsolatos lelki problémákról, mint a mentális anorexia, bulimia és kényszerevés. Tagadhatatlan, hogy a szervezetet, az egyén lelkét és társadalmi életét sújtó súlyos megbetegedésekről van szó. A beszélgetés célja az egészséges életmódot támogató álláspontok, egészséges étkezés és egészséges önkép kialakításával kapcsolatos ismeretek megszerzése volt.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Beseda pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine - Beszélgetés a rák elleni küzdelem Világnapja alkalmából

     • Podľa najnovších informácii, 1 zo 4 úmrtí v rámci Európskej Únie je zapríčinené rakovinou.   4. februára sa už tradične koná v rámci EÚ Svetový deň boja proti rakovine.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 7. februára 2019 žiaci IV.A a II.A tried zúčastnili besied na témy „Boj proti rakovine“ a „Rakovina hrubého čreva“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

      Rakovina hrubého čreva každoročne stúpa a zabije ročne takmer tri tisícky Slovákov. Najčastejšie onkologické ochorenie u mužov, druhé najčastejšie u žien. Pritom je to jedno z najlepšie liečiteľných ochorení. Pri včasnej diagnostike je viac ako 90 percentná úspešnosť vyliečenia.

      Cieľom besedy bolo zvýšiť všeobecné povedomie o tejto zákernej chorobe a zbaviť sa tak niektorých mylných predstáv, ktoré sú o rakovine stále v povedomí.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      A legújabb információk alapján az Európai Unióban 1-ből 4 elhalálozást a rák okoz. Az EU keretén belül február 4-én már hagyományszerűen a rák elleni harc nemzetközi napja van.

       

      Ebből az alkalomból 2019.február 7-én a IV.A és II.A osztály tanulói részt vettek a „Rák elleni harc” és a „Vastagbélrák” témájú beszélgetéseken, amelyeket a komárnoi Körzeti Népegészségügyi Hivatallal együttműködve szerveztünk.

       

      A vastagbélrákosok száma évente növekszik és évente szinte háromezer szlovákot öl meg. A leggyakoribb a megbetegedés a férfiaknál, a második leggyakoribb a nőknél. Közben ez az egyik leginkább gyógyítható megbetegedés. Korai megállapítása esetén az esetek 90 százalékában sikeres a gyógyulás.

       

      A beszélgetés célja az volt, hogy növeljük az általános ismereteket ezzel az alattomos betegséggel kapcsolatban és így szabadítsuk meg a fiatalokat a téves eszméiktől a rákkal kapcsolatban.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Exkurzia v AUDI Győr – Exkurzió a győri AUDIban.

     • Dňa 4.2.2019 sa žiaci III.AM a IV.BM triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme  Audi Hungaria Zrt. v Győri. Dvojhodinový program sa začal historickým prehľadom o firme, potom si žiaci pozreli lisovňu a následne karosáreň, kde s úžasom sledovali futuristický svet obrovských naprogramovaných robotov. V ďalšej časti programu si pozreli montážnu časť podniku.  Audi Hungaria Zrt. ročne vyrobí okolo dvoch miliónov motorov pre závody AUDI AG a koncernu Wolksvagen. Zblízka sme mohli spoznať najmodernejšie technológie a precizitu výroby motorov v najväčšom závode na ich výrobu. Žiaci si s veľkým záujmom a pozornosťou pozreli jednotlivé výrobné jednotky, veľa sa naučili a poznatky určite zužitkujú v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických odborných predmetoch,

      Iskolánk III.AM és a IV.BM tanulói 2019 február 4-én  a győri Audi Hungaria Zrt. autógyárban szakmai tanulmányúton vettek részt, amelynek során bepillantást nyerhettek a járműgyárprés– és karosszériaüzem, valamint a motorgyártás rejtelmeibe. A közel 2 órás program történelmi áttekintéssel kezdődött, majd buszra szállva kezdetét vette a gyárlátogatás. A préselési folyamatok megtekintése után a karosszéria gyártó üzembe léptünk, ahol a diákok szemtanúi lehettek az előre programozott óriásrobotok futurisztikus világának. A látogatást motorgyár összeszerelő üzemében folytattuk. Az Audi Hungaria évente közel 2 millió motort gyárt az AUDI AG és Volkswagen Konszern telephelyei számára.  Megtapasztaltuk a legmodernebb technológiát és a motorgyártás precizitását testközelből a világ legnagyobb járműmotor gyárában. Tanulóink nagy érdeklődéssel és figyelemmel járták be az egyes gyáregységeket. A látnivalókból diákjaink sokat tanultak, mely ismereteket a gépészeti, elektrotechnikai és a gazdasági szaktantárgyakban tudják hasznosítani.

       

     • Szép magyar beszéd - Pekná maďarská reč

     • Dňa 14. 01. 2019 sa na našej škole  uskutočnila súťaž  Pekná maďarská reč. Cieľom súťaže je rozvíjať kultúru  reči a zdokonaľovať sa v správnej výslovnosti V prvej časti súťaže žiaci prečítali úryvky vlastného výberu. V druhej časti súťaže mali prečítať texty určené porotou.

                                                                                      

      Umiestnenia:     1.miesto: Zalackó Balázs   II.CM

                                2.miesto: Kádek Krisztina  II.CM

                                3. miesto: Borgula Tamás   I.BM 

              

       Porota:   Ildikó Szabó

                     Tanóczky Krisztina

      2019.01.14-én az iskolánkban megrendezésre került a Szép magyar beszéd iskolai fordulója.A szövegmondó verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, továbbá, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A versenyszabályoknak megfelelően.   szabadon választott szövegek felolvasására került sor. Ezután a zsűri által kiválasztott kötelező szöveg hangzott el.

                                                                                                    

      Helyezések:     1. helyezett: Zalackó Balázs    II.CM

                               2. helyezett: Kádek Krisztina  II.CM

                               3. helyezett:  Borgula Tamás    I.BM

        

      A zsűri tagjai: Szabó Ildikó

                            Tanóczky Krisztina

       

     • SPOLOČNE PROTI ŠIKANE! - KÖZÖSEN A MEGFÉLEMLÍTÉS ELLEN!

     • Šikanovanie je v súčasnosti celosvetovým problémom. Má rôzne podoby. Vo väčšine prípadov prebieha v skrytosti a jeho obete ho v tichosti trpia. My však nie sme ľahostajní voči dianiu okolo nás! Spoločne bojujeme voči tomuto negatívnemu javu. Účinnou zbraňou v boji voči šikanovaniu je prevencia. Preto sme dňa 23. januára 2019 v našej škole zorganizovali pre žiakov I.A triedy v spolupráci s OR PZ v Komárne besedu o šikanovaní. Preventistka OR PZ v Komárne žiakom vysvetlila, že nie správne nečinne sa prizerať šikanovaniu a byť ľahostajní, keď sa stanú svedkami šikanovania. Viedla žiakov k tomu, aby pochopili, že medzi ľuďmi sú rozdiely a že každý jednotlivec má právo na názor.

      Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A megfélemlítés jelenleg az egész világot érintő probléma. Különböző formája van. Az esetek többségében rejtve zajlik és áldozatai csendben szenvednek. Mi azonban nem vagyunk közömbösek a körülöttünk zajló eseményekkel szemben! Közösen harcolunk ez ellen a negatív jelenség ellen. A megfélemlítés elleni harc hatásos fegyvere a megelőzés. Ezért szerveztünk 2019.január 23-án a komárnoi RK együttműködve egy beszélgetést az I.A osztály diákjai számára a megfélemlítésről. A komárnoi RK megelőzési tisztje elmagyarázta a diákoknak, hogy nem helyes tétlenül nézni a megfélemlítést és közömbösnek lenni, ha megfélemlítés tanúi. A diákokat arra vezette rá, hogy megértsék, az emberek különbözőek és mindenkinek joga van saját véleményre.

      Az ember csak akkor nézhet a másikra fentről, ha segíteni akar neki felállni!

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • Beseda s názvom Domáce násilie - Beszélgetés Családon belüli erőszak címmel

     • Domáce násilie spravidla označuje týranie a násilné jednanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi v spoločnej domácnosti či v rodine, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Vo všeobecnosti sa rozlišuje 5 foriem násilia: fyzické, sociálne, ekonomické, sexuálne, psychické a emocionálne. Touto témou dňa 30. januára 2019 oslovila žiakov III.C triedy preventistka OR PZ v Komárne. Cieľom besedy bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia. Žiakom vysvetlilaako sa vyhnúť domácemu násiliu, ako sa zachovať v prípade, ak je násilie na niekom páchané. Poskytla im telefónne čísla, kde možno hľadať potrebnú pomoc.

      Všetci máme právo na ochranu pred násilím!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A családon belüli erőszak általában a bántalmazást és erőszakos értekezést jelöli, amely egymáshoz közel álló, közös háztartásban élő személyek vagy család között játszódik le, ahol az egyik erőszakos személy hatalma és ellenőrzése alatt tartja a másik személyt. Általánosságban az erőszak 5 formáját különböztetjük meg: fizikai, szociális, gazdasági, szexuális, lelki és érzelmi. Ezzel a témával szólította meg 2019.január 30-án a III.C osztály diákjait a komárnoi RK megelőzési tisztje. A beszélgetés célja volt informálni a diákokat a családon belüli erőszak problematikájáról, annak okairól, ahogy az elutasítás szükségességéről is. A diákoknak elmagyarázta, hogyan kerülhetik el a családon belüli erőszakot, hogyan kell viselkedni, ha valaki bántalmazás áldozata. Rendelkezésükre bocsájtotta a telefonszámokat, ahol segítséget kérhetnek.

       

      Mindnyájunknak joga van az erőszak elleni védelemre!

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • Návšteva divadla v Komárne - Színház látogatás Komáromban

     • Dňa 22.1.2019 sme boli so žiakmi z triedy I.BM a I.CM v Jókaiho divadle v Komárne. Zúčastnili sme sa  muzikálu ”Povala”, na ktorí sa žiaci veľmi tešili. Hlavnými účinkujúcimi boli známi herci ako: Márton Béhr, Judit Bárdos, Erzsébet Cs. Tóth, Károly Tóth, a ďalší. Bolo to fantastické predstavenie určené malým i veľkým.

       

      2019.01.22-én a Jókai Színházban voltunk az I.BM és I.CM osztály tanulóival. A „Padlás” című darabot néztük meg, melyet diákjaink kíváncsian vártak. Olyan kiváló színészek játszották, mint például Béhr Márton, Bárdos Judit, Cs. Tóth Erzsébet, Tóth Károly és mások. Egy fantasztikus musicalt láttunk, és csak ajánlani lehet kicsiknek és nagyoknak is.

       

     • Medziročníkový turnaj v halovom futbale – Évfolyamok közti teremfoci-bajnokság

     • V mesiacoch október, november a december  sa uskutočnil na škole medziročníkový  turnaj v halovom futbale žiakov školy. Na turnaji sa zúčastnilo 6 mužstiev.

       

      Výsledky  turnaja:

      1. miesto:             III. ročník

      2. miesto:             II. ročník

      3. miesto:             nadstavbové štúdium

      Najlepší strelec:  Kevin Paradi    II.DM

       

      Víťazom gratulujeme!

       

      Iskolánkban  az októberi, a novemberi, és a decemberi  hónapokban teremfoci-bajnokság zajlott, amelyen  6 csapat vett részt.

       

      A bajnokság eredményei:

       

      1. helyezett:     III. évfolyam

      2. helyezett:     II. évfolyam

      3. helyezett:     Felépítményi tagozat

       

      Legjobb góllövő:  Kevin Paradi      II.DM

       

      A nyerteseknek gratulálunk!

       

      Ing. Vizváry Zoltán

     • Súťaž v slovenskom pravopise - Szlovák helyesírási verseny

     • Dňa 18. decembra 2018 Mgr. Elena Szabóová zorganizovala Súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa prihlásili žiaci tried: I.A, II.A a  IV.A .

      Študentom bol nadiktovaný text v rozsahu 150 slov, ktorý preverili schopnosti účastníkov zvládnuť náročné gramatické javy. Vzhľadom na výsledky, z ktorých nebolo možné, kvôli rovnakému počtu chýb, určiť druhé miesto, sa komisia rozhodla oceniť jedného žiaka na prvom a štyroch na druhom mieste. Výsledné poradie je:

      1. miesto – Roderik Žilák IV.A,

      2. miesto: Alexandra Riszdorferová I.A,  Peter Šulek II.A, Zalán Kurdi IV.A  a Patrik Medard Takáč IV.A.

       GRATULUJEME!

      2018. december 18-án Mgr. Szabóová Elena Tanárnő megszervezte iskolánkban a szlovák helyesírási versenyt. A versenyen az I.A, a II.A és a IV.A osztály néhány tanulója vett részt.

      A diákoknak egy 150 szóból álló szöveg volt lediktálva, amely igényesebb nyelvtani kritériumoknak felelt meg. Az eredmények figyelembe vételénél nem volt lehetőség csak egy diáknak adni a második helyezést, mivel mindenkinél egyforma számú hiba volt, ezért a zsűri úgy döntött, hogy egy diák az első helyen, és négy diák pedig a második helyen végzett.

      Végeredmény: 1. hely –  Roderik Žilák IV.A

                               2. hely -- Alexandra Riszdorferová I.A,  Peter Šulek II.A,  Zalán Kurdi IV.A és

                                              Patrik Medard Takáč IV.A.

       

      Gratulálunk!

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2018 – 2019 - Olimpiász az emberi jogok ismeretéből 2018 – 2019 – Iskolai forduló

     • XXI. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2018 – 2019 sa na našej škole

       6. decembra 2018  zúčastnilo osem žiakov  z tried: I.A, II.A, III.C a IV.A. 

      Nosnou témou XXI. ročníka OĽP je -  30. výročie Nežnej revolúcie. Po vypracovaní testu vzniklo spomedzi súťažiacich toto poradie:

      1.miesto - Adam Nagy – III.C,

      2.miesto – Daniel Ďuriš – IV.A,

      3.miesto – Patrik Medard Takáč – IV.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Elena Szabóová

      2018. december 6-án iskolánkban megrendezésre került az emberi jogok olimpiászának iskolai fordulója. Összesen nyolc diák vett részt a versenyen, még hozzá az I.A, a II.A, a III.C és a IV. A osztályból. XXI. évfolyama az ember jogi olimpiásznak a 30. évfordulója a bársonyos forradalomnak. A tudásfelmérő teszt kidolgozása után a következő eredmény született:

      1. helyezett - Adam Nagy – III.C

      2. helyezett – Daniel Ďuriš – IV.A

      3. helyezett – Patrik Medard Takáč – IV.A

      Gratulálunk a nyerteseknek!

       Szerevező: Mgr. Elena Szabóová

       

     • Európsky týždeň boja proti drogám - Harc a kábítószerek ellen az európai héten

     • Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

      Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne zrealizovali besedy pre žiakov tried I.A a II.A našej školy so zameraním sa na legálne drogy – alkohol a cigarety.

      Alkoholizmus patrí stále k najrozšírenejšiemu druhu závislostí na Slovensku i v krajinách EÚ. Podľa informácií odborníkov RÚVZ dlhodobý prieskum TAD (tabak, alkohol, drogy) ukázal, že prvú skúsenosť s alkoholom uvádzajú už 10-ročné deti. Práve preto je vytváranie aktívneho protidrogového postoja efektívnou metódou v prevencii vzniku rôznych druhov závislosť.

      Fajčením si do tela pumpujete množstvo toxických látok a jedov a je dokázané, že fajčením si ľudia skracujú život. I tak tomuto nepríjemnému zlozvyku holduje ešte stále veľa ľudí a to aj napriek tomu, že je spájané s viacerými druhmi rakoviny, vrátane rakoviny pľúc, obličiek, močového mechúra, pankreasu, nehovoriac o ochoreniach ústnej dutiny.

      Za zorganizovanie besied bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Az Európai Únió kinevezte a november 3. hetét harc a kábítószerek ellen az európai héten. Először 1998-ban jelentették ki ezt a napot a kábítószerek elleni harcának. A drogfüggőség egyre jobban terjed Európában, főleg egyes emberek körében. Hajlamosság a drogok kipróbálására és használatára főleg a fiatalok és a tinédzserek körében elterjedt dolog. Pedig ebben az időszakban nagyon fontos odafigyelni az egészséges személyiség fejlődésre és a szabad határozathozatalra.

      Ez alkalomból az iskolánk a Területi Közegészségügyi Hivatallal (RÚVZ) szervezett egy beszélgetést a harc a kábítószerek ellen az európai héten a diákjaink számára a legális drogok – az alkohol és cigaretták témában. A beszélgetésen az I.A és a II.A osztály tanulói vettek részt.

      Az alkoholizmus a legelterjettebb függőségek közé tartozik Szlovákiában és az EU országaiban. A szakemberek szerint az alkohol fogyasztás, ill. az alkohollal való első tapasztalat már a tíz éves gyerekeknél előfordul. S ezért nagyon fontos kialakítani egy olyan metódust, ami aktívan „harcol“ a drogok és más függőségek ellen.

      A dohányzás, számos káros tényezőnek és következményes negatív hatásnak, betegségnek az okozója. A dohányfüst többféle egészségre káros anyagot tartalmaz. Ennek ellenére ma is rengeteg ember dohányzik, pedig nagyon sok rákos megbetegedésekért felel, ilyen például a tüdőrák, a szájüregi rák, a bőrrák,  különböző vesebetegségek,...
       

      A beszélgetés szervezője: Ing. Monika Virágová.

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • Dňa 19. decembra 2018 sme organizovali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise.  Na turnaj sa prihlásilo 15 dievčat a  31 chlapcov .

      Konečné umiestnenie je nasledovné :

       

      Chlapci     1. Adam Rajko                 SPŠSaE Komárno

                       2. Levente Beke                SPŠSaE Komárno

                       3. Zsolt Szalay                  Súkromná SOŠ Kolárovo           

                     

      Dievčatá:  1. Alexandra Poláková      Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

                       2. Panna Téglás                  SPŠSaE Komárno

                       3. Erika Zsideková             Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

       

      Turnaj organizoval : Ing. István Száraz.

       

      2018.december 19. – én rendeztük meg az  iskolánkon a  járási asztalitenisz – bajnokságot.    A versenyre 31 fiú és 15 lány jelentkezett. Hatalmas küzdelmek után a végeredmény a következő lett:

       

      Fiúk :       1  Rajko Adam               Ipari Szakközépiskola Komárom

                      2. Beke Levente              Ipari Szakközépiskola Komárom  

                      3. Szalay Zsolt                 MTMSzK Gúta

                   

      Lányok :   1. Poláková Alexandra   Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

                       2. Téglás Panna               Ipari Szakközépiskola Komárom

                       3. Zsideková Erika          Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

       

      A versenyt Száraz István szervezte.

       

     • Beseda o diabetes - Beszélgetés a diabéteszről

     • Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu                         v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Diabetes mellitus – cukrovka – je jednou z najrozšírenejších civilizačných chorôb, ktorá je síce liečiteľná, ale nevyliečiteľná. Pri tejto príležitosti sme dňa 03.12.2018 zorganizovali na našej škole v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne pre žiakov IV.A  triedy besedu o diabetes. Žiaci sa dozvedeli o zákernosti choroby, o príznakoch, ktoré sú signálom pre túto chorobu,  o  jednotlivých typoch cukrovky a tiež ako poskytnúť prvú pomoc človeku chorému na cukrovku. Na záver besedy sa zdôraznila potreba  zdravého životného štýlu – pohybu a správnej životosprávy.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

       

      A Diabétesz Világnapot minden évben november 14-én ünnepeljük. A Világnapot a Nemzetközi Diabetes Szövetség és tagszervezetei rendezik meg világszerte. Diabetes mellitus – cukorbetegség - A cukorbetegség globális probléma, káros emberi, szociális és gazdasági hatásokkal. Ma már több mint 250 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik. Az iskolánk beszélgetést szervezett erről a témáról 2018.12.03-án a Területi Közegészségügyi Hivatallal. Az iskolánkból ezen a beszélgetésen a IV.A tanulói vettek részt. A diákok a beszélgetés során megtudták a cukorbetegség tüneteit, ill. azokat a jellemző jegyeket, ami erre a betegségre utalhat. A cukorbetegség típusaival is megismerkedtek, és megtudták, hogyan kell elsősegélyt nyújtani egy cukorbetegnek. A beszélgetés végén szóba került az egészséges életstílus – a mozgás- és a helyes életmód fontossága.

       

      A beszélgetés szervezője: Ing. Monika Virágová.

       

     • Dejepisná súťaž – školské kolo - Történelem verseny – iskolai forduló

     • Dňa 10. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž v dejepise, ktorej sa zúčastnili žiaci z tried II.A, III.AM a IV.A. Študenti mohli prezentovať svoje vedomosti v nasledovných tematických okruhoch: A- Svet v novom storočí. B- Hitler proti Európe. C- Míľniky vedy a techniky. D- Druhá svetová vojna- obdobie 1941-45. Každý tematický okruh obsahoval desať otázok, s možnosťou správnej odpovede zo štyroch možností.

      Na prvom mieste sa umiestnil žiak II.A- Pavol Šóky, na druhom mieste skončil Patrik Takáč zo IV.A a tretí bol Daniel Ďuriš zo IV.A triedy.

      Organizátor súťaže: PhDr. Edita Andrusková

      Történelem verseny – iskolai forduló

      Az iskolánkon 2018. december 10-én megrendezésre került a történelem verseny iskolai fordulója. A résztvevők a II.A, III.AM és a IV.A osztály tanulói voltak. A diákoknak lehetőségük volt megmutatni tudásukat a következő témakörökben:

      A - Világ az új évszázadban. B – Hitler Európa ellen. C- Mérföldkő a tudományban és a technikában. D – II. világháború 1941-1945 között. Minden témakör 10 kérdést tartalmazott négy helyes válasz lehetőséggel.

      Az első helyen Pavol Šóky végzett a II. A osztályból, a második helyen Patrik Takáč a IV.A osztályból, a harmadik helyen pedig Daniel Ďuriš a IV.A osztályból.

      A verseny szervezője: PhDr. Edita Andrusková

      Organizátor súťaže: PhDr. Edita Andrusková

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • V dňoch 4. a 5.decembra sme usporiadali na našej škole okresné kolá (majstrovstvá okresu) v stolnom tenise družstiev  dievčat  a chlapcov  stredných škôl  okresu Komárno.

      Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl v kategórii  „dievčatá“ ( žiačky) a u chlapcov(žiaci)  bojovalo  9 škôl. Naši žiaci sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Našu školu reprezentovali nasledovné žiaci: Kevin Lakatoš II.BM, Juraj Pluhár II.BM, Dominik Kiss II.DM a Dávid Kolarovský II.DM. Chlapcom gratulujeme

       Konečný výsledok , dievčatá :

      1. Gymnázium H. Selyeho Komárno
      2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
      3. SPŠS a E Komárno

                                        chlapci :

      1. SPŠS a E Komárno
      2. SOŠT – MSZKI  Komárno
      3. Súkromná SOŠ Kolárovo

      Na majstrovstvá kraja postúpili prvé mužstvá.

      Organizátori : T. Vrečič

                              I. Száraz                           

       

      2018.12. 4. én és 5. -én rendeztük meg az iskolánkon a járási asztalitenisz  csapatbajnokságot. A lányoknál 5 iskola szerepelt a fiúknál pedig  9 . Az iskolánk diákjai a nagyon szép második helyen végeztek. A kovetkezo diákok képviselték iskolánkat: Lakatoš Kevin IIBM, Pluhár György II.BM, Kiss Dominik II.DM, Kolarovský Dávid II.DM. Gratulálunk.

       A végső sorrend a kovetkező lett :

                      Lányok          1.   Selye János Gimnázium Komárom

      2. Ľ.J . Šulek Gimnázium  Komárom

      3. Ipari Szakközépiskola Komárom

                     Fiúk               1.    Ipari Szakközépiskola Komárom

      2.Műszaki Szakközépiskola Komárom

      3.Magán Szakközépiskola Gúta 

      A csoportelsők továbbjutottak a kerületi versenyre.

       

      Szervezők :    Vrečič Tibor

                             Száraz  István