• Zloženie rady školy

    • Rada školy

     Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

     Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom školy, a to najmä:    
     -  k počtu prijímaných žiakov
     -  k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov 
     -  ku správe o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
     -  k návrhu rozpočtu 
     -  ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho každoročnému vyhodnoteniu
     -  k správe o výsledkoch hospodárenia školy
        

     Členovia rady školy:

     * Kristína Majchráková - predseda RŠ, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

     * Norbert Becse, PaedDr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     * Csaba Földes, Ing. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     * Alica Koczianova, Mgr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     * Jozef Mizséri, Ing. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     * Erika Csintalan, Mgr. - zvolený zástupca pedagogických zamestnancov (TV)

     * Róbert Németh - zvolený zástupca pedagogických zamestnancov (PV)

     * Denisa Guttmann - zvolený zástupca rodičov

     * Anikó Forró - zvolený zástupca rodičov

     * Tamás Kocsis - zvolený zástupca rodičov

     * Áron Kovács - zvolený zástupca žiakov