• Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom - Író-olvasó találkozó Gustáv Murínnal

     • Dňa 23.10.2018 sa žiaci 2.A triedy pod vedením Ing. Kataríny Kissovej zúčastnili besedy so spisovateľom Gustávom Murínom. Besedu organizovala Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne. Gustáv Murín je známy slovenský prírodovedec, biológ, spisovateľ, esejista, publicista, dramatik a scenárista. Ako spisovateľ získal viacero ocenení , zameriava sa na prózu, drámu, literatúru faktu a odbornú literatúru. Venuje sa i scenáristike a rozhlasovej tvorbe. Počas besedy rozprával o svojom živote, o svojich knihách. Premietol krátky dokumentárny film o mafii, keďže  mafia na Slovensku je téma, ktorou sa zaoberá vo svojich knihách. Taktiež sa dotkol jemu vlastnej témy, a to sú partnerské vzťahy. Študentom kládol otázky, na ktoré vedeli pohotovo odpovedať. Beseda vzbudila u žiakov záujem a podnietila ich k značnému množstvu otázok, ktoré spisovateľovi kládli. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       

      2018. október 23-án iskolánk II. A osztályos tanulói író-olvasó találkozón vettek részt. A találkozót a Szinnyei J. Könyvtár szervezésében, Ing. Kiss Katalin vezette. Gustáv Murín ismert szlovák természettudós, biológus, író, publicista, dramaturg és forgatókönyvíró. Íróként több díjazásban részesült, prózai, drámai, szakirodalmi téren. A találkozó alkalmával az életéről és könyveiről beszélt. Rövidfilmet vetített a maffiáról, mivel ez a fő témája, mellyel műveiben foglalkozik. A másik általa kedvelt téma a párkapcsolatok. A diákok készségesen válaszoltak az író kérdéseire, és ők is kérdésekkel illették az írót, így kellemes hangulatú beszélgetés alakult ki. Örömmel várjuk a legközelebbi találkozást.

       

     • Envirobeseda: Dunajská delta - Környezeti beszélgetés: A Duna-delta

     • Na našej škole sa 8.11.2018 uskutočnila už tradičná beseda s p. Máriou Beneovou a p. Vladimírom Kmeťom, ktorí sú členmi OZ Maximilián Hell a našim študentom tento raz predstavili nový program s názvom Dunajská delta.

      Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie miestnych prírodných lokalít nasnímaných z paluby lode. Dozvedeli sme sa o najzaujímavejších miestach v delte Dunaja ako sú, napríklad: prístavné mesto Tulčea, kam sa Dunajom plavia riečne aj morské nákladné lode, mesto Mila 23 ležiace vo vzdialenosti 23 míľ od Čierneho mora, mesto Sulina, ktoré je poslednou pevninou a tu Dunajská delta splynie s morom. Vďaka rozprávaniu našich hostí už dnes poznáme dedinku Letea a lesík či lesostep s rovnakým názvom a pieskovým podložím, kde dodnes žijú divoké kone a rastie tu vzácna rastlina obsahujúca vo svojich plodoch vzácne liečivo efedrin, vieme ako vyzerajú pokojné zákutia plné vodných rastlín, živočíchov či vzácneho vtáctva. Spoznali sme aj hlavné kanále či ramená a vypočuli sme si mnoho zaujímavostí o živote ľudí, ktorí tieto pokojné odľahlé oblasti často nedotknuté výdobytkami civilizácie s láskou obývajú a nikdy by  odtiaľto neodišli.

       Touto cestou ďakujeme našim hosťom za poučný zážitok.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Elena Szabóová

      2018.11.8-án iskolánkban megrendezésre került a már hagyományos előadás, melyet Beneová Mária és Kmeť Vladimír, a Maximilián Hell OZ polgári társulás tagjai tartottak. Diákjainknak a Duna-deltája megnevezésű új programot mutatták be.

      Diákjaink érdeklődéssel figyelték a helyi természeti lelőhelyek hajófedélzetről készített képes feldolgozását. Megismerték a Duna-delta legérdekesebb helyeit, mint például: Tulcsa kikötővárosát, ahová a Dunán folyó és tengeri teherhajók is hajóznak, Mila városát, amely 23 mérföld távolságra fekszik a Fekete-tengertől, Sulina városát, amely az utolsó szárazföld mielőtt a Duna-delta összeolvad a tengerrel. Vendégeink elmondásából ma már ismerjük Letea falut és az azonos nevű, homokos talajú erdőt, illetve erdős sztyeppét, ahol a mai napig fellelhetők vadlovak, illetve ahol értékes, efedrin tartalmú terméseiről ismert növények nőnek. Már tudjuk hogyan néznek ki vízinövényekkel, élőlényekkel vagy értékes madárvilággal teli eldugott helyek. Megismertük a főbb kanálisokat és ágakat, valamint számos érdekességet hallhattunk azon emberek életéről, akik ezeken a nyugodt, félreeső, gyakran a civilizáció vívmányai által sértetlen helyeken élnek, és soha nem költöznének el onnan.

      Ezúton is köszönjük vendégeinknek az ismeretterjesztő élményét.

      A beszélgetést Mgr. Elena Szabóová szervezte meg.

     • Florbal

     • Dňa 18.10.2018 sa naši žiaci  zúčastnili na majstrovstvách okresu vo florbale. Napriek dobrej hre sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny. Za bojovnosť a za dobrú hru si žiaci zaslúžia pochvalu.

      2018.10.18. – án a járási florbal vesenyen vettek részt az iskolánk diákjai. Sajnos a jó játék ellenére sem sikerüult tovább jutni a csoportból. A harciasságért és a jó játékért viszont dicséretet érdemelnek a diákok.

     • Beseda s názvom „Agresívne, problémové správanie, šikanovanie, kyberšikanovanie“ - Beszélgetés: „Agresszió, problémás viselkedés, zaklatás, cyber-megfélemlítés”

     • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 26. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda o šikanovaní. V rámci prevencie tohto aktuálneho problému prišla žiakom I.A triedy o šikanovaní porozprávať preventistka OR PZ v Komárne. Vysvetlila im, čo pojem „šikanovanie“ znamená, ako sa pred ním brániť a tiež potrebu zastať sa potenciálnej obete šikany. Pretože ak nekonáme, šikanovanie tolerujeme. Aj naša škola sa hlási k základnému preventívnemu princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A zaklatás valójában terhelést, molesztálást, követést, bántalmazást jelent. Iskolai bántalmazásról beszélünk, amikor egy vagy több diák ismétlődően, agresszíven zaklatja társát, illetve társait.

      2018. október 26-án iskolánkon a zaklatásról tartottak előadást. Az I.A osztály hallgatta meg a komáromi rendőrkapitányság prevenciós szakemberének előadását, mely során tisztázták a zaklatás fogalmának jelentését, hogyan védekezhetnek ellene, és hogyan álljanak ki a zaklatott fél mellett. Ugyanis ha nem cselekszünk ellene, az azt jelenti, hogy a zaklatást toleráljuk. Iskolánk szlogenje e téren: „Iskolánk mélyen elítéli, és nem tolerálja a zaklatás semmilyen formáját!”

      Az előadást Ing. Monika Virágová szervezte

     • ENVIRObeseda o dôležitosti separovania odpadov - Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról

     • V stredu 17. 10. 2018 sa na našej škole konala beseda o potrebe separovania odpadov. Na otázku – PREČO TRIEDIŤ ODPAD?, v ktorej duchu sa beseda realizovala, odpovedal náš pozvaný hosť Ing. Alexander Patus – vedúci Komunálneho odboru v meste Komárno, ktorý nám poskytol aj obrazové materiály – tieto sú súčasťou aktualizovanej nástenky – ENVIRONMENTALISTIKA (na druhom poschodí A bloku).

      Besedy sa zúčastnili žiaci tried prvého ročníka: I.BM, I.CM, I.EM,I.FM a I.A.

      zorganizovala Mgr. Elena Szabóová.

      2018. 10. 17-én az elkülönített hulladékgyűjtés szükségességéről tartottunk beszélgetést az iskolánkban. A Miért szelektáljuk a hulladékot? – kérdésre, amelynek szellemében az előadás zajlott, meghívott vendégünk, Ing. Patus Alexander, a Városüzemeltetési Főosztály vezetője válaszolt. Mondanivalóját fotókkal is illusztrálta. (A képanyag a második emelet A blokkjában található Környezettudomány faliújságon is megtekinthető.)

      Az előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

      A Mgr. Elena Szabóová által szervezett előadáson az első évfolyam diákjai (I.BM, I.CM, I.EM, I.FM, I.A) vettek részt.

       

       

     • Beseda Nelátkové závislosti

     • Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu a SMS, internetu, počítačových hier atď. 

      Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 16.10.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Nelátkové závislosti – gambling, nadmerné používanie mobilných telefónov, internetu, sociálnych sietí, atď. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

     • Exkurzia do Bratislavy - Kirándulás Pozsonyban

     • Nakoľko cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov obsahujú tematický okruh: Bratislava – hlavné mesto Slovenska, rozhodli sme sa, že s našimi žiakmi navštívime naše hlavné mesto.

      Na exkurzii 24.októbra 2018 sa zúčastnili žiaci z II.CM a II.BM triedy. Dozor vykonávali učitelia :Ing.Zoltán Vízváry, Ing. Monika Virágová a Ildikó Szabó. Po autobusovom okruhu v meste sme si pozreli pamätihodnosti mesta: Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Grassalkovichov palác, Michalskú bránu, Redutu, Starú radnicu, Slovenské národné divadlo, Nový most. Počas prehliadky mesta sme sa naučili názvy pamätihodností po anglicky, hľadali sme v historickom centre mesta cudzojazyčné nadpisy, ktoré sme aj preložili do slovenčiny a maďarčiny.

      Večer sme sa zúčastnili divadelného predstavenia –  v Slovenskom národnom divadle. Po exkurzii sme sa vrátili domov unavení ale plní emócií a nových zážitkov,  o ktorých sme sa so žiakmi porozprávali na druhý deň v škole, ale už po anglicky. Žiaci dostali aj za úlohu – vypracovať túto maturitnú otázku v anglickom jazyku a zároveň pripraviť krátky referát.

      Mivel a szlovák nyelv és irodalom, illetve idegen nyelv érettségi vizsga témakörei között szerepel: Pozsony – Szlovákia fővárosa, úgy döntöttünk, hogy diákjainkkal meglátogatjuk fővárosunkat. A kiránduláson részt vettek 2018. október 24-én a II.CM és a II.BM osztály diákjai. A felügyelők Ing.Vízváry Zoltán, Ing. Virágová Monika és Szabó Ildikó volt.

      A buszkörút után a városban a következő nevezetességeket néztük meg: Pozsonyi vár, Szent Márton-dóm, Grassalkovich-kastély, Mihály-kapu, Reduta, régi Városháza, Szlovák Nemzeti Színház, Új híd… A városnézés alatt megtanultuk a nevezetességek neveit angolul, a város történelmi központjában idegen nyelvű feliratokat kerestünk, melyeket szlovák és magyar nyelvre is lefordítottunk.

      Este a Szlovák Nemzeti Színház előadásán vettünk részt. A kirándulást követően fáradtan, de érzelmekkel és új élményekkel gazdagabban jöttünk haza, amelyeket a következő nap a diákokkal már angol nyelven beszéltünk meg. A tanulók feladatul kapták ezen érettségi témakör kidolgozását angol nyelven, illetve egy rövid beszámoló elkészítését is.

     • Kárpátia cup

     • Dňa 16.10.2018 prebiehal stolnotenisový turnaj Kárpátia cup. Organizátorom súťaže bola  Spojená cirkevná škola Mariánum v Komárne. Na súťaži bojovali žiaci z troch okresov, medzi nimi aj štyria žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie získal žiak z II. BM triedy Kevin Lakatoš, ktorý skončil na 3. mieste. Dominik Kiss z II. DM  skončil na 4. mieste a  Juraj Pluhár na 6.mieste.

      Hlavným rozhodcom turnaja bol učiteľ našej školy, Ing.István Száraz.

      2018.10.16 – án került sor a Kárpátia cup elnevezésű asztalitenisz tornára a Mariánum Egyházi iskola központban, Komáromban. A tornán három járás iskoláinak versenyzői vettek részt. Az iskolánkból 4 asztaliteniszező szerepelt ,akik közül Lakatoš Kevin a II.BM tanulója az előkelő  3. helyen végzett,  Kiss Dominik a II.DM diákja 4. helyen, Pluhár György pedig a 6. helyezett lett.                                                                                                                      

       A verseny főbírája iskolánk tanára, Ing. Száraz István volt.

     • Múzeum holokaustu v Seredi - A szeredi Holokauszt Múzeum

     • Dňa 16. októbra 2018 žiaci tried II.A, III. AM a I. NM sa zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré tu fungovalo počas Slovenského klérofašistického štátu v 40. rokoch 20. storočia, počas prezidentovania Jozefa Tisa. Je to autentické miesto, viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

      V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov. Študenti si mohli pozrieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. V "izbách" boli vystavené  nábytky a zariadenie- mohli sme vidieť, v akých podmienkach bývali rodiny z deťmi, čo mali oblečené, čo nosili na nohách, čo vyrábali a aké represálie ich čakali "na konci púti"...

       

      Organizátor: PhDr. Edita Andrusková

      2018. október 16-án a II.A, III.AM és az I.NM osztály diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt a szeredi Holokauszt Múzeumban. A múzeum annak az egykori munka-és koncentrációs tábornak a területén jött létre, amely a 20. század 40-es éveiben a Jozef Tiso vezette első Szlovák Köztársaság idején működött. Ez egy hiteles helyszín, amely a zsidókérdés szlovákiai megoldásának tragikus időszakához főződik.

      A múzeumban a zsidóüldözéssel kapcsolatos korabeli dokumentumok, fényképek és tárgyak tekinthetők meg. A diákok megnézték azt a marhavagont, amelyben a zsidókat az auschwitzi koncentrációs táborba szállították. A „szobákban” kiállított bútorok és egyéb berendezési tárgyak hűen tükrözik, milyen körülmények között éltek a családok, milyen ruhát, cipőt viseltek, milyen tárgyakat készítettek és milyen szenvedésekben volt részük az út végén…

      A tanulmányi kirándulást PhDr. Andruskó Edit szervezte.

       

     • Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu - A Nyitrai kerület terepfutó bajnoksága

     • Žiaci našej školy Jakub Susik, Ádám Pasztorek a Balázs Zalacko sa 10. októbra 2018 sa zúčastnili krajského kola Nitrianskeho kraja v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala na atletickom štadióne v mestskom parku Sihoť v Nových Zámkoch. Trať pre kategóriu študenti stredných škôl merala 4500 metrov. V náročnej súťaži sa družstvo našej školy umiestnilo na šiestom mieste.

      Iskolánk diákjai, Jakub Susik, Pasztorek Ádám és Zalacko Balázs 2018. október 10-én részt vettek a Nyitrai kerület terepfutó versenyének kerületi fordulóján. A versenyt Érsekújvárott, a Sziget városi park atlétikai stadionjában rendezték. A középiskolás diákok kategóriájának versenytávja 4500 méter volt. A kemény versenyben iskolánk csapata a 6. helyen végzett.

     • Odborné sympózium v Komárne - Tudományos konferencia Komáromban

     • Dňa 26. a 27. septembra 2018 sa naši žiaci z tried I. NM a II.CM zúčastnili odborného sympózia pod názvom ,,Voda v dejinných súvislostiach“. Vypočuli sme si viacero zaujímavých prednášok pod nasledovnými názvami:

      • Vojaci na Dunaji
      • Povodne v novovekej publicistike
      • Rieky a vymedzovania národného územia
      • Lodné mlyny na rieke Morva
      • Architektonicko-urbanistický rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji
      • Kúpele v Brigetiu v zrkadle veľkých komáromských povodní
      • Mosty v novovekej Rábskej župe
      • Hor sa na ľad! – rozšírenie korčuľovania ako voľnočasovej aktivity v období dualizmu
      • „Keď je pánom voda“ – príbeh povodne na Žitnom ostrove v roku 1965

      Udalosť sa konala v Podunajskom múzeu v Komárne . Prednášky sa konali prvý deň v slovenskom jazyku a druhý deň v maďarskom jazyku.  

      Vypracovala: Mgr. Büiová Alexandra

       

      2018. szeptember 26-án és 27-én az I. NM és a II. CM osztályok tanulói „Víz szerepe a történelemben” címmel tudományos konferencián vettek részt. Számos érdekes előadást hallgathattunk meg, a teljesség igénye nélkül:

      • Katonák a Dunán
      • Árvizek az újkori újságírásban
      • A nemzeti területek folyók általi meghatározása
      • Hajómalmok a Morva folyón
      • A Dunán fekvő szlovák kikötő városok építészeti és városépítési fejlődése
      • A brigétiói fürdőkultúra a nagy komáromi árvizek tükrében
      • Hidak az újkori Győr vármegyében
      • Jégre fel! – A korcsolyázás, mint szabadidős tevékenység elterjedése a dualista korszakban
      • „Amikor a víz az úr“ – az 1965. évi csallóközi árvíz története

      Az esemény a Duna Menti Múzeumban került megrendezésre. Az első napon szlovák nyelven, második napon pedig magyar nyelven folytak az előadások.

      Kidolgozta: Mgr. Büiová Alexandra

     • Návšteva knižnice - Könyvtárlátogatás

     • Každý rok žiaci prvého ročníka v mesiaci september navštívia v sprievode učiteľky slovenčiny Knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne.Inak to nebolo ani tento začínajúci školský rok. A tak 26.9.2018 si trieda 1.A vypočula zaujímavé informácie o tom, ako sa orientovať v knižnici, aké služby knižnica svojim čitateľom ponúka, ako ľahko urobiť referát do školy a iné zaujímavosti. Napokon si žiaci mohli vyskúšať priamo v knižnici internetové vyhľadávanie kníh a prácu s online katalógom. Ďakujeme pani knihovníčke Mihálikovej za jej ochotu a trpezlivosť venovať sa nám počas celej návštevy knižnice. S dobrým pocitom a obohatení o nové vedomosti sme sa vrátili do školy a deň pokračoval tradičným vyučovacím procesom.

      Zodpovedná za akciu: Zuzana Farkašová

      Minden év szeptemberében az első évfolyam diákjai szlovák szakos tanáruk kíséretében ellátogatnak a komáromi Szinnyei József Könyvtárba. Ebben a tanévben sem volt ez másként. 2018. szeptember 26-án az I.A osztály hasznos információkat hallhatott többek között arról, hogyan kell tájékozódni a könyvtárban, milyen szolgáltatásokat kínál olvasóinak a könyvtár, vagy hogyan lehet könnyedén iskolai beszámolót készíteni. Végül a diákok kipróbálhatták az internetes könyvkereső szolgáltatást és dolgozhattak az online katalógussal is. Köszönjük a könyvtáros hölgy (Mihálik asszony) előzékenységét és türelmét, amellyel a könyvtárlátogatás ideje alatt elhalmozott bennünket. Jó érzéssel és új ismeretekkel gazdagodva tértünk vissza az iskolába, és a nap további része tanulással telt.

      A program felelőse: Zuzana Farkašová

     • Beseda Látkové závislosti - Nyíltan a szerfüggőségről

     • Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Do projektu sa dňa 20.09.2018 zapojili aj žiaci našej školy z II.CM triedy. Venovali sa téme Látkové závislosti - legálne a nelegálne drogy. Lektorkou bola pani PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      A Komáromi Regionális Oktatási Központ a szocio-patológiai jelenségek megelőzése érdekében Nyíltan a megelőzésről címmel szervezett felvilágosító rendezvénysorozatot.  A programba 2018. szeptember 20-án iskolánk II. CM osztályos tanulói is bekapcsolódtak. A beszélgetés témája a Szerfüggőség – legális és illegális drogok volt.  Az előadó PaedDr. Strédl Terézia PhD. volt. A program a Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.

       

     • Beseda Fetálny alkoholový syndróm - Beszélgetés a magzati alkoholszindrómáról

     • Fetálny alkoholový syndróm je porucha nervovej sústavy, správania a poznávania, ktorá sa prejavuje u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol. Prenatálne požívanie alkoholu poškodzuje viaceré časti tela, vrátane mozgu, tváre, očí, uší, obličiek a kostí. Deti s touto diagnózou majú okrem psychických problémov aj charakteristické tvárové anomálie. 

      Priblížiť problematiku a vážnosť tohto syndrómu bolo cieľom besedy, ktorú sme zorganizovali dňa 17.09.2018 pre dievčatá končiacich ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

      Táto problematika je na Slovensku a v strednej Európe stále silno tabuizovaná téma. Zámerom odborníkov sa preto stala diagnostika, osveta a tiež zvýšená informovanosť budúcich mamičiek. Mnoho žien stále nevie alebo má len veľmi obmedzené informácie o tom, aké závažné psychické a fyzické problémy spôsobuje alkohol nenarodeným deťom. Takto poškodené deti podľa nej neskôr poznáme ako deti hyperaktívne, s poruchami učenia a správania alebo dokonca s mentálnou retardáciou.

      A magzati alkoholszindróma idegrendszeri betegség, amely a későbbiekben viselkedési és tanulási zavarokat okoz. Azoknál a gyermekeknél jelentkezik, akiknek az édesanyjuk a várandóság ideje alatt rendszeresen fogyasztott alkoholt.

      A prenatális alkoholfogyasztás fejlődési rendellenességet okoz a szervezetben, károsítva az agyat, arcot, szemeket, füleket, veséket és a csontokat. Azokra a gyermekekre, akik ezzel a diagnózissal élnek, a lelki nehézségek mellett arcdeformitás is jellemző.

      A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal együttműködve 2018. szeptember 17-én a végzős diáklányoknak tartott előadás célja az volt, hogy megismertesse velük a betegséget.

      Szlovákiában és Közép-Európában még mindig tabunak számít ez a téma. A szakemberek éppen ezért a diagnosztizálásra, illetve a leendő anyák felvilágosítására helyezik a hangsúlyt. Sok nő ugyanis még mindig nem tudja, vagy nagyon kevés információval rendelkezik arról, milyen súlyos testi-lelki problémákat okoz az alkohol a születendő csecsemőknek. Ezek a gyermekek a későbbiekben hiperaktívak lesznek, tanulási és viselkedési zavarokkal, sőt mentális retardációval küzdenek.

       

     • Beseda Alzheimerova choroba - Beszélgetés az Alzheimer-kórról

     • Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za „Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť pripomína hrozby demencie. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť celý mesiac september. Podľa štatistických údajov je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 17.09.2018 žiaci II.A triedy zúčastnili besedy na tému Alzheimerova choroba, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zrozumiteľnou formou vysvetliť možnosti diagnostiky, liečby a prevencie choroby.

      Az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben szeptember 21-ét az Alzheimer-világnapjává nyilvánította, ezzel figyelmeztetve a nyilvánosságot a demencia veszélyeire. Az érintettek számának globális növekedése miatt később a szeptember vált az Alzheimer-kór elleni küzdelem világhónapjává.

      A statisztikai adatok szerint jelenleg a világon 46, 8 millió ember küzd ezzel a betegséggel, miközben évente 4 és fél millió új esetet diagnosztizálnak. Szlovákiában a betegek száma ötvenezerre becsülhető.

      Ebből az alkalomból 2018. szeptember 17-én a II. A osztály diákjai részt vettek egy az Alzheimer-kórral foglalkozó előadáson, amelyet iskolánk a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal közösen szervezett. A előadás célja az volt, hogy közérthetően bemutassa az Alzheimer-kór felismerésének, kezelésének, illetve megelőzésének módjait.

     • Beseda Pohybová aktivita a zdravý životný štýl

     • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň - Pohybom ku zdraviu s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovo-cievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 06.06.2018 žiaci I.A triedy zúčastnili besedy na tému „Pohybová aktivita a zdravý životný štýl“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšenie zdravotného povedomia a správania sa žiakov v oblasti fyzickej aktivity, s následným pozitívnym efektom na ich zdravie

     • Plavecký výcvik

     • Výcvik plávania bol určený pre žiakov prvého ročníka. Prebiehal v dňoch  31.05.2018 a 01.06.2018 vo vynovenom, prestavanom bazéne Mestskej krytej plavárne. Žiaci si osvojili základné plavecké spôsoby, splývanie i plávanie pod vodou. Tí zdatnejší mali možnosť zmerať si sily v pretekoch na 50 metrov voľný spôsob a v plávaní pod vodou. Výcvik bol sťažený tým, že v novom bazéne je všade hĺbka vody od 180 do 220 cm. Celkove kurz prebehol bezproblémovo a splnil vytýčený cieľ a očakávanie.                                                                                                                         
      učiteľ TŠV.

     • Exkurzia vo firme IMMO-net s.r.o. v Komárne

     • Žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštívili firmu IMMO-net s.r.o. v Komárne. Tohtoročný prváci ODNV, druháci a tretiaci STOL dňa 17. mája 2018 zavítali do výrobnej prevádzky stolárskej firmy. Po úvodnom privítaní a školení BOZP sa budúci operátori a stolári presunuli do výroby. Prehliadku sme začali pri deliacom stroji riadeným číslicovým programom, odkiaľ sa porezy požadovaného rozmeru premiestňovali k olepovačke bočných plôch. A potom postupne na ďalšie konštrukčné opracovanie plošných dielcov na CNC stroji. CNC stroje pracujúce pod kontrolou operátorov upútali pozornosť našich žiakov. Vedúci firmy, ktorý nás sprevádzal, upriamoval pozornosť žiakov nielen na pokrokovú techniku, ale najmä na samotnú technológiu opracovania dielcov. Žiakov upútali aj podmienky, v akých pracujú  zamestnanci IMMO-net s.r.o. Možno tu niektorí z nich po ukončení školy nájdu svoje zamestnanie. Exkurziou si žiaci doplnili teoretické vedomosti zo školy a je predpoklad, že takto si učivo lepšie utvrdia.

      Majster odbornej výchovy Žigmund Győri

      Iskolánk diákjai szakmai tanulmányút keretén belül a komáromi IMMO-net s.r.o. cégnél jártak. Az idei tanév elsős fa és bútoripari technikus, valamint a másodikos és harmadikos asztalos szakmák diákjai 2018. május 17-én látogattak el a cég asztalos gyártóüzemébe. Az üdvözlés és a biztonsági iskolázás után a jövendőbeli technikusok és asztalosok elvonultak a gyártórészlegre. A látogatás a számítógép vezérlésű lapszabászati gépnél kezdődött, ahonnan a leszabott anyagok az élzáró géphez kerültek át, várva a további megmunkálásra. Ezt követően a szerkezeti megmunkálást a megadott sorrendben egy korszerű CNC gép végzi el. Az operátorok által felügyelt CNC gépek kezelése felkeltette tanulóink érdeklődését. A diákjainkat kísérő cégvezető nem csak a fejlett technikára hívta fel a figyelmet, hanem az egyes alkotóelemek megmunkálási technológiájára is. Tanulóink figyelmét felkeltette az IMMO-net s.r.o. üzemében látott munkakörülmények, tanulmányaik befejeztével talán néhányam majd itt találják meg első munkahelyüket. Tanulmányútjukkal diákjaink kiegészítették elméleti ismereteiket és feltételezhető, hogy így a tananyagot is jobban elsajátítják.

     • Medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ

     • V rámci Komárňanských dní sa dňa 25. apríla 2018 konal veľký medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ v mestských  športových halách v Komárne a v Komárome. Z 8.-mich pozvaných družstiev boli 4 zo Slovenska a 4 z Maďarska. ARANYCSAPAT kupa sa hral vôbec po 1.-krát. V skupine sa hralo systémom každý proti každému a potom sa hrali finálové zápasy o prvé, tretie, piate a siedme miesto. V skupine sme hrali proti Gymnáziu H. Selyeho 0:2, potom sme porazili Szent László Gimnázium Szob 8:0 a prehrali s celkovým víťazom turnaja Vámbéry Ármin Gimnázium z Dunajskej Stredy 8:1, ktoré je športovým gymnáziom. Tieto výsledky nás zaradili na 3. miesto v skupine a tak sme si vybojovali právo účasti hrať o konečné 5. miesto. V tomto zápase naši žiaci precvičili súpera tak kondične ako i takticky, čo sa prejavilo vo výsledku 4:2 v náš prospech. Súperom nám bolo Jókai Mór gimnázium zo susedného Komáromu. Celkovým víťazom turnaja sa stali stredoškoláci zo športového gymnázia z Dunajskej Stredy. 

      Žiakov sprevádzal učiteľ TŠV-Tibor Vrečič.

     • Súťaž v silovom 5-boji

     • V rámci Komárňanských dní usporiadala SOŠOaS v Komárne súťaž v silovom 5-boji stredoškolákov. Disciplíny v silovom 5-boji sú nasledovné: zhyby na hrazde, výtlaky na bradlách, biceps s činkou, tlak na lavičke a drepy s činkou. Po úvodnom vážení pretekárov sa konala samotná súťaž. Najlepším naším borcom bol Nikolasz Hulmann z 2. C triedy, ktorý skončil na veľmi peknom 6. mieste. Ďalší naši siláci uzatvárali druhú desiatku účastníkov, ale treba dodať, že zbierali skúsenosti a patrili medzi najmladších. József Szép  z  2. BM triedy bol 19.-ty a László Rehák z 1. DM triedy 20.-ty. Víťazom súťaže sa stal Dávid Németh rekordným výkonom 272 bodov z Gymnázia Ľ. J. Šuleka.                                                                                                                      

      Tibor Vrečič,učiteľ TŠV