• Výchovné poradenstvo - Nevelési tanácsadás

    • Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2022/2023

      

        Plán práce výchovného poradcu je zameraný na elimináciu negatívnych a patologických javov žiakov v oblasti ich správania a dochádzky do školy, na zvýšenie právneho vedomia žiakov o ľudských právach, na prevenciu šikanovania a národnostnej, rasovej a sociálnej diskriminácie.

        Náplň práce výchovného poradcu je stanovená zákonom č. 317/2009  z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

     Podklady:

     • zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - § 134
     • pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021
     • vyhláška MŠVVaŠ SR č. 325/ 2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
     • metodické usmernenie č. 7/2006-R

     Realizácia úloh v oblasti výchovného poradcu na škole vychádza v školskom roku

     2022/2023 z týchto dokumentov

      

     1. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre Slovensko 2018 – 2027.

     2. Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

     3. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

     4. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.

     5. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020.

     6. Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020.

     7. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

      výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania.

      8. Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

      9. Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.

     10. Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.

     11. Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore.

      

      

      

      

     Práca výchovného poradcu sa bude riadiť plánom práce a zameriavať sa na tieto hlavné oblasti činnosti:

     a) poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

     b) konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,

     c) koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. Sprostredkovanie previazanosti školy s výchovnými poradcami základných škôl pri nábore žiakov základných škôl na stredné školy.

     Výchovné poradenstvo bude najmä:

     • zabezpečovať komplexný poradenský servis (informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov),
     • monitorovať výchovno-vzdelávacie problémy žiakov,
     • poskytovať pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu (pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí  s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania - profesijnej orientácii),
     • venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou  (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, realizácia aktivít, organizovanie besied, prieskumná činnosť),
     • žiakom a ich zákonným zástupcom poskytovať preventívno-výchovné konzultácie,
     • vykonávať pohovory s výchovne problémovými žiakmi,
     • vykonávať pohovory so žiakmi s učebnými problémami a slabo prospievajúcimi, podľa potreby aj s ich rodičmi.

      

     Trvalé úlohy zabezpečované počas celého školského roka:

     • zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu  účasťou na  vzdelávaniach, seminároch a pod.,
     • vedenie dokumentácie výchovného poradenstva (evidencia problémových a nadaných žiakov, záznamový list o pohovoroch, právne normy k výchovnému poradenstvu, metodické, informačné a propagačné materiály, príručky, odborná literatúra),
     • oboznámenie žiakov a rodičov prvého ročníka s formou a organizáciou práce výchovného poradcu, venovať im väčšiu pozornosť (adaptácia na nový kolektív a prostredie, otázky učenia sa),
     • vykonávať prieskumnú činnosť a jej vyhodnotenie – dotazníky a iné metódy v spolupráci s triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy,
     • spolupráca  s koordinátorom drogovej prevencie  proti vzniku sociálne patologických javov v škole,
     • vykonávanie konzultačnej činnosti pre žiakov a ich zákonných zástupcov  s cieľom napomáhať žiakovi pri riešení osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie, v závažnejších prípadoch spolupracovať s CPPPaP v Komárne,
     • poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva,
     • dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie,
     • sledovať a zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred záškoláctvom, agresívnymi prejavmi, násilím, šikanovaním, fyzickým a psychickým týraním, delikvenciou, zneužívaním návykových látok, sexuálnym zneužívaním,
     • osobitnú pozornosť venovať žiakom s poruchami správania, pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania,
     • skvalitňovať propagáciu školy a informovanie základných škôl o učebných a študijných odboroch,
     • napomáhať a prispievať pri optimalizácii a humanizácii procesu výchovy a vzdelávania, vytváraní zdravej sociálnej klímy a interpersonálnych vzťahov v školskom prostredí,
     • pomáhať  triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy a ostatným učiteľom riešiť konfliktné alebo iné mimoriadne situácie v triede.

     Časový plán hlavných úloh na školský rok 2022/2023

      

     September 2022

      

     1. Vypracovať plán práce výchovného poradcu na školský rok 2022/2023, stanoviť poradenský deň.
     2. Zorganizovať zasadnutie s triednymi učiteľmi prvých ročníkov.
     3. Účasť na pracovných poradách výchovných poradcov, nadviazať spoluprácu s CPPPaP v Komárne.
     4. Vyhotoviť nástenku so študijnými výsledkami a absenciou  za 2. polrok šk. r. 2021/2022.
     5. Zistiť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Venovať zvýšenú

                 pozornosť týmto žiakom počas celého školského roka.

     1. Informovať žiakov 1. ročníka o činnosti výchovného poradcu.

      

      

      

      

     Október 2022:

      

     1. Monitorovať  žiakov s problémami učenia, správania a predchádzania sociálno-patologickým javov v spolupráci s triednymi učiteľmi a s majstrami odbornej výchovy.
     2. Individuálne konzultovať so žiakmi, ich rodičmi a v prípade potreby informovať pedagógov o špecifických potrebách prístupu k problémovým žiakom.
     3. Monitorovať problémy žiakov s adaptáciou na nové prostredie a systémom práce na strednej škole.
     4. Spolupracovať na organizovaní Dni otvorených dverí na našej škole.
     5.    Podieľať sa na nábore žiakov základných škôl.
     6. Riešiť výchovné problémy so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a zlý prospech v spolupráci s triednymi učiteľmi.

      

     November 2022:

      

     1. Podieľať sa na organizácii a realizovaní „Dňa otvorených dverí“ na škole.
     2. Prezentovať možnosti štúdia na našej škole na základných školách.
     3. Konzultačný servis pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov.
     4. Evidovať nadaných žiakov.
     5. Spracovať prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý štvrťrok.
     6. Riešiť výchovné problémov so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a zlý prospech v spolupráci s triednymi učiteľmi.

      

     December 2022:

      

     1. Aktuálne informovať žiakov 4. ročníka o možnostiach štúdia na VŠ.
     2. V prípade potreby na rodičovských schôdzach informovať rodičov 4. ročníka o VŠ a možnostiach štúdia.
     3. Riešiť výchovné problémov so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a zlý prospech v spolupráci so školským psychológom a s triednymi učiteľmi.
     4. Individuálne konzultovať so žiakmi s vysokou absenciou.
     5. Spolupracovať na organizovaní Dňa študentov.
     6. Možnosť konzultácie pre žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagógov.

      

     Január 2023:

      

     1. Monitorovať situácie v jednotlivých triedach v súvislosti so zvýšeným stresom pred polrokom a riešenie problémov.
     2. Prekonzultovať výchovné problémy žiakov s ostatnými pedagogickými pracovníkmi a pripraviť materiály na klasifikačnú poradu za 1. polrok.
     3. Osobné pohovory so žiakmi  a pomoc pri výbere vhodnej VŠ, vypĺňanie prihlášok.
     4. Riešenie výchovných problémov so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a zlý prospech v spolupráci s triednymi učiteľmi.

      

     Február 2023:

     1. Nábor žiakov základných škôl.
     2. Vyplňovanie prihlášok na VŠ a ich kontrola.
     3. Riešenie výchovných problémov so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a zlý prospech v spolupráci s triednymi učiteľmi.
     4. Riešenie aktuálnych výchovných problémov.

      

     Marec 2023:

      

     1. Konzultácie pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov a riešenie aktuálnych problémov.
     2. Riešenie aktuálnych výchovných problémov.
     3. Nábor žiakov základných škôl.
     4. Riešenie výchovných problémov so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a zlý prospech v spolupráci s triednymi učiteľmi.
     5. Riešenie aktuálnych výchovných problémov.

      

     Apríl 2023:

      

     1. Spracovať prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za tretí štvrťrok.
     2. Riešenie výchovných problémov so žiakmi, ktorí majú neospravedlnenú absenciu a zlý prospech v spolupráci s triednymi učiteľmi.
     3. Konzultácie pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov a riešenie aktuálnych problémov.

      

     Máj 2023:

     1. Nábor žiakov na nadstavbové štúdium.
     2. Riešenie aktuálnych výchovných problémov.
     3. Konzultácia pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov a riešenie aktuálnych problémov.

      

     Jún 2023:

     1. Vyhodnotiť koncoročné výchovno-vzdelávacie výsledky.
     2. Aktualizovať nástenku so študijnými výsledkami II. polroka šk. roka.
     3. Vypracovanie hodnotiacej správy a štatistík výchovného poradenstva za školský rok 2022/2023.

      

     Plán práce je otvorený,  v priebehu školského roka sa môže doplniť o ponúkané, resp. žiadané aktivity.

      

     Konzultačné hodiny výchovného poradenstva:  Ildikó Szabó

      

     Nepárny týždeň

     Pondelok:   13:30  -  15:05

      Piatok:         8:05  -     8:50

     Párny týždeň

     Streda:        16:05  -  16:50

     Štvrtok:         8:05 –    9:40     

      

      

     tel. č.  ................e-mail: szabo.ildiko@soskn.sk

      

     Konzultácie pre rodičov: možnosť dohodnúť konzultácie telefonicky alebo emailom

      

      

     V Komárne, dňa 15. 09. 2022                                              Vypracovala:  Ildikó Szabó

                                                                                                               výchovná poradkyňa