Učebné odbory (2 roky) - Szakmák (2 év)

     Na stránke sa pracuje!

2478 F
strojárska výroba gépgyártás
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: Denné štúdium
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
Spôsob ukončenia štúdia: Úspešné absolvovanie posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou.
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o záverečnej skúške 
Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach
Možnosti pokračovania v štúdiu na strednej škole: Po úspešnom získaní nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť žiak prijatý na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním žiak získa stupeň vzdelania ISCED 3C alebo ISCED 3A
 
3383 F
spracúvanie dreva famegmunkálás
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: Denné štúdium
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o záverečnej skúške 
Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác a činností v celom odvetví spracúvania dreva ako kvalifikovaný pomocný robotník
Možnosti ďalšieho štúdia: Po úspešnom získaní nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť žiak prijatý na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním žiak získa stupeň vzdelania ISCED 3C alebo ISCED 3A
 
3686 F
stavebná výroba építési termelés
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: Denné štúdium
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne
Spôsob ukončenia štúdia: Úspešné absolvovanie posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o záverečnej skúške a v učebných odboroch 3686 0 stavebná výroba aj výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník
Možnosti ďalšieho štúdia: Po úspešnom získaní nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť žiak prijatý na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním žiak získa stupeň vzdelania ISCED 3C alebo ISCED 3A
 

 

 

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215738