• „Március idusán”

     • 2021.03.17. került sor iskolánkon először megrendezett történelem versenyre, amely a „Március idusán” címmel indítottunk el.  Tekintettel a járványhelyzetre és a távoktatásra - a verseny rendhagyó módon, online formában valósult meg. Már februárban kipróbálhatták magukat a II.BM és a II.CM tanulói az osztályfordulókban, és osztályonként az 5 legjobb pedig bekerült az iskolai fordulóba, ahol igényes prezentációkat készítettek március 15. emlékére, megemlékezésére. A verseny kiértékelése a Zoom alkalmazás segítségével történt. Végeredmény a következő lett:

      1. helyGurányi Attila (II.BM)

      2. hely: Rácz Bálint és Tanka Karin (II.BM és II.CM)

      3. hely: Fekete Ottó (II.BM)

      A győzteseknek gratulálunk!

      Zsűri: Mgr. Molnár Szabó Szilvia

                 Mgr. Tanóczky Krisztina

      A versenyt Mgr. Tanóczky Krisztina szervezte.

       

      Dňa 17.3.2021 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila vedomostná historická súťaž s názvom „Március idusán”. Kvôli pandemickej situácii bola zorganizovaná online formou. Triedy II.BM a II.CM  si svoje vedomosti vyskúšali už vo februárovom triednom kole, po ktorom 5 najúspešnejších súťažiacich postúpilo. V školskom kole vytvorili žiaci náročné prezentácie v programe Powerpoint - zamerané na spomienku a česť revolúcie, ktorú si pripomíname  15.3.1848. Súťaž bola vyhodnotená pomocou platformy Zoom.

      Výsledok súťaže:

      1. miesto: Attila Gurányi (II.BM)

      2. miesto: Bálint Rácz a Karin Tanka (II.BM a II.CM)

      3. miesto: Ottó Fekete (II.BM)

      Výhercom gratulujeme!

      Porota: Mgr. Silvia Molnár Szabó

      Mgr. Kristína Tanóczkyová

      Súťaž organizovala Mgr. Kristína Tanóczkyová.

     • Elektrotechnická súťaž - Elektrotechnikai verseny

     • Dňa 09. februára 2021 a 17.02.2021sa na našej škole uskutočnila online súťaž, v rámci ktorej žiaci mohli preukázať svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Súťažiaci najprv riešili testy a potom príklady. Do súťaže sa zapojili žiaci triedy I.BM a III.BM.

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Z triedy I.BM

      1. miesto       Barnabás Takács

      2. miesto       Szabolcs Krastenics                                                            

      3. miesto       Marián  Csachó     

      4. miesto       István Vankó       

           

      Z triedy III.BM

      1. miesto         Tamás Borgula

      2. miesto         Imrich Kovács

      3. miesto         Mátyás Sánta

      K dosiahnutým výsledkom gratulujeme!

       

      Iskolánkban 2021. február 9-én és 17-én került megrendezésre az online elektrotechnikai verseny iskolai fordulója, melynek keretén belül diákjaink összemérhették tudásukat az elektrotechnika alapjaiból. A versenybe az I.BM és a III.BM osztályok diákjai kapcsolódtak be.

      A versenyzők a következő helyzéseket érték el:

      I.BM

      1. hely           Takács Barnabás

      2. hely           Krastenics Szabolcs                                                            

      3. hely           Csachó Marián 

      4. hely           Vankó István

       

      III.BM

      1. hely             Borgula Tamás

      2. hely             Kovács Imrich

      3. hely             Sánta Mátyás

      Az elért eredményekhez gratulálunk!

      Ing. Vizváry Zoltán

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 2. ročník - „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 2. évfolyam

     • Dňa 18.12.2020 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Desať žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 26. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Áron Kukoda                     II.A                      19 bodov

      2. Vivien Vašmerová            II.CM                   18 bodov

      3. Peter Majerik                   II.A                       17 bodov                  3. Štefan Pifko                    II.CM                   17 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová.

       

      2020.12.18 - án került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának 10 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 26 volt.                               Az eredmények a következők:

      1. Kukoda Áron                     II.A                      19 pont

      2. Vašmerová Vivien            II.CM                   18 pont

      3. Majerik Peter                   II.A                      17 pont                                    3. Pifko Štefan                 II.CM                   17 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

       

     • A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja - Pamätný deň obetí komunistickej diktatúry

     • A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját (szokásos említése: A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja) Magyarországon a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25 –én tartják, hogy megemlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

      Az idei megemlékezést iskolánk diákjai online követhették. A programban a kommunista diktatúra eseményeit többek között Nádasdy Borbála túlélő, Földváryné Kiss Réka történész, Ács Eszter és Bakos-Kiss Gábor színészek idézték fel. A megemlékezés része volt a Nemzeti Vértanúk Emlékhelyének megkoszorúzása is.

      Az online eseményen az I.CM, I.BM, II.BM, III.CM és a III.EM osztályok diákjai vettek részt.

      V stredoškolských vzdelávacích inštitúciách v Maďarsku si každoročne 25. februára pripomínajú Pamätný deň obetí komunistickej diktatúry (alebo Pamätný deň obetí komunizmu), aby si pripomenuli obete komunizmu.

      Tohtoročnú spomienku mohli žiaci našej školy sledovať online. V programe si udalosti komunistickej diktatúry pripomenuli medzi inými preživšia Nádasdy Borbála, hisztorička Földváryné Kiss Réka a herci Ács Eszter a Bakos – Kiss  Gábor. Súčasťou spominky bolo aj uloženie vencov k Pamätníku Národných Mučeníkov.

      Na online udalosti sa zúčastnili žiaci tried I.CM, I.BM, II.BM, III.CM a III.EM    

     • Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

     • Dňa 29.01.2021 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo už tradičnej pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Tentokrát ale netradičným spôsobom – online formou, prispôsobenou aktuálnej pandemickej situácii. Školskému kolu predchádzali triedne kolá v mesiacoch november - december v triedach I.BM, I.CM, I.NM, II.BM, II.CM, II.NBM, III.BM, III.CM, IV.BM, IV.CM. Víťazi triednych kôl postúpili do ďalšieho kola. Vyplnili náročný online test, v  ktorom si mohli overiť svoje pravopisné zručnosti. Po oprave súťažných úloh boli výsledky oznámené tiež netradične, dňa 12.2.2021 sme sa spojili prostredníctvom  videokonferencie cez ZOOM aplikáciu.

      Výsledky školského kola súťaže:

      1. miesto: Sebastian Pacalaj (II.CM)

      2. miesto: Péter Beke ( IV.CM)

      3. miesto: Alex Farkaš (II.BM) a Dániel Illés (III.BM) s rovnakým počtom bodov

      Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť v triednych kolách  školskej súťaže, obzvlášť si ceníme ich účasť v tejto dobe, to, že si našli čas a mali chuť aktívne sa zapojiť do mimoškolskej činnosti aj netradičnou formou.

      Výhercom srdečne gratulujeme a pevne veríme, že sa čoskoro stretneme!

      Organizácia: PaedDr. Ágnes Nagy

       

      2021. január 29-én került sor a már hagyományos magyar helyesírási verseny iskolai fordulójára. Ezúttal azonban – tekintettel a járványhelyzetre és a távoktatásra - a házi verseny rendhagyó módon, online formában valósult meg. Már novemberben és decemberben kipróbálhatták magukat az I.BM, I.CM, I.NM, a II.BM, II.CM, II.NBM, III.BM, III.CM, IV.BM és IV.CM tanulói az osztályfordulókban, a legjobbak pedig bekerültek az iskolai fordulóba, ahol igényes online feladatok megoldása során adhattak számot tudásukról. A verseny kiértékelése is rendhagyóra sikeredett: a Zoom alkalmazás segítségével hirdettük ki a végeredményt:

      1. hely: Pacalaj Sebastian (II.CM)

      2. hely: Beke Péter (IV.CM)

      3. hely: Farkaš Alex (II.BM) és  Illés Dániel (III.BM)

      A győzteseknek szívből gratulálunk!

      Külön öröm, hogy tanulóink ebben a nehéz helyzetben is aktívan bekapcsolódnak a tanórákon kívüli tevékenységekbe. Köszönjük szépen mindenkinek!

      Szervező: PaedDr. Nagy Ágnes

       

     • Školská fotografická súťaž - Iskolai fotóverseny

     • Na našej škole sa od 23.12. do 29.12.2020 uskutočnila fotografická súťaž pod názvom ,,Vianoce 2020“. Napriek dištančnej forme výučby sa do online súťaže aktívne zapojilo 34 žiakov, ktorí odoslali organizátorke súťaže Ing. Kataríne Kissovej čarokrásne vianočné zábery. Fotografie hodnotili  porotcovia Ing. Katarína Kissová a Mgr. Dávid Fóti.

      Každému účastníkovi gratulujeme a ďakujeme za účasť.

      Umiestnenie:

      I.miesto: Dávid Csernyánszky - II.CM 

      II.miesto: Noémi Pécsová -  II.A

      III.miesto: Chiara Mátyás - III.CM

       

      Iskolánkon 2020.12. 23-a és 29-e között került megrendezésre az éves karácsonyi fotópályázat. Bár hallgatóink jelenleg távoktatásban tanulnak, mégis aktívan bekapcsolódtak a versenybe.  34 diák készített gyönyörű  karácsonyi fotókat,  amelyeket a verseny szervezője Ing. Kiss Katalin és zsűritársa Mgr. Fóti Dávid értékeltek.

      Minden diáknak köszönjük a részvételt, a  nyerteseknek szívből gratulálunk!

      Helyezettek:

      I.hely: Csernyánszky Dávid  - II.CM 

      II.hely: Pécsová Noémi -  II.A

      III.hely: Mátyás Chiara - III.CM

     • Olympiáda ľudských práv stredoškolskej mládeže 2020/2021 - Emberi jogok olimpiája 2020/2021

     • V školskom roku 2020 - 2021 prebieha už XXIII. ročník Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého nosná téma má názov Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách. Forma a obsah školského kola bola zvolená najmä s ohľadom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia spojené so šírením pandémie nákazlivej ľudskej choroby. Školské kolo sa teda na našej škole konalo dištančne dňa 11.12.2020. Zúčastnilo sa ho osem žiakov z tried: I.A, II.A, II.NA a III.A. Po vyhodnotení súťažiacim zadaného testu vzniklo spomedzi zúčastnených toto poradie:

      1. miesto – Noémi Pécsová – II.A,  

      2. miesto – Áron Kukoda – II.A,

      o 3. miesto sa vďaka zhodnému počtu bodov delia: Jakub Frederik Gross – I.A a Michal Koleno - II.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Elena Szabóová

       

      A 2020/2021-es tanévben az emberi jogok ismeretét felmérő olimpia immár  XXIII. évfolyama zajlik, melynek  idei témája: Demokrácia és emberi jogok válsághelyzetben. Az iskolai forduló formáját és tartalmát az aktuális járványügyi helyzethez és a hatályban lévő higiéniai  intézkedésekhez igazítottuk. Az iskolai forduló ezért távúton zajlott 2020. december 11-én az I. A, a II. A, II. NA és a III. A osztály részvételével. A tesztfeladatok kiértélését követően az alábbi eredmények születtek :

      1.helyezett: Pécsová Noémi, II. A

      2.helyezett: Kukoda Áron, II. A

      3.helyezett azonos pontszámmal:Gross Jakub Frederik, I. A és Koleno Michal, II. A

      A győzteseknek szívből gratulálunk!


      Mgr. Elena Szabóová

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 1. ročník / „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 1. évfolyam

     • Dňa 27.11.2020 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Dvanásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 39. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Viktória Vivien Fölösová  I.BM                    31 bodov

      2. Nikolett Szarka                 I.CM                    28 bodov

      3. Liana Belokostolská         I.CM                   16 bodov                

      3. Martin Valentín Mastiš      I.CM                   16 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2020.11.27-én került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának 12 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 39 volt.                              

      Az eredmények a következők:

      1. Fölösová Viktória Vivien           I.BM                    31 pont

      2. Szarka Nikolett                         I.CM                    28 pont

      3. Belokostolská Liana                 I.CM                    16 pont                  

      3. Mastiš Martin Valentín              I.CM                    16 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Informatická súťaž „E-hód“ - E-hód informatikai verseny

     • Bebras: Medzinárodná informatická a počítačová zručností súťaž (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – PRE VŠETKÝCH

      E-hód je maďarský partner iniciatívy Bebras. Informatickú súťaž, Bebras založil prof. Dr. Valentina Dagiene v Litve. Cieľom súťaže, je:

      • ukázať rozmanitosť oblastí informačných technológií (IT), možnosti použitia a oblasti;
      • podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov;
      • vyriešiť obavy a negatívne pocity súvisiace s IT;
      • pomôcť účastníkom vzdelávania s farebnými, zaujímavými a motivujúcimi úlohami a príležitosťami v oblasti IT myslenia.

      Súťaže v roku 2020 sa zúčastnilo 29 341 žiakov z 249 škôl, medzi nimi aj naša škola: 12. novembra v kategórií senior (4 žiaci) a 16. novembra v kategórií junior (8 žiakov). Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 162. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      Kategória junior:

       1. Vivien Vašmerová  II.CM              62 bodov

       2. Krisztián Csehi        II.BM             42 bodov

       2. Štefan Pifko             II.CM            42 bodov

       3. Zoltán Dobročka     I.CM              26 bodov

      Kategória senior:

      1. Bálint Hraboš           III.CM      54 bodov
      2. Márk Szabó              III.CM     46 bodov
      3. Fanni Füle                III.CM     38 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Erika Csintalan.

       

      Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – MINDENKINEK

      A HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés magyar partnere. A Bebras Dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre keltett kezdeményezés, melynek célja, hogy

      • megmutassák az informatika területének sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit;
      • felkeltsék az érdeklődést az informatika iránt;
      • feloldják az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;
      • segítsék az oktatásban résztvevőket minél színesebb, érdekesebb, motiválóbb informatikai gondolkodást segítő feladatokkal, lehetőségekkel.

      A 2020-as versenyen 249 iskola 29 341 diákja vett részt, köztük iskolánk is november 12. a senior kategóriában 4 diákkal és november 16. a junior kategóriában 8 diákkal. Az elérhető maximális pontszám 162 volt. Az eredmények a következők lettek:

      Junior kategória:

       1. Vašmera Vivien       II.CM              62 pont

       2. Csehi Krisztián        II.BM              42 pont

       2. Pifko  István             II.CM              42 pont

       3. Dobročka Zoltán     I.CM               26 pont

      Kategória senior:

      1. Hraboš Bálint           III.CM 54 pont
      2. Szabó Márk              III.CM 46 pont
      3. Füle Fanni                 III.CM 38 pont

      Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

      A verseny lebonyolítását Mgr. Csintalan Erika végezte.

     • „Vörös szalagok“ - ,,Červené stužky”

     • A Műszaki Szakközépiskola diákjai idén is bekapcsolódtak az AIDS világnapja alkalmából megrendezésre kerülő „Vörös szalagok“ elnevezésű országos versenysorozatba. Grafikus tanulóink részt vettek a „Vörös szalag - Logó“ újratervezésében. Kreatív munkáik által megmutatták, mit jelent számukra a betegség elleni küzdelem, melyet a vörös szalag jelképez. Néhány tanulónk bekapcsolódott a „Mi és a vírusok a 21.században“ című irodalmi versenybe is. Fogalmazás formájában fejtették ki véleményüket a betegséggel, a vírusokkal kapcsolatban. A díjazottak között volt Štrebová Bianka, a III. CM osztály tanulója, aki az 56 beérkezett pályamű közül az előkelő 5. helyezést szerezte meg. A kitűnő eredményhez gratulálunk!

      Felkészítő tanárok: Kovács Kristián, Molnár Szabó Szilvia, Kiss Katalin, Fóti Dávid

      Koordinátor: Misák Adriana

      Vörös szalag / Červená stužka, autor: Mátyásová Chiara III.CM

       

       

      Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Komárne sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej súťaže s názvom ,,Červené stužky”, ktorá sa uskutočnila v rámci svetového dňa boja proti AIDS. Naši grafici mali za úlohu urobiť redizajn loga červenej stužky. Prostredníctvom svojich prác ukázali, čo pre nich znamená boj proti tejto chorobe, ktorý symbolizuje červená stužka. Niekoľko našich žiakov sa zapojilo aj do literárnej súťaže ,,My a vírusy 21. storočia“. Vo forme slohovej práce vyjadrili svoj názor o chorobách či vírusoch. Medzi ocenených sa dostala aj naša žiačka, Bianka Štrebová z triedy III.CM, ktorá dosiahla výborné 5. miesto. Gratulujeme jej k vynikajúcemu výsledku!

      Článok si môžete prečítať tu.

      Učitelia: Kovács Kristián, Molnár Szabó Szilvia, Kiss Katalin, Fóti Dávid

      Koordinátorka: Misák Adriana

       

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Angol nyelvű olimpiász

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bolo organizované na našej škole 23. novembra 2020 netradičným spôsobom. V písomnej časti olympiády žiaci absolvovali on-line test a na ústnej časti sme komunikovali pomocou ZOOM-u. Cieľom súťaže bolo prehlbovať, rozširovať, upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium angličtiny a umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci školy.

      Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Christopher Vitai, žiak IV.BM triedy a postúpi do okresného kola. Druhé miesto získal žiak III.A triedy Alex Csizmadia a tretie miesto získal Christian Kosdi zo IV.AM. Aj, Balázs Zalackó z III.CM a Ján Medveď z II.A sa stali úspešnými riešiteľmi. Výhercovia  boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

      Az angol nyelvű olimpiász iskolai versenyét 2020. november 23-án rendhagyó formában  tartottuk meg. Az  online teszt megírása után ZOOM-os szóbeli komunikáció következett. A verseny célja, hogy elmélyítsük, illetve tökéletesítsük diákjaink angol nyelvű kommunikációs készségét, valamint érdeklődését az angol nyelv iránt. A verseny valamennyi résztvevője sikeres feladatmegoldó lett.

      Az első helyen Vitai Christopher a IV.BM osztály tanulója végzett. Csizmadia Alex a III.A tanulója a második, Kosdi  Christian a IV.BM osztály tanulója pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az első három helyezettet az iskolai büfébe szóló vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk meg.

       

    • KORONAVÍRUS IDEJÉN pályázat - Súťaž V ČASE KORONAVÍRUSU
     • KORONAVÍRUS IDEJÉN pályázat - Súťaž V ČASE KORONAVÍRUSU

     • A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége márciusban felhívást tett közzé óvodás gyermekek, alapiskolás tanulók és középiskolás diákok részére KORONAVÍRUS IDEJÉN címmel. A szervezők 4 kategóriában (képzőművészet, vers, próza, fotó) várták a kreatív diákok alkotásait. A Műszaki Szakközépiskola több diákja is pályázott.

      Képzőművészet kategóriában: Bukaiová Renáta III.A, Pécsová Noémi I.A

      Vers kategóriában: Tanka Karina I.CM

      Próza kategóriában: Beňo Martin János II.CM, Kovács Evelyn II.CM, Vašmera Vivien I.CM, Tanka Karina I.CM, Horváth Ádám IV.BM, Károly Arnold II.NBM

      Fotó kategóriában: Uzsák Krisztián II.A, Dinga Angelika I.NBM, Jakub Susík II.A, Áron Kukoda I.A, Dluhoš Roland II.A, Csernyánszky Dávid I.CM, Székely Levente I.CM, Nagy Gergő I.CM

      A válogatott pályamunkák egy az SZMPSZ által kiadott gyermekantológiában jelentek meg nemrégiben.

      Uzsák Krisztián fotó kategóriában aranysávos minősítést ért el. Munkáját oklevéllel és könyvjutalommal értékelték a szervezők.  Gratulálunk és még sok sikeres pályázást kívánunk!

      Köszönjük diákjainknak, hogy az online tanulás ellenére is aktívak voltak és sok értékes alkotás született.

      A pályázókat Mgr. Büiová Alexandra koordinálta.

      Zväz maďarských pedagógov  na Slovensku v marci zverejnila výzvu pre deti predškolského veku, študentov základných škôl a študentov stredných škôl s názvom V ČASE KORONAVÍRUSU. Organizátori súťaž pre kreatívnych študentov v 4 kategóriách (výtvarné umenie, poézia, próza, fotografia). Na súťaž sa prihlásili aj študenti našej školy:

      V kategórii výtvarné umenie: Renáta Bukaiová III.A, Noémi Pécsová I.A,

      V kategórii báseň: Tanka Karina I.CM

      V kategórii próza: Beňo Martin János II.CM, Kovács Evelyn II.CM, Vašmera Vivien I.CM, Tanka Karina I.CM, Horváth Ádám IV.BM, Károly Arnold II.NBM

      V kategórii fotografia: Uzsák Krisztián II.A, Dinga Angelika I.NBM, Jakub Susík II.A, Áron Kukoda I.A, Dluhoš Roland II.A, Csernyánszky Dávid I.CM, Székely Levente I.CM, Nagy Gergő I.CM

      Vybrané diela boli publikované v zborníku pre deti, ktorý nedávno vydal Zväz maďarských pedagógov na Slovensku.

      Krisztián Uzsák získal zlaté pásmo v kategórii fotografií. Jeho prácu organizátori ohodnotili diplomom a knižnou cenou. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      Ďakujeme našim študentom za to, že sú aktívni a napriek online učeniu tvorili a dosiahli úspech!

       

      Uchádzačov koordinovala Mgr. Büiová Alexandra.

     • Svetový deň upratovania 2020 - Takarítási világnap 2020

     • Pri príležitosti Svetového dňa upratovania dňa 16. septembra 2020 žiaci Strednej odbornej školy technickej (triedy I.EM a II.CM) vyčistili areál školy. Študenti zbierali a triedili odpad a skrášľovali školskú skalku. V rámci Svetového dňa upratovania OSN žiada obyvateľov Zeme, aby dbali a starali sa o svoje životné prostredie a chránili ho.

      Udržujme poriadok nielen doma, ale dávajme si pozor aj na čistotu ulíc, námestí, škôl  a pracovísk.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Alexandra Büiová

      A takarítási világnap alkalmából a Műszaki Szakközépiskola elsős és másodikos diákjai (I.EM, II.CM) 2020. szeptember 16-án az iskola területén takarítottak: szemetet szedtek, amelyet később szelektáltak és az iskolai sziklakertet csinosítgatták. Az ENSZ a takarítási világnapon arra buzdítja a Föld lakóit, hogy tegyék szebbé, élhetőbbé a környezetüket, és az eredményt lehetőleg hosszú távon őrizzék meg.

      Ne csak otthon tartsunk rendet, hanem ügyeljünk az utcák, terek, iskolák, munkahelyek tisztaságára is!

      Az eseményt Mgr. Büi Alexandra környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno od 22.06.2020

     • Podľa rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR sa zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi škôl môžu rozhodnúť, či vzhľadom na ich miestne podmienky a vývoj šírenia nákazy COVID-19 stredné školy a školské zariadenia od 22.6.2020 otvoria a v akom režime. Keďže má SOŠT - MSZKI nastavený vyhovujúci a funkčný systém dištančného vzdelávania, v dištančnom vzdelávaní pokračuje a škola sa otvorí iba na posledné dva dni vyučovania:

      • 29.06.2020 - odovzdanie učebníc, odnesenie osobných vecí žiakov zo školy a
      • 30.06.2020 - vydanie vysvedčenia. 

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
     • OZNAM - ÉRTESÍTÉS

     • Oznamujeme verejnosti, že počas uzatvorenia školy je režim služieb v škole nasledovný:

      Értesítjük a nyilvánosságot, hogy az iskolában történő tanítás szüneteltetése idején szükség esetében a következő időpontokban hívható a 035/7740868 telefonszám:

      pondelok/hétfő       9.00 - 12.00

      streda/szerda         9.00 - 12.00

      piatok/péntek         9.00 - 12.00

      V tomto období môžete v prípade potreby volať na č. t. 035/7740868

      V ostatnom čase kontaktujte zástupkyňu riaditeľa školy č. t. 0915727358

      A feltüntetett időpontokon kívül, nagyon sürgős esetben a 0915727358 telefonszám hívható,

     • Regionálne kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – körzeti forduló

     • Recitačná súťaž regionálneho kola Mihálya Tompu sa konala v ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne dňa 09. 03. 2020. Súťaž je organizovaná kategóriách  (I., II., III., IV.), ktoré sa triedili podľa veku žiakov. Z našej školy sa zúčastnili žiaci z triedy IV.BM – Anikó Lacza, z III.CM – Balázs Zalacko a z I.CM – Botka Vivien, ktorí boli zaradení do IV. kategórie.

      Umiestnenie menovite:

      Próza:

      Anikó Lacza - bronzové pásmo

      Poézia:

      Vivien Botka - bronzové pásmo

      Balázs Zalacko - strieborné pásmo

      Pripravujúci učiteľ:    Mgr. Kristína Tanóczkyová

      A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny körzeti fordulója 2020. március 9-én került megrendezésre az Eötvös Utcai Alapiskolában. A verseny több kategóriából állt (I., II., III., IV.), a mi diákjaink a IV. kategória vers- és prózában indultak. Versenyzőink: IV.BM osztályból Lacza Anikó, III.CM osztályból Zalacko Balázs és az I.CM osztályból Botka Vivien képviselték iskolánkat.

      Helyezések:

      Próza: Lacza Anikó – bronz sávos minősítés

      Vers:   Botka Vivien – bronz sávos minősítés

                  Zalacko Balázs – ezüst sávos minősítés

      Felkészítő tanár: Mgr. Tanóczky Krisztina

     • Poznaj slovenskú reč – okresné kolo, járási forduló

     • Dňa 5.3.2020 sa v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne uskutočnila súťaž Poznaj slovenskú reč – okresné kolo. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak z triedy II.BM (3. kategória) Norbert Ábelovský. Po úspešnom zvládnutí školského kola, kde sa stal víťazom, svedomito reprezentoval našu školu aj na tomto podujatí: prebojoval sa až do bronzového pásma. Celá súťaž prebehla vo veľmi dobrom duchu a na dobrej úrovni. V závere porota vyzdvihla šikovnosť účastníkov, poďakovala im za účasť a vyjadrila rešpekt žiakom, ktorí napriek tomu, že ich materinský jazyk nie je slovenčina, predsa sa poctivo pripravovali na súťaž a zvládli to bravúrne.

      2020. március 5-én a komáromi Selye János Gimnáziumban került megrendezésre a Poznaj slovenskú reč verseny járási fordulója. Iskolánkat a II.BM osztály tanulója, Norbert Ábelovský képviselte. Az iskolai forduló megnyerését követően Norbert ezen a versenyen is remek eredményt ért el: bronzsávos minősítést szerzett. A jó hangulatú és színvonalú megmérettetést követően a zsűri tagjai kifejezték tiszteletüket a versenyzők irányába, hiszen annak ellenére, hogy a szlovák nem az anyanyelvük, mégis becsületesen felkészültek és példaértékű hozzáállást tanúsítottak.

     • Szép Magyar Beszéd – kerületi forduló, Pekná maďarská reč – krajské kolo

     • A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola adott otthont a Szép Magyar Beszéd elnevezésű anyanyelvi verseny kerületi fordulójának, amelyet 2020. március 4-én rendeztek meg. Iskolánkat Kosdi Christiana III.BM osztály tanulója képviselte. Bár az erős mezőnyű versenyben helyezést nem szerzett, értékes tapasztalatokkal gazdagodott. Köszönjük a részvételt.

      4. marca 2020 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej  v Komárne uskutočnilo krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Našu školu na podujatí reprezentoval žiak III.BM triedy Christian Kosdi. Ocenenie síce nezískal, ale odniesol si cenné skúsenosti do budúcnosti. Ďakujeme mu za účasť.

     • Burza práce a informácií - Állás és információs börze

     • Dňa 26. februára 2020 sa žiaci II. NM triedy zúčastnili burzy práce a informácií, ktorú organizoval komárňanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES európske služby zamestnanosti. Oficiálnym názvom tohtoročného podujatia bolo Maďarský deň 2020. Cieľom burzy bolo poskytnúť informácie o prihraničnom a maďarskom trhu práce. Návštevníci sa uchádzať o zamestnanie, prihlásiť sa na pracovný pohovor, skontaktovať sa s predstaviteľmi, personálnymi a náborovými pracovníkmi maďarských firiem, ktoré tu vystavovali, bezprostredne sa mohli pýtať na pracovné pozície, ale mohli dostať aj okamžitú spätnú väzbu ohľadom ich uchádzania sa o zamestnanie. Žiaci sa zúčastnili prednášky, na ktorej dostali informácie o podmienkach zamestnania sa v Maďarsku, o maďarskom trhu práce, o životných a pracovných podmienkach ako aj užitočné praktické informácie o umiestnení  a úspešnom začatí života v Maďarsku.

      A II. NM tanulói 2020 február 26-án a komáromi  Munka- ,Szociális- és Családügyi Hivatal  és az EURES Európai Foglalkoztatási Hálózat által szervezet  állás és információs börzén vettek részt. Az idei rendezvény hivatalos megnevezése  Magyar nap 2020.  Az állás és információs börze célja az volt, hogy információt szolgáltasson a határ menti és a magyar munkaerőpiac lehetőségeiről. A látogatók pályázhattak, állásinterjúkra jelentkezhettek, kapcsolatba léphettek a kiállító magyarországi cégek képviselőivel, HR- és toborzó munkatársaival, közvetlenül kérdezhettek a pozíciókról, vagy akár azonnali visszajelzést is kaphattak az álláspályázatukról. A tanulóink előadáson vettek részt, amelyen információt kaptak a magyarországi munkavállalás feltételeiről, tájékoztatást kaptak  a magyar munkaerőpiacról, élet- és munkakörülményekről, valamint hasznos gyakorlati tudnivalókról a magyarországi elhelyezkedéshez és sikeres életkezdéshez.