• Zloženie rady školy

    • Rada školy

     Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

     Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom školy, a to najmä:    
     -  k počtu prijímaných žiakov
     -  k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov 
     -  ku správe o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
     -  k návrhu rozpočtu 
     -  ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho každoročnému vyhodnoteniu
     -  k správe o výsledkoch hospodárenia školy
        

     Členovia rady školy.

     Judita Wagnerová, Ing. - predseda RŠ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

     Norbert Becse, PaedDr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Csaba Földes, Ing. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Alica Koczianova, Mgr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Jozef Mizséri, Ing. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Adriana Ozimyová - zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

     Denisa Guttmann - zvolený zástupca rodičov

     Katarína Szabóová - zvolený zástupca rodičov

     Ildikó Szabó - zvolený zástupca rodičov

     István Száraz, Ing. - zvolený zástupca pedagogických zamestnancov