• OZNAM - ÉRTESÍTÉS

     • Oznamujeme verejnosti, že počas uzatvorenia školy je režim služieb v škole nasledovný:

      Értesítjük a nyilvánosságot, hogy az iskolában történő tanítás szüneteltetése idején szükség esetében a következő időpontokban hívható a 035/7740868 telefonszám:

      pondelok/hétfő       9.00 - 12.00

      streda/szerda         9.00 - 12.00

      piatok/péntek         9.00 - 12.00

      V tomto období môžete v prípade potreby volať na č. t. 035/7740868

      V ostatnom čase kontaktujte zástupkyňu riaditeľa školy č. t. 0915727358

      A feltüntetett időpontokon kívül, nagyon sürgős esetben a 0915727358 telefonszám hívható,

     • Regionálne kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – körzeti forduló

     • Recitačná súťaž regionálneho kola Mihálya Tompu sa konala v ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne dňa 09. 03. 2020. Súťaž je organizovaná kategóriách  (I., II., III., IV.), ktoré sa triedili podľa veku žiakov. Z našej školy sa zúčastnili žiaci z triedy IV.BM – Anikó Lacza, z III.CM – Balázs Zalacko a z I.CM – Botka Vivien, ktorí boli zaradení do IV. kategórie.

      Umiestnenie menovite:

      Próza:

      Anikó Lacza - bronzové pásmo

      Poézia:

      Vivien Botka - bronzové pásmo

      Balázs Zalacko - strieborné pásmo

      Pripravujúci učiteľ:    Mgr. Kristína Tanóczkyová

      A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny körzeti fordulója 2020. március 9-én került megrendezésre az Eötvös Utcai Alapiskolában. A verseny több kategóriából állt (I., II., III., IV.), a mi diákjaink a IV. kategória vers- és prózában indultak. Versenyzőink: IV.BM osztályból Lacza Anikó, III.CM osztályból Zalacko Balázs és az I.CM osztályból Botka Vivien képviselték iskolánkat.

      Helyezések:

      Próza: Lacza Anikó – bronz sávos minősítés

      Vers:   Botka Vivien – bronz sávos minősítés

                  Zalacko Balázs – ezüst sávos minősítés

      Felkészítő tanár: Mgr. Tanóczky Krisztina

     • Poznaj slovenskú reč – okresné kolo, járási forduló

     • Dňa 5.3.2020 sa v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne uskutočnila súťaž Poznaj slovenskú reč – okresné kolo. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak z triedy II.BM (3. kategória) Norbert Ábelovský. Po úspešnom zvládnutí školského kola, kde sa stal víťazom, svedomito reprezentoval našu školu aj na tomto podujatí: prebojoval sa až do bronzového pásma. Celá súťaž prebehla vo veľmi dobrom duchu a na dobrej úrovni. V závere porota vyzdvihla šikovnosť účastníkov, poďakovala im za účasť a vyjadrila rešpekt žiakom, ktorí napriek tomu, že ich materinský jazyk nie je slovenčina, predsa sa poctivo pripravovali na súťaž a zvládli to bravúrne.

      2020. március 5-én a komáromi Selye János Gimnáziumban került megrendezésre a Poznaj slovenskú reč verseny járási fordulója. Iskolánkat a II.BM osztály tanulója, Norbert Ábelovský képviselte. Az iskolai forduló megnyerését követően Norbert ezen a versenyen is remek eredményt ért el: bronzsávos minősítést szerzett. A jó hangulatú és színvonalú megmérettetést követően a zsűri tagjai kifejezték tiszteletüket a versenyzők irányába, hiszen annak ellenére, hogy a szlovák nem az anyanyelvük, mégis becsületesen felkészültek és példaértékű hozzáállást tanúsítottak.

     • Szép Magyar Beszéd – kerületi forduló, Pekná maďarská reč – krajské kolo

     • A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola adott otthont a Szép Magyar Beszéd elnevezésű anyanyelvi verseny kerületi fordulójának, amelyet 2020. március 4-én rendeztek meg. Iskolánkat Kosdi Christiana III.BM osztály tanulója képviselte. Bár az erős mezőnyű versenyben helyezést nem szerzett, értékes tapasztalatokkal gazdagodott. Köszönjük a részvételt.

      4. marca 2020 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej  v Komárne uskutočnilo krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Našu školu na podujatí reprezentoval žiak III.BM triedy Christian Kosdi. Ocenenie síce nezískal, ale odniesol si cenné skúsenosti do budúcnosti. Ďakujeme mu za účasť.

     • Burza práce a informácií - Állás és információs börze

     • Dňa 26. februára 2020 sa žiaci II. NM triedy zúčastnili burzy práce a informácií, ktorú organizoval komárňanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES európske služby zamestnanosti. Oficiálnym názvom tohtoročného podujatia bolo Maďarský deň 2020. Cieľom burzy bolo poskytnúť informácie o prihraničnom a maďarskom trhu práce. Návštevníci sa uchádzať o zamestnanie, prihlásiť sa na pracovný pohovor, skontaktovať sa s predstaviteľmi, personálnymi a náborovými pracovníkmi maďarských firiem, ktoré tu vystavovali, bezprostredne sa mohli pýtať na pracovné pozície, ale mohli dostať aj okamžitú spätnú väzbu ohľadom ich uchádzania sa o zamestnanie. Žiaci sa zúčastnili prednášky, na ktorej dostali informácie o podmienkach zamestnania sa v Maďarsku, o maďarskom trhu práce, o životných a pracovných podmienkach ako aj užitočné praktické informácie o umiestnení  a úspešnom začatí života v Maďarsku.

      A II. NM tanulói 2020 február 26-án a komáromi  Munka- ,Szociális- és Családügyi Hivatal  és az EURES Európai Foglalkoztatási Hálózat által szervezet  állás és információs börzén vettek részt. Az idei rendezvény hivatalos megnevezése  Magyar nap 2020.  Az állás és információs börze célja az volt, hogy információt szolgáltasson a határ menti és a magyar munkaerőpiac lehetőségeiről. A látogatók pályázhattak, állásinterjúkra jelentkezhettek, kapcsolatba léphettek a kiállító magyarországi cégek képviselőivel, HR- és toborzó munkatársaival, közvetlenül kérdezhettek a pozíciókról, vagy akár azonnali visszajelzést is kaphattak az álláspályázatukról. A tanulóink előadáson vettek részt, amelyen információt kaptak a magyarországi munkavállalás feltételeiről, tájékoztatást kaptak  a magyar munkaerőpiacról, élet- és munkakörülményekről, valamint hasznos gyakorlati tudnivalókról a magyarországi elhelyezkedéshez és sikeres életkezdéshez.

     • Beseda „Spolu proti šikane“ - Beszélgetés „Közösen a megfélemlítés ellen“

     • Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikane čo najviac.

      Jednoducho povedané, pod šikanovaním rozumieme správanie žiakaktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka.

      Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Preto sme dňa 13.02.2020 zorganizovali pre žiakov I.A triedy besedu na tému „Spolu proti šikane“, kde sa informácie o tejto problematike dozvedeli od preventistky OR PZ v Komárne.

      Spoločne neustále bojujeme voči tomuto negatívnemu javu. Účinnou zbraňou v boji so šikanou je prevencia. Šikanovanie je v súčasnosti celosvetovým problémom. Úplne odstrániť tento negatívny jav zo spoločnosti je veľmi náročné a ťažko realizovateľné.

      Nikomu, ani Tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať!

      A zaklatás az egyik legérzékenyebb és legvitatottabb téma az iskolai környezetben. Ennek oka elsősorban az, hogy ha a zaklatás megjelenik az iskolában, az szinte az egész rendszert érintheti - a zaklatott tanulót, osztálytársait, tanárait és szüleit. Ezért nagyon fontos, hogy minél többet tudjunk a zaklatásról.

      Egyszerűen fogalmazva: a megfélemlítés alatt olyan viselkedést értünk, mikor az egyik tanuló egy diáktársát megfélemlíti, fenyegeti vagy ártani szándékozik neki.

      A zaklatás különféle formái komoly hatással lehetnek a mentális és fizikai egészségre. Emiatt 2020. február 13-án beszélgetést szerveztünk az I.A osztály diákjai számára "Együtt a zaklatás ellen" címmel, ahol erről a témáról tájékozódtak a komáromi  RK megelőző tisztjétől.

      A zaklatás jelenleg globális probléma. Ezt a negatív jelenséget a társadalomból teljes mértékben eltávolítani nagyon nehéz. Együtt folyamatosan harcolunk e negatív jelenség ellen. Az egyetlen hatékony fegyver a zaklatás elleni küzdelemben a megelőzés.

      Senkit - Téged sem szabad gyötörni, kínozni vagy bántani!

     • Exkurzia vo firme - Szakmai tanulmányút - Audi Hungaria Zrt. Győr

     • Žiaci našej školy sa dňa 7.2.2020 zúčastnili odbornej exkurzie vo firme  Audi Hungaria Zrt. v Győri. Dvojhodinový program sa začal historickým prehľadom o firme, potom si žiaci pozreli lisovňu a následne karosáreň, kde s úžasom sledovali futuristický svet obrovských naprogramovaných robotov. Žiaci mali možnosť nazrieť do výrobného procesu rôznych typov automobilov Audi a to od začiatku až do samého konca.  Videli, ako z ocele vyrábajú karosériu, rôzne súčiastky, motory, ako najnovšie robotické stroje pracujú, kontrolujú a zdokonaľujú autá a ako sa všetky časti skladajú dokopy a finálne posielajú na testovaciu jazdu. Žiaci si s veľkým záujmom a pozornosťou pozreli jednotlivé výrobné jednotky, veľa sa naučili a poznatky určite zužitkujú v strojárskych, elektrotechnických, ekonomických  a logistických odborných predmetoch

      Iskolánk tanulói 2020. február 7-én  a győri Audi Hungaria Zrt. autógyárban szakmai tanulmányúton vettek részt, amelynek során bepillantást nyerhettek a járműgyárprés– és karosszériaüzem, valamint a járműszerelde rejtelmeibe. A közel 2 órás program történelmi áttekintéssel kezdődött, majd buszra szállva kezdetét vette a gyárlátogatás. A préselési folyamatok megtekintése után a karosszéria gyártó üzembe léptünk, ahol a diákok szemtanúi lehettek az előre programozott óriásrobotok futurisztikus világának. A látogatást a járműszereldében  folytattuk. A diákoknak lehetőségük nyílt megtekinteni a különféle típusú Audi járművek gyártási folyamatát. Látták, hogyan gyártják acélból a karosszériát, a különféle alkatrészeket, motorokat; hogyan vizsgálják és tökéletesítik az autókat, rakják össze az egyes darabokat, majd tesztvezetésre küldik a szalagról frissen lefutott autókat. Tanulóink nagy érdeklődéssel és figyelemmel járták be az egyes gyáregységeket. A látnivalókból diákjaink sokat tanultak, mely ismereteket a gépészeti, elektrotechnikai, gazdasági  és logisztikai szaktantárgyakban tudják hasznosítani.

     • Krajské kolo XXII. ročníka OĽP

     • Odbor školstva Okresného úradu v Nitre už tradične na Gymnáziu vo Vrábľoch usporiadal už XXII. ročník Krajského kola Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme. Nosnou témou aktuálneho ročníka je: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. Storočia.

      6. februára 2020  našu školu na podujatí reprezentoval žiak I. NA – Adam Nagy, ktorý si za svoj výkon v súťaži z rúk predsedníčky komisie PhDr. Ivany Hudaszek Semjanovej  prevzal diplom riešiteľa OĽP.

      Zodpovedná: Mgr. Elena Szabóová

     • Vyhodnotenie školského kola recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – iskolai forduló

     • Tento rok sa uskutoční XXIX. ročník amatérskej  súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, speve poézie a divadla poézie. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

      I. kategória: 1 - 3. ročník základných škôl,

      II. kategória: 4 - 6. ročník základných škôl /1. ročník 8-ročných gymnázií,

      III. kategória: 7 - 9. ročník základných škôl /2 - 4. ročník 8-ročných gymnázií,

      IV. kategória: stredné školy /4-ročné gymnáziá, stredné odborné školy, 5 - 8. ročník 8-ročných gymnázií,

      V. kategória: vysoké školy, dospelí (bez vekového ohraničenia),

      VI. kategória: spev poézie od 12 rokov samostatne alebo v skupine.


      Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže M. Tompu v prednese poézie a prózy. Súťaž sa konala dňa 29. 1. 2020. Súťažilo sa v IV. kategórii v prednese poézie a prózy. Na súťaž sa žiaci svedomito pripravili a ich ukážky boli pútavé. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne:

      Poézia

      Balázs Zalacko - III.CM  - 1. miesto

      Vivien Botka – I.CM             - 2. miesto

      Bálint Hraboš - I.CM             - 3. miesto

      Próza

      Anikó Lacza – III.CM - 1. miesto

      Fanni Füle – II.CM  - 2. miesto

      Vivien Vašmera - I.CM - 3. miesto

      Do regionálneho kola postupuje Bálint Zalacko a Vivien Botka vo IV. kategórii – prednes poézie a Anikó Lacza a Fanni Füle vo IV. kategórii – prednes prózy.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

      Členmi poroty boli: PaedDr. Ágnes Nagy  a Mgr. Kristína Tanóczkyová

      Az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajának országos versenyének XXIX. évfolyama idén kerül megrendezésre. A verseny több kategóriából áll:

      I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai

      II. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama

      III. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai

      IV. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai

      V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)

      VI. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban.

      Iskolánkon a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóját 2020. január 29-én került megrendezésre. Az iskolánk diákjai a IV. kategória vers- és prózában  mutatták meg tehetségüket. A versenyre a diákok lelkiismeretesen felkészültek, nagyon szép műveket hallhattunk tőlük. A zsűrinek nehéz dolga volt, de döntenie kellett, hogy az iskolánkat ki képviselje a körzeti fordulón.

      Helyezések:

      Vers:

      1. helyezett: Zalacko Balázs – III.CM osztályból
      2. helyezett: Botka Vivien – I. CM osztályból
      3. helyezett: Hraboš Bálint – II. CM osztályból

      Próza:

      1. helyezett: Lacza Anikó – IV. BM osztályból
      2. helyezett: Füle Fanni – II.CM osztályból
      3. helyezett: Vašmera Vivien – I. CM osztályból

      A körzeti fordulóba vers kategóriában Zalacko Balázs és Botka Vivien jutott tovább, próza kategóriában Lacza Anikó és Füle Fanni képviseli iskolánkat.

      Gratulálunk!

       

      Zsűri tagok:    Nagy Ágnes

      Tanóczky Krisztina

     • PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD

     • Školské kolo súťaže Pekná maďarská reč sa uskutočnilo dňa 16. 1. 2020. Súťaže sa v tomto školskom roku zúčastnilo 11 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – v III. kategórii 9 žiakov, v IV. kategórii 2 žiaci. Prvá úloha bola prednes textu podľa vlastného výberu, v druhej časti žiaci mali prečítať povinný text. Tretia – najnáročnejšia časť súťaže bola tvorba súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému. Porota pracovala v nasledovnom zložení: predseda: Ing. Monika Virágová, členovia poroty: PaedDr. Ágnes Nagy a Mgr. Silvia Molnár Szabó.

      Za účasť študentom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

      Umiestnenia:

      Z kategórie nadstavbové štúdium vyhral Zachar Zsolt z II. NM triedy.

      Z kategórie študijný odbor získal 1. miesto Kosdi Christian z III. BM triedy.

      Z kategórie učebný odbor zvíťazil a získal 1. miesto Ódor Dávid z II. DM triedy.

       

      A Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját 2020. január 16-án rendeztük meg. A versenyen ebben a tanévben összesen 11 diák vett részt, akik két kategóriában versenyeztek. A diákok először egy szabadon választott, majd egy kötelező szöveget olvastak fel, így mérve össze tudásukat. Ezután következett a verseny harmadik, s egyben legnehezebb feladata: az összefüggő szöveg alkotása egy megadott témára. A zsűri tagjai Ing. Virág Mónika, PaedDr. Nagy Ágnes és Mgr. Molnár Szabó Szilvia tanárnők voltak.

      A zsűri értékelése alapján az 1. helyezést a felépítményi szak kategóriában Zachar Zsolt /II. NM/ érte el. A tanulmányi szak kategóriában Kosdi Christian /III.BM/ győzedelmeskedett, a szakmák kategóriában pedig Ódor Dávid /II. DM/ érte el a legjobb helyezést.

      Köszönjük a részvételt, a nyerteseknek gratulálunk

     • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 18.12. 2019 sa žiaci z tried I.BM a I.CM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúca exkurzie nám porozprávala o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová.

      2019. december 18 -án az I.BM és az I.CM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • Dňa 18. decembra 2019 sme organizovali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise. Na turnaj sa prihlásilo 12 dievčat a 32 chlapcov.

      Konečné umiestnenie je nasledovné:

      Chlapci:   1. Patrik Ledeczky            SPŠSaE Komárno

                       2. Levente Beke              SPŠSaE Komárno

                       3. Dominik Kiss                SOŠT – MSZKI Komárno           

                     

      Dievčatá:  1. Alexandra Poláková      Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       2. Ema Poláková               Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       3. Orsolya Cséplő             Súkromná SOŠ Kolárovo             

       

      Víťazom gratulujeme a prajeme Vám krásne Vianočné sviatky!

      Turnaj organizoval: Ing. István Száraz

      2019. december 18. – án rendeztük meg az iskolánkon a járási asztalitenisz – bajnokságot. A versenyre 32 fiú és 12 lány jelentkezett. Hatalmas küzdelmek után a végeredmény a következő lett:

      Fiúk:       1. Ledeczky Patrik          Ipari Szakközépiskola Komárom

                      2. Beke Levente            Ipari Szakközépiskola Komárom  

                      3. Kiss Dominik              Műszaki Szakközépiskola Komárom

                    

      Lányok:   1. Poláková Alexandra   Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       2. Poláková Ema           Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

                       3. Cséplő Orsolya          MTMSzK Gúta

       

      A győzteseknek gratulálunk, és egyben kellemes ünnepeket kívánunk!

      A versenyt Száraz István szervezte.

       

     • Súťaž v slovenskom pravopise

     • Dňa 17. decembra 2019 Mgr. Elena Szabóová zorganizovala Súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa prihlásili žiaci tried: II.A, III.A a I.NA .

      Študentom bol nadiktovaný text v rozsahu 150 slov, ktorý preveril vedomosti účastníkov zo slovenského pravopisu. Ovládanie náročných gramatických javov si medzi sebou prišlo zmerať 9 žiakov: Renata Bukaiová, Amália Martinová, Erika Zaťková, Mário Bílý, Nikolas Hulman, Peter Šulek, 3.miesto obsadil Dávid Tausk z II.A, 2.miesto Marek Burget z III.A a 1.miesto patrí v tomto školskom roku Adamovi Nagyovi z I.NA.

       VÍŤAZOM GRATULUJEME.

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ (2. ročník) - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny (2. évfolyam)

     • Dňa 13.12.2019 sa uskutočnil  jedenásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Dvanásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 45. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Tamás Borgula                 II. BM                           36  bodov     

      2. Mário Bílý                         II. A                              34 bodov

      3. Krisztián Uzsák                 II. A                              25 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

      2019.12.13 - án került sor „A legjobb matematikus“ verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának  12 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 45 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Borgula Tamás                  II. BM                            36 pont     

      2. Bílý Mário                          II. A                               34 pont

      3. Uzsák Krisztián                 II.A                                25pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • 100 rokov lodiarstva v Československu - A csehszlovák hajóépítés 100 éve

     • 11. decembra 2019 navštívili študenti Strednej odbornej školy technickej v Komárne (študijný odbor komerčný pracovník v doprave) v rámci exkurzie Podunajské múzeum a pozreli si tu výstavu s názvom 100 rokov lodiarstva v Československu. Expozícia obsahuje jedinečné záznamy o stavbe lodí - originálne dokumenty, zväčšené fotografie a modely lodí. Sofistikované tabuľky tiež študentom poskytli informácie o lodiarskom dizajne. Poukázaním na dobové technické úspechy výstava odkrýva históriu a zhrnutie  výsledkov československého a slovenského staviteľstva lodí.

      Organizátor: Mgr. Büiová Alexandra

      A Műszaki Szakközépiskola szállítmányozási ügyintéző  szakos diákjai 2019. december 11-én tanulmányi kirándulás keretén belül ellátogattak a komáromi Duna Menti Múzeumba, ahol megtekintették a 2018-as év kiállítását, mely A csehszlovák hajóépítés 100 éve címet viseli. Az egyedi kiállítás  célja a csehszlovák, illetve szlovák hajóépítés eredményeinek összefoglalása. A tárlat eredeti dokumentumok, felnagyított fényképek és méretarányos hajómodellek segítségével mutatja be  a korabeli technikai vívmányokat, egyedülálló hajóépítési rekordokat. Az igényes kivitelezésű tablóknak köszönhetően a diákok a hajótervezés és hajóépítés kulisszatitkaiba is betekintést nyerhettek.

      A programot Mgr. Büiová Alexandra szervezte meg.

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2019 – 2020

     • Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia

      XXII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2019 – 2020 sa na našej škole 6. decembra 2019 zúčastnilo deväť žiakov z tried: I.A, I.NA, II.A a III.A.

      Nosná téma XXII. ročníka OĽP má názov -  Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia.

       Po vyhodnotení zadaného testu vzniklo spomedzi súťažiacich toto poradie:

      1. miesto - Adam Nagy – I.NA  

      2. miesto - Nikola Smolíková – II.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Elena Szabóová

     • Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2019 - A „Piros szalag” kampány kiértékelése 2019

     • Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas 1. decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Dávajú tým najavo, že sa zaujímajú o tému HIV a AIDS. Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom aktivít Červené stužky 2019. Pri príležitosti dňa boja proti AIDS v rámci kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili rôznymi aktivitami: v novembri žiaci tretieho ročníka pripravili pútavú tematickú nástenku, ktorú umiestnili na chodbe našej školy. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne sme zorganizovali besedu na tému HIV/AIDS pre žiakov druhého ročníka. Žiakom prvého a druhého ročníka sme premietli dokumentárny film „Anjeli“, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV (po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme). Vyvrcholením kampane bolo nosenie červenej stužky žiakmi a zamestnancami školy, ktoré zhotovili žiaci prvého ročníka.

      Za zorganizovanie aktivít boli zodpovedné Ing. Monika Virágová a Mgr. Alexandra Büiová

      December első napja az egész világon az AIDS elleni harc világnapja. A kampány célja az, hogy figyelmeztesse az embereket az AIDS problémájára, bővítse ismeretüket a betegségről, annak terjedéséről és felhívja figyelmüket a megelőzés fontosságára. A HIV/AIDS megbetegedés nem válogat, nem tisztel határokat, nem tesz különbséget bőrszín alapján, nem veszi figyelembe a gazdagságot, szegénységet. Szimbóluma a piros szalag. Az AIDS problémájával foglalkozik a „Piros szalag“ elnevezésű egész Szlovákiát átölelő kampány is, melybe iskolánk is bekapcsolódott. A mi iskolánk diákjai is részt vettek különböző aktivitásokkal a kampányban. Novemberben a harmadik osztályos diákjaink faliújságot készítettek a témával kapcsolatban és kitették a folyosóra. Területi Közegészségügyi Hivatallal együtt az iskolánk a másodikos diákjainknak beszélgetést szervezett a témáról. Elsős és másodikos osztályos diákjaink megnézték „Az angyalok“ című megható kisfilmet, mely egy szlovák misszionáriusnőről szól, aki a Dél Afrikai Köztársaságban egy AIDS-es gyerekeket ellátó központban tevékenykedik. Piros szalagokat készítettünk az elsős diákokkal, amelyet feltűztünk a tanulóknak és a tanároknak.

      Szervezők: Ing. Monika Virágová és  Mgr. Alexandra Büiová

     • Adoptuj si stromček! – Fogadj örökbe egy fát!

     • V rámci boja proti klimatickým zmenám sa k projektu 480 – Adoptuj si stromček! pripojila aj trieda I.CM Strednej odbornej školy technickej v Komárne. Cieľom programu je zasadiť v meste čo najviac stromov. 25. novembra 2019 nadšení študenti jeden zasadili a budú sa oň 4 roky starať. V budúcnosti by sme sa chceli zúčastniť na podobných programoch, pretože pre našu školu je dôležité, aby  bolo Komárno čisté a zelené mesto.

      Organizátor: Mgr. Büiová Alexandra - koordinátorka environmentálnej výchovy

      A klímaváltozás elleni harc jegyében a Műszaki Szakközépiskola I.CM osztálya is csatlakozott a 480 projekt keretében meghirdetett programhoz, mely a Fogad jörökbe egyfát! elnevezést viseli. A program célja, hogy Komárom területén minél több fát ültessenek el. 2019. november 25-én a diákok nagy lelkesedéssel helyeztékel új helyére a fát, amelyet aztán 4 évig fognak gondozni. A jövőben szeretnénk több hasonló programban részt venni, mert iskolánk számára fontos, hogy Komárom zöldebb, tisztább és élhetőbb legyen.

      Szervező: Mgr. Büiová Alexandra az iskola környezetvédelmi koordinátora

     • Školská fotografická súťaž - Iskolai fotóverseny

     • Od 21.10.2019  do 15.11.2019 prebiehala školská fotografická súťaž na SOŠT – MSZKI Komárno, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno. Témou súťaže v tomto školskom roku bola: Jeseň, obdobie farieb. Žiaci sa do súťaže mohli zapojiť výlučne s vlastnými fotografiami (5ks).

      Do súťaže poslalo fotografie 28 žiakov z I. až III. ročníka, ktoré boli ohodnotené pedagógmi školy. Organizátorkou a zároveň i jednou z členov poroty školskej fotografickej súťaže bola   Ing. Katarína Kissová, ďalšími porotcami boli Mgr. Alexandra Büiová, Mgr. Dávid Fóti a Mgr. Péter Sánta. Najlepšie fotografie postupujú  ďalej na fotografickú súťaž „ENVIROSPEKTRUM 2019“.

      Na prvých troch miestach sa umiestnili:

      1. Karin Keszeg             III. CM
      2. Tamás Kulacs             II. CM
      3. Noémi Vajda              II. A

      Výhercom zo srdca gratulujeme!

      Organizátor: Ing.Kissová Katarína

      Ősz, a színek időszaka. Ezt a címet viselte az idei tanév fotópályázata, amelyre a diákok 5 darab saját készítésű fotóval nevezhettek.

      Összesen 28 diák vett részt az október 21-től november 15-ig tartó versenybe. A beérkezett pályamunkákat a grafika szak oktatói pontozták - Ing. Kiss Katalin, Mgr. Büi Alexandra, Mgr. Fóti Dávid, Mgr. Sánta Péter, akik egyben a zsűri tagjai is voltak.

      A legjobb 5 fényképet beneveztük az ,,ENVIROSPEKTRUM 2019" elnevezésű fotópályázatra.

      A fotóverseny első három helyezettje:

      1. Karin Keszeg             III. CM
      2. Tamás Kulacs             II. CM
      3. Noémi Vajda              II. A

      A verseny győzteseinek és minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

      Szervező: Ing. Kiss Katalin                                                                                                       

     • "Pohyb znamená zdravie" - ,,A mozgás egyenlő az egészséggel”

     • Dňa 15. novembra 2019  sa na našej škole  uskutočnilo športovo spoločenské podujatie v rámci projektu, "Pohyb znamená zdravie". Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom projektu bolo viesť žiakov a zamestnancov školy k zdravému životnému štýlu a športu. Aktivita v živote človeka je nevyhnutná pre jeho zdravý fyzický aj osobnostný rozvoj. V rámci projektu si mohli žiaci spolu s pedagogickými zamestnancami zašportovať v rôznych disciplínach ako napr. box a bodybuilding. Žiaci si zmerali sily aj s profesionálnymi trénermi. Tímový duch súťažiacich vytváral priateľskú atmosféru plnú športovej dynamiky a zábavy. V rámci podujatia sa uskutočnila aj beseda v názvom ,, Nelátkové závislosti“.

      Iskolánkban 2019 november 15-én sportnapot tartottunk a diákok és az iskola dolgozói részére. Az esemény ,,A mozgás egyenlő az egészséggel” projekt részeként valósult meg, amely  Nyitra megye pénzügyi támogatásával valósult meg. A projekt fő célja az volt, hogy felhívjuk az ifjúság figyelmét a mozgás és a sport fontosságára. Az ember életében a rendszeres testmozgás fizikai előnyei mellett számos más pozitív hatással is járhat, hiszen a sport a lelki állapotunkat, szellemi teljesítményünket és a közösségi kapcsolatainkat is előnyösen befolyásolhatja. Tanulóink és iskolánk dolgozói több sportágat is kipróbálhattak, mint például: a boksz és a testépítés. Az eseményre ismert, élvonalbeli edzőket is meghívtunk, akikkel találkozhattak a tanulók. A program keretén belül előadást is tartottunk ,,Legális szerfüggőségek“ címmel. A sportnap egy kiváló közösségépítő rendezvény volt, ahol a tanárok és a tanulók közelebb kerültek egymáshoz.