• NÁVŠTEVA KNIŽNICE JÓZSEFA SZINNYEIHO V KOMÁRNE

     • Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa triedy I.A a I.NA  pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Szabóovej vybrali stráviť hodinu slovenčiny do mestskej knižnice na Eötvosovej ulici.

      Pani knihovníčka Miháliková, ktorá sa po celý čas našej návštevy ochotne a trpezlivo venovala skupine, oboznámila žiakov so všetkými dostupnými informáciami a možnosťami, ktoré je schopné toto vzdelávacie pracovisko čitateľom poskytnúť.

     • Hrady, zámky a prírodné zaujímavosti nitrianskeho kraja - A Nyitrai kerület várai, kastélyai és természeti szépségei

     • Hrady, zámky a prírodné zaujímavosti nitrianskeho kraja.

      V dňoch 25. a 26. sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili tematického zájazdu v rámci projektu  na podporu cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Prvou našou zastávkou bol jeden z najkrajších neoklasicistických šľachtických sídiel, poľovnícky  kaštieľ v Palárikove, ktorý dnes slúži na oddych a relaxáciu pre ubytovaných hostí. Pozreli sme si krásne dobové zariadenie a poprechádzali sme sa pekným anglickým parkom.

      Ďalšou našou zastávkou bolo arborétum v Tesárskych Mlyňanoch. Počas prechádzky v tieni exotických stromov, krikov a kvetov z rôznych kútov sveta sme sa započúvali do spevu vtákov, oddýchli sme si v altánku pri jazierku s vodnými lotosmi, s údivom sme si pozreli majestátnosť sekvoje kalifornskej a nadýchali sa čerstvého vzduchu.

      V Topoľčiankach sme si pozreli ďalší, z hľadiska cestovného ruchu atraktívny poľovnícky kaštieľ, ktorý bol letným sídlom Habsburgovcov, ako aj obľúbeným sídlom československých prezidentov. Dnes kaštieľ ponúka oddych a relax, ako aj možnosť usporadúvať rôzne firemné a spoločenské akcie. V klasicistickom krídle sme si pozreli múzeum historického nábytku a bytových doplnkov a poprechádzali sme sa parkom v anglickom štýle.

      Poslednou našou zastávkou bol nitriansky hrad. Po zdolaní schodov sme sa ocitli v hradnom areáli ktorému dominuje bazilika svätého Emeráma a socha pápeža Jána Pavla II. Preskúmali sme hradby opevnenia, kde sme sa pokochali panorámou Nitry, pozreli sme si hradnú studňu, kazematy, kde návštevníci môžu vidieť, ako sa stavba vyvíjala  od čias Veľkej Moravy až po nitrianske hradné opevnenie.a nakoniec sme si oddýchli a rozjímali v bazilike, ktorá má krásnu barokovú výzdobu. Unavení, ale plní zážitkov, dojmov a nových poznatkov sme sa vydali na cestu domov.

      Judita Wagnerová

       

       

      A Nyitrai kerület várai, kastélyai és természeti szépségei

       

      Nyitra megye pénzügyi támogatásával  iskolánk diákjai és pedagógusai  2019. június 25-én és 26-án  ismeretterjesztő kiránduláson vettek részt a nyitrai kerület idegenforgalmának támogatása keretében.

      Első megállónk a tótmegyeri  neoklasszicista vadászkastély volt, amely ma pihenést és kikapcsolódást nyújt az idelátogató vendégek számára. Megnéztük a történelmi bútorokkal berendezett kastélyt és sétáltunk az angolparkban.

      Következő megállónk a malonyai arborétum volt. A különböző világrészekből idetelepített exotikus fák, bokrok és virágok árnyékában tett séta közben belehalgattunk a madarak csicsergésébe, megpihentümk a tavirózsás tó melletti kerti pavilonban, megcsodáltuk a hatalmas mamutfenyőt és teleszívtuk magunkat friss levegővel.

      Kistapolcsányban meglátogattuk azt a vadászkastélyt, amely a Habsburg család nyári székhelye volt. Szívesen töltötték itt az idejüket Csehszlovákia államelnökei is. Ma a kastély szállodaként működik és közkedvelt helyszíne különböző rendezvényeknek. A klasszcista szárnyban megtekintettük a történelmi bútorok és berendezések múzeumát valamint sétát tettünk az angol stílusú parkban.

      Utolsó megállónk  Nyitra vára volt. Miután felsétáltunk a lépcsőkön elénk tárult a várudvar, ahol a Szent Emmerám bazilika és II. János Pál pápa szobra helyezkedik el. Körbesétáltunk az  erődítmény falai mentén, ahonnan Nyitra panorámája tárult elénk. Megcsodáltuk a várkutat, ezután pedig a gótikus várárokba mentünk, ahonnan a kazamaták nyíltak. Itt egy állandó régészeti kiállítás keretén belül megismerkedhettünk a nagymorva védfal és a nyitrai várfal építészeti sajátosságaival. Legvégül pedig a bazilikában pihentünk meg, miközben megcsodáltuk a gyönyörű barokk díszítést. Fáradtan ugyan, de élményekkel és új ismeretekkel teli hazafelé vettük utunkat.

      Wagner Judit

      REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

     • Exkurzia v nábytkárskej firme - Látogatás a bútorgyártó cégben

     • Exkurzia v nábytkárskej firme

      Spoločnosť KOM Polster, s.r.o., je jedným z najväčších výrobcov čalúneného nábytku na Slovensku. O jej dominancii svedčí tiež obrat, ktorý od svojho vzniku v roku 2006 zvýšila z 3 miliónov vtedajších korún na súčasných 28 miliónov eur v minulom roku. Od svojho založenia patrí do skupiny nábytkárskych firiem rodiny Jockenhöfer z Nemecka.

      Dňa  29. 05. 2019 sa žiaci učebného odboru stolár a študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, grafik digitálnych médií a komerčný pracovník v doprave našej školy zúčastnili odbornej exkurzie v priemyselnom areáli menovanej firmy v Novej Stráži.

      Po príchode do spoločnosti nás krátkou prezentáciou oboznámili s históriou a vývojom firmy. Po zodpovedaní otázok žiakov nás previedli cez výrobnú halu, kde nás podrobným výkladom oboznámili s procesom výroby nábytku. Keďže exkurzia sa konala počas plnej prevádzky, žiaci mali možnosť sledovať reálny proces výroby, jednotlivé etapy a  ich nadväznosť. Žiaci mohli priamo pod odborným výkladom sledovať celý priebeh ich úkonov. Prehliadku zakončili žiaci praktickým zhotovením zmenšeného modelu postele.

      Vďaka ústretovosti spoločnosti, profesionálnemu a odbornému  výkladu sme získali veľa nových informácií a poznatkov, čím sme teóriu odborných predmetov priblížili bližšie praxi. Exkurzia bola náučná a veľmi podnetná. Aj v budúcom školskom sem radi  zavítame a tak spojíme teóriu výrobného podniku s konkrétnou praxou.

      Ďakujeme!

      Za zorganizovanie exkurzie bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      Látogatás a bútorgyártó cégben

      A KOM Polster, s.r.o. az egyik legnagyobb kárpitozott bútorokat gyártó cég Szlovákiában. A dominanciájukról árulkodik a forgalom is, amelyet a 2006-os megalakulásuk óta az akkori 3 millió koronáról a jelenlegi, múlt évi 28 millió Euróra növeltek. A megalapításától kezdve a németországi Jockenhöfer család bútorgyártó cégeinek csoportjába tartozik.

      2019.05.29-én az iskolánk asztalos, fa- és bútorgyártási operátor, digitális médiai grafikus és közlekedésügyi munkatárs szakot látogató diákjai szakmai látogatáson vettek részt a nevezett cég ipari parkjában Őrsújfalun.

      A cégbe való megérkezés után röviden bemutatták a cég történetét és fejlődését. Miután válaszoltak diákjaink kérdéseire, átvezettek bennünket a gyártási csarnokon, ahol részletes magyarázat mellett megismertették velünk a bútorgyártás folyamatát. Mivel a látogatás teljes működés mellett valósult meg, a diákoknak lehetőségük volt megfigyelni az egész gyártási folyamatot, az egyes folyamatokat és azok egymáshoz kapcsolódását. A diákoknak lehetőségük nyílt szakmai magyarázat mellett megfigyelni az egyes műveletek folyamatát. A megtekintést a diákok egy ágy kisebbített modelljének elkészítésével fejezték be.

      A társaság előzékenységének, hivatásos szakmai bemutatójának köszönhetően sok új információt és ismeretet szereztünk, amelyekkel a szakmai tantárgyak elméletét közelebb hoztuk a gyakorlathoz. A látogatás tanulságos és gondolatébresztő volt. A következő tanévben is szívesen ellátogatunk ide és így összekapcsoljuk a gyártó cégről szóló elméletet a konkrét gyakorlattal.

      Köszönjük!

      A látogatás megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

     • Očkovanie hrou

     • Očkovanie hrou

      Žiaci I.A triedy sa dňa 27.06.2019 zúčastnili pilotného projektu RÚVZ v Komárne „Očkovanie hrou“,  zameraného na zvýšenie povedomia budúcich rodičov o význame očkovania, čiže prevencii určitých ochorení. Pred začatím besedy žiaci vyplnili dotazníky. Potom im zamestnankyne RÚVZ v skupinách vysvetlili problematiku chorôb preventabilných očkovaním a povinného očkovania, uviedli zdroje informácií o očkovaní, ako sa orientovať na internete v danej problematike, prečo je potrebné toľko vakcín, význam individuálnej a kolektívnej imunity.

      Po absolvovaní všetkých 4. stanovíšť žiaci opätovne vyplnili dotazník s tými istými otázkami ako na začiatku besedy. V opakovane vyplnených dotazníkoch bolo vidieť prehĺbenie vedomostí žiakov o predmetnej problematike a pozitívny posun v postojoch k očkovaniu.

       

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      Az oltás játék

      Az I.A osztály diákjai 2019.06.27-én a komárnoi Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) „Az oltás játék” bevezető projektjén vettek részt, amely a jövendő szülők tudatosságának növelésére irányul az oltás jelentőségével, illetve ezáltal az egyes betegségek megelőzésével kapcsolatban. A beszélgetés előtt a diákok kérdőíveket töltöttek ki. Ezután a RÚVZ munkatársai csoportokban elmagyarázták nekik az oltással megelőzhető betegségek és a kötelező oltás problematikáját, megnevezték az oltásról szóló információs csatornákat, hogyan lehet eligazodni az interneten az adott probléma terén, miért van szükség annyi oltóanyagra, az egyéni és csoportos immunitás jelentőségét.

      Mind a 4 állomás meglátogatása után a diákok ismét kitöltötték a kérdőívet ugyanazokkal a kérdésekkel, mint a beszélgetés elején. Az ismételten kitöltött kérdőíveken látni lehetett a diákok tudásának elmélyülését az adott probléma terén és a pozitív változást az oltáshoz való viszonyulásban.

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

     • Ocenenie najúspešnejších žiakov Komárna

     • Ocenenie najúspešnejších žiakov Komárna

      Primátor mesta Komárna každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. Dňa 20. júna 2019 sa v Dôstojníckom pavilóne v Komárne zišli najúspešnejší žiaci zo stredných škôl. Ocenení žiaci získali v školskom roku 2018/2019 významné umiestnenia v okresných, krajských,  či celoštátnych súťažiach. Žiaci si prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Komárna. Je potrebné vyzdvihnúť ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Preukázali hĺbku svojich vedomostí, talent, fantáziu, zručnosť či športové nadanie.

      Každoročné ocenenie primátora mesta Komárno získali v tomto školskom roku traja naši žiaci:

       

      Anikó Lacza  je žiačkou 3.BM triedy.  V desiatom ročníku celoštátnej súťaže Ipolyi Arnold získala strieborné pásmo v prednese rozprávky. Súťaž organizovala štátna rada Csemadoku.

      Nikolas Hulman je žiakom III.C. V súčasnosti vystupuje pod gesciou Slovenského zápasníckeho zväzu, je zaradený do juniorskej reprezentácie Slovenskej republiky v kategórii U-23 grécko-rímskym štýlom. Najvzácnejším úspechom v jeho športovom živote je získanie deviatich titulov Majstra Slovenska v zápasení juniorov.

      Ádám Jakubek je žiakom III.DM triedy. Dosiahol vynikajúce výsledky v silovom trojboji nielen na domácej a európskej, ale aj svetovej pôde. Na majstrovstvách Slovenska už získal štyri prvé a tri druhé miesta.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

      Ing. Monika Virágová

       

      Komárno legsikeresebb diákjainak értékelése

      Komárno város polgármestere minden tanév végén értékeli az iskolák elmúlt tanévben legsikeresebb diákjait. 2019.június 20-án Komárnoban, a Tiszti Pavilonban összegyűltek a középiskolák legsikeresebb diákjai. A díjazott diákok a 2018/2019-es tanévben jelentős helyezéseket értek el a járási, kerületi vagy országos versenyeken. A diákok emléklapot vehettek át az iskola és Komárno városának sikeres képviseletéért. Szükséges kiemelni az ő különleges alkotó, tanulmányi és emberi értékeiket, de a felelősségtudatukat, kezdeményező képességüket és kreatív hozzáállásukat tanulmányi kötelességeik teljesítése során és aktív részvételüket az iskolán kívüli tevékenységekben. Megmutatták tudásukat, tehetségüket, fantáziájukat, készségeiket és sporttehetségüket.

      Komárno város polgármesterének évente kiosztott díját idén három diákunk szerezte meg:

      Lacza Anikó a 3.BM osztály tanulója. Az Ipolyi Arnold országos verseny tízedik évfolyamában prózában ezüstsávos besorolást nyert el. A versenyt a Csemadok Országos Választmánya szervezte.

      Hulman Nikolas a III.C osztály tanulója. Jelenleg a Szlovák Birkózószövetség színeiben versenyez, tagja a Szlovák Köztársaság U-23 junior reprezentációs keretének görög-római stílusban. Sportéletének legértékesebb sikerei a 9 Szlovák Bajnok cím megszerzése a junior birkózók között.

      Jakubek Ádám a III.DM osztály diákja. Kitűnő eredményeket ért el hármas erőpróbában, nem csak otthoni és európai, hanem világversenyeken is. A szlovák bajnokságon már négy első és három második helyet szerzett.

      Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

      Ing. Virág Mónika

     • Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a iných drogách

     • Európsky školský prieskum o alkohole, tabaku a iných drogách

      V priebehu roka  2019 sa opätovne realizuje na Slovensku projekt Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách ("European School Survey Project on Alcohol and other Drugs" - ESPAD), na ktorom sa od jeho začiatku (1995) zúčastňuje aj Slovenská republika. Hlavným cieľom medzinárodnej štúdie ESPAD je získanie štandardných a vzájomne porovnateľných informácií o celkovom výskyte fajčenia, pitia alkoholu a užívania nelegálnych drog u európskej mládeže. Do zberu údajov sa dňa 30.05.2019 zapojili aj žiaci našej školy. Zber sa vykonával pomocou štandardizovaného dotazníka.

      Za zorganizovanie aktivity bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      Európai iskolai felmérés az alkoholról, dohányról és egyéb kábítószerekről

      A 2019-es év során ismételten megvalósult Szlovákiában az Európai iskolai felmérés az alkoholról és egyéb kábítószerekről projekt ("European SchoolSurvey Project on Alcohol and otherDrugs" - ESPAD), amelyben a kezdetektől (1995) részt vesz a Szlovák Köztársaság is. Az ESPAD nemzetközi tanulmány fő célja standard és kölcsönösen összehasonlítható információk szerzése a dohányzás, alkoholfogyasztás és illegális kábítószerek fogysztásának előfordulásáról az európai fiataloknál. Az adatgyűjtésbe 2019.05.30-án iskolánk diákjai is bekapcsolódtak. Az adatgyűjtés általános kérdőívek segítségével valósult meg.

      A tevékenység megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

     • Deň Zeme – 22. apríl

     •  

      Aj v tomto školskom roku sme zostali verní tradícii a zapojili sme sa do aktivity Vyčistime si Komárno, ktorú pri príležitosti Dňa Zeme organizuje Komunálny odbor pri MsÚ v Komárne.

      Žiaci prvých ročníkov prišli 26. apríla 2019 do školy v brigádnickom oblečení, aby  nastúpili od 8:05 do 12:00 na brigádu. 

      Páni majstri a pani majsterky rozdali žiakom plastové vrecia a ochranné rukavice a pobrali sa do práce. Žiaci tried I.A, I.BM, I.CM, I.EM a I.FM vyzbierali smeti na Alžbetinom ostrove a pracovali aj v areáli školy.

      Vďaka patrí všetkým prvákom, ktorí vykonali kus záslužnej verejnoprospešnej  práce.

      Mgr. Elena Szabóová

       

     • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

     • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

      Dňa 26. júna 2019 sa žiaci  III.AM, I.DM a I.BM triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 80 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

      Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Kristína Tanóczkyová a Ing. Gábor Sárai.

       

      Az  III.AM,I.DM és I.BM osztályok diákjai, 2019. június 26–án tanulmányi kiránduláson vettek részt Léván az Atlantis művelődési központban. Ellenőrizhették a fizikából megszerzett tudásukat, meggyőződhettek a mágnesesség vagy a forgás - rotáció erejéről, továbbá láthattak egyéb érdekességeket. Információkat szereztek a technika vívmányairól: a keréktől az internetig, kipróbálhatták a legmodernebb merőeszközöket, megismerkedhettek a drónok, hoverboardok stb. működési elvével. A több mint 70 kiállítási tárgy között mindenki megtalálhatta kedvenc kísérletét vagy játékszerét. A kiállított tárgyak és kísérletek eredeti  módon való bemutatása, interaktív  átadása, hozzásegítette  diákjainkat  modern világunk jobb megértéséhez.

      Szervezte: Mgr. Harisová Angela

      Pedagógiai felügyelet: Mgr. Tanóczkyová Kristína és Ing. Sárai Gábor

     • Kultúrne dedičstvo NSK očami našich študentov - Nyitra megye kulturális öröksége diákszemmel

     •  

      Kultúrne dedičstvo NSK očami našich študentov

       

      Dňa 25. júna 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola, Komárno pod záštitou Združenia maďarských rodičov na Slovensku zúčastnili poznávacieho zájazdu v rámci projektu „Kultúrne dedičstvo NSK očami našich žiakov“ ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Žiaci tento zájazd využili na spoznanie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok mesta Nitry. Do Nitry sme pricestovali autobusom. Našou prvou zastávkou bolo sídlo biskupa a hradné námestie so sochou Jána Pavla II. V kostole sv. Emmeráma si žiaci vypočuli prednášku o histórii kostola, pozreli si fresky. Zaujímavosťou bola i hradná studňa a veža ležiace v časti mestských hradieb. Studňa je veľmi hlboká a patrí k najvyhľadávanejším turistickým hradným objektom. Pod hradom sme prešli kazematy. Nitrianske hradné kazematy sa nachádzajú v juhovýchodnej  časti hradu. Návštevníci môžu vidieť, ako sa stavba vyvíjala  od čias Veľkej Moravy až po nitrianskehradné opevnenie.

      Po prehliadke hradného areálu sme pokračovali návštevou cirkevného múzea, ktoré bolo v roku 2007 otvorené v bývalej hospodárskej budove. Na prízemí múzea je umiestnená dokumentácia a písomné pamiatky o kresťanstve, makety umeleckých artefaktov. Tu sa nachádza aj najstaršia ručne písaná slovenská kniha z r. 1083, nitrianska ročenka a odpisy Zoborských listín z rokov 1111 a 1113.V suteréne sú liturgické predmety, kalichy a sviatosti používané na cirkevné obrady.

      Po návšteve múzea sme prišli na Pribinovo námestie, uprostred ktorého je 6,6 m vysoká socha kniežaťa Pribinu. Priestor okolo námestia je obklopený cirkevnými budovami. Odtiaľto sa nám naskytol pohľad na komplex budov kláštora dolného mesta, ktorý pozostáva z kostola, gymnázia a vysokej školy. Kláštor je dvojposchodový, pod niektorými jeho časťami sa nachádza i suterén. V strede kláštora sa nachádza barokový kostol sv.Ladislava.

      Ďalej sme pokračovali  pozdĺž najstaršej časti mesta, na úpätí Nitrianskeho hradu a Horného mesta sa nachádza Župný dom. Osviežiť sme sa zastavili pri fontáne pred Divadlom Andreja Bagara na Svätoplukovom námestí. Kráčali sme ďalej po pešej zóne, ktorá je zdobená pamiatkami v duchu veľkomoravskej tradície - rozšírená replika bronzového historického meča, železná fontána, 5 metrov vysoké hrajúce hodiny, rožná fontána, Svätoplukove prúty.

      V historickom centre mesta, v pamätnej oblasti, sa nachádza synagóga. Štvorcová synagóga sa môže pochváliť ozdobenou kovanou železnou bránou.

      Posledná etapa našej cesty bola Kalvária, ktorá  sa skladá z dvanástich neorománskych kaplniek zobrazujúcich niektoré z Ježišových zastávok. Jednotlivé zastávky sú postavené pozdĺž cesty ku kostolu Panny Márie. Cesta končí na vrchole kopca, v kaplnke Svätého hrobu. Unavení, ale obohatení o vedomosti a zážitky  sme sa v neskorých popoludňajších hodinách vrátili domov.

      Žiaci I.A triedy

      REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

       

       

      Nyitra megye kulturális öröksége diákszemmel

      Nyitra megye pénzügyi támogatásával a Műszaki Szakközépiskola diákjai 2019. június 25-én iskolai kiránduláson vettek részt Nyitrán.

      Utazásunk első állomása a Püspöki Palota volt. Először megtekintettük a várudvarban álló II. János Pál pápa szobrát, majd a Szent Emmerám székesegyházat, ahol meghallgattuk a templom történetét, megcsodáltuk a freskókat, szobrokat. A torony és a várfal által közrefogott részen találtuk a vár kútját, amely hihetetlen mélységének és látványos kinézetének köszönhetően mindannyiunk számára a vár legmaradandóbb látványosságának számított. Ezután a gótikus várárokba mentünk, innen nyíltak a kazamaták . A Nyitrai vár kazamatái a délkeleti bástyában találhatók. Itt egy állandó régészeti kiállítás keretén belül megismerkedhettünk a nagymorva védfal és a nyitrai várfal építészeti sajátosságaival. Továbbá megtekintettük az Egyházmegyei Múzeumot, amely a várkomplexum részét képezi. Szlovákia első egyházmegyei múzeumát 2007-ben nyitották meg a hajdani gazdasági épületben. A múzeum földszintjén a kereszténység elterjedésének kezdetét dokumentáló oklevelek és másírásos emlékek, valamint régészeti leletek makettjei láthatók. Itt került kiállításra Szlovákia legrégebbi kézzel írott könyve, az 1083-ból származó Nyitrai évkönyv és a Zobori oklevelek másolatai 1111-ből és 1113-ból. Az alagsorban az egyházi szertartásokhoz használt liturgikus eszközök, kelyhek, szentségtartó találhatók.

      A várdombról lefelé haladva a Pribina térre érkeztünk, amelynek közepén Pribina fejedelem 6,6 méteres szobra áll. A teret egyházi épületek övezik. A templomból, főiskolából és gimnáziumból álló kolostor épületegyüttese uralja az alsóváros látképét. A kolostor kétszintes, részben alagsorral rendelkezik. A barokk Szt. László templom a kolostor közepén helyezkedik el. Tovább haladva a város legrégebbi részének szomszédságában, a nyitrai várdomb és felsőváros tövében áll a Megyeháza. Elhagyva a Megyeházat megálltunk az Andrej Bagar Színház előtt található szökőkútnál, amely a Svätopluk téren található. A sétálóutcán haladva elvarázsoltak bennünket a Nagymorva hagyományok szellemében készült műemlékek: a bronz történelmi kard megnagyobbított mása, a vas szökőkút, a nagymorvai fedél, az 5 méter magas zenélő óra, a sarki ivókút és Svätopluk vesszője. A város történelmi központjában, az emlékmű övezetben fekszik a Zsinagóga. A négyzet alapú zsinagóga díszes, kovácsoltvas kapuval büszkélkedik. A zsinagóga belsőépítészeti díszítése szerény, nincsenek festmények, szobrok és Isten-ábrázolások sem.

      Kirándulásunk utolsó helyszínére, a Kálvária-dombra gyalog mentünk fel. A Kálvária-domb a város déli felében, a Nyitra folyó partján található. A Kálvária 12 neoromán stílusú, a keresztút egyes stációit ábrázoló kápolnából áll. A stációk a Boldogasszony-templomhoz vezető út mentén sorakoznak. Az út a domb tetején, a Szent Sír-kápolnánál ér véget.

      Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk haza a késő délutáni órákban.

      A I.CM diákjai

     • "HATÁRTALANUL" v Debrecíne - HATÁRTALANUL Debrecenben jártunk

     • Prednedávnom  štyridsať žiakov našej školy v sprievode štyroch učiteľov navštívilo Debrecín a školu „Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola“ v rámci projektu „Határtalanul!“, ktorého cieľom bolo zoznámenie sa so žiakmi a učiteľmi školy, vytvorenie priateľských vzťahov a nazretie do života maďarov na oboch stranách hraníc.

      Počas štyroch dní sme sa zoznámili s pamätihodnosťami mesta, navštívili sme Veľký kostol, ktorý nie je len centrom maďarskej reformovanej cirkvi, ale aj pamätné miesto historických udalostí, starú radnicu, Červený kostol, a múzeum Déryho. Pozreli sme si univerzitnú knižnicu, poprechádzali sme sa vo Veľkom lese a vychutnali sme si chladivé pohladenie hmlovej fontány. Povznášajúci pocit bola oslava Dňa spolupatričnosti v spoločnosti transylvánskych žiakov. Debrecínska škola pre našich žiakov pripravila tematický deň, v rámci ktorého žiaci skladali rôzne elektrické obvody. Posledný deň sme strávili v oblasti Nyírség. V mestečku Nyírbator sme navštívili minoritný a reformátsky kostol, poprechádzali sme sa po mestskej aleji, v panoptiku kaštiela Báthoryovcov sme sa pomocou expozícií zoznámili s legendami rodu. Poslednou zastávkou bol jeden z najkrajších renesančných hradov v oblasti Horná Tisa, v ktorom dnes múzeum Ádáma Vaya vystavuje obdobie Rákócziho a jeho boja za slobodu.

      Výlet do Debrecínu bol pre nás plný zážitkov a dojmov. Dúfame, že sa ešte budeme môcť v rámci projektu „Határtalanul!“, zúčastniť viacerých podobných výletov.

       

      Iskolánk negyven diákja négy tanár kíséretében Debrecenbe látogatott négy napra a Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskolába a “ Határtalanul!” program keretén belül - amely a magyar-magyar kapcsolatok építését, személyes kapcsolatok kialakítását és elmélyítését szolgálja. Közös pályázatunk címe: Tiszán innen, Dunán túl: komáromi és debreceni diákok határtalan együttműködése. Pályázatunk célja az, hogy iskoláink diákjai és tanárai megismerkedjenek egymással, betekintést nyerjenek az anyaországi, illetve a határon túli magyarság életébe.

         Négynapos kirándulásunk során megismerkedtünk a város nevezetességeivel. Ellátogattunk a Nagytemplomba, amely nemcsak a magyar reformátusság központja, hanem a hozzá kötődő történelmi események miatt emlékhely is egyben. Itt hirdették ki a Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozatát 1849-ben, itt mondta el híres beszédét II. János Pál pápa a megbékélés gesztusaként. Érdekes volt a Református Kollégium ereklyegyűjteményének néhány darabja: Csokonai Vitéz Mihály fuvolája, Arany János pipája, Petőfi Sándor pohara, Kossuth Lajos levéltárcája, Ady Endre leckekönyve. Meglátogattuk a Csonkatemplomot, a Régi Városházát, az Aranybika Hotelt, a Vörös Templomot és a Déri Múzeumot. Bepillantást nyerhettünk a Debreceni Egyetem könyvtárába, sétáltunk a Nagyerdő fái közt és élveztük a szökőkút hűsítő vizét. Felemelő érzés volt együtt ünnepelni a Nemzeti Összetartozás Napját az anyaországi valamint az erdélyi diáktársainkkal. A Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskolában megszervezett szakmai napon diákjaink különböző áramköröket készítettek közösen. Utolsó napunkat a Nyírségben töltöttük. Nyírbátorban meglátogattuk a műemlék minorita templomot valamint a református templomot. Végigsétáltunk a várostörténeti sétányon és a Báthori család várkastélyának panoptikumában bepillantást nyerhettünk a család legendáiba az ott kiállított életképeken keresztül. Utolsó állomásunk a Felső-Tisza vidék egyik legszebb reneszánsz stílusú várkastélya, az egyik legrégebbi nemesi család a Vay família ősi fészke volt a nyírségi Vaján .  A szép ősparkban lévő várkastélyban ma a Vay Ádám Múzeum kiállítása eleveníti fel a Rákóczi-szabadságharcot és korát.    Debreceni kirándulásunk élményekben és látnivalókban igen gazdag volt. Reméljük, hogy a jövőben még sokszor részesei lehetünk a Határtalanul pályázat hasonló kirándulásainak.

      Ildikó Szabó

     • Budapešť - Nemzeti Összetartozás Napja – Budapest

     • Vďaka našej partnerskej škole z Békéšskej Čaby a organizácie Hungarofest Nonprofit Kfr. sa 34 žiakov našej školy  zúčastnilo celodenného výletu v Budapešti. Pred parlamentom nás čakal slávnostný program pre tisíce žiakov – učiacich sa v triedach s vyučovacím jazykom maďarským mimo hraníc Maďarskej republiky. Spoločne sme si zaspievali pieseň Kézfogás od Tamása Szarku, potom sme navštívili parlament. Nasledovala prechádzka pri Dunaji a večer pre nás pripravili predstavenie známej rockovej opery Isván, a király.

      Dozor: Mgr. Peter Sánta, PaedDr. Ágnes Nagy

      A Hungarofest Nonprofit Kft. és békéscsabai partneriskolánk, a Békéscsabai Szakképzési Centrum közreműködésével a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2019.június 4-én iskolánk 34 tanulója vett részt egész napos kiránduláson Budapesten. A Parlament előtt közösen énekeltük Szarka Tamás Kézfogás című dalát, majd magyar fiatalok ezreinek ajkán csendült fel nemzeti himnuszunk. A Szent Korona megtekintése után séta következett a Duna-parton. Este a Papp László Sportarénában egy különleges előadás várt ránk:az István, a király című rockopera koncert változatát élvezhettük.

      Kísérők: Mgr. Sánta Péter, PaedDr. Ágnes Nagy

     • Súťaž AutoCAD - AutoCAD verseny

     • Dňa 30. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž žiakov IV.BM v kreslení v programe AutoCAD. Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti zo základov technického kreslenia pomocou počítača. Suverénnym víťazom súťaže sa stal Jozef Szépe.

      Iskolánkban 2019. április 30-án került megrendezésre az AutoCAD rajzolási verseny, melynek keretén belül IV.BM osztály diákjai bizonyíthatták tudásukat és készségeket a számítógépes rajzolás alapjaiból. A versenynek egyértelmű  nyertese Szépe Jozef lett.

      Ing. Augustín Ondrejkovič

       

       

       

     • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 6.mája 2019 sa žiaci z tried I.A a I.DM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie nám porozprával o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová, pedagogický dozor vykonávala Mgr. Kristína Tanóczkyová.

      2019. május 6-án az I.A és az I.DM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte és pedagógiai kiséretként Mgr. Tanóczky Krisztina volt jelen.

     • Medzinárodná elektrotechnická súťaž – Pécs - Nemzetközi elektrotechnikai verseny

     • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej elektrotechnickej súťaže v meste Pécs v Maďarsku, ktorá bola trojdňová a konala sa v dňoch 10.5. až 12.5. 2019. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola Károlya Simonyiho. Ubytovanie bolo zabezpečené  neďaleko tejto školy, kde sa súťaž konala na stredoškolskom internáte.

      Žiaci našej školy Gábor Kádek (III.AM) , Péter Brúder (III.AM) a Dávid Dolník (III.AM) súťažili ako mužstvo a žiak Kristóf Gergő (II.BM) ako jednotlivec.  Súťaž sa začala dňa 10.5. písomnou časťou, v ktorej žiaci museli riešiť príklady z elektrotechniky. Dňa 11.5. súťaž pokračovala písaním testov a v ten deň bolo aj vyhodnotenie. Najlepší výsledok z našich žiakov dosiahol  Gábor Kádek.  Každý zo žiakov obdržal pamätný list.

      Ďakujeme súťažiacim za obetavú prácu a k dosiahnutým výsledkom im gratulujeme.

       

      A 2018/2019-es tanévben iskolánk már hagyományosan nemzetközi elelektrotechnikai versenyen vett részt Magyarországon, Pécsett. A verseny 2019. május 10-től 2019. május 12–ig tartott. A versenyt a Simonyi Károly Szakközépiskola rendezte. Iskolánk versenyzői a Pécsi kertvárosban kaptak szállást közel ahhoz az iskolához ahol a verseny zajlott.

      Kádek Gábor (III.AM), Brúder Péter (III.AM) és Dolník Dávid (III.AM) csapatban,  míg Gergő Kristóf (II.BM) egyéniben versenyzett. A verseny május 10-én kezdődött írásbelivel, ahol a diákoknak példákat kellett megoldaniuk. Másnap, május 11-én a verseny egy feladatlap megoldásával folytatódott. A versenyt még aznap kiértékelték. A legjobb eredményt Kádek Gábor érte el. A diákok végül emléklapot vehettek át a rendezőktől.

      A versenyen immár tizedik alkalommal vettünk részt, amelyen iskolánk versenyzői közül Kádek Gábor érte el a legjobb eredményt. Versenyzőinknek köszönjük az áldozatos munkájukat, és az elért eredményhez gratulálunk.

       

                                                                 Ing. Vízváry Zoltán

     • "Bez hraníc" - "Határtalanul"

     • V rámci projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ navštívilo našu školu 40 žiakov  zo strednej školy  Debreceni  SZC Beregszászi Pál  Szakgimnázium és Szakközépiskola  v sprievode štyroch učiteľov. Skupina z Debrecenu navštívila naše mesto v dňoch 23. až 27. apríla 2019.

      Po prijatí ich riaditeľ školy Ing. Elemír Pál oboznámil s výchovno - vzdelávacím procesom na našej škole, ako vzdelávajú stredné odborné školy na Slovensku a aké majú žiaci možnosti uplatnenia sa  po skončení jednotlivých odborov.

      Hostí z Maďarska naši žiaci potešili krátkym kultúrnym programom a následne sme sa vzájomne spoznávali.

      V rámci spoločných prechádzok sme si pozreli radnicu, položili sme kvety k pomníku generála Klapku, Móra Jókaiho a Jánosa Selyeho. Navštívili sme kostol svätého Ondreja, komárňanský reformovaný kostol a Európsky dvor,  ktorý je symbolom európskej súdržnosti, v paláci Zichy sme si pozreli pamätné izby  Ferenca Lehára a Móra Jókaiho, ako aj stálu historickú výstavu Komárno 1849 - 1945.

      Navštívili sme komárňanský hrad, pripomenuli sme si historickú úlohu opevnenia v boji proti Turkom a počas bojov za slobodu v rokoch 1848/49.

      Na výlete do Bratislavy sme si pozreli dóm svätého Martina, bratislavský hrad a budovu slovenského parlamentu. V rámci prehliadky pamätihodností sme si pozreli Nový most, Primaciálny palác, Hlavné námestie, ako aj Staré mesto.

      Navštívili sme aj hrad Devín, v Hamuliakove románsky kostol z 13. storočia a nevynechali sme ani vodné dielo v Gabčíkove.

      Dúfame, že zážitky zo spoločných výletov vytvoria dobré priateľské vzťahy a už sa tešíme na opätovné stretnutie v júni v Debrecene.

              A “ Határtalanul!” program keretén belül -  amely a magyar-magyar kapcsolatok építését, személyes kapcsolatok kialakítását  és  elmélyítését szolgálja-, iskolánkba látogatott a Debreceni  SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola  negyven diákja négy tanár kíséretében. Közös pályázatunk címe: Tiszán innen, Dunán túl: komáromi és debreceni diákok határtalan együttműködése „Határtalanul!” pályázatunk célja az, hogy iskoláink diákjai és tanárai megismerkedjenek egymással, betekintést nyerjenek az anyaországi, illetve a határon túli magyarság életébe.

               A debreceni csapat 2019. április 23-ától 27-ig tartózkodott városunkban. A vendégek fogadása után iskolánk igazgatója, Pál Elemér mérnök beszámolt az iskolánkban - a komáromi Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskolában - folyó oktató-nevelő munkáról és a szlovákiai szakképzés helyzetéről, illetve arról, hogy milyen lehetőségei vannak Szlovákiában azoknak, akik magyar nyelven szeretnének továbbtanulni. Diákjaink rövid kultúrműsorral szórakoztatták a debrecenieket, ezt követően pedig megismerkedtünk debreceni kollégáinkkal és diákjaikkal.

              Közös komáromi sétáink keretében megnéztük a Városházát, virágot helyeztünk el Klapka György, Jókai Mór és Dr. Selye János szobránál. Megtekintettük a Szent András templomot, a komáromi református templomot, az európai összetartozást szimbolizáló Európa - udvart, a Zichy-palotában a város két híres szülöttének, Lehár Ferencnek és Jókai Mórnak emlékszobáját, valamint a Komárom 1849-1945 állandó történelmi kiállítást.

      Ellátogattunk a Vág torkolatában levő komáromi várba, ami évszázadokon keresztül kora egyik legkorszerűbb hadászati erődjének számított. Rendhagyó történelemóra keretében felelevenítettük a komáromi erődrendszer jelentőségét a török háborúk, illetve az 1848/49-es szabadságharc idején.

            Pozsonyi kirándulásunk során megnéztük a Szent Mihály kaput, sétáltunk a Mihály utca ódon házai között. Megnéztük a Szent Márton-dómot, a Pozsonyi Várat. Ellátogattunk Szlovákia Parlamentjéhez, lesétáltunk a Dunához, megnéztük az Új hidat. Nem maradt ki a Prímás palota, a főtér és az Óvárosháza sem. Kirándultunk Dévénybe, a romjaiban is impozáns Dévényi várhoz. Megnéztük a Morva- torkolatot, a Dévényi kaput, a Kárpát-medence nyugati kapuját.

      Ellátogattunk Gútorra, ahol megnéztük a 13. században épült román stílusú templomot, valamint a bősi vízierőművet.

             Reméljük, hogy a közös kirándulások élménye jó személyes kapcsolatokat, barátságokat eredményez, s már alig várjuk, hogy június másodikán viszonozzuk a látogatást, megismerjük Debrecent és a Debreceni  SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziumot és Szakközépiskolát.

     • Beseda Odstráňme obezitu, hovorme o jedle - Beszélgetés - Távolítsuk el a túlsúlyt, beszélgessünk az ételről

     • Na Slovensku trpí nadváhou viac ako 36% a obezitou viac ako 25% populácie. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. Naši žiaci si tento dôležitý deň pripomenuli 12. apríla 2019, prostredníctvom besedy, ktoré bolo zamerané na podporu zdravia a správneho stravovania. Počas besedy sa žiaci II.A triedy dozvedeli zaujímavé informácie o obezite, ako jej predchádzať, tiež o zdravotných dôsledkoch nedodržiavania správnej životosprávy ako sú napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, cievne choroby alebo choroby pohybového aparátu. Na záver si vypočuli praktické rady, ako obezite predísť a ako sa zbaviť nadbytočného tuku.

      Vedeli ste napríklad, že od začiatku 20. storočia sa konzumácia cukrov z 5 kg na osobu za rok zvýšila až na 40-50 kg na osobu za rok?

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Szlovákiában a lakosság több, mint 36% túlsúlyos és több, mint 25% kövér. Az egészségügyi világszervezet április 7-ét  a Világ egészségügyi napává nyilvánította. Diákjaink erre a fontos napra 2019.április 12-én egy beszélgetés során emlékeztek, amely az egészség támogatására és helyes étrendre irányult. A beszélgetés során a II.A osztály diákjai érdekes információkat tudtak meg a túlsúlyról, hogyan lehet ezt megelőzni, ahogy a helyes életmód be nem tartásának következményeiről, mint pl. a cukorbetegség, magas vérnyomás, érrendszeri megbetegedések vagy mozgásszervi megbetegedések. Végezetül praktikus tanácsokat hallhattak, hogyan lehet a túlsúlyt megelőzni és hogyan lehet megszabadulni a felesleges zsírtól.

      Tudták például, hogy a 20.század elejétől az egy személyre eső cukor fogyasztása 5 kg - ról 40-50 kg-ra növekedett?

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • EURES – ŽIVOT A PRÁCA V NEMECKU - EURES - ÉLET ÉS MUNKA NÉMETORSZÁGBAN

     • Aby boli naši absolventi schopní robiť uvážené rozhodnutia o mobilite, potrebujú informácie zo širokého okruhu praktických, právnych a administratívnych otázok.  Preto sme dňa 28.03.2019 na našej škole v spolupráci s ÚPSVaR v Komárne zorganizovali pre žiakov končiacich ročníkov prezentáciu o životných a pracovných podmienkach a možnostiach zamestnania sa v Nemecku. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s možnosťami uplatnenia sa na zahraničnom pracovnom trhu, ale najmä motivovať ich učiť sa cudzie jazyky. Prezentácia informácií prebiehala v anglickom jazyku. Ďakujeme za poskytnutie užitočných informácií!

       Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Ahhoz, hogy végzős diákjaink meggondolt döntéséket hozhassanak a mobilitásról, szükségük van széles körű információkra a gyakorlati, jogi és adminisztratív kérdések terén. Ezért 2019.03.28-án iskolánkon a Komárnoi Munkaügyi Hivatal közreműködésével bemutatót szerveztünk a végzős évfolyamok diákjai számára az élet- és munkahelyi feltételekről, lehetőségekről Németországban. A tevékenység célja az volt, hogy megismertessük diákjainkat a külföldi munkaerő piacon való érvényesülés feltételeivel, de főként, hogy motiváljuk őket az idegen nyelv tanulására. Az információkról szóló bemutató angol nyelven zajlott. Köszönjük a hasznos információkat!

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • SOM ABSOLVENT STREDNEJ ŠKOLY, ČO ĎALEJ? - KÖZÉPISKOLÁS VÉGZŐS DIÁK VAGYOK, HOGYAN TOVÁBB?

     • Dňa 24.04.2019 sme na našej škole v spolupráci s ÚPSVaR v Komárne zorganizovali pre žiakov končiacich ročníkov besedu o povinnostiach žiakov po skončení štúdií. Žiaci sa dozvedeli, že po skončení strednej školy majú nárok na prázdniny v roku, v ktorom ukončili štúdium, čiže podať si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie musia najneskôr do 07.09.2019. Úrad im ponúkne pomoc pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a pri uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce. Žiaci získali tiež užitočné informácie o absolventskej praxi. Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.

      Ďakujeme!

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      2019.04.24-én iskolánk a Komárnoi Munkahivatallal együttműködve beszélgetést szervezett a végzős évfolyamok diákjai számára a diákok kötelességeiről, miután befejezték tanulmányaikat. A diákok megtudták, hogy a középiskola befejezése urán joguk van az adott évi szünetre, amikor tanulmányikat befejezték, tehát a munkahivatalba való bejegyzésük kérvényét legkésőbb 2019.09.07-ig kell benyújtaniuk. A hivatal segít nekik munkát keresni, munkahelyet váltani, szabad munkahelyet elfoglalni és aktívan kihasználni a munkaerőpiac lehetőségeit. A diákok értékes információkat kaptak a végzősök gyakorlatáról is. A végzősök gyakorlatának célja szakmai gyakorlat és gyakorlati készségek megszerzése a munkaadónál, amelyek megfelelnek az adott iskola végzősei képesítésének az adott szakon, vagy irányzaton.

      Köszönjük!

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • Súťaž spájkovania IPC - Electrosub 2019 IPC kézi forrasztási verseny - Electrosub 2019

     • Dňa 05. 04. 2019 sa na výstave Electrosub v Budapešti uskutočnila súťaž spájkovania IPC. Cieľom súťaže je rozvíjať profesijné zručnosti a zdokonaľovať sa v spájkovaní podľa medzinárodných noriem. Súťaže sa zhostili naši žiaci Gábor Kádek a Dávid Dolník z III.AM triedy, ktorí za 20 minút mali vyhotoviť zadanie medzinárodnej organizácie IPC spájkovaním rôznych typov súčiastkov SMD a THT.

      2019.04.05-én Budapesten az Electrosub nemzetközi szakmai kiállítás keretén belül ismét megrendezésre került az IPC kézi forrasztási verseny. A megmérettetés célja a szakmai készségek, a nemzetközi szabványoknak megfelelő forrasztási munkák fejlesztése. Iskolánk diákjainak, Kádek Gábornak és Dolník Dávidnak (mindketten a III.AM osztály tanulói) a verseny során 20 perc állt rendelkezésükre az IPC nemzetközi szervezet által előírt feladat, különböző SMD és THT alkatrészek szabványos kézi forrasztására.

      Felkészítő és kísérő tanár:    Ing. Sárai Gábor

     • Poznaj slovenskú reč! - Ismerd meg a szlovák nyelvet!

     • Dňa 5. marca 2019 sa v aule Gymnázia H. Selyeho v Komárne uskutočnilo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž, ktorá je organizovaná pre študentov základných a stredných škôl s VJM, pozostávala z 3 častí:

      • z interpretácie vypočutého populárnonáučného textu
      • zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu
      • zo samostatnej tvorby textu pomocou  10 slov a jeho ústneho prednesu.

      Našu školu v 3. Kategórii reprezentoval žiak Gábor Szolik z triedy III.AM, ktorý získal bronzové pásmo. Žiaka na súťaž pripravila PaedDr. Zuzana Farkašová. Gratulujeme!

      2019. március 5-én rendezték meg az Ismerd meg a szlovák nyelvet elnevezésű verseny járási fordulóját a komáromi  Selye  János Gimnázium nagytermében. Ezen a versenyen hagyományosan a magyar tannyelvű alap-és középiskolák diákjai mérik össze tudásukat.

      A megmérettetés három részből állt. Az első feladatban egy felolvasott tudományos szöveget kellett értelmezni és hűen tolmácsolni.  A második feladat  egy adott téma kifejtése volt.  A harmadik feladatban 10 megadott szó felhasználásával kellett egy történetet elmesélni, jegyzet használata nélkül.

      Iskolánkat a 3. kategóriában Szolik Gábor (III.AM) képviselte, aki bronzsávos minősítést kapott.

      Felkészítő tanára: PaedDr. Zuzana Farkašová. Gratulálunk!